GR 32

Belgische Senaat
Gewone Zitting 2001-2002
Parlementaire
onderzoekscommissie
«Grote Meren»

Hoorzittingen
Vrijdag 21 juni 2002
Namiddagvergadering
Verslag

GR 32

Sénat de Belgique
Session ordinaire 2001-2002
Commission d'enquête
parlementaire
«Grands Lacs»

Auditions
Vendredi 21 juin 2002
Réunion de l'après-midi
Compte rendu

  

Hoorzitting met professor Filip De Boeck, antropoloog

Audition du professeur Filip De Boeck, anthropologue

(Voorzitter: de heer André Geens)

(Présidence de M. André Geens)

  

De heer Filip De Boeck. - Sinds 1987 heb ik Congo gewerkt, in de provincie Bandulu, op de grens tussen Congo en Angola. Ik was betrokken bij een onderzoek in medische antropologie. Ik heb twee jaar doorgebracht in een klein dorp Nzofu, op vijf kilometer van de grens. Het dorp is gelegen tussen de steden Kahemba en Tembo, die eind de jaren tachtig, begin negentig de draaischijven waren voor de diamanttrafiek tussen de provincie Lunda Norte in Angola en Congo.
Ik verbleef er tot 1989, daarna opnieuw in 1991, in 1994 en in 1997. Vanaf 1987 was ik getuige van de opgang en ten dele van de neergang van de diamanttrafiek, die kan worden opgesplitst in drie grote fasen.
De trafiek werd tussen 1981 en 1982 op gang gebracht door Congolezen uit de traditionele diamantcentra van de Kasai, Kinshasa of Kikwit. Ze rekruteerden plaatselijke dorpelingen, vormden een karavaan en trokken met allerlei goederen de grens over door Lunda Norte naar de regio rond de Kwangovallei, naar twee grote mijnsites in het noordwesten van Lunda Norte, Cafunfo en Luzamba en meer naar het oosten naar de grens met Tshikapa en Katanga.
De karavanen trokken door het grote woud van Corta Mata. Meestal werden 's nachts de dorpen rond de mijnsites aangedaan, waar plaatselijke Angolezen diamanten ruilden voor goederen. In die tijd was de ruil heel interessant. Onmiddellijk daarna staken de Congolezen weer de grens over, een gevaarlijke onderneming overigens, want officieel was de grens tussen Congo en Angola gesloten. Het mijngebied van Lunda stond onder controle van de regeringstroepen. Buiten die stadjes circuleerden evenwel veel patrouilles van de UNITA-rebellen. Die trafiek was een gevaarlijke onderneming, soms met de dood tot gevolg. Mensen werden doodgeschoten of raakten gewond door een landmijn. Aan Congolese kant was het niet beter. Daar patrouilleerden kleine groepen Zaïrese militairen die officieel de grens bewaakten, maar eigenlijk van dorp tot dorp trokken om terugkerende karavanen op te wachten en de diamant te roven. Om dat te verhinderen slikten velen de diamant in. Als ze op een landmijn liepen en doodbloedden, werd hun lijk in de plaatselijke dorpjes ook wel opengesneden om de diamant te recupereren.
Op het einde van de jaren tachtig begonnen zich in grensstadjes zoals Kahemba en Tembo en in kleinere dorpen aan de grens comptoirs te vestigen. Veel van de comptoirs waren in handen van Congolezen. Op een bepaald ogenblik heeft Mobutu een aantal comptoirs laten sluiten, maar daarna kwam er opnieuw een periode van liberalisering. Ze werden gecontroleerd door Zuid-Afrikanen, Portugezen, Belgen, Senegalezen, Libanezen en ook Israëli's, zowel in Tembo als in Kahemba. De diamant werd door de lokale bevolking verkocht en via de comptoirs naar Kinshasa versluisd, waarna hij meestal in Antwerpen terecht kwam.
In 1992 veranderde het karakter van de diamanttrafiek ten gevolge van de Angolese presidentsverkiezingen. Tegen alle verwachtingen in gingen de meeste stemmen in de eerste stemronde naar de zittende president, José Eduardo dos Santos. Er is nooit een tweede stemronde gekomen. Savimbi en de UNITA legden zich niet neer bij de uitslag van de eerste ronde en bezetten vanuit centraal Angola grote delen van het land. Op een bepaald ogenblik controleerden ze 80% van het Angolese grondgebied. Lunda Norte was een van de regio's waarvoor ze wegens de aanwezigheid van diamant veel belangstelling hadden. De overheidsmijnen van Cafunfo en Luzamba in Lunda Norte bestonden reeds voor de Angolese onafhankelijkheid en waren in het bezit van de maatschappij Diamang, die in 1986 onder druk van UNITA-aanvallen werd opgeheven. Van 1992 tot 1994 had UNITA Cafunfo en Luzamba in handen. Die streek in het noordwesten staat in voor 60% van de officiële Angolese diamantproductie. De resterende 40% is afkomstig uit Dundo en Lucapa in het oosten. Tijdens de bezetting van Cafunfo en Luzamba heeft UNITA de Filippijnse opzichters omgebracht, de installaties onklaar gemaakt en een aantal wilde mijnsites geopend langs de Kwangorivier. De Kwango vormt een deel van de grens tussen Congo en Angola is een van de meest diamantrijke rivieren ter wereld. Ze bevat alluviale diamant, die wordt opgedoken. Vanaf 1992 zette UNITA langs de rivier tientallen kampen op met als gevolg dat het karakter van de diamanttrafiek helemaal veranderde. In de eerste plaats moesten de Congolese ruilhandelaars niet meer over en weer trekken. Bovendien trokken tienduizenden jongeren, de Bana Lunda, naar Lunda Norte en vestigden zich in de mijnkampen om er gedurende een lange tijd te blijven en naar diamanten te duiken of te graven. Ze verkochten de diamanten aan comptoirs over de grens in Congo of aan UNITA-comptoirs. Dit leidde tot een sedentarisatie van de trafiek. In 1992, nog vóór de presidentsverkiezingen, was in de Financial Times sprake van 50.000 Congolese jongeren in Lunda Norte. Hun aantal is daarna ongetwijfeld nog toegenomen. Voorts was er vanaf dat ogenblik een monetarisering van de diamanttrafiek en verdween de ruilhandel. UNITA speelde daarbij een belangrijke rol via de circuits rond Mobutu. Men kon een opstoot van wild kapitalisme constateren. Tot in 1997, bij de val van Mobutu, verdrong de dollar de lokale munt en was er een eigen economisch circuit dat tot in het zuidwesten van Congo en tot in Angola reikte. De kwanza had geen enkele waarde meer.
Op dat ogenblik zien we ook een grote toevoer van de fameuze UNITA-diamant op de diamantmarkt in Antwerpen, buiten het monopolie van De Beers. De hoeveelheden zijn zo groot dat de wereldprijs van diamant per karaat gevoelig daalt. UNITA verdient honderden miljoenen dollars per jaar. Die situatie duurt tot ongeveer 1997.
In 1997 begint de derde fase met het wegvallen van het Mobutu-regime. Savimbi van UNITA werkte nauw samen met mensen uit de omgeving van Mobutu. Er waren dagelijks talrijke vliegtuigtransporten tussen Kinshasa en Cafunfo bijvoorbeeld, zelfs tijdens het olie-embargo tegen UNITA. In 1997 krijgt UNITA krijgt het moeilijk om zijn diamanten uit Lunda Norte weg te krijgen. Ze verleggen die handel vanuit Kinshasa naar Brazzaville onder het bestuur van Lissouba. Maar dat heeft niet lang geduurd. Vanaf 1997 probeert de Angolese overheid de situatie meer en meer onder controle te krijgen, tot einde 1998, wanneer de oorlog tussen het MPLA en UNITA weer opflakkert. Vanaf 1997 richt de Angolese overheid haar peilen ook op andere doelwitten, eerst op de regio Dundo en Lucapa, met de hulp van internationale mijnmaatschappijen. Het waren vaak de mijnmaatschappijen die vader Kabila steunden. Ik denk bijvoorbeeld aan America Mineral Fields Inc. die grote concessies kopen in de regio Lunda Norte, vaak met hun eigen privé-legertjes die tegen die garimpeiros, de Congolese illegale diamantgravers, worden ingezet. Tussen 1997 en 1998 wordt die regio geleidelijk aan schoongeveegd, vanuit het oosten naar het westen toe. In 1998 bereikten ze de Kwangorivier en na hevige gevechten wordt een stadje zoals Luremo een neutraal terrein waar UNITA uit verdreven wordt. Alle Congolezen worden over de kling gejaagd of terug naar Congo gestuurd. In Congo noemt men dat sai sai. Veel mensen worden gedood. Omdat UNITA gaandeweg zijn greep op de diamantproductie verliest, flakkert de oorlog tussen UNITA en het MPLA in december 1998 weer op. In de zomer van 1999 beheerst UNITA nog amper enkele mijnen in Lunda Norte. Wanneer in 1998 de VN resolutie 1173 wordt goedgekeurd, is er al veel minder sprake van UNITA-diamant, en in 1999 nog maar nauwelijks.
De cijfers bewijzen dat. In 1998 haalde UNITA voor de ruwe diamant nog 250 miljoen dollar, in 1999 nog 300 miljoen en in 2000 nog amper 100 miljoen, terwijl we voor die jaren de inkomsten uit diamant voor de Angolese overheid zien stijgen.
Ziedaar de situatie in de derde fase die eindigde met het volledige wegvallen van UNITA door de dood van Savimbi. In Lunda Norte zelf zijn er nog groepjes UNITA-rebellen aanwezig, die terugkeren naar de tactiek van hit and run, die ze in de jaren tachtig hebben toegepast. Men pleegt een aanval op een mijnmaatschappij of een dorp en trekt zich dan zeer snel terug.
De trafiek is opnieuw overgeschakeld op de oudere vorm, die van vóór 1992, namelijk de ruilhandel en dergelijke. In 1999 was de activiteit vrijwel tot nul herleid, althans wat de Angolese diamant betreft die langs artisanale weg Congo bereikte.
Momenteel hervatten de activiteiten rond de grensstreek, maar niet zoals tussen 1992 en 1997. Toen was er een hoogtepunt. UNITA had dat gebied volledig in handen. Op de Angolees-Congolese grens had UNITA in een aantal dorpjes zoals Caungula en Samucuale checkpoints ingericht. Daar werden pasjes uitgereikt aan Congolezen die Angola binnenkwamen. Die pasjes werden betaald in dollars. Daarop stond de naam van een bepaalde mijn waarheen men mocht gaan. In een aantal van die dorpjes van 40 à 50 inwoners zaten er soms 6.000 tot 7.000 mensen te wachten om de grens naar Angola over te steken.
Hetzelfde zag je in Tembo, de enige plek in het zuiden van de Kwango langs Congolese kant waar ook diamant wordt gevonden. De zone Kahemba en de zone Kasongo-Lunda staan officieel ook bekend als mijngebied waarvoor je als buitenstaander speciale pasjes nodig hebt, maar daar zijn geen diamanten. Dat is om te verhullen dat al die diamanten uit Angola komen.
De activiteiten in die stadjes waren tot 1997 fabuleus. Kahemba was een stadje van 30.000 tot 40.000 inwoners. In 1992 waren er meer dan 100.000. Dat weren werkelijke boomtowns, waar iedereen zat te wachten om de grens over te steken.
Die activiteit is grotendeels weggevallen. Er zijn nog een aantal comptoirs, zeker in Tembo en Kahemba, maar minder dan voorheen. De oude diamanthandel van vóór 1992 trekt zich nu terug op gang. De illegale Congolese diamantzoekers beginnen terug in grotere getale de grens over te steken.

