Belgische Senaat

Sénat de Belgique

Ontvangst van
DE HEER VICENTE FOX QUESADA,
President van de Verenigde Staten
van Mexico

Réception de
MVICENTE FOX QUESADA,
Président des États-Unis
du Mexique

Brussel
14 - 5 - 2002

Bruxelles
14 - 5 - 2002

Handelingen

AnnalesDe heer Armand De Decker, voorzitter van de Senaat. - Mijnheer de President, in naam van de Belgische Senaat, in naam van het federale Parlement en in eigen naam zeg ik u hoe gelukkig ik ben u in het Paleis der Natie te mogen ontvangen.
In 2000, had ik het voorrecht België te vertegenwoordigen bij de officiële ceremonie van uw investituur als President van de Verenigde Mexicaanse Staten.
Ik had toen de gelegenheid te zien hoeveel enthousiasme en hoop uw verkiezing veroorzaakte na zeventig jaar alleenheerschappij van de Partido Revolucionario Institucional. Sindsdien is de Mexicaanse economie door uw toedoen en door uw actie gestabiliseerd en vandaag bevindt ze zich wereldwijd op de negende plaats. Dankzij uw waakzaamheid en uw inzet voor de mensenrechten, dankzij de aanvaarding van een originele wetgeving voor de inheemse bevolking, kon in Chiapas de dialoog en de pacificatie worden aangevat. Vandaag stel ik met vreugde vast dat Mexico zich in deze woelige tijden doet gelden als een eersterangsspeler en bovendien als een factor van stabiliteit en ontwikkeling op het Amerikaanse continent.
Reeds lang hebben onze landen banden van vriendschap en samenwerking, die steunen op wederzijds respect en op gemeenschappelijke waarden.
Sinds meer dan twee eeuwen verenigt de geschiedenis onze beide volkeren.
Men zal zich herinneren dat Keizerin Charlotte, echtgenote van Keizer Maximiliaan van Mexico, een dochter was van de eerste Koning der Belgen, Koning Leopold I.
De laatste vijftig jaar hebben België en zijn deelgebieden met Mexico bijna tien belangrijke bilaterale akkoorden gesloten, ter bevordering en ter bescherming van investeringen en ook op cultureel gebied. Vandaag is België de zevende exporteur van de EU naar Mexico; we zijn ook de vijfde bestemming van de EU voor Mexicaanse producten. Dat alles is bemoedigend, maar het kan nog beter.
Ik hoop dat uw bezoek aan België een gelegenheid mag zijn om een politieke dialoog tussen onze landen aan te knopen en om onze economische, handels- en culturele betrekkingen verder te ontwikkelen.
Het is in deze geest van vriendschap, dialoog en samenwerking dat de Belgische Senaat u vandaag begroet.
Mijnheer de President, uw verblijf in Brussel past ook in de ruimere context van de betrekkingen die Mexico onderhoudt met de Europese Unie.
Mexico is het eerste Latijns-Amerikaanse land waarmee de Europese Unie een bevoorrecht partnership heeft, dat gestoeld is op gemeenschappelijke belangen en waarden. Dit partnership kreeg een concrete vorm in het Akkoord voor economische en politieke samenwerking van december 1997, dat op 1 oktober 2000 in werking is getreden. Het kenmerkt zich vooral door de combinatie van een geregelde politieke dialoog op hoog niveau en een dialoog met de vertegenwoordigers van het middenveld en van het bedrijfsleven.
Dit akkoord heeft onze betrekkingen nieuw leven ingeblazen en de Europese Unie blijkt na de Verenigde Staten de tweede handelspartner van Mexico te zijn.
Het handelsverkeer tussen de Unie en Mexico gaat wellicht nieuwe ontwikkelingen tegemoet ten gunste van de progressieve liberalisering van de handel in goederen en diensten die gepland is voor 2003 voor de Europese Unie en voor 2007 voor Mexico. Tussen juli 2000 en juni 2001 is de Mexicaanse invoer van EU-producten gestegen met 30% en is de uitvoer van Mexico naar de Europese Unie toegenomen met 39%.
Toch is ook een constructieve politieke dialoog van wezenlijk belang. Gisteren had de Gemeenschappelijke Raad plaats waarin het akkoord van 1997 voorziet, en op 17 en 18 mei zult u, Mijnheer de President, deelnemen aan de Top van Madrid waarop de Europese Unie en alle staats- en regeringsleiders van Latijns-Amerika en de Caraïben elkaar ontmoeten.
Ik hoop dat die Top de banden tussen onze landen zal aanhalen en zal leiden tot nieuwe samenwerkingsvormen in de toekomst.
Samen worden we immers geconfronteerd met dezelfde problemen die voortvloeien uit een grote geopolitieke herschikking. Ik zal me beperken tot twee voorbeelden die niet weg te branden zijn uit de actualiteit: ten eerste, een rechtvaardiger verdeling van de vruchten van de `globalisering' en van de rijkdommen over het Noorden en het Zuiden van de planeet en in tweede instantie de omvang van de op 11 september jongstleden duidelijk geworden hyperterroristische dreiging die onze democratieën ernstige schade kan toebrengen.
Niemand zal de potentieel positieve gevolgen van de mondialisering ontkennen, want het fenomeen kan niet - zoals nochtans te vaak gebeurt - gereduceerd worden tot de economische dimensie ervan. De mondialisering heeft ook sociale en culturele aspecten. Door de grotere verspreiding van mensen en ideeën zorgt ze voor een verrijking van de culturen, die iedereen ten goede komt. Maar onze bevolking vraagt ook dat deze mondialisering in goede banen wordt geleid. België is er reeds lang van overtuigd dat een sterke Europese Unie onmisbaar is om de wereldwijde economische relaties positief te beïnvloeden en bij te dragen tot het welzijn van velen.
Door in 1994 de Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst (nafta) te sluiten met de Verenigde Staten en Canada, heeft ook Mexico gekozen voor de regionale samenwerking, en dat verheugt ons zeer. Door tegelijk ook zijn relaties met de Europese Unie te ontwikkelen heeft Mexico met een positief gebaar duidelijk te kennen gegeven zijn politieke en economische uitwisseling te willen diversifiëren.
De dramatische gebeurtenissen van 11 september 2001 hebben aangetoond dat niemand - zelfs niet de machtigsten - veilig is voor blinde terreurdaden en dat alle actiemiddelen moeten worden ingezet. De strijd tegen het terrorisme vergt een politieke dialoog op het hoogste niveau met concrete resultaten in het veld, tussen al onze democratieën, op de vijf continenten.
Mexico en de Europese Unie moeten onverdroten de democratie verdedigen en het terrorisme bestrijden; zij moeten ijveren voor een meer evenwichtige en minder eenzijdige wereld, waarin niemand nog gefrustreerd is omdat hij overheerst wordt door anderen. Alleen door onze krachten te bundelen zullen wij deze gevaren het hoofd kunnen bieden en onze medeburgers een rechtvaardiger en veiliger wereld kunnen bieden.
Mijnheer de President, ik ben ervan overtuigd dat, dankzij de toetreding van Mexico tot de nafta en het samenwerkingsakkoord met de Europese Unie, uw land zich spoedig zal kunnen integreren in de wereldeconomie, meer handel zal kunnen drijven en op die manier zal zorgen voor zijn economische en sociale ontwikkeling. Recent hebt u in de Belgische pers aangegeven dat uw reis naar Europa aan uw partnership met de Europese Unie een nieuwe wending moet geven.
U mag ervan overtuigd zijn, mijnheer de President, dat Mexico aan België een toegewijde vriend en trouwe partner zal hebben.
Ik zou u willen uitnodigen het spreekgestoelte te betreden en verleen u met genoegen het woord.

