De samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof (wetgevingsdossier nr. 6-357)

7/7/2017

In tijden van terreur waar illegale kunsthandel het ideale middel is om geld wit te wassen of illegale opbrengsten te genereren, is het noodzakelijk om deze handel krachtdadig aan te pakken. Plundering en diefstal zijn onaanvaardbaar omdat zij tevens een bedreiging voor de cultuur van de mensheid vormen.

Het transversaal karakter van kunstroof en de bescherming van cultuurgoederen als beleidsthema in België is duidelijk. De relevante internationale verdragen zijn gemengde verdragen en moeten dus zowel door het federale niveau als door de deelstaten worden geratificeerd.

Ook voor de musea en de wetenschappelijk-culturele instellingen zijn diverse bevoegdheidsniveaus in het geding. Daarnaast is de opsporing en bestraffing van kunstroof en van illegale handel van cultuurgoederen een federale bevoegdheid, maar vallen het cultureel erfgoed en de bescherming ervan onder de bevoegdheid van de deelstaten.

Procedure

Suggesties?

Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen en voorstellen kenbaar maken aan de commissieleden via het emailadres comgecom@senate.be

De Senaat kan een informatieverslag opstellen over een vraagstuk dat eveneens gevolgen heeft voor de bevoegdheden van de gemeenschappen of de gewesten (op grond van artikel 56, tweede lid, van de Grondwet). Bij de voorbereiding van het informatieverslag kan de betrokken commissie hoorzittingen organiseren. Nadat de Senaat een informatieverslag heeft aangenomen, wordt het verslag meegedeeld aan de regeringen en de voorzitters van de andere assemblees. Het kan ook steeds worden geraadpleegd op de website van de Senaat.