Raad van State:

De Raad van State is het hoogste bestuurlijke rechtscollege en is ook een adviesorgaan op wetgevend en reglementair gebied:

Hoge Raad voor de Justitie:

De Hoge Raad voor de Justitie helpt de Belgische justitie beter te functioneren en werkt onafhankelijk van het parlement, de regering en de rechterlijke orde. Hij speelt een beslissende rol in de selectie en benoeming van magistraten en voert een externe controle uit via audits, bijzondere onderzoeken en klachtenbehandeling.

Grondwettelijk Hof:

De 12 rechters van het Grondwettelijk Hof waken over de naleving van de Grondwet door de wetgevers.

Het Hof kan wetten, decreten en ordonnanties vernietigen, ongrondwettig verklaren en schorsen wegens schending van