M. Filip De Boeck. - À partir de 1987, j'ai travaillé au Congo, dans la province de Bandulu, à la frontière entre le Congo et l'Angola. Je participais à une étude d'anthropologie médicale. J'ai passé deux années dans un petit village Nzofu, à cinq kilomètres de la frontière. Ce village est situé entre les villes de Kahemba et de Tembo, lesquelles étaient, à la fin des années 80 et au début des années 90, les plaques tournantes du trafic de diamant entre la province du Lunda Norte, en Angola, et le Congo.
J'y ai séjourné jusqu'en 1989 et, par la suite, à nouveau en 1991, en 1994 et en 1997. Dès 1987, j'ai été le témoin du développement et, en partie, du déclin du trafic de diamant.
Ce trafic peut être subdivisé en trois grandes phases. Il a été créé entre 1981 et 1982 par des Congolais issus des centres diamantaires traditionnels du Kasaï, de Kinshasa ou de Kikwit. Ceux-ci recrutaient des villageois sur place afin de former une caravane pour transporter toutes sortes de marchandises dans le but de traverser la frontière, en direction du Lunda Norte, pour se rendre dans la région située autour de la vallée Kwango, dans deux grands sites miniers du nord-ouest du Lunda Norte, Cafunfo et Luzamba, et plus à l'est, vers la frontière avec Tshikapa et le Katanga.
Les caravanes parcouraient la grande forêt de Corta Mata. La plupart du temps, c'est pendant la nuit qu'elles se rendaient dans les villages proches de sites miniers, dans lesquels des Angolais échangeaient des diamants contre des marchandises. À l'époque, le troc était très avantageux. Les Congolais traversaient aussitôt à nouveau la frontière, ce qui n'était pas sans danger puisque la frontière entre le Congo et l'Angola était officiellement fermée. La région minière de Lunda était sous le contrôle des troupes gouvernementales. En dehors des petites villes, de nombreuses patrouilles des rebelles UNITA circulaient. Ce trafic était une entreprise dangereuse, parfois mortelle. Du côté congolais, ce n'était guère mieux. De petits groupes de militaires zaïrois y patrouillaient, officiellement pour surveiller la frontière mais, en réalité, ils allaient de village en village pour y attendre les caravanes qui revenaient et pour dérober les diamants. Pour éviter cela, nombreux étaient ceux qui avalaient les diamants. Il arrivait que dans les villages, pour récupérer ces diamants, on éventre le cadavre de ceux qui avait été victimes d'une mine terrestre et étaient décédés à la suite d'une hémorragie.
À la fin des années 80, des comptoirs ont commencé à s'installer dans les villes frontalières comme Kahemba et Tembo ainsi que dans des petits villages. Un grand nombre de ces comptoirs étaient aux mains de Congolais. À un moment donné, Mobutu a fait fermer un certain nombre de comptoirs mais, par la suite, il y a eu une période de libéralisation. Les comptoirs étaient contrôlés par des Sud-Africains, des Portugais, des Belges, des Sénégalais, des Libanais ainsi que des Israéliens, tant à Tembo qu'à Kahemba. Les diamants étaient vendus par la population locale pour être transférés via les comptoirs vers Kinshasa, avant d'être acheminés, généralement vers Anvers.
En 1992, les élections présidentielles en Angola ont modifié la nature du trafic de diamant. Contre toute attente, le président en fonction, José Eduardo dos Santos, a recueilli la majorité des voix au premier tour. Il n'y a jamais eu de deuxième tour. Savimbi et l'UNITA ne l'ont pas accepté et ont occupé, à partir de la partie centrale d'Angola, de larges zones du pays. À un certain moment, ils contrôlaient 80% du territoire angolais. La région du Lunda Norte les intéressait vivement, à cause de la présence de diamant. Les mines d'État de Cafunfo et de Luzamba au Lunda Norte existaient déjà avant l'indépendance de l'Angola et étaient en possession de la société Diamang, laquelle fut supprimée en 1986, sous la pression des attaques de l'UNITA. De 1992 à 1994, l'UNITA contrôlait la situation à Cafunfo et à Luzamba. Cette région du nord-ouest assurait 60% de la production officielle de diamant en Angola. Les 40% restants provenaient de Dundo et de Lucapa, dans l'est. Pendant l'occupation de Cafunfo et de Lusama, l'UNITA a assassiné les surveillants philippins, détérioré les installations et ouvert des sites miniers sauvages le long de la rivière Kwango, qui forme partiellement la frontière entre le Congo et l'Angola et qui est l'une des rivières diamantifères les plus riches au monde. Elle contient du diamant alluvial, que l'on recueille en plongeant. À partir de 1992, l'UNITA a installé des dizaines de camps le long de la rivière, ce qui a eu pour conséquence une modification profonde de la nature du trafic de diamant. En premier lieu, les Congolais qui faisaient du troc ne devaient plus traverser la frontière dans les deux sens. De plus, des dizaines de milliers de jeunes, les Bana Lunda, se sont rendus au Lunda Norte pour s'installer dans les camps miniers et y séjourner longuement, dans le but de plonger ou de creuser, à la recherche de diamant. Ils vendaient les diamants à des comptoirs, au-delà de la frontière du Congo, ou à des comptoirs de l'UNITA. Cela a conduit à une sédentarisation du trafic. En 1992, encore avant les élections présidentielles, le Financial Times avait fait état de la présence de 50.000 jeunes Congolais au Lunda Norte. Par la suite, leur nombre a certainement encore augmenté. En outre, à partir de ce moment-là, on a assisté à la monétarisation du trafic de diamant et à la disparition du troc. L'UNITA a joué en rôle important en la matière, via les circuits gravitant autour de Mobutu. On a connu une flambée de capitalisme sauvage. Jusqu'en 1997, à la chute de Mobutu, le dollar a évincé la monnaie locale et il existait un circuit économique propre qui s'étendait jusqu'au sud-ouest du Congo et jusqu'en Angola. Le kwanza n'avait plus aucune valeur.