M. Armand De Decker, président du Sénat. - Monsieur le Président, au nom du Sénat de Belgique, au nom du Parlement fédéral et en mon nom personnel, je voudrais vous dire combien je suis heureux de pouvoir vous accueillir dans l'enceinte du Palais de la Nation.
En décembre 2000, j'ai eu le privilège de représenter la Belgique à la cérémonie officielle marquant votre investiture à la Présidence des États-Unis du Mexique.
J'ai eu l'occasion, à cette époque, de mesurer l'enthousiasme et les espoirs qu'ont suscités votre élection après septante ans de pouvoir hégémonique du Parti Révolutionnaire institutionnel. Depuis, votre action, votre travail ont stabilisé l'économie mexicaine qui se situe aujourd'hui à la neuvième place à l'échelle mondiale. Votre vigilance et votre engagement en matière de droits de l'homme, l'adoption d'une législation originale relative aux peuples indigènes a permis d'amorcer le dialogue et la pacification au Chiapas. Je me réjouis de constater qu'aujourd'hui, en ces temps troublés, le Mexique s'affirme non seulement comme un acteur de premier plan, mais aussi comme un facteur de stabilité et de développement sur le continent américain.
Nos deux pays entretiennent, de longue date, des relations d'amitié et de coopération fondées sur un respect mutuel et des valeurs communes.
L'histoire unit nos deux peuples depuis plus de deux siècles.
On se souviendra que l'Impératrice Charlotte, épouse de l'Empereur Maximilien du Mexique, était la fille du premier Roi des Belges, le Roi Léopold Ier.
Au cours des cinquante dernières années, la Belgique et ses entités fédérées ont conclu avec le Mexique près de dix accords bilatéraux importants, notamment en matière de promotion et de protection des investissements, en matière culturelle aussi. La Belgique est aujourd'hui le septième exportateur de l'UE au Mexique, et nous sommes la cinquième destination au sein de l'UE pour les produits mexicains. Ce tableau est encourageant, mais il peut encore être amélioré.
Je formule l'espoir que votre visite en Belgique sera l'occasion d'un resserrement de notre dialogue politique et d'un développement de nos relations économiques, commerciales et culturelles.
Soyez assuré que c'est dans cet esprit d'amitié, de dialogue et de coopération que le Sénat de Belgique vous accueille aujourd'hui.
Monsieur le Président, votre passage à Bruxelles s'inscrit aussi dans le cadre plus large des relations que le Mexique entretient avec l'Union Européenne.
Le Mexique est le premier pays d'Amérique Latine avec lequel l'Union Européenne a établi un partenariat privilégié fondé sur des intérêts et des valeurs communes, partenariat concrétisé par l'Accord de coopération économique et politique de décembre 1997. Entré en vigueur le 1er octobre 2000, cet Accord se caractérise surtout par la combinaison d'un dialogue politique régulier de haut niveau, et d'un dialogue avec les représentants de la société civile et avec les opérateurs économiques.
Cet accord a permis un déploiement de nos relations, et l'UE s'affirme comme le second partenaire commercial du Mexique, après les États-Unis.
Les échanges commerciaux entre l'Union et le Mexique sont appelés à connaître de nouveaux développements, à la faveur de la libéralisation progressive du commerce des biens et des services, prévue pour 2003 pour l'UE et pour 2007 pour le Mexique. Déjà, entre juillet 2000 et juin 2001, les importations de l'UE vers le Mexique ont augmenté de 30% et les exportations du Mexique vers l'UE de 39%.
Mais un dialogue politique constructif est tout aussi fondamental. Hier s'est tenu le Conseil Conjoint prévu par l'accord de 1997, et les 17 et 18 mai prochain, vous participerez, Monsieur le Président, au Sommet de Madrid entre l'UE et tous les Chefs d'État et de gouvernement des pays d'Amérique latine et des Caraïbes.
Je formule l'espoir que ce Sommet permette de renforcer nos liens, et de dégager de nouvelles voies de coopération pour l'avenir.
Ensemble, nous sommes en effet confrontés aux mêmes problèmes suscités par une recomposition géopolitique majeure. Et je me limiterai à en citer deux, que l'actualité nous impose : une plus juste répartition des fruits de la « globalisation » et des richesses entre le Nord et le Sud de la planète, d'une part, et l'ampleur, révélée le 11 septembre dernier, de la « menace hyper-terroriste », susceptible de frapper nos démocraties, d'autre part.
Nul ne niera les effets potentiellement positifs de la mondialisation. Car le phénomène ne saurait être réduit - comme c'est trop souvent le cas - à sa seule dimension économique. La mondialisation est aussi sociale et culturelle. En permettant une plus grande circulation des hommes et des idées, elle assure un enrichissement des cultures au profit de tous. Mais nos citoyens demandent aussi que cette mondialisation soit accompagnée et encadrée. De longue date, la Belgique est convaincue à cet égard qu'une Union Européenne forte est indispensable pour influencer positivement les relations économiques mondiales et contribuer ainsi au bien-être du plus grand nombre.
En concluant l'accord sur l'Accord de libre-échange nord-américain (alena) avec les États-Unis et le Canada en 1994, le Mexique, lui aussi, a opté - et nous nous en réjouissons - pour la voie de la coopération régionale. Mais en choisissant de développer parallèlement ses relations avec l'Union Européenne, le Mexique a lancé un geste positif et fort quant à sa volonté de diversifier ses échanges, tant politiques qu'économiques.
Les dramatiques événements du 11 septembre nous ont démontré que personne - même les plus puissants - n'est à l'abri de la menace terroriste aveugle, et que l'ensemble des moyens d'action doit être mis en œuvre. La lutte antiterroriste nécessite un dialogue politique au plus haut niveau, suivi d'effets concrets sur le terrain, entre toutes nos démocraties, et sur les cinq continents.
Le Mexique et l'Union Européenne ont à cet égard la responsabilité d'œuvrer sans relâche pour défendre la démocratie, lutter contre le terrorisme, tout en promouvant un monde plus équilibré et moins unipolaire, où la domination des uns alimenterait les frustrations des autres. Ce n'est qu'ensemble, en conjuguant nos efforts, que nous parviendrons à maîtriser ces dangers pour offrir à nos concitoyens un monde plus juste et plus sur.
Monsieur le Président, je ne doute pas que l'adhésion du Mexique à l'alena et le plein effet de l'Accord de coopération avec l'Union Européenne permettra à votre pays d'accélérer son intégration harmonieuse dans l'économie mondiale, d'accroître son ouverture et ses échanges et ainsi, d'assurer son développement économique et social. Vous avez récemment affirmé, dans la presse belge, que votre voyage en Europe visait à donner un nouvel élan à votre partenariat avec l'UE.
Dans cette perspective, soyez assuré, Monsieur le Président, que le Mexique trouvera en la Belgique un ami sincère et un partenaire loyal.
Je voudrais maintenant vous inviter à rejoindre la tribune, et c'est avec plaisir que je vous cède la parole.

