Persconferentie over hormoonverstoorders
(wetgevingsdossier nr. 6-303)

9/3/2018

Fotoreportage


Hormoonverstorende stoffen zijn chemicaliën die de natuurlijke hormonen in ons lichaam nabootsen of ingrijpen op hun werking. Steeds meer gegevens wijzen erop dat deze hormoonontregelaars aan de basis liggen van heel wat ziekten en stoornissen. De Wereldgezondheidsorganisatie trok hiervoor al in 2012 aan de alarmbel.

In de databank van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) worden 140.000 bestaande chemische stoffen opgelijst. Daarvan worden er 10.000 als mogelijke hormoonverstoorders gecatalogeerd. Hoewel deze stoffen opduiken in tal van producten waarmee we dagelijks in contact komen (cosmetica, vloerbedekking, conserven, kastickets, verpakkingsmateriaal, ...), werden tot op heden slechts zo'n 1.300 stoffen getest op hormoonverstorende eigenschappen.

Voor de opmaak van het informatieverslag hierover hebben de rapporteurs van de Senaatscommissie Institutionele Aangelegenheden zich gebaseerd op een benchmarking en een uitgebreide reeks hoorzittingen en adviezen van universiteiten, onderzoekcentra, officiële instanties, belangengroepen en bedrijven.

De 72 aanbevelingen van het informatieverslag richten zich zowel op sensibilisering en preventie als op eliminatie van de hormoon-ontregelaars in producten waarmee extra kwetsbare groepen in contact komen (zwangere vrouwen, kinderen tot 3 jaar en adolescenten) en de opvulling van de bestaande kennisleemte door meer in te zetten op wetenschappelijk onderzoek en samenwerking.

Dit wetenschappelijk onderbouwd werkstuk wil de komende jaren hét referentiewerk zijn voor iedereen die (beleidsmatig) aan de slag wil over hormoonverstoorders. Zo formuleert het informatieverslag aanbevelingen inzake normering en sensibilisering. Bovendien daagt het rapport alle beleidsniveaus uit om een voortrekkersrol te spelen, ook op Europees niveau, om een gezamenlijk nationaal actieplan op te maken in samenspraak met wetenschap, maatschappelijk middenveld en bedrijfswereld en om werk te maken van de oprichting van het Instituut voor de toekomst, dat zich over deze problematiek zal moeten buigen.

Op 23 maart 2018 wordt het informatieverslag behandeld in de plenumvergadering van de Senaat.

Op vrijdag 9 maart 2018 om 11 uur stellen de rapporteurs Cindy Franssen (CD&V), Anne Barzin (MR), Cécile Thibaut (Ecolo), Véronique Waroux (cdH), Patrick Prévot (PS), Bart Van Malderen (sp.a) en Senaatsvoorzitster Christine Defraigne gezamenlijk het rapport voor in zaal K van de Senaat.

Procedure

Suggesties?

Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen en voorstellen kenbaar maken aan de commissieleden via het emailadres cominstit@senate.be

De Senaat kan een informatieverslag opstellen over een vraagstuk dat eveneens gevolgen heeft voor de bevoegdheden van de gemeenschappen of de gewesten (op grond van artikel 56, tweede lid, van de Grondwet). Bij de voorbereiding van het informatieverslag kan de betrokken commissie hoorzittingen organiseren. Nadat de Senaat een informatieverslag heeft aangenomen, wordt het verslag meegedeeld aan de regeringen en de voorzitters van de andere assemblees. Het kan ook steeds worden geraadpleegd op de website van de Senaat.