À ce moment-là, on constate également de grands arrivages du fameux diamant UNITA sur le marché du diamant à Anvers, en dehors du monopole de la De Beers. Les quantités sont si importantes que le prix mondial du diamant par carat a considérablement diminué. L'UNITA gagne des centaines de millions de dollars par an. Cette situation persista environ jusqu'en 1997.
La troisième phase commence en 1997 avec la chute du régime Mobutu. Savimbi de l'UNITA travaillait en étroite collaboration avec des gens de l'entourage de Mobutu. Il y avait, par exemple, de nombreux transports quotidiens par avion entre Kinshasa et Cafunfo, même pendant l'embargo sur le pétrole décrété contre l'UNITA. En 1997, l'UNITA éprouve des difficultés à écouler ses diamants au départ du Lunda Norte. Elle déplace ce commerce de Kinshasa vers Brazzaville sous la direction de Lissouba. Mais cela n'a pas duré longtemps. À partir de 1997, le gouvernement angolais essaye de plus en plus de contrôler la situation, jusqu'à fin 1998, époque où la guerre reprend entre le MPLA et l'UNITA. À partir de 1997, le gouvernement angolais choisit également d'autres cibles, tout d'abord la région de Dundo et de Lucapa, avec l'aide de compagnies minières internationales. Il s'agissait souvent de sociétés minières qui soutenaient Kabila père - je pense, par exemple, à America Mineral Fields Inc - et qui achètent de grandes concessions dans la région du Lunda Norte, souvent avec leur propres armées privées qu'ils utilisent contre les garimpeiros, les chercheurs de diamant congolais illégaux. Entre 1997 et 1998, la région est progressivement nettoyée d'est en ouest. En 1998, ils atteignirent la rivière Kwango et, après de durs combats, une petite ville comme Luremo devint un terrain neutre d'où l'UNITA est chassée. Tous les Congolais sont assassinés ou refoulés vers le Congo. Au Congo, on appelle cela sai sai. Beaucoup de personnes ont été tuées. En décembre 1998, la guerre reprend entre l'UNITA et le MPLA parce que l'UNITA perd le contrôle de la production du diamant. À l'été 1999, l'UNITA ne contrôle plus guère que quelques mines dans la région du Lunda Norte. Lors de l'approbation de la résolution 1173 des N.U. en 1998, on parle déjà beaucoup moins du diamant UNITA et, en 1999, pratiquement plus.
Les chiffres le prouvent. En 1998, L'UNITA retirait encore 250 millions de dollars du diamant brut, 300 millions en 1999 et à peine 100 millions en 2000, alors que, pour cette même période, les rentrées de l'État angolais augmentent.
Voilà la situation durant la troisième phase qui se termina par la disparition totale de l'UNITA avec la mort de Savimbi. Dans la région du Lunda Norte, quelques groupes de rebelles ont repris la tactique du hit and run qu'ils utilisaient dans les années quatre-vingt : on attaque une société minière ou un village et ensuite on se retire rapidement.
Le trafic est revenu à sa forme initiale, c'est-à-dire tel qu'il existait avant 1992 : le troc. En 1999, l'activité était réduite à néant, en tout cas en ce qui concerne le diamant angolais qui arrivait au Congo par voie artisanale.
Actuellement, les activités ont repris dans la zone frontalière, mais pas autant qu'entre 1992 et 1997. L'UNITA contrôlait totalement cette région et avait installé des check points dans des petits villages comme Caungula et Samucuale situés à la frontière entre l'Angola et le Congo. On y délivrait des permis aux Congolais qui arrivaient en Angola. Ces permis étaient payés en dollars. Le nom de la mine dans laquelle on pouvait se rendre y était inscrit. Dans ces petits villages de 40 à 50 habitants, il y avait parfois 6000 à 7000 personnes qui attendaient de pouvoir franchir la frontière vers l'Angola.
C'était la même chose à Tembo, le seul endroit au sud du Kwango, du côté congolais, où l'on trouve également du diamant. Les zones de Kahemba et de Kasongo-Lunda sont officiellement reconnues comme régions minières et, en tant qu'étranger, il faut une autorisation spéciale, mais il n'y a pas de diamant là-bas. Tout cela sert à cacher que ces diamants proviennent de l'Angola.
Jusqu'en 1997, les activités dans ces petites villes étaient fabuleuses. Kahemba était une petite ville de 30 à 40.000 habitants. En 1992, il y en avait plus de 100.000. C'était de véritables boomtowns où les gens attendaient de franchir la frontière.
Cette activité a disparu en grande partie. Il y a encore des comptoirs - certainement à Tembo et à Kahemba - mais moins qu'auparavant. L'ancien commerce du diamant d'avant 1992 est en train de reprendre. Les chercheurs de diamant congolais illégaux recommencent à passer la frontière en plus grand nombre.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - In de streek is de Belgische bank Casa de Angola actief. Volgens mijn informatie zouden de rekeningen daarvan bevroren zijn. Hebt u daar meer informatie over? U sprak over de dollarisering van de diamanthandel en het Far-West-kapitalisme. In hoeverre was of is die Belgische bank daarbij betrokken. De directeur ervan was destijds een man van UNITA, Azevedo Kangage. Die zou op dit moment onder bewaking geplaatst zijn voor zijn rol in de UNITA-diamanten. Welke informatie hebt u daarover?
In Angola is ook de multinational Lazare Kaplan van de Amerikaanse jood Tempelsman actief. Hoe zwaar weegt dit bedrijf in het verhaal?
U sprak ook over de privé-legertjes die onder meer America Mineral Fields beschermden. Zijn die daar nog aanwezig? Kent u namen van betrokken private military contractors? Hoe gaan zij te werk? Als ze Amerikaans zijn, zullen ze wel erg gesofisticeerd te werk gaan. Volgens bepaalde onderzoeksjournalisten gaat het om gepensioneerde Amerikaanse militairen die nauwe banden hebben met het Amerikaanse State Department. Is dat inderdaad zo?
Een laatste vraag betreft de Angolese ASCORP. De Angola Selling Corporation heeft onder internationale druk de zaak in handen genomen. Nu is mijn vraag of ASCORP de toestand inderdaad onder controle heeft en of die evolutie naar westerse normen bevredigend is.

M. Michiel Maertens (AGALEV). - La banque belge Casa de Angola est active dans la région. Selon mes informations, ses comptes seraient gelés. Avez-vous plus de renseignements à ce sujet ? Vous parliez de la « dollarisation » du commerce du diamant et du capitalisme à la far west. Dans quelle mesure cette banque belge était-elle impliquée ? À l'époque, son directeur était un homme de l'UNITA, Azevedo Kangage. Actuellement, celui-ci serait placé sous surveillance pour le rôle qu'il a joué dans les diamants UNITA. Quelles informations possédez-vous à ce sujet ?
La multinationale Lazare Kaplan appartenant au juif américain Tempelsman est également active en Angola. Quel est le poids de cette entreprise dans cette histoire ?
Vous avez également parlé de petites armées privées qui protégeaient entre autres America Mineral Fields. Sont-elles encore sur place ? Connaissez-vous les noms des private military contractors concernés ? Comment fonctionnent-ils ? S'ils sont américains, ils doivent être très sophistiqués. Selon divers journalistes d'investigation, il s'agit de militaires américains pensionnés qui entretiennent des liens étroits avec le Département d'État américain. Est-ce exact ?
Une dernière question concerne ASCORP qui a repris les choses en mains sous la pression internationale. J'aimerais savoir si ASCORP contrôle effectivement la situation et si cette évolution satisfait aux normes occidentales.

De heer Filip De Boeck. - Mijn werk situeert zich op het niveau van de lokale mensen, de dorpelingen. Mijn onderzoek betrof vooral de vraag hoe de diamanthandel het leven van de mensen verandert in dorpen en stadjes zoals Kikwit en eventueel in Kinshasa. Hoe verloopt het leven in de mijnkampen van UNITA? Welke sociale structuur en welke subcultuur onstaat daar? Dat soort vragen heb ik me gesteld en daarover heb ik een aantal artikels geschreven. Maar het was niet mijn bedoeling de economische transacties te bestuderen, bijvoorbeeld welke comptoirs er actief zijn enzovoort, al heb ik er, eerder toevallig, wel een aantal leren kennen.
ASCORP bestaat sedert het jaar 2000, en daarin participeert Sodiam, namelijk de Angolese staat, een Belgisch bedrijf en een Israëlisch bedrijf. Het heeft zes officiële opkoopfirma's vervangen die voordien in Angola actief waren. ASCORP heeft in feite de rol overgenomen van ENDIAMA (Empresa Nacional de Diamantes) dat ook de overheidsbelangen vertegenwoordigde in het vroegere Diamang, waar trouwens ook De Beers al zeer lang een optie in had. ASCORP is voornamelijk opgericht, zoals het IDI-monopolie aan Congolese zijde, om het garimpeiro-effect tegen te gaan en ten dele te legaliseren. Sommige illegale Congolese diamantzoekers hebben zich in Angola kunnen laten legaliseren. In dat eerste opzet is ASCORP zeker ten dele geslaagd. Het tweede doel was de staatsinkomsten uit de diamanthandel te laten toenemen. Ook dat is gelukt. Een derde doel was ervoor te zorgen dat er minder UNITA-diamanten werden geëxporteerd langs de officiële kanalen in Luanda, zoals dat voordien wel gebeurde. Sommige van mijn collega's hebben beschreven hoe er zeer regelmatig diamanttransacties en deals plaatsvonden tussen MPLA-generaals en mensen van UNITA. In hoever ASCORP erin geslaagd is om dat tegen te gaan kan ik niet zeggen.

M. Filip De Boeck. - Mon travail se situe au niveau de la population locale, des villageois. Mon enquête concernait principalement l'impact du commerce du diamant sur la vie des gens dans les villages, dans les petites villes comme Kikwit et, éventuellement, à Kinshasa. J'ai écrit des articles à ce sujet. Mon but n'était pas d'étudier les transactions économiques.
ASCORP existe depuis l'an 2000 et Sodiam, à savoir l'État angolais, y participe ainsi qu'une entreprise belge et une entreprise israélienne. Elle a remplacé six sociétés d'achat officielles qui étaient actives en Angola auparavant. En fait, ASCORP a repris le rôle de ENDIAMA (Empresa Nacional de Diamantes) qui représentait les intérêts publics dans l'ancienne Diamang dans laquelle la De Beers avait une option depuis très longtemps. Tout comme le monopole IDI du côté congolais, ASCORP a été créée pour contrer l'effet garimpeiro. Certains chercheurs de diamant congolais illégaux ont pu se faire légaliser en Angola. ASCORP a en partie réussi ce premier objectif. Le deuxième objectif était d'augmenter les rentrées de l'État provenant du commerce du diamant. Cela a également réussi. Un troisième objectif était de veiller à ce que l'on exporte moins de diamants UNITA via les circuits officiels à Luanda, comme c'était le cas auparavant. Certains de mes collègues ont décrit la manière dont des transactions étaient effectuées très régulièrement entre des généraux du MPLA et des gens de l'UNITA. Je ne peux pas vous dire dans quelle mesure ASCORP a réussi à contrer ce phénomène.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Als ik naar de cijfers kijk in de ASCORP-statistieken van 1998 tot 2001, zie ik vóór de oprichting van ASCORP, in 1999 1.117.000 karaat, in 2000 1.264.000 karaat en in 2001 1.342.000. Dat is toch niet zo een grote toename.
De informele Angolese diamantmarkt was in 1999 goed voor 1,357 miljoen karaat. De cijfers van ASCORP voor 2001 zijn minder hoog. Ofwel is er met ASCORP nog veel werk te doen, ofwel wordt diamant via andere wegen verhandeld.

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Si j'observe les chiffres des statistiques ASCORP de 1998 à 2001 - donc avant la création d'ASCORP - je constate 1.117.000 carats en 1999, 1.264.000 carats en 2000 et 1.342.000 en 2001. L'augmentation n'est donc pas tellement importante.
Pour l'Angola, le marché informel du diamant était de 1,357 millions de carats en 1999. Les chiffres d'ASCORP ne sont pas si élevés pour 2001. Soit il y a encore du pain sur la planche avec ASCORP soit le diamant est négocié par d'autres voies.

De heer Filip De Boeck. - Ik kan die cijfers noch ontkennen noch bevestigen. De ASCORP-cijfers waarover ik beschik geven een stijging aan: in 1998 180 miljoen dollar, in 1999 263 miljoen dollar, in 2000 371 miljoen dollar. Het is echter een illusie te denken dat men de diamantmarkt in Angola kan formaliseren. Zowel in Congo als in Angola bestaat er geen formele economie meer. Niemand van de betrokkenen ginds zou de diamanttrafiek, die wij smokkel noemen, als illegaal durven omschrijven. Voor hen is diamant een middel om te overleven. Congolezen trekken 1.000 km te voet over de grens in de hoop wat geld te vergaren. Ik ken geen enkele familie in Kinshasa of Kikwit waarvan de jongste 10 jaar niemand naar Angola is getrokken. Heel het zuidwesten van Congo heeft het jongste decennium grotendeels overleefd dank zij het geld van de diamanthandel. Vandaar ook dat men in het Congolese binnenland vaak hoort dat alles beter was ten tijde van Mobutu en UNITA. Diamant zorgde voor inkomsten. Heel wat leraars en studenten trokken tijdens de vakantieperiode naar Angola om wat bij te verdienen of hun schoolgeld bijeen te sprokkelen. Het heeft geen zin daaraan een einde te willen maken. Dat lukt toch niet.

M. Filip De Boeck. - Je ne peux démentir ni confirmer ces chiffres. Ceux dont je dispose pour ASCORP indiquent une augmentation : 180 millions de dollars en 1998, 263 millions de dollars en 1999, 371 millions de dollars en 2000. Il est illusoire de penser pouvoir formaliser le marché du diamant en Angola. Il n'y a plus d'économie formelle au Congo ni en Angola. Personne parmi les intéressés n'oserait qualifier d'illégal le trafic du diamant. Pour eux, le diamant est un moyen de survie. Des Congolais font 1.000 kilomètres à pied au-delà de la frontière dans l'espoir de gagner un peu d'argent. Je ne connais aucune famille de Kinshasa ou de Kikwit dont un membre ne soit allé en Angola ces dix dernières années. C'est pourquoi on entend souvent dire à l'intérieur du pays que tout allait mieux du temps de Mobutu et de l'UNITA. Le diamant assurait les rentrées. De nombreux professeurs et étudiants se rendaient en Angola pendant les vacances pour gagner un petit supplément ou de quoi payer les frais scolaires. Cela n'a aucun sens de vouloir y mettre un terme. On n'y arrivera pas.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - De commissie moet de oorlogseconomie bestuderen. Diamant was misschien wel een goede bijverdienste, maar wat is volgens u de relatie van dat systeem met de oorlogseconomie?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - La commission doit étudier l'économie de guerre. Le diamant était peut-être un bon revenu complémentaire mais quelle est, selon vous, la relation entre ce système et l'économie de guerre ?

De heer Filip De Boeck. - Tot de val van het Mobutu-regime in 1997 werkten de aanwezige, veelal Libanese comptoirs nauw samen met mensen uit het regime: generaals, kinderen van Mobutu. De enige inkomsten die het regime toen had, waren afkomstig van diamanten.
Met vader Kabila liepen de zaken niet zo vlot. Pas tijdens het laatste jaar van zijn regime kwamen er opnieuw geruchten over deals met UNITA, maar er zijn zeer zeker altijd comptoirs aanwezig geweest, zowel in Luanda, als in Brazzaville en Kinshasa, van mensen uit het Antwerpse die altijd nauwe banden hebben gehad. Dat is nog altijd zo. Mensen die in Lunda Norte en aan de grens comptoirs hebben of hadden en rechtstreeks diamanten opkopen - de namen kan ik misschien in een gesloten zitting geven - staan momenteel in voor de financiering van een aantal rebellenbewegingen in Congo.

M. Filip De Boeck. - Jusqu'à la chute du régime de Mobutu en 1997, les comptoirs existants, libanais pour la plupart, travaillaient en collaboration étroite avec des gens du régime : des généraux, des enfants de Mobutu. Les seules rentrées du régime provenaient alors des diamants.
Avec Kabila père, les choses ne se sont pas passées aussi facilement. Sous la dernière année de son régime, il y eut de nouvelles rumeurs d'accords avec l'UNITA, mais il y a toujours eu des comptoirs, aussi bien à Luanda qu'à Brazzaville et à Kinshasa, tenus par des gens d'Anvers qui ont toujours eu des liens étroits... La situation est la même aujourd'hui. Ceux qui avaient ou ont des comptoirs au Lunda Norte et à la frontière, et qui achètent directement des diamants en grande quantité - je pourrais donner les noms à huis clos - financent actuellement certains mouvements rebelles au Congo.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - U sprak van de dollarisering van de lokale economie en we hoorden al vaak dat niet de opbrengst van de rechtstreekse heffingen op de diamantsector de oorlog financiert. Dat de diamantdelvers in dollar betaald worden, zorgt natuurlijk voor een deviezeninput in die gebieden. Hebt u een zicht op de dollarstroom naar de formele economie en de eventuele invloed op de oorlogsinvesteringen?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Vous avez parlé de la dollarisation de l'économie locale et nous avons souvent entendu dire que le produit des taxes directes sur le secteur du diamant ne finançait pas la guerre. Le paiement des creuseurs en dollars contribue naturellement à l'introduction de devises dans ces territoires. Avez-vous une idée du flux de dollars vers l'économie formelle et de l'influence éventuelle sur les investissements de guerre ?