De heer Vicente Fox, President van de Verenigde Staten van Mexico (in het Spaans). - Mijnheer Armand De Decker, voorzitter van de Senaat, dames en heren senatoren, beste vrienden, ik voel mij zeer vereerd met uw uitnodiging om hier een toespraak te houden. Namens mijn volk en de regering van Mexico dank ik u daarvoor. Ik zal deze gelegenheid aangrijpen om de prioriteiten van Mexico op de internationale scène toe te lichten, maar zal het ook hebben over de betrekkingen die Mexico onderhoudt met de Europese Unie en in het bijzonder met het Koninkrijk België.
Net zoals Mexico is België een oude, maar zeer vitale natie, trots op haar multiculturaliteit.
Onze beide landen zijn bakermat en kruispunt van beschavingen. Ze zijn de ontmoetingsplaats van verschillende culturen en proberen, in het belang van onze volkeren, een krachtige impuls te geven aan strategische verbonden.
In al hun complexiteit en diversiteit zijn onze naties erin geslaagd een federaal systeem uit te bouwen en te perfectioneren en aldus eenheid in verscheidenheid tot stand te brengen. Ze hebben dat gedaan met hetzelfde geduld, hetzelfde talent en dezelfde zorg waarmee Belgische ambachtslui al eeuwenlang de wandtapijten weven die hen beroemd hebben gemaakt.
De geschiedenis heeft onze beide naties ertoe genoopt een actief buitenlands beleid te ontwikkelen dat de strijd voor vrede en internationale samenwerking hoog in het vaandel voert. Zo is de eenmaking van Europa voor u, en van Noord-Amerika voor ons, van het allergrootste belang. België heeft zonder de minste twijfel een zeer opmerkelijke rol gespeeld in de verwezenlijking van het Europese ideaal van eendracht en eenheid. Wij, Mexicanen, erkennen de grote bijdrage die België aan het proces van de Europese integratie heeft geleverd. Wij erkennen dat het daarmee voor de gehele wereld een voorbeeld is geweest.
Zoals u weet, was 2000 voor Mexico een zeer bijzonder jaar. Sedert de verkiezingen van 2 juli hebben de Mexicanen, voor het eerst sinds zeven decennia, een regering die uit de oppositie komt en een bont samengesteld Congres waarin geen enkele politieke partij de meerderheid heeft.
Vandaag is Mexico dus een echte moderne democratie die is gebaseerd op vrijheid en transparantie en op een regering die verantwoording aflegt van wat ze doet, maar ook op een gezond systeem van krachten en tegenkrachten dat het vertrouwen in onze instellingen versterkt.
Mexico heeft resoluut een nieuwe fase van verandering en vernieuwing aangevat op basis van fundamenteel democratische waarden zoals de bevordering en eerbiediging van de pluraliteit en de totstandbrenging en verdediging van een echte rechtstaat die rechtvaardig is en niet discrimineert. Als echte democraten spannen wij ons om in Mexico rechtvaardigheid en billijkheid te laten heersen.
De Mexicanen kunnen hard werken om hun doel te bereiken. Mijn regering spant zich dan ook in om een consensus tot stand te brengen en om de inspanningen van alle politieke partijen in de strijd tegen armoede en inkomensongelijkheid te bundelen.
Wij hebben ons er immers toe verbonden de mensenrechten te eerbiedigen en te bevorderen. Voor Mexico is dat een topprioriteit. Wij willen meer in het bijzonder de rechten verdedigen van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals de inheemse volkeren, in Mexico tien miljoen mensen, maar ook de kinderen en de vrouwen.
Wij zijn ervan overtuigd dat het Mexico waarnaar wij streven, het best tot stand kan worden gebracht via dialoog en institutionele hervormingen. Daarom heeft mijn regering beslist alles in het werk te stellen om de nodige voorwaarden te scheppen voor een volgehouden en duurzame economische groei en herverdeling van de rijkdom, met andere woorden voor een echte ontwikkeling. Wij hebben niet alleen heel wat geïnvesteerd in de modernisering en uitbreiding van onze infrastructuur en in de energieproductie, maar hebben ook prioriteit verleend aan de invoering van een modern en doeltreffend belastingstelsel dat de investeringen volledige rechtszekerheid garandeert, en van een nieuwe, investeringsvriendelijke regelgeving in de energie- en telecommunicatiesector.
Wij consolideren dus ons financieel stelsel en sturen tegelijkertijd aan op een nieuwe arbeidscultuur die, via dialoog en samenwerking, de rechten van de werknemers en de levensvatbaarheid van de ondernemingen garandeert.
Op dezelfde manier verkennen de Mexicanen nieuwe wegen in hun relaties met het buitenland. Wij zijn zeer actief in de internationale fora omdat wij willen bijdragen aan de totstandbrenging van een nieuw internationaal systeem. Wij willen meewerken aan de formulering en vaststelling van de nieuwe regels van dat internationale systeem.
Dat streven is een van de krachtlijnen van het buitenlands beleid van Mexico. Het krijgt concrete gestalte in onze deelname, als niet-permanent lid, aan de VN-Veiligheidsraad, maar ook in de actieve wijze waarop wij in de bevoegde commissie van deze wereldorganisatie voor de mensenrechten ijveren.
Bovendien doen wij grote inspanningen voor de democratische waarden en instellingen in Latijns Amerika en in de rest van de wereld, en voor een rechtvaardige ontwikkeling van alle landen.
De Millenniumtop was het startschot voor een wereldwijde inspanning voor ontwikkeling. Op de conferentie van Doha kregen de ontwikkelingslanden de gelegenheid om op een rechtvaardiger manier aan de wereldhandel deel te nemen. Mexico heeft zich enthousiast bij dit proces aangesloten. De organisatie, in het Mexicaanse Monterrey, van de succesrijke VN-conferentie over de Financiering van de Ontwikkelingssamenwerking in maart jongstleden is daarvan een bewijs. Deze conferentie heeft belangrijke resultaten opgeleverd en de ontwikkelde landen zijn er verbintenissen aangegaan voor de financiering van de ontwikkeling. Zo bereiden wij ook zeer actief de top van Johannesburg voor om aan de inspanningen van de internationale gemeenschap voor een duurzame ontwikkeling te kunnen bijdragen.
Onder meer in die belangrijke fora willen we nauw samenwerken met andere landen, waaronder België en de andere leden van de Europese Unie.
Wij willen de continuïteit waarborgen van de waarden en doelstellingen die we fundamenteel achten: eerbiediging van de mensenrechten, bevordering van de ontwikkeling, bescherming van het milieu, strijd tegen het terrorisme, behoud van de internationale vrede en veiligheid en ontwikkeling en consolidering van de democratie. We willen ook de strijd aanbinden met corruptie en internationale georganiseerde criminaliteit.
Mijn regering hoopt dat de huidige economische ontwikkelingen tot wederzijds bevredigende relaties tussen Mexico en zijn buitenlandse partners zullen leiden. Daarom wilden we allereerst de banden aanhalen met de Europese Unie, die op het gebied van economische en politieke integratie de meest dynamische regio ter wereld is.
Meer nog, de onderhandelingen over en de inwerkingtreding van de algemene overeenkomst tussen Mexico en de Europese Unie, een van de compleetste verdragen die de Europese Unie ooit met een derde land heeft ondertekend, vormen de basis voor een nieuwe strategische relatie met onze Europese partners.
De betrekkingen van Mexico met een van de belangrijkste politieke en economische groeipolen ter wereld, geconsolideerd door een verdrag tussen beide regio's, hebben de basis gelegd voor hechtere economische relaties en een intensere samenwerking. Ze hebben ook de politieke dialoog tussen onze regeringen geïnstitutionaliseerd. We kunnen onze relaties nu verder uitbouwen en op een beslissende wijze bijdragen aan een nieuw internationaal evenwicht dat rechtvaardig, vreedzaam en duurzaam is.
De overeenkomst tussen de Europese Unie en Mexico heeft al concrete resultaten opgeleverd op het vlak van de investeringen en de handel tussen onze landen, waarvan de groei beduidend hoger ligt dan de gemiddelde toename van de Mexicaanse in- en uitvoer met de andere delen van de wereld.
Mijnheer de voorzitter van de Senaat, dames en heren senatoren, tijdens dit bezoek heb ik kunnen vaststellen dat onze landen uitstekende bilaterale betrekkingen onderhouden en dat we die banden nauwer willen aanhalen.
De vernieuwde politieke dialoog die hiervan het gevolg is, heeft het ons mogelijk gemaakt de punten van overeenkomst tussen onze beide regeringen te ontdekken. Wat de wereldproblemen betreft, zijn onze landen het op vele punten eens.
We zijn het erover eens dat de nieuwe internationale economische en financiële orde gepaard moet gaan met sociale ontwikkeling, rechtvaardige handel, openstelling van de markten, ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingshulp.
De vele ontmoetingen tussen parlementsleden van onze twee landen waren een gelegenheid om van gedachten te wisselen over bilaterale en multilaterale vraagstukken. De Belgisch-Mexicaanse parlementaire vriendengroep geeft concrete gestalte aan onze goede relaties en aan het belang dat beide landen aan onze wederzijdse verstandhouding hechten. De jongste maanden is gebleken dat de handel en de investeringen tussen België en Mexico veelbelovend zijn. In de Europese Unie is België, als handelspartner van Mexico, in 2001 van de achtste naar de zevende plaats opgeschoven. Sinds de inwerkingtreding van de algemene overeenkomst tussen Mexico en de Europese Unie is de bilaterale handel met 37 procent toegenomen. Daaruit blijkt dat er een enorm potentieel voorhanden is waarvan we gebruik moeten maken.
Mexico weet dat België een bevriend land is. Onnodig u te zeggen dat het Mexico waaraan we nu werken, een land is dat zich openstelt voor de wereld, dat democratisch is en actief wil bijdragen aan een voorspoediger en rechtvaardiger wereld. Mexico is een trouwe vriend van het Belgische volk en van de Belgische regering.
Laten we onze hechte bilaterale betrekkingen dus verder versterken. Laten we ons samen inspannen om onze gemeenschappelijke diepmenselijke waarden van solidariteit, samenwerking en vriendschap in de wereld te verdedigen.
Ik dank u.

M. Vicente Fox, Président des États-Unis du Mexique (en espagnol). - Monsieur Armand De Decker, président du Sénat, mesdames et messieurs les sénateurs, chers amies et amis, au nom du peuple et du gouvernement du Mexique, je vous remercie de l'honneur que vous me faites en m'invitant à prendre la parole. Je profiterai de cette précieuse occasion pour exposer les priorités du Mexique sur la scène internationale mais aussi pour parler des liens que le Mexique entretient avec l'Union européenne et en particulier avec le Royaume de Belgique.
Tout comme le Mexique, la Belgique est une nation ancienne pleine de vitalité et fière de sa pluriculturalité.
Nos deux pays ont été à l'origine et au carrefour de civilisations. Nos deux pays sont aujourd'hui des points de rencontre entre différentes cultures et cherchent avec force à promouvoir des associations stratégiques au bénéfice de nos peuples.
Cela se traduit par des pays pluriels, complexes et riches, des nations qui ont su construire et tisser des systèmes fédéraux contribuant à rendre possible l'unité dans la diversité, et cela avec cette même patience, ce même talent et cette même sensibilité qu'il a fallu pour fabriquer depuis des siècles ces tapisseries auxquelles l'artisan belge doit sa célébrité.
Dans chacune de nos nations, l'histoire nous a conduits à développer une politique extérieure active, fondée sur des principes, où la lutte pour la paix et la coopération internationale, mais aussi la construction de l'Europe dans votre cas et celle de l'Amérique du nord dans le nôtre, jouent un rôle primordial. La Belgique a sans nul doute un des parcours les plus remarquables dans la réalisation de l'idéal européen de concorde et d'unité. Nous autres Mexicains, nous reconnaissons le rôle important que la Belgique a joué dans le processus d'intégration européenne et l'importance de l'exemple qu'elle a ainsi donné au monde entier.
Comme vous le savez, l'an 2000 a été d'une importance toute spéciale pour le Mexique. Suite aux élections du 2 juillet, les Mexicains et les Mexicaines ont, pour la première fois depuis plus de sept décennies, un gouvernement issu de l'opposition et un Congrès diversifié et pluriel dans lequel aucune force politique n'a seule la majorité.
Le Mexique jouit donc à l'heure actuelle d'une démocratie pleine et moderne basée sur la liberté, la transparence et la responsabilité des actes du gouvernement, mais aussi sur un système sain de poids et de contrepoids qui contribue à inspirer la confiance dans nos institutions.
Le Mexique est entré de plain-pied dans une nouvelle étape de changement et de rénovation fondée sur des valeurs démocratiques fondamentales comme la promotion et le respect de la pluralité et la construction et la défense d'un véritable État de droit, juste et sans discriminations. En tant que vrais démocrates, nous nous sommes à présent engagés à établir au Mexique le règne de l'équité et de la justice.
Les Mexicaines et les Mexicains savent travailler durement pour atteindre les objectifs qu'ils se sont assignés. C'est ainsi que mon gouvernement consacre de grands efforts à construire des consensus et à coordonner les efforts de tous les partis politiques du pays afin de combattre ensemble la pauvreté et l'inégalité dans la distribution des revenus.
Nous le faisons à partir d'un engagement à respecter et à promouvoir les droits de l'homme, une priorité très importante pour le Mexique. Nous souhaitons plus particulièrement défendre les droits des groupes les plus vulnérables de notre société, comme les peuples indigènes qui représentent dix millions de personnes au Mexique, mais aussi les enfants et les femmes.
Convaincu que le dialogue et les réformes institutionnelles sont la meilleure façon de construire le Mexique auquel nous aspirons, mon gouvernement a décidé de consacrer tous ses efforts pour continuer à créer les conditions nécessaires d'une croissance économique soutenu et durable, avec distribution des ressources, c'est à dire pour un développement complet. Nous avons dès lors non seulement effectué de très considérables investissements pour la modernisation et l'extension de nos infrastructures et pour la production d'énergie, mais nous avons aussi donné la priorité à l'instauration d'un système de taxation moderne et efficace qui assure la pleine sécurité juridique des investissements, ainsi qu'à la mise sur œuvre d'un nouveau cadre réglementaire en matières d'énergie et de télécommunications favorable aux investissements.
Nous consolidons donc notre système financier et, dans le même temps, nous encourageons une nouvelle culture du travail qui, par le dialogue et la coopération, assure le respect des droits des travailleurs et la viabilité des entreprises.
De la même manière, les Mexicaines et les Mexicains explorent des nouveaux chemins et des nouvelles formes de relations avec le monde extérieur. Notre activisme décidé dans les forums multilatéraux est guidé par notre volonté de contribuer à la création d'un nouveau système international. Nous voulons prendre part aux décisions prises dans le monde. Nous voulons partager la responsabilité de concevoir et de codifier les nouvelles règles de ce système international.
Cette volonté, qui est un des axes principaux de la politique extérieure du Mexique, s'exprime par des actions concrètes, comme notre participation au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent, mais aussi par notre façon active de promouvoir les droits de l'homme au sein de la commission des droits de l'homme de cette organisation universelle.
En outre nous donnons une forte impulsion aux valeurs et aux institutions démocratiques en Amérique latine et dans le reste du monde. Nous appuyons aussi la promotion d'un développement équitable pour tous les pays.
Le sommet du Millenium a marqué le début d'un effort mondial en faveur du développement. La réunion de Doha fut l'occasion d'une participation plus équitable des pays en voie de développement au commerce mondial. Le Mexique s'est joint avec enthousiasme à ce processus. Un exemple en est la conférence des Nations unies sur le financement pour le développement qui s'est tenue à Monterrey au Mexique en mars dernier et qui fut couronnée de succès. Cette conférence a produit des résultats importants et des engagements de la part des pays développés à assurer le financement du développement. De la même manière, nous travaillons déjà très activement pour que notre participation au sommet de Johannesburg contribue aux efforts de la communauté internationale en faveur d'un développement durable.
Dans ces forums importants comme dans bien d'autres, nous sommes décidés à coopérer étroitement avec d'autres pays comme la Belgique et avec tous les autres membres de l'Union européenne.
Notre intention est de garantir la continuité des valeurs et des buts que nous considérons comme fondamentaux : le respect des droits de l'homme, la promotion du développement, la protection de l'environnement, la lutte contre le terrorisme, le maintien de la paix et de la sécurité au niveau international ainsi que la construction et la consolidation de la démocratie. Nous voulons également lutter contre la corruption et le crime organisé international.
Mon gouvernement espère que les processus économiques en cours se traduiront en relations mutuellement bénéfiques pour le Mexique et nos partenaires étrangers. C'est pourquoi une de nos priorités a été de renforcer les liens avec l'Union européenne, la région la plus dynamique du monde en matière d'intégration économique et politique.
Plus encore, la négociation et l'entrée en vigueur de l'accord global entre le Mexique et l'Union européenne, un des traités les plus complets que l'Union européenne ait jamais signé avec un pays tiers, se veulent le pilier d'une nouvelle relation stratégique avec nos partenaires européens.
Les relations du Mexique avec un des pôles les plus importants du pouvoir politique et économique du monde, consolidées par un accord entre les deux régions, ont jeté les bases d'un échange économique croissant et d'une coopération plus intense. Elles ont en outre institutionnalisé le dialogue politique entre nos gouvernements. Notre relation peut maintenant aller de l'avant et contribuer de façon décisive à l'obtention d'un nouvel équilibre mondial, juste, pacifique et durable.
Cet accord entre l'Union européenne et le Mexique donne déjà des résultats concrets dans la croissance des investissements et du commerce entre nos pays, une croissance nettement plus élevée que la moyenne de celle des exportations et importations mexicaines avec d'autres parties du monde.
Monsieur le président du sénat, mesdames et messieurs les sénateurs, cette visite m'a permis de constater l'excellent état des relations bilatérales entre nos pays et la grande volonté de renforcer davantage encore ces liens qui nous unissent.
Le dialogue politique rénové qui découle de ce processus a rendu possible l'identification de points communs entre nos deux gouvernements. Il existe de nombreuses convergences entre nos deux pays sur les problèmes qui nous affectent à l'échelle mondiale.
Nous nous retrouvons dans l'idée que le développement social, un commerce juste, l'ouverture des marchés, la coopération et l'aide au développement sont des éléments qui doivent accompagner le nouvel ordre économique et financier international.
Les rencontres fréquentes entre parlementaires de nos deux pays ont permis d'échanger nos points de vue sur des questions bilatérales et multilatérales. Le groupe des amitiés parlementaires belgo-mexicaines est une démonstration tangible de la fluidité des échanges et de l'intérêt manifestés par nos deux pays pour renforcer notre compréhension mutuelle. Les derniers mois nous ont montré que les liens commerciaux et les investissements entre la Belgique et le Mexique étaient très prometteurs. Parmi les États membres de l'Union européenne, en 2001, la Belgique est passée de la huitième à la septième place en tant que partenaire commerciale du Mexique. À partir de l'entrée en vigueur de l'accord global entre le Mexique et l'Union européenne, le commerce bilatéral a augmenté de presque 37%, ce qui nous montre bien le potentiel énorme dont nous devons profiter.
Le Mexique sait bien que la Belgique est une amie. Il n'est pas nécessaire de vous dire que le Mexique que nous sommes en train de construire, un pays ouvert sur le monde, démocratique et décidé à participer avec énergie à la création d'un environnement international plus prospère et plus juste, le Mexique donc est aussi un ami fidèle du peuple et du gouvernement belge.
Continuons alors à renforcer nos étroites relations bilatérales et à lutter ensemble pour défendre sur la scène internationale les valeurs profondément humaines de solidarité, de coopération et d'amitié que nous partageons.
Merci.

