GR 29

Belgische Senaat
Gewone Zitting 2001-2002
Parlementaire
onderzoekscommissie
«Grote Meren»

Hoorzittingen
Vrijdag 14 juni 2002
Ochtendvergadering
Verslag

GR 29

Sénat de Belgique
Session ordinaire 2001-2002
Commission d'enquête
parlementaire
«Grands Lacs»

Auditions
Vendredi 14 juin 2002
Réunion du matin
Compte rendu

Hoorzitting met de heer Gilbert Chartry, expert-geoloog: historisch overzicht van de diamant

en met de heer Hugues Leclercq, expert: diamant in Congo

Audition de M. Gilbert Chartry, expert-géologue : aperçu historique du diamant
et de M. Hugues Leclercq, expert : cadre du diamant au Congo

(Voorzitter: de heer André Geens)

(Présidence de M. André Geens)

De heer Gilbert Chartry. - Ik ben geoloog (Dr) en mijn professionele loopbaan is in 1970 begonnen in Congo, namelijk in Kivu en in Maniema, waar ik me voor een privé-firma bezighield met kassiteriet, coltan en goud.
Daarna heb ik acht of negen jaar in Marokko gewerkt, waar ik zowel voor de privé-sector als voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking optrad als expert van het ministerie voor het Mijnwezen met betrekking tot antimoon-, koper- en barietmijnen.
Vervolgens heb ik acht of negen jaar in Burundi gewerkt als adviseur van de directeur-generaal van de dienst geologie en mijnen. Ik deed onderzoek naar kassiteriet, goud en diamant. Ik heb een project geleid dat tot doel had diamant te vinden in Burundi en ik heb ook les gegeven in de Universiteit van Burundi.
Na de staatsgreep in Burundi in 1993 ben in naar België teruggekeerd. Sedertdien ben ik gedetacheerd bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, waar ik me bezighoud met mijnonderzoek op basis van het archief met betrekking tot Congo.
Ik neem nog geregeld deel aan missies in Congo. De meest recente betrof een diamantafzetting in Kasai en een goudafzetting in Ituri.
In mijn uiteenzetting zal ik een algemeen overzicht geven van de diamant in Congo. (Spreker projecteert dia's.) Eerst geef ik enkele definities.
Diamant is een zuiver koolstofmineraal dat zich in zeer diepe aardlagen bevindt en dat in bepaalde omstandigheden aan de oppervlakte komt.
Welk soort diamant vindt men in Congo? Er wordt hoofdzakelijk industriële diamant geproduceerd, waarvan de handelswaarde lager is dan van de edelsteendiamant die in de juwelierskunst wordt gebruikt. De grens tussen beide soorten verschuift naargelang van het aanbod en de smaak van de kopers; er is dus geen duidelijke grens tussen een edelsteendiamant en een industriële diamant.
Momenteel is er ook heel wat synthetische diamant op de markt, vooral ter vervanging van industriële diamant, maar ook als edelsteendiamant.
De referentiewaarde is niet de ton zoals voor vele andere delfstoffen, maar het karaat, namelijk 0,2 gram.
Het aantal stenen per karaat is ook een belangrijk begrip: als er sprake is van tien stenen per karaat zijn de stenen dus veel kleiner dan wanneer het gaat om twee stenen per karaat.
De waarde van een edelsteen hangt af van de vier C's: Carat, Color, Clarity, Cut.
Het karaat (Carat) geeft het gewicht aan. Op het scherm ziet u een progressieve schaal gaande van diamanten van 1/20ste van een karaat tot 7 karaat.
Hoe geler de kleur (Color) van een diamant, hoe lager de waarde.
Hoe zuiverder (Clarity) de diamant, hoe hoger de waarde. U ziet een volledig zuivere diamant, naast een diamant met vele zwarte puntjes.
De manier waarop een diamant geslepen is (Cut) bepaalt ook de waarde van een diamant.
Een belangrijk begrip is de vindplaats. Een vindplaats is een afzetting die economisch kan ontgonnen worden. Er kunnen evenwel zeer grote verschillen zijn: het is goed mogelijk dat een ambachtelijke delver een afzetting kan exploiteren die voor een mijnbedrijf van geen enkel economisch nut is.
De parameters voor het bepalen van een vindplaats zijn: de hoeveelheid, de waarde van het product en het gehalte per m³. Een diamantgehalte van 1 karaat per m³ betekent dat men 1 m³ rots of grind moet ontginnen om daaruit 1 karaat te winnen.
Waar vindt men diamant in Congo? Op de kaart is Congo enigszins willekeurig verdeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel, gescheiden door de parallel op 5° zuiderbreedte.
In het zuidelijk deel, in Beneden-Congo, zijn er afzettingen die niet op de kaarten staan, maar die men in het archief terugvindt. Het gaat veeleer om aanwