6‑15

Belgische Senaat

Gewone Zitting 2015‑2016

Plenaire vergaderingen

Vrijdag 22 januari 2016

Ochtendvergadering

6‑15

Sénat de Belgique

Session ordinaire 2015‑2016

Séances plénières

Vendredi 22 janvier 2016

Séance du matin

Voorlopig verslag

 

Nog niet goedgekeurd door de sprekers.
Niet citeren zonder de bron te vermelden.

Compte rendu provisoire

 

Non encore approuvé par les orateurs.
Ne pas citer sans mentionner la source.

Inhoudsopgave

Sommaire

Goedkeuring van de agenda. 2

Benoeming van de griffier 2

Overlijden van oud‑senatoren. 4

Regeling van de werkzaamheden. 4

Berichten van verhindering. 4

 

Approbation de l’ordre du jour 2

Nomination du greffier 2

Décès d’anciens sénateurs. 4

Ordre des travaux. 4

Excusés. 4

 

Voorzitster: mevrouw Christine Defraigne

(De vergadering wordt geopend om 10.05 uur.)

Présidence de Mme Christine Defraigne

(La séance est ouverte à 10 h 05.)

Goedkeuring van de agenda

Approbation de l’ordre du jour

De voorzitster. – De agenda zoals vastgesteld door het Bureau werd rondgestuurd.

Aangezien er geen opmerkingen zijn, is de agenda goedgekeurd.

Mme la présidente. – L’ordre du jour établi par le Bureau a été communiqué aux sénateurs.

Puisqu’il n’y a pas d’observations, l’ordre du jour est approuvé.

Benoeming van de griffier

Nomination du greffier

De voorzitster. – Op 31 maart 2016 zal het mandaat van onze griffier, de heer Hugo Hondequin, een einde nemen.

Mme la présidente. – Le 31 mars 2016, le mandat de notre greffier, M. Hugo Hondequin, prendra fin.

Bijgevolg heeft het Bureau tijdens zijn vergaderingen van 8 juni en 6 juli 2015 een reglement betreffende de selectie- en benoemingsprocedure van een nieuwe griffier aangenomen.

Met toepassing van dit reglement werd op 7 juli 2015 een oproep tot kandidaten voor de functie van griffier gericht aan de ambtenaren van de Senaat die houder zijn van een universitair diploma en op 26 juni 2015, 15 jaar anciënniteit in de Senaat hadden.

Par conséquent, le Bureau a adopté en ses réunions des 8 juin et 6 juillet 2015 un règlement relatif à la procédure de sélection et de nomination d’un nouveau greffier.

En application de ce règlement, le 7 juillet 2016, un appel aux candidats pour la fonction de greffier a été adressé aux fonctionnaires du Sénat titulaires d’un diplôme universitaire et qui avaient, au 26 juin 2015, quinze années d’ancienneté au Sénat.

Vier personen hebben zich kandidaat gesteld.

Quatre personnes se sont portées candidates.

De selectieprocedure bestond achtereenvolgens uit een schriftelijke en een mondelinge proef en uit een onderhoud met de leden van het Bureau van de Senaat.

La procédure de sélection comprenait successivement une épreuve écrite et une épreuve orale et un entretien avec les membres du Bureau du Sénat.

Voor de organisatie van eerste proef heeft het Bureau op 6 juli 2015 een jury samengesteld, bestaande uit zes personen die geen deel uitmaken van de Vergadering, noch van haar diensten.

Pour l’organisation de la première épreuve, le Bureau a désigné, le 6 juillet 2015, un jury de six personnes extérieures à l’Assemblée et à ses services.

Deze proef had plaats op 28 oktober 2015 en alleen de kandidaten van wie de bekwaamheid door deze jury voldoende hoog werd ingeschat, werden toegelaten tot de tweede proef.

Cette épreuve a eu lieu le 28 octobre 2015. Seuls les candidats dont les capacités y ont été jugées suffisantes par le jury ont été admis à la seconde épreuve.

De tweede selectieproef, met een schriftelijke en computergestuurde voorbereiding, werd georganiseerd door het selectiebureau Selor, en had plaats op 16 december 2015.

Cette seconde épreuve de sélection, comprenant une préparation écrite et informatisée, a été organisée par le bureau de sélection Selor, et a eu lieu le 16 décembre 2015.

De kandidaten van wie de bekwaamheid door het selectiebureau Selor voldoende hoog werd ingeschat, werden toegelaten tot het onderhoud met de leden van het Bureau van de Senaat.

Les candidats dont les capacités ont été jugées suffisantes par le bureau de sélection Selor ont été admis à l’entretien avec les membres du Bureau du Sénat.

Zowel de jury die door het Bureau werd aangesteld voor de eerste proef als het selectiebureau Selor hebben verklaard dat zij de bekwaamheid van één kandidaat, de heer Gert Van der biesen, voldoende hoog inschatten om te worden toegelaten tot een volgende stap in de selectieprocedure.

Tant le jury désigné par le Bureau du Sénat pour la première épreuve que le bureau de sélection Selor ont déclaré qu’ils jugeaient les capacités d’un candidat, M. Gert Van der biesen, suffisantes pour qu’il soit admis à l’étape suivante de la procédure de sélection.

Het onderhoud van deze kandidaat met de leden van het Bureau had plaats op 11 januari 2016.

L’entretien de ce candidat avec les membres du bureau a eu lieu le 11 janvier 2016.

Na beraadslaging na afloop van het onderhoud heeft het Bureau de eer de heer Gert Van der biesen als griffier van de Senaat voor te dragen met toepassing van artikel 84 van het reglement.

Après délibération à l’issue de cet entretien, le Bureau a l’honneur de proposer M. Gert Van der biesen comme greffier du Sénat, conformément à l’article 84 du règlement.