De voorzitter (in het Frans). - Waarde collega's, uit uw naam dank ik President Fox voor zijn toespraak, waarin hij met brio en zeer uitdrukkelijk verklaarde dat zijn land wil bijdragen aan de totstandbrenging van een rechtvaardiger en voorspoediger economische en politieke internationale context.
President Fox heeft erin toegestemd uw vragen te beantwoorden.
Mag ik u dan ook verzoeken u te laten inschrijven als u een vraag wil stellen.
Wie vraagt het woord?

M. le président (en français). - Mes chers collègues, je remercie en votre nom le Président Fox pour son discours dans lequel il a témoigné avec brio et clarté de la volonté de son pays de contribuer au développement d'un contexte économique et politique mondial plus prospère et plus juste.
Le Président Fox a accepté de répondre aux questions que vous souhaiteriez lui poser.
Puis-je donc vous demander de bien vouloir vous inscrire si vous souhaitez poser une question ?
Qui désire la parole ?

Mevrouw Anne-Marie Lizin, senator (in het Frans). - Allereerst dank ik u namens al mijn collega's. Het is een eer voor de Senaat dat u met ons wil debatteren.
Onze fractie heeft deelgenomen aan een bezoek aan Mexico en heeft ten zeerste geapprecieerd wat daar wordt gedaan.
Kunt u ons iets zeggen over de armoede in Mexico en vooral over uw plan voor de armoedebestrijding? Persoonlijk had ik veel waardering voor de wijze waarop de stedenbouwkundige aangelegenheden in de stad Mexico in overleg met de armste bevolkingsgroepen werden besproken.
Ik heb ook een vraag over de rol van Mexico op het Amerikaanse continent. Wat denkt u over de rol van de Verenigde Staten? Wat denkt u over de situatie in Argentinië? Kan Mexico al conclusies trekken uit wat in Argentinië gebeurt? Wij hebben onlangs verzoekschriften onderzocht die aan de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden waren overgezonden en waarin de vrijlating van mevrouw Betancourt in Colombia wordt gevraagd. Wat denkt u daarover? Welke houding kan Mexico aannemen ten opzichte van zulke situaties in Amerika?

Mme Anne-Marie Lizin, sénatrice (en français). - Je veux tout d'abord vous remercier au nom de tous mes collègues pour l'honneur que vous faites à notre Sénat en acceptant de débattre avec nous.
Je voudrais vous dire aussi à quel point mon groupe politique qui a participé à une visite au Mexique a apprécié le travail exceptionnel qui s'y réalise.
Pouvez-vous nous parler de la pauvreté au Mexique et spécialement de votre plan de lutte contre la pauvreté ? J'ai personnellement beaucoup apprécié la façon dont se discutaient les questions d'urbanisme dans la ville de Mexico en relation avec les populations les plus pauvres.
Ma deuxième question aura trait au rôle que le Mexique joue sur le continent américain. Quel est votre vision du rôle des États-Unis ? Plus particulièrement, comment percevez-vous l'impact de la situation en Argentine ? Tirez-vous déjà des conclusions de ce que vit le peuple argentin ? Nous venons d'examiner des pétitions transmises à notre commission de l'Intérieur demandant la libération de Mme Betancourt en Colombie. Qu'en pensez-vous ? Quelle attitude le Mexique peut-il adopter devant de telles situations intérieures en Amérique ?

De heer Vicente Fox (in het Spaans). - Ik dank u voor uw opmerkingen en vragen.
Mexico telt 100 miljoen inwoners. Eén manier om de armoede te meten bestaat erin het aantal gezinnen te ramen dat over voldoende middelen beschikt om levensnoodzakelijke goederen als voeding en kleding te kopen. Volgens die raming kan 40% van de bevolking, of 40 miljoen personen, als arm worden bestempeld en heeft 18% van de bevolking niet de middelen om levensnoodzakelijke goederen te kopen en kan dus als extreem arm worden gedefinieerd.
Het internationale meetsysteem dat gewoonlijk wordt gehanteerd, bestaat erin het aantal personen te ramen dat over minder dan één dollar per dag beschikt, extreme armoede, en het aantal personen dat leeft met minder dan twee dollar per dag, het gewone armoedeniveau. Als we dat systeem toepassen, bevindt 20% van de Mexicaanse burgers zich onder de drempel van 2 dollar en 6% onder de drempel van één dollar per dag.
Dat is de huidige situatie. Om die situatie te verhelpen voeren wij een zeer agressief sociaal beleid om de armoede terug te dringen en te zorgen voor een rechtvaardiger verdeling van de inkomsten.
Ons programma, het kansenprogramma, steunt op de filosofie van de medeverantwoordelijkheid. Het vroegere armoedebeleid bestond uit het toekennen van toelagen en giften. Met het systeem van medeverantwoordelijkheid willen we alle armen mogelijkheden geven om met eigen inspanningen uit die situatie te geraken. Het programma heeft dit jaar betrekking op 4.200.000 gezinnen of ongeveer 20% van de bevolking. Dat zijn de gezinnen met een inkomen van minder dan 2 dollar. Die mensen krijgen elke maand een som geld waarmee ze voeding kunnen kopen en toegang hebben tot het overheidssysteem van gezondheidszorg. Ze krijgen ook een soort studiebeurs om de schoolonkosten te betalen.
We werken ook met systemen van microkredieten en steun voor winstgevende projecten via coöperaties en spaarkassen. Zo krijgen de gezinnen extra inkomsten.
We hebben nog een lange weg af te leggen.
Inzake onderwijs hebben we een programma opgezet om alle jongeren en kinderen een beurssysteem te garanderen: dit jaar zijn 5 miljoen beurzen toegekend, waarvan 300.000 voor de universitaire studie van de armste inheemse jongeren van het land. Daarmee willen we voorkomen dat er in Mexico ook maar één jongere om economische redenen zijn onderwijsplannen moet opbergen. Onderwijs is gratis in Mexico, maar via die beurzen willen we het betrokken gezin een extra inkomen bezorgen om hun kinderen naar school te laten gaan.
Wat de rol van Mexico op het Amerikaanse continent betreft, wijs ik erop dat Canada, de Verenigde Staten en Mexico partners zijn. In die hoedanigheid dragen wij een grote verantwoordelijkheid op het gebied van leiderschap. Daarom is het van groot belang dat de relaties tussen die drie landen sterker worden, dat we evolueren naar een economische gemeenschap van Noord-Amerika en dat we op die wijze de rest van Latijns Amerika kunnen meetrekken in een hoger groeiritme. Wij beschouwen dat althans als onze verantwoordelijkheid.
Argentinië heeft grote problemen en heeft de steun van de internationale gemeenschap nodig, vooral van Europa, de Verenigde Staten en Canada. Argentinië heeft behoefte aan de steun van het IMF. Er moet een plan worden opgesteld om zijn economie levensvatbaar te maken, zodat de buitenlandse steun gekoppeld wordt aan een binnenlands programma om de problemen op te lossen. Wij doen daarvoor wat we kunnen. We proberen President Dualde te helpen. Zo hebben we een handelsakkoord sneller gesloten om Argentinië toe te staan ons meer wagens te verkopen die in dat land worden gefabriceerd. Enkele weken geleden hebben wij de invoerquota verhoogd. Dat zijn uiteraard bescheiden maatregelen, maar meer kunnen we niet doen.
Wat Colombia betreft, stonden wij heel dicht bij President Pastrana, die grote problemen moest oplossen. Tijdens zijn regering heeft hij al het mogelijke gedaan om de vrede te herstellen via dialoog en onderhandeling. De tijd gaat evenwel voorbij en de vrede blijft uit. Mexico maakt deel uit van de groep landen die rechtstreeks onderhandelen met de FARC. Die hadden vroeger trouwens een bureau in Mexico, maar dat is gesloten omdat het niet echt bijdroeg tot de vrede. Wij zijn bereid te doen wat we kunnen om de inspanningen van de Colombiaanse regering te steunen.