De heer Filip De Boeck. - Zoals ik zei, liggen mijn eigen interessepunten niet op dat vlak. Ik hoor natuurlijk heel veel geruchten, maar ik kan geen enkele van die beweringen staven. Ik weet niet hoe dat juist in zijn werk gaat. Waar komen de dollars vandaan? Ik heb daarnet gesproken over het wegdrukken van het lokale geld in het begin van de jaren 1990 in Angola. In Congo stapte men in 1993 over van de oude naar de nieuwe zaïre waarbij drie miljoen oude zaïres één nieuwe zaïre waard was. Onder de regering-Birindwa verloor deze zaïre lourd ook weer zeer snel van zijn gewicht door een ongelooflijke inflatie op jaarbasis. Het geld werd niet meer in de nationale bank aangemaakt, maar werd gecontroleerd door families van Libanese handelaars - onder andere de fameuze mijnheer Khanaffer - die het Zaïrese geld in Brazilië lieten drukken. Dat verhaal kent iedereen. Dat was uiteindelijk vals geld en eenzelfde nummer werd op twee of drie biljetten gedrukt. Een deel werd bij Mobutu afgeleverd, een deel werd omgezet in buitenlandse valuta en de rest werd op de markt losgelaten, waardoor de prijzen opnieuw stegen. Elke drie à vier weken gingen de prijzen als een jojo op en neer. Er waren ook verschillende monetaire circuits. De nieuwe zaïre werd aanvaard en gebruikt in Kinshasa en Lubumbashi, maar bepaalde coupures ervan werden dan weer niet aanvaard, terwijl in Mbuji-Mayi en de Kasai de oude zaïre nog werd gebruikt. Alle diamanttransacties daar gebeurden eigenlijk met geld dat officieel niet meer bestond. Ongetwijfeld was er ook een trafiek vanuit de nationale bank waar het geld toch nog werd aangemaakt en onder de toonbank werd verkocht, maar officieel bestond het niet meer. Eigenlijk is dat ongelooflijk: een wereldeconomie aan diamant draait op geld dat er niet meer is. Omdat er op een bepaald moment vier of vijf circuits waren, met verschillende coupures en soorten geld en er tussen deze circuits onderling nog eens waardeschommelingen waren, wordt er gespeculeerd en doen bepaalde mensen voordeel bij dat systeem.
Dat gebeurde ook na de opstand van 1998, toen men begon te speculeren op het verschil in waarde van de Congolese frank in het rebellengebied en in het overheidsgebied in Congo.
De `dollarisering' was maar gedeeltelijk. De mensen ter plaatse werden vaak niet in dollars betaald, maar in de lokale munteenheid. Door zo diamanten te kopen en voor dollars te verkopen, kon het Congolese geld, dat niets waard was, worden omgezet in dollars. Dat was in zekere zin een informele economie.
Er zijn nog andere dollarstromen: een zwartgeldcircuit dat afkomstig is van de wederopbouw van Beiroet en van de sector van het onroerend goed daar. Dat wordt via de diamanthandel witgewassen. Hoewel ik het niet kan bewijzen, ben ik ervan overtuigd dat drugsdollars afkomstig van de drugtrafiek vanuit Colombia via Nigeria en Zuid-Afrika in het Congolese diamantcircuit worden gepompt en zo worden witgewassen. Ik ben niet op de hoogte van de details van die operaties.

M. Filip De Boeck. - Comme je l'ai déjà dit, mes propres centres d'intérêt ne se situent pas à ce niveau. J'entends beaucoup de rumeurs mais je ne peux en confirmer aucune.
D'où viennent les dollars ? Je viens de parler du refoulement de l'argent local au début des années 90 en Angola. Au Congo, en 1993, on est passé de l'ancien au nouveau zaïre : trois millions d'anciens valaient un nouveau. Sous le régime Birindwa, ce zaïre a perdu de sa valeur en raison d'un incroyable inflation annuelle.
L'argent ne fut plus fabriqué à la banque nationale mais contrôlé par des familles de commerçants libanais qui ont fait imprimer l'argent zaïrois au Brésil. Tout le monde le sait, les billets étaient faux. Une partie fut livrée à Mobutu, une autre fut convertie en devises étrangères et le reste fut mis en circulation sur le marché, ce qui fit à nouveau monter les prix. Toutes les trois ou quatre semaines, les prix faisaient du yoyo. Il y avait aussi différents circuits monétaires. Le nouveau zaïre fut accepté et utilisé à Kinshasa et à Lubumbashi, mais certaines coupures ne furent pas acceptées, tandis qu'à Mbuji-Mayi et au Kasaï, l'ancien zaïre était encore utilisé.
Au fond, toutes les transactions de diamants se faisaient avec de l'argent qui n'existait plus officiellement. Il y avait certainement aussi un trafic à partir de la banque nationale où l'argent était encore fabriqué et vendu sous le comptoir, mais officiellement, il n'en existait plus. C'est vraiment incroyable : une économie mondiale du diamant tourne autour d'une monnaie qui n'existe plus. On spécule et certains tirent avantage du système parce qu'à un moment donné, il y avait quatre ou cinq circuits, avec différentes coupures et sortes d'argents, et entre ces circuits, il y avait encore des fluctuations de valeurs.
Cela s'est aussi produit après le soulèvement de 1998, quand on commença à spéculer sur la différence de valeur du franc congolais dans la zone des rebelles et dans le territoire des autorités congolaises.
La dollarisation n'était que partielle. Les gens sur place étaient souvent payés en monnaie locale. En achetant des diamants et en les vendant contre des dollars, l'argent congolais, qui n'avait aucune valeur, pouvait être converti en dollars. C'était en quelque sorte une économie informelle.
Il y a encore d'autre flux de dollars : un circuit d'argent noir provenant de la reconstruction de Beyrouth et du secteur immobilier de là-bas. L'argent est blanchi par l'intermédiaire du commerce du diamant. Bien que je ne puisse le prouver, je suis persuadé que les dollars de la drogue provenant du trafic de drogue qui part de la Colombie et passe par le Nigeria et l'Afrique du Sud, sont injectés dans le circuit du diamant congolais et sont ainsi blanchis. Je ne connais pas les détails de ces opérations.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Meerdere sprekers hebben in vorige hoorzittingen gezegd dat we ons niet moeten blindstaren op diamant. Met de diamantontginning in Congo verdienen veel gezinnen en individuen hun brood. Het enige wat van de diamantontginning in de oorlogseconomie terechtkomt, is volgens hen de taks of de onrechtstreekse opbrengst, via andere activiteiten. Sommige personen kunnen zich eventueel individueel verrijken door de oorlogssituatie. Het is echter niet met die opbrengsten dat de oorlogseconomie wordt gevoed en de wapens worden gekocht. De diamanten zijn volgens die sprekers niet de geopolitieke inzet van de oorlog. Ze zegden dat we beter onze aandacht zouden richten op goud, coltan en andere ertsen, die industrieel en geopolitiek veel belangrijker zijn dan diamant.
Wat is uw mening hierover?