De heer Van der biesen is geboren op 30 december 1964. Hij is licentiaat in de rechten en tevens houder van een in het Frans gesteld licentiaatsdiploma in internationale betrekkingen en vergelijkende politiek.

M. Van der biesen est né le 30 décembre 1964. Il est licencié en droit et est également porteur d’un diplôme de licencié en relations internationales et politique comparée.

Hij kwam in dienst bij de Senaat in 1995 waar hij gedurende vijf jaar actief was in de Commissie- en Studiedienst. In 2000 werd hij benoemd bij de dienst Wetsevaluatie, die in de huidige structuur van de Senaat deel uitmaakt van de Dienst Juridische Zaken en Documentatie.

Entré en service au Sénat en 1995, il a été en fonction au service des Commissions et Études pendant cinq années. Il a ensuite été nommé en 2000 au service d’Évaluation de la législation qui fait, dans la structure actuelle de l’administration, partie du service des Affaires juridiques et Documentation.

Vraagt iemand het woord over het voorstel van het Bureau om de heer Gert Van der biesen tot griffier te benoemen?

Quelqu’un demande-t-il la parole sur la proposition du Bureau de nommer M. Gert Van der biesen à la fonction de greffier?

Aangezien niemand het woord vraagt, verklaar ik de heer Gert Van der biesen verkozen tot griffier van de Senaat.

Étant donné que personne ne demande la parole, je proclame M. Gert Van der biesen élu en qualité de greffier du Sénat.

(Applaus)

(Applaudissements)

De heer Gert Van der biesen zal op 1 april 2016 in functie treden, nadat hij tijdens een volgende plenaire vergadering de eed heeft afgelegd.

M. Gert Van der biesen entrera en fonction le 1er avril 2016, après avoir prêté serment lors d’une prochaine séance plénière.

Dat zal voor mij een gelegenheid zijn om hulde te brengen aan onze griffier, de heer Hugo Hondequin, voor zijn goede en loyale diensten aan de Senaat en aan ons land.

Ce sera pour moi l’occasion de rendre hommage à notre greffier, M. Hugo Hondequin, pour les bons et loyaux services rendus au Sénat et à notre pays.

De heer Bert Anciaux (sp.a). – Eerst en vooral wens ik de heer Van der biesen te feliciteren met zijn benoeming. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de toekomstige griffier op te roepen samen met de leden van deze assemblee grondig na te denken over de toekomst van de Senaat, over de richting die we met de Senaat willen en kunnen uitgaan. Deze aangelegenheid zou, wat mij betreft, nu al kunnen worden besproken, maar de Grondwetsartikelen hieromtrent kunnen pas tijdens de volgende legislatuur worden herzien. Bijgevolg kan pas in 2019 een debat ten gronde worden gevoerd.

Ik roep de griffier op om als verdediger op te treden van deze instelling, en in eerste instantie van haar personeel. We zijn het er allemaal over eens dat deze assemblee over uitstekend personeel beschikt. De griffier is degene die instaat voor hun welzijn. Hij moet de durf hebben een debat aan te gaan en desnoods tegen de senatoren in te gaan. Ik wens dat hij de moed heeft voor zijn overtuiging op te komen en ik hoop dat het debat in alle openheid en eerlijkheid kan worden gevoerd. (Applaus)

M. Bert Anciaux (sp.a). –

De voorzitster. –

Mme la présidente. – Je vous remercie, Monsieur Anciaux. Je pense que nous partageons tous vos préoccupations et votre volonté d’aller de l’avant dans un esprit positif, de défendre notre institution, de communiquer avec les sénateurs et d’assurer l’avenir du personnel du Sénat.

Je félicite M. Van der biesen pour son élection. La prestation de serment aura lieu prochainement.

Je ne doute pas que ce Sénat sera dirigé par une très bonne équipe et que nous pourrons envisager l’avenir, sinon avec sérénité, avec beaucoup de confiance et de détermination.

(Applaus)

(Applaudissements)

Overlijden van oud‑senatoren

Décès d’anciens sénateurs

De voorzitster. – De Senaat heeft met groot leedwezen kennis gekregen van het overlijden van de heer Jean Sondag, eresenator, en van de heren Marcel Gesquiere en Jan Meesters, oud-senatoren.

Uw voorzitster heeft het rouwbeklag van de Vergadering aan de familie van onze betreurde gewezen medeleden betuigd.

Mme la présidente. – Le Sénat a appris avec un vif regret le décès de M. Jean Sondag, sénateur honoraire, et de MM. Marcel Gesquiere et Jan Meesters, anciens sénateurs.

Votre présidente a adressé les condoléances de l’Assemblée aux familles de nos regrettés anciens collègues.

Regeling van de werkzaamheden

Ordre des travaux

De voorzitster. – De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergadering vindt plaats op 26 februari 2016.

Mme la présidente. – L’ordre du jour de la présente séance est ainsi épuisé.

La prochaine séance aura lieu le 26 février 2016.

(De vergadering wordt gesloten om 10.20 uur.)

(La séance est levée à 10 h 20.)

Berichten van verhindering

Excusés

Afwezig met bericht van verhindering: de heer Daems, met opdracht in het buitenland, de dames Claes, Coudyser, Lieten, Segers en Türan, de heren Vandaele, Van Malderen en Vereeck, met andere plichten.

M. Daems, en mission à l’étranger, Mmes Claes, Coudyser, Lieten, Segers et Türan, MM. Vandaele, Van Malderen et Vereeck, pour d’autres devoirs, demandent d’excuser leur absence à la présente séance.

  Voor kennisgeving aangenomen.

  Pris pour information.