M. Vicente Fox (en espagnol). - Je vous remercie de votre intervention et de vos questions.
Le Mexique compte 100 millions d'habitants. Une façon de mesurer la pauvreté consiste à évaluer le nombre de familles qui disposent des revenus suffisants pour acheter les produits - aliments, vêtements, etc. - nécessaires à la vie quotidienne. Il en ressort que 40% de la population - 40 millions de personnes - pourraient être qualifiées de pauvres et que 18% de la population pourraient correspondre à la définition de la pauvreté extrême, n'ayant pas les moyens de se procurer les biens de première nécessité.
Le système de mesure international auquel on recourt habituellement consiste à évaluer le nombre de personnes disposant de moins d'un dollar par jour, pauvreté extrême, et de celles vivant avec moins de 2 dollars par jour, niveau de pauvreté. Si nous recourions à ce système, il en ressortirait que 20% des citoyens mexicains se trouvent au-dessous du seuil des 2 dollars et 6% au-dessous du seuil d'un dollar par jour.
Telle est donc notre situation à l'heure actuelle. Que faisons-nous pour y remédier ? Nous avons une politique sociale très agressive dont le but est de réduire la pauvreté et de veiller à la juste distribution des revenus.
Notre programme « Opportunités » est basé sur la philosophie de la coresponsabilité. La politique auparavant en vigueur en matière de pauvreté consistait à accorder des subsides, à consentir des dons. La coresponsabilité vise à donner à tous les pauvres des possibilités de dépasser cette situation par leurs propres efforts. Ce programme concerne cette année 4.200.000 familles, soit environ 20% de la population, c'est-à-dire toutes les familles qui ont des revenus inférieurs à 2 dollars. Ces personnes reçoivent chaque mois une somme d'argent destinée à les aider pour leur alimentation, leurs frais scolaires - par des bourses d'études - et leur accès au système public de soins de santé.
Par ailleurs, nous sommes en train d'impulser la mise en place de systèmes de microcrédits et d'appui à des projets productifs via des coopératives et des caisses d'épargne. Cela permettra aux familles de bénéficier de revenus supplémentaires.
Nous avons donc encore un long chemin à parcourir.
En matière d'éducation, nous avons lancé un programme destiné à assurer à tous les jeunes et à tous les enfants un système de bourse : 5 millions de bourses seront octroyées cette année, dont 300.000 pour les études universitaires des jeunes indigènes ou des jeunes les plus pauvres du pays. Nous voulons ainsi éviter qu'il y ait au Mexique un seul jeune qui, pour des raisons économiques, soit dans l'impossibilité de réaliser son projet éducatif. L'éducation est gratuite au Mexique mais ces bourses visent à accorder un revenu supplémentaire à la famille concernée, de façon à couvrir les frais de l'enfant qui doit se rendre à l'école ou qui doit quitter la maison pour suivre ses études.
Quant au rôle du Mexique à l'échelon du continent américain, le Canada, les États-Unis et le Mexique sont des partenaires. Nous avons, à ce titre, une grande responsabilité en termes de leadership. C'est pourquoi il importe tant que les relations entre ces trois pays se renforcent, que nous évoluions vers une communauté économique de l'Amérique du Nord et que nous puissions ainsi entraîner le reste de l'Amérique latine vers un taux plus élevé de croissance du développement. Nous considérons en tout cas que c'est de notre responsabilité.
Quant à l'Argentine qui connaît les graves difficultés que chacun sait, elle a besoin du soutien de la communauté internationale et plus particulièrement de l'Europe, des États-Unis et du Canada. L'Argentine a besoin de l'appui du FMI et son économie doit faire l'objet d'un plan de développement viable, de façon à unir l'aide extérieure à un programme interne de résolution du problème. Nous faisons ce que nous pouvons à cet égard. Nous nous efforçons d'aider le Président Dualde. Nous avons par exemple accéléré la conclusion d'un accord commercial pour permettre à l'Argentine de nous vendre un nombre plus élevé des voitures qu'elle fabrique. Voici quelques semaines, nous avons élargi les quotas d'importation. Ce sont évidemment des mesures modestes mais nous n'en avons pas d'autres à notre portée.
Pour ce qui est de la Colombie, nous avons été très proches du Président Pastrana par rapport aux enjeux énormes auxquels il doit faire face. Pendant son mandat, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour restaurer la paix par le dialogue et la négociation. Mais le temps passe et la paix tarde à venir. Le Mexique fait partie du groupe de pays qui sont en négociation directe avec les FARC. Celles-ci disposaient d'ailleurs au Mexique d'un bureau qui a été fermé parce qu'il ne contribuait réellement au processus de paix. Nous sommes entièrement disposés à faire ce qui est en notre pouvoir pour appuyer l'effort du gouvernement colombien.

Mevrouw Mirella Minne, volksvertegenwoordiger (in het Frans). - Tijdens de conferentie van Monterrey hebben de internationale organisaties inderdaad bevestigd dat de ontwikkelde landen in de ontwikkelingslanden zullen investeren, op voorwaarde dat deze landen een gunstig klimaat scheppen, zonder corruptie of inflatie, en rekening houdend met de eerbiediging van de mensenrechten. In uw verkiezingscampagne hebt u de nadruk gelegd op de bestrijding van de corruptie. Kunt u ons zeggen hoever het in uw land daarmee staat?

Mme Mirella Minne, députée (en français). - Comme vous venez de nous le dire, lors de la conférence de Monterrey, les organismes internationaux ont affirmé que les pays développés allaient investir dans les pays en développement, à condition que ces pays assurent un climat favorable, sans corruption ni inflation, et en tenant compte du respect des droits de l'homme. Comme vous aviez axé votre campagne électorale sur la lutte contre la corruption, pouvez-vous nous dire où vous en êtes à cet égard dans votre pays ?

De heer Vicente Fox (in het Spaans). - De conferentie van Monterrey heeft inderdaad geleid tot zeer concrete verbintenissen, bijvoorbeeld over de bijdrage van de ontwikkelde landen aan de financiering en ontwikkeling van de minder ontwikkelde landen. De overeenkomsten hadden vooral tot doel duidelijk te maken dat ontwikkeling afhangt van elk land afzonderlijk en dat de landen samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame ontwikkeling. Alle landen, kleine, middelgrote en grote, hebben die voorwaarden aanvaard. De kleine landen moeten natuurlijk meer mogelijkheden krijgen, wat betekent dat ze allereerst toegang krijgen tot een gezonde financiering en vervolgens tot de markt. Alle ontwikkelingslanden hebben daar uitdrukkelijk om verzocht. Vooral voor onze landbouwproducten is markttoegang belangrijk. We vestigen onze hoop op de topbijeenkomsten die onder de auspiciën van de Verenigde Naties worden georganiseerd: de conferentie van Doha over de handel, de conferentie van Mexico over de financiering, de aanstaande conferentie van Johannesburg over de financiering van de duurzame ontwikkeling en de ronde tafel over de handel die volgend jaar in Mexico plaatsheeft. We hopen dat de exportsubsidies voor de landbouw afgeschaft zullen worden. De subsidies die in andere landen worden verleend, maken het voor ons onmogelijk te concurreren.
In Mexico hebben we vele concrete acties ondernomen op het gebied van de mensenrechten. We hebben alle gevangenen vrijgelaten die tijdens het vorige regime het slachtoffer geworden waren van schendingen van de mensenrechten. Ik denk bijvoorbeeld aan de milieubeschermers van Guerrero, aan de vissers van het Patzcuaro-meer in Michoacán, aan de heer Gallardo, die deel uitmaakte van het Mexicaanse leger. We hebben dus al die gevangenen vrijgelaten.
We hebben ook elf initiatieven genomen, die overigens door het parlement werden goedgekeurd, met het oog op de ratificatie van alle verbintenissen van Mexico inzake de mensenrechten. We hebben de deelname ondertekend van Mexico aan het Strafgerecht van Rome, wat een belangrijke vooruitgang betekent. Deze overeenkomst moet nog door de Senaat worden ondertekend. We hebben alle archieven van de veiligheidspolitie, de regering en het leger opengesteld sinds 1968, het jaar van het bloedbad onder de studenten van Tlatelolco. We hebben dus alle archieven opengesteld die betrekking hebben op de jaren zestig, zeventig en tachtig, toen heel wat mensen om politieke redenen verdwenen zijn. We hebben een speciale controledienst opgericht die belast is met het onderzoek naar de verdwijningen. Deze dienst werkt hard om de waarheid te achterhalen.
We hebben er ons dus toe verbonden de mensenrechten te eerbiedigen.
We hebben ook de wet over de rechten en de cultuur van de inheemse volkeren goedgekeurd, de meest vooruitstrevende ter wereld. Ook dit is een formele verbintenis van onzentwege op het gebied van de eerbiediging van de mensenrechten.

