A. Hoe worden wetten gemaakt ?

 1. Indiening

  Een volksvertegenwoordiger of een senator dient een wetsvoorstel in. De Regering dient een wetsontwerp in, samen met het advies van de Raad van State. Een wetsvoorstel dat in Kamer of Senaat werd aangenomen, heet ook wetsontwerp.
 2. Inoverwegingneming

  Wetsvoorstellen moet men eerst in overweging nemen, d.w.z. beslissen of het voorstel wordt besproken.
  Wetsontwerpen moeten niet in overweging worden genomen.
 3. Behandeling in commissie
  Slechts af en toe is een 'binnenkomende tekst' zo dringend of eenvoudig dat de plenaire vergadering hem zelf rechtstreeks behandelt. Meestal gaat hij voor bespreking naar commissie. Een commissie bestaat uit een beperkt aantal senatoren die de politieke krachtsverhoudingen van de plenaire vergadering weerspiegelen.Haar voornaamste opdracht is op een bepaald terrein wetsontwerpen en wetsvoorstellen te onderzoeken.De commissie kan de tekst ongewijzigd aannemen, amenderen (= wijzigen) of verwerpen.Een rapporteur stelt het commissieverslag op.
 4. Behandeling in plenaire vergadering


  resultaat van de stemming

  In de plenaire vergadering kunnen alle senatoren zich uitspreken over de tekst. Zij kunnen de tekst ongewijzigd aannemen, amenderen (= wijzigen) of verwerpen.

 5. Koninklijke bekrachtiging en afkondiging

   

  Z.M. Koning Filip

  Copyright Foto : FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie - Copyright Fotograaf: Marie-Jo Lafontaine /Marina Cox

  Voor hij wet wordt, moet de aangenomen tekst voor bekrachtiging (= ondertekening) naar de Koning.
  De bekrachtiging gaat gepaard met de afkondiging door de Koning (artikel 109 van de Grondwet).

 6. Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad
  De wet treedt in werking de 10de dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behalve wanneer de wet zelf een andere datum van inwerkingtreding bepaalt.

B . Welke wetgevingsprocedures zijn er in de Senaat sinds 25 mei 2014 ?

altijd bij de Kamer
 • monocamerale wetsontwerpen
 • gedeeltelijk bicamerale wetsontwerpen van de Regering
 • gedeeltelijk bicamerale wetsontwerpen teruggezonden door de Senaat
 • wetsvoorstellen van volksvertegenwoordigers
altijd bij de Senaat
 • gedeeltelijk bicamerale wetsontwerpen overgezonden door de Kamer die worden geëvoceerd door de Senaat
 • wetsvoorstellen van senatoren
bij Kamer en Senaat
 • volledig bicamerale wetsontwerpen

1. Volwaardig tweekamerstelsel / Volledig bicamerale wetten (artikel 77 van de Grondwet) -> worden aangenomen door de Kamer, de Senaat en de Koning

Voor de organisatie van de federale Staat staan de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat op voet van gelijkheid. Dit wil zeggen dat wetsontwerpen en wetsvoorstellen pas goedgekeurd zijn, wanneer beide Kamers een identieke tekst hebben aangenomen. Men kan de wetten die hieronder vallen, in de volgende groepen onderbrengen:

De lijst van volledig bicamerale aangelegenheden kan bij bijzondere wet worden uitgebreid.


2. Optioneel bicamerale wetten (artikel 78 van de Grondwet) -> worden aangenomen door de Kamer en de Koning en eventueel de Senaat

De optioneel bicamerale aangelegenheden zijn de volgende:

Deze lijst kan bij bijzondere wet worden uitgebreid.

De senatoren mogen geen wetsvoorstellen over deze aangelegenheden meer indienen.


3. Monocamerale wetten (artikel 74 van de Grondwet) -> worden aangenomen door de Kamer en de Koning

Na de inwerkingtreding van de zesde staatshervorming wordt de monocamerale wetgevingsprocedure de regel. De meeste teksten worden in de Kamer ingediend en worden uitsluitend door de Kamer aangenomen en voorgelegd aan de Koning, zonder enige tussenkomst van de Senaat. De monocamerale aangelegenheden zijn de residuaire categorie.