Mme Sabine de Bethune (CD&V). - Plusieurs témoins nous ont dit de ne pas nous fixer sur le diamant. De nombreuses personnes gagnent leur vie grâce à l'exploitation du diamant au Congo. Selon eux, le seul élément provenant de l'exploitation du diamant que l'on retrouve dans l'économie de guerre est la taxe ou le produit indirect, par l'intermédiaire d'autres activités. Certaines personnes peuvent éventuellement s'enrichir grâce à la situation de guerre. Ce n'est toutefois pas avec ces rentrées que l'économie de guerre est alimentée et que les armes sont achetées.
Selon ces témoins, les diamants ne sont pas l'enjeu géopolitique de la guerre. Ils ont aussi dit que nous ferions mieux de porter notre attention sur l'or, le coltan et d'autres minerais qui ont une importante industrielle et géopolitique bien plus importante que le diamant. Quel est votre avis à ce sujet ?

De heer Filip De Boeck. - De inkomsten uit de diamant mogen toch niet worden onderschat. Zeker UNITA was afhankelijk van de inkomsten uit diamant. Ook onrechtstreeks houden regimes zich in stand omdat ze kunnen steunen op inkomsten uit diamant. Van 1990 tot 1997 beheersten Mobutu en zijn regime de diamanthandel niet. Een aantal comptoirs, mensen van UNITA, of opkopers werkten echter samen met dat regime en verleenden er hand- en spandiensten aan. Een aantal mensen in de entourage van de regering of het leger kregen een percentage op de winst van de diamanthandel. Het grote deel van dat geld verdween weer uit Congo. Ik ben ervan overtuigd dat het regime maar een zeer klein deel in handen kreeg van de opbrengst van die diamanttrafiek.
In Angola is de situatie anders. UNITA had tot voor kort een monopolie op diamant. De Angolese overheid had het monopolie op olie. De diamant wordt toch ook gebruikt om regimes te stabiliseren. Eduardo dos Santos bijvoorbeeld verleent concessies aan zijn generaals, aan een aantal pionnen van het MPLA en destijds aan de UNITA-Renovada om die mensen aan zich te binden.
U sprak daarnet over America Mineral Fields en over de privé-legers. Dat is geen uitsluitend Amerikaans fenomeen. Vanaf 1997-1998 kan de Angolese overheid joint ventures aangaan en komen er Amerikaanse, Canadese, Russische, Australische en Braziliaanse maatschappijen.

M. Filip De Boeck. - Les revenus engendrés par le diamant ne peuvent quand même pas être sous-estimés. L'UNITA dépendait certainement des revenus du diamant. Des régimes se maintiennent aussi indirectement parce qu'ils peuvent s'appuyer sur les revenus du diamant. De 1990 à 1997, Mobutu et son régime ne maîtrisaient pas le commerce du diamant. Certains comptoirs, des gens de l'UNITA ou des acheteurs collaboraient avec ce régime en lui rendant toutes sortes de services. Certaines personnes de l'entourage du gouvernement ou de l'armée recevaient un pourcentage sur les bénéfices provenant du commerce du diamant. La plus grande partie de cet argent a quitté le Congo. Je suis persuadé que le régime n'a reçu qu'une infime partie du produit du trafic du diamant.
En Angola, la situation est différente. L'UNITA avait jusqu'il y a peu un monopole sur le diamant. Le gouvernement angolais avait le monopole du pétrole. Le diamant est aussi utilisé pour stabiliser les régimes. Eduardo dos Santos, par exemple, octroie des concessions à ses généraux, à des gens du MPLA et en a accordé à l'époque à l'UNITA-Renovada pour s'attacher ces personnes.
Vous avez parlé de America Mineral Fields et des armées privées. Ce phénomène n'est pas exclusivement américain. Depuis 1997-1998, les autorités angolaises peuvent faire des joint ventures et il y a des sociétés américaines, canadiennes, russes, australiennes et brésiliennes.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Zitten Branch Energy en Executive Outcomes daartussen?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Branch Energy et Executive Outcomes en font-elles partie ?

De heer Filip De Boeck. - Executive Outcomes was daar tijdens die jaren zeker, maar zoals u weet veranderen dat soort firma's snel van naam, gedaante en samenstelling. Executive Outcomes is intussen van gedaante veranderd en opereert onder andere namen.

M. Filip De Boeck. - Executive Outcomes était certainement là à cette époque, mais ces firmes changent vite de nom, de forme et de composition. Executive Outcomes a entre-temps changé de forme et opère sous d'autres noms.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - U zei daarnet in een vergadering met gesloten deuren een aantal namen te willen noemen. Ik vraag de voorzitter op het einde van de vergadering daartoe over te gaan.

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Vous avez dit que vous vouliez donner des noms à huis clos. Je demande au président de passer à huis clos à la fin de la réunion.

De voorzitter. - Weet u ook iets over de toestand in Lubumbashi of valt dat buiten het gebied dat u kent?

M. le président. - Savez-vous quelque chose sur la situation à Lubumbashi ou est-ce en dehors du territoire que vous connaissez ?

De heer Filip De Boeck. - Dat valt er een beetje buiten, maar Lunda Norte grenst aan Katanga. Dundo en Lucapa zijn belangrijke mijngebieden. Zoals er een trafiek is over de grens in het Westen, is er ook één vanuit Tshikapa en de omringende dorpen naar het Noordoosten van Lunda Norte, vanuit Katanga en Zandoa en die zones. Het zijn niet altijd dezelfde mensen die erbij betrokken zijn.

M. Filip De Boeck. - C'est un peu en dehors mais le Lunda Norte jouxte le Katanga. Dundo et Lucapa sont des territoires miniers importants. De même qu'il y a un trafic au-delà de la frontière à l'Ouest, il y en a également un à partir de Tshikapa et des villages environnants vers le nord-est du Lunda Norte, à partir du Katanga et de Zandoa. Les personnes impliquées ne sont pas toujours les mêmes.

(De vergadering wordt met gesloten deuren voortgezet.)

(La réunion se poursuit à huis clos.)