M. Vicente Fox (en espagnol). - La Conférence de Monterrey a effectivement débouché sur des engagements très spécifiques concernant par exemple la contribution des pays développés au financement du développement des pays qui le sont moins. Les accords visaient principalement à mieux faire comprendre que le développement dépend de chaque pays et que les efforts doivent être réalisés en coresponsabilité pour parvenir à un développement durable. Tous les pays, petits, moyens et grands, ont accepté ces conditions. Les petits pays ont bien sûr besoin de davantage d'opportunités, lesquelles sont de deux ordres : avoir accès, tout d'abord à un financement sain et ensuite au marché. Cette dernière demande est formulée de manière expresse dans tous les pays en voie de développement. Nous avons besoin d'un accès surtout pour nos produits agroalimentaires. Nous fondons beaucoup d'espoir sur les sommets soutenus par les Nations unies : la Conférence de Doha sur le commerce, la Conférence de Mexico sur le financement, la future Conférence de Johannesburg sur le financement du développement et sa durabilité et enfin, la nouvelle table ronde commerciale qui aura lieu au Mexique l'année prochaine. Nous espérons notamment que seront éliminés les subsides à la production agroalimentaire. Il nous est en effet impossible de lutter contre la concurrence compte tenu du niveau actuel des subsides accordés à d'autres pays.
Nous avons, au Mexique, mené beaucoup d'actions concrètes sur le plan des droits de l'homme. Nous avons libéré tous les prisonniers qui avaient souffert d'une violation de ces droits dans le cadre du régime antérieur. Je pense par exemple aux écologistes de l'État de Guerrero, aux pêcheurs du Michoacán, du lac de Patzcuaro, à M. Gallardo qui appartenait à l'armée mexicaine... Nous avons donc libéré tous ces prisonniers.
Nous avons ensuite lancé onze initiatives, par ailleurs approuvées par le Congrès en vue de ratifier tous les engagements du Mexique en matière de droits de l'homme. Nous avons signé la participation du Mexique au Tribunal pénal de Rome, ce qui constitue une avancée très importante. Cet accord doit encore être ratifié par le Sénat qui est déjà en train de l'examiner. Nous avons ouvert toutes les archives qui étaient entre les mains de la police de sécurité, du gouvernement et de l'armée depuis 1968, c'est-à-dire depuis le massacre d'étudiants à Tlatelolco. Nous avons donc ouvert les archives couvrant les années soixante, septante et quatre-vingt au cours desquelles de nombreuses personnes ont disparu pour raisons politiques. Nous avons créé un service de contrôle spécifique chargé d'examiner le cas des personnes disparues, service qui travaille de façon intensive pour découvrir la vérité.
Nous nous sommes donc engagés totalement dans la voie du respect des droits de l'homme.
Nous avons également approuvé la loi portant sur les droits et la culture indigènes. C'est la loi indigène la plus avancée dans ce domaine que je connaisse à l'échelon mondial. C'est également, pour nous, un engagement formel quant au respect des droits de l'homme.

De heer François Roelants du Vivier, senator (in het Frans). - De samenwerking tussen de Verenigde Staten van Mexico en de Europese Unie is tot nog toe veeleer economisch dan politiek geweest.
Ik wens u een meer politieke vraag te stellen.
Sinds u President werd, heeft de Mexicaanse regering blijk gegeven van een nooit eerder geziene belangstelling voor milieu en duurzame ontwikkeling.
Eind dit jaar vindt in Johannesburg een wereldtop plaats over duurzame ontwikkeling. Uw land zal daaraan deelnemen, en ik neem aan dat u er zelf ook naartoe gaat.
De opwarming van de aarde is op dit ogenblik een prangend probleem. We beraden ons nu over de rol van de Europese Unie. De Europese Unie wil het protocol van Kyoto doen naleven en wil zelfs verder gaan. U kent de terughoudendheid van de VS in dat opzicht.
Samen met de VS en Canada maakt u deel uit van de nafta. Ik zou willen weten of u denkt als bemiddelaar te kunnen optreden tussen de VS en de Europese Unie opdat het probleem van de opwarming van de aarde zo doeltreffend mogelijk wordt aangepakt.

M. François Roelants du Vivier, sénateur (en français). - La coopération entre les États-Unis du Mexique et l'Union européenne s'est, jusqu'à présent, révélée davantage économique que politique à proprement parler.
Je voudrais, pour ma part, vous poser une question plus politique.
Depuis votre arrivée à la présidence, le gouvernement mexicain a fait preuve d'un intérêt sans précédent pour l'environnement et le développement durable.
Un sommet mondial relatif au développement durable se tiendra, fin de l'année, à Johannesburg. Votre pays y participera et je présume que vous vous rendrez personnellement sur place.
Le problème du réchauffement de la planète se pose, à l'heure actuelle, avec une grande acuité. On s'interroge notamment sur le rôle de l'Union européenne à cet égard. Celle-ci s'est fait un point d'honneur de faire respecter le Protocole de Kyoto et d'aller plus avant dans le domaine. Vous connaissez les réticences des États-Unis d'Amérique à ce sujet.
Vous faites partie, comme les États-Unis et le Canada, de l'alena. J'aimerais savoir si vous pensez pouvoir jouer un rôle de trait d'union entre l'Union européenne et les États-Unis, de façon à ce que ce problème de réchauffement de la planète soit traité de la manière la plus efficace possible.

De heer Vicente Fox (in het Spaans). - Mexico is en blijft voorstander van het protocol van Kyoto. We zullen deelnemen aan de conferentie van Johannesburg om de duurzame ontwikkeling aan te moedigen. We hechten veel belang aan milieubescherming. Spijtig genoeg ontbreekt het ons vaak aan middelen om al onze projecten te realiseren. Zo slagen we er maar in 30 procent van het afvalwater te behandelen, hoewel de Mexicaanse regering zich tot 70 of 80 procent heeft verbonden. Deze doelstelling vergt zware investeringen, waarvoor we op dit ogenblik de nodige financiering zoeken.
Wat het protocol van Kyoto betreft, willen we samenwerken met alle landen die terzake vooruitgang willen boeken.

M. Vicente Fox (en espagnol). - Le Mexique a et continuera à avoir une attitude favorable au protocole de Kyoto. Nous participerons à la Conférence de Johannesburg pour encourager le développement durable. Nous sommes fortement engagés dans la protection de l'environnement. Souvent, malheureusement, le manque de ressources économiques nous empêche de réaliser tous les projets que nous avons en la matière. Pour le traitement des eaux résiduelles par exemple, nous n'arrivons à en traiter que 30%. Le gouvernement mexicain s'est engagé à parvenir à un taux de 70 ou de 80%. Cet objectif nécessite des investissements très importants pour lesquels nous recherchons actuellement les financements et la manière de procéder.
Mais pour ce qui concerne le protocole de Kyoto, nous voulons travailler avec tous les pays désireux d'avancer dans ce sens et nous voulons voir des progrès concrets en la matière.

De heer Josy Dubié, senator (in het Spaans). - De Mexicaanse regering heeft zich zeer zeker voor de verdediging van de mensenrechten ingezet.
Volgens een recent verslag van de bijzonder rapporteur van de Verenigde Naties over de onafhankelijkheid van de rechtbanken en magistraten zou 90% van de misdrijven in Mexico onbestraft blijven. Dat heeft uiteraard directe gevolgen voor de situatie van de mensenrechten in uw land.
Kunt u ons meedelen welke concrete maatregelen de federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben genomen om de verdediging te garanderen van de mensenrechtenactivisten die zich sedert de moord op advocaat Digna Ochoa in oktober jongstleden bedreigd voelen?

M. Josy Dubié, sénateur (en espagnol). - Les efforts accomplis par le gouvernement mexicain pour promouvoir le respect des droits de l'homme constituent une réalité que l'on ne peut réfuter.
Cependant, selon un récent bulletin rédigé par le rapporteur spécial des Nations unies sur l'indépendance des tribunaux et des magistrats, le taux d'impunité dans les services juridiques mexicains serait évalué à 90%, ce qui a des répercussions directes sur la situation en matière de droits de l'homme dans votre pays.
Pourriez-vous nous dire quelles mesures concrètes le gouvernement fédéral et ceux des États ont pris pour assurer la défense des protecteurs mexicains des droits de l'homme, menacés après la mort de l'avocate Digna Ochoa, assassinée en octobre dernier ?

