De Belgische Senaat op internationaal niveau

De Senaat vervult zijn internationale rol vooral via :

a) Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

Grondwettelijk gezien is de eerste taak van de commissie de behandeling van de wetsontwerpen houdende instemming met internationale en bilaterale verdragen en akkoorden. Tevens organiseert zij regelmatig actualiteitsdebatten, gedachtewisselingen met buitenlandse personaliteiten en themadebatten.

b) Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Het "Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden" is een adviescommissie die werd opgericht met het oog op een versterkte deelname van de nationale parlementen aan het besluitvormingsproces van de Europese Unie. Het adviescomité is paritair samengesteld uit 10 senatoren, 10 volksvertegenwoordigers en 10 Belgische leden van het Europees Parlement.

c) Afvaardigingen in interparlementaire vergaderingen

Texte français