Hoe kan u zoeken in de registers ?

Sinds vele decennia analyseert en indexeert een gespecialiseerde dienst alle officiële publicaties van de Senaat. Het resultaat van dit proces verschijnt jaarlijks in de registers of tabellen van de Senaat. De belangrijkste registers zijn het auteursregister en het zaakregister. Zij bevatten een overzicht van alle juridische documentatie met oorsprong in de Senaat, respectievelijk geklasseerd volgens auteur of onderwerp. De registers vanaf 1995 zijn nu online consulteerbaar. Daarenboven wordt u nu ook de mogelijkheid geboden met dit zoekformulier eigen overzichten samen te stellen aan de hand van de registers. Vanuit elk overzicht kan u rechtstreeks de relevante passages in de parlementaire publicaties opvragen.

De elementaire eenheid van opzoeking in de registers is een "documentaire eenheid". Een documentaire eenheid is een deel van een document dat kan worden geïsoleerd op basis van objectieve criteria zoals auteur, onderwerp of datum. Een individuele vraag in een bulletin van vragen en antwoorden is een voorbeeld van een documentaire eenheid. Maar ook de interventie van een senator tijdens de bespreking in plenaire van een wetsvoorstel is een documentaire eenheid. Voor elk type publicatie (wetgevingsstuk, Handelingen, commissiehandelingen of bulletin van vragen en antwoorden) kunnen slechts een beperkt aantal mogelijke types documentaire eenheden voorkomen.

U kan een selectie maken door een aantal criteria te combineren. De criteria zijn gestructureerd in vijf rubrieken. Wanneer u meerdere rubrieken invult wordt de selectie specifieker (logische "en" combinatie van de rubrieken).

Type documentaire eenheid

Via dit criterium kan u de publicaties selecteren waarin u wilt zoeken. Dit gebeurt door de naam van de publicatie aan te kruisen. Daarna kan u ook aangeven of u enkel wil zoeken naar een bepaald type documentaire eenheid, bv. alleen naar "commissieverslagen" of alleen naar "mondelinge vragen". Standaard wordt enkel gezocht in de wetgevingsstukken en wordt niet specifiek gefilterd op grond van een bepaald type documentaire eenheid.

Publicatiedatum

U kan ook een beperking leggen op de datum van publicatie van de documentaire eenheid. Standaard wordt enkel gezocht in de publicaties die zijn verschenen tijdens de huidige zittingsperiode, d.w.z. na de verkiezingen van 13 juni 1999.

Auteurs of sprekers

De rubriek "auteurs" laat toe te zoeken op de auteur van een wetgevingsstuk of een vraag en op de sprekers die tussenkomen tijdens plenaire of openbare commissievergaderingen. Dit kunnen ministers of senatoren zijn. U kan via het selectievenster "auteurs" meerdere personen selecteren. Deze worden gecombineerd met een logische "of". Zo kan u het parlementair werk van een volledige fractie opvolgen door alle senatoren van deze fractie te selecteren.

Eurovoc trefwoorden

Elke documentaire eenheid wordt inhoudelijk gekarakteriseerd door een aantal trefwoorden afkomstig uit een thesaurus of gestructureerde trefwoordenlijst. U kan met dit criterium zoeken op alle documentaire eenheden die handelen over een bepaald onderwerp. Er zijn twee manieren om te zoeken: ofwel worden uw zoektermen gecombineerd met een logische "en" (de zoekopdracht wordt dus specifieker) ofwel met een logische "of". Op het zoekformulier is dit respectievelijk aangeduid met "EN- vraag" en "OF-vraag". U kan ook trefwoorden uitsluiten via de lijst aangeduid met "maar niet". Trefwoorden selecteert u uit een thesaurus met de Eurovoc browser. Druk op de knop aangeduid met "…" naast de corresponderende lijst om de browser op te roepen. Een geselecteerd trefwoord verwijdert u door het aan te klikken en op de knop "X" te drukken. Als u de optie "ook zoeken op specifiekere trefwoorden" aankruist, maakt het systeem bij de opzoeking gebruik van de structuur van de thesaurus om ook teksten over meer specifieke onderwerpen terug te vinden. Zoekt u bijvoorbeeld alles over "sociale zekerheid" en kruist u de vermelde optie aan, dan worden ook alle teksten over "ziekteverzekering" en over "invaliditeitsverzekering" teruggevonden.

Titel

Elke documentaire eenheid krijgt een titel. U kan met dit criterium zoeken op woorden in deze titel. De woorden die u invult dienen samen voor te komen, in dezelfde volgorde als in het zoekcriterium. De opzoeking is hoofdlettergevoelig.Texte français
Copyright © Belgian Senate
Page last updated on 4/6/2003
Contact the Webmaster