De heer Vicente Fox (in het Spaans). - In dat rapport wordt inderdaad melding gemaakt van het Mexicaanse gerecht, dat autonoom is.
De jongste twee jaar hebben wij vastgesteld dat het gerecht zijn autonomie op het terrein ten volle waarmaakt en zeer belangrijke arresten heeft geveld in constitutionele geschillen waarin de wetgevende en de uitvoerende macht tegenover elkaar stonden.
De rechterlijke macht geeft dus blijk van onafhankelijkheid in haar optreden. Niettemin bestaat dat rapport.
Aangezien het hier autonome en onafhankelijke machten betreft, kunnen wij de vereiste veranderingen niet opleggen. De rechterlijke macht moet dat zelf doen, maar met het rapport moet wel rekening worden gehouden.
De wetgevende en rechterlijke macht moeten samenwerken opdat de justitie in Mexico tot de hoogste internationale niveau wordt opgetild.
Wij eerbiedigen de mensenrechtenorganisaties. Destijds was het voor een niet-gouvernementele mensenrechtenorganisatie bijvoorbeeld een echte lijdensweg om ons land te kunnen bezoeken. Vandaag staat de deur wijd open voor elke bezoeker die zich voor de mensenrechten interesseert.
Er werden verbintenissen en akkoorden gesloten met de VN-commissie voor de mensenrechten en met alle instellingen die belangstelling hebben voor dit thema. Wij doen dus wat ons te doen staat.
Wij hebben de moord op Digna Ochoa meteen veroordeeld. De gerechtelijke afdeling van het federaal district heeft de zaak in handen. Er wordt een onderzoek ingesteld om de moordzaak op te helderen. Wij hebben de sleutel van het raadsel echter nog niet gevonden. De procureur van het federale district heeft verschillende hypotheses en alternatieven geformuleerd, waarvan sommige geen verband houden met de mensenrechten. Wij moeten het einde van het onderzoek afwachten voordat we ons uitspreken.
Deze misdaad moet worden gevonnist door de plaatselijke autoriteiten, maar wij hebben de plaatselijke procureur wel alle hulp en inlichtingen aangeboden waarover wij beschikken.
Ik weet niet wanneer hierover uitsluitsel zal worden gegeven, maar wij zien erop toe dat gerechtigheid geschiedt.

M. Vicente Fox (en espagnol). - Ce rapport mentionnait en effet le pouvoir judiciaire mexicain, qui est autonome.
Nous avons, ces deux dernières années, constaté qu'il exerçait réellement son autonomie sur le terrain, en prenant des décisions fort importantes concernant certaines controverses constitutionnelles opposant le législatif et l'exécutif.
Une attitude d'indépendance et d'intervention se dessine donc au sein du pouvoir judiciaire. Cependant il y a ce rapport.
S'agissant de pouvoirs indépendants et autonomes, il ne nous appartient évidemment pas d'opérer les changements qui s'imposent. Ceux-ci doivent émaner du pouvoir judiciaire lui-même, mais ce rapport devra, me semble-t-il, être pris en considération.
Les pouvoirs législatif et judiciaire devront travailler ensemble pour que la justice, au Mexique, parvienne au standard international « d'excellence ».
En ce qui concerne les défenseurs des droits de l'homme, nous respectons bien sûr pleinement les organismes. Autrefois par exemple, c'était un véritable calvaire pour une ONG de défense des droits de l'homme de visiter notre pays. Maintenant, l'ouverture est totale pour n'importe quel visiteur intéressé par la question.
Des engagements et des accords sont conclus avec la commission des Droits de l'homme des Nations unies et avec toutes les institutions intéressées par ce thème. Pour notre part, nous faisons donc ce que nous devons faire.
Nous avons évidemment condamné d'emblée le crime commis contre Digna Ochoa. L'affaire est actuellement entre les mains de la section judiciaire du district fédéral. Des recherches sont en cours pour tenter de résoudre cet assassinat. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore la clé de l'énigme. Le procureur du district fédéral a avancé plusieurs hypothèses ou alternatives dont certaines n'ont rien à voir avec les droits de l'homme. Il faut toutefois attendre la fin de l'enquête pour se prononcer.
Ce crime local doit être jugé par les autorités locales mais nous avons bien entendu offert au procureur local toute l'aide et toute l'information dont nous disposons.
J'ignore quand interviendra la solution mais nous veillerons à ce qu'elle respecte la justice.

De heer Arnold Van Aperen, volksvertegenwoordiger (in het Nederlands). - Graag vernam ik van de President welke maatregelen er in Mexico worden genomen ter voorkoming en bestrijding van ziekten. Staan er voldoende artsen en ziekenhuizen tegen betaalbare prijzen ter beschikking van de bevolking?

M. Arnold Van Aperen, député (en néerlandais). - J'aimerais demander au Président quelles sont les mesures prises au Mexique en matière de prévention et de lutte contre les maladies. La population dispose-t-elle de suffisamment de médecins et d'hôpitaux à des prix abordables ?

De heer Vicente Fox (in het Spaans). - Het Mexicaanse overheidssysteem van gezondheidszorg biedt een ruime dekking en bestrijkt nagenoeg het volledige grondgebied. Er bestaan drie niveaus: de gezondheidscentra die de basiszorg verzekeren, vervolgens de consultaties en ten slotte de voorlichting van de bevolking om ziekten te voorkomen.
De levensverwachting van de Mexicanen bedraagt 74,5 jaar. Dat is vooral te danken aan de vaccinatieprogramma's. Vorig jaar hebben wij 40 miljoen vaccinaties toegediend. Dat betekent dat 99 à 99,5% van de bevolking gevaccineerd is.
De vergrijzing van de bevolking plaatst ons echter voor nieuwe uitdagingen. Terwijl de bevolking vroeger zeer jong was, hebben we thans een groot aantal mensen van de derde leeftijd. We moeten ook het hoofd bieden aan de `moderne' ziektes die te wijten zijn aan de ontwikkeling: hart- en vaatziekten, aids, diabetes... Die bijzonder dure ziekten vergen veel investeringen en ziekenhuisverzorging van het derde niveau. Daarvoor hebben we nog middelen nodig. We bereiden een ingenieus financieel programma voor om die eenheden van het derde niveau te kunnen opstarten. We hopen een gepaste formule te vinden. Ten opzichte van de internationale normen investeren wij weinig in gezondheid. We moeten het percentage van het BBP voor gezondheidszorg verhogen.
Op dat gebied moeten we dus nog uitdagingen aangaan en belangrijke doelstellingen bereiken. Het Mexicaanse gezondheidssysteem is wellicht wel één van de beste in de ontwikkelingslanden, ook wat de geboden dekking betreft.

M. Vicente Fox (en espagnol). - Le système mexicain de santé publique offre une large couverture qui couvre pratiquement tout le territoire. Il y a trois niveaux : tout d'abord, les centres de santé qui dispensent les soins primaires, ensuite, dans le cadre des consultations, et, enfin et surtout, via l'éducation de la population, le but étant d'éviter les maladies.
L'espérance de vie des Mexicains est de 74 ans et demi. Ce résultat est dû notamment aux programmes de vaccination. L'année dernière, nous avons effectué 40 millions de vaccinations. Nous couvrons donc 99, voire 99,5% de la population.
Le vieillissement de la population nous place toutefois face à de nouveaux défis. Alors qu'auparavant la population était très jeune, nous comptons à présent un bon nombre de personnes du troisième âge. Il faut également prendre en compte les maladies « modernes » dues au développement : les maladies cardiovasculaires, le sida, le diabète... Ces maladies, particulièrement coûteuses, requièrent des investissements et des soins hospitaliers de troisième niveau. Nous avons des lacunes à cet égard et préparons un programme d'ingénierie financière pour pouvoir construire ces unités de troisième niveau. Nous espérons trouver une formule appropriée. Par rapport aux standards internationaux, nous investissons peu en matière de santé. Il nous faut augmenter le pourcentage du PIB qui lui est consacré.
Nous avons donc encore des défis à relever et des objectifs importants à atteindre dans ce domaine. De toute façon, le système de santé mexicain est sans doute l'un des meilleurs des pays en voie de développement, également eu égard à l'ampleur de la couverture assurée.

De voorzitter (in het Frans). - Mijnheer de President, ik dank u. Uit de directheid van de vele vragen zult u wel hebben opgemaakt hoeveel belangstelling het Belgisch parlement heeft voor uw land en voor de ontwikkeling ervan.
Ik dank u dan ook niet alleen voor uw toespraak, maar ook en vooral voor de democratische, politieke en sociale vernieuwing die u in uw land bewerkstelligt, voor uw wil om van Mexico een groot land te maken dat voor stabiliteit in Latijns Amerika zorgt, en voor uw wens om de politieke betrekkingen tussen uw land en de Europese Unie uit te breiden en te verdiepen.

M. le président (en français). - Je vous remercie, monsieur le Président. Vous aurez constaté, par la franchise des multiples questions qui vous ont été posées, tout l'intérêt que le parlement belge porte à votre pays et au développement de ce dernier.
Soyez donc remercié, non seulement pour votre discours, mais aussi et surtout pour l'action de renouveau démocratique, politique et social que vous menez dans votre pays, pour votre volonté de faire du Mexique un grand pays stabilisateur en Amérique latine, et pour votre souhait de multiplier et d'approfondir les relations politiques entre votre pays et l'Union européenne.

(Langdurig en levendig applaus)

(Vifs et longs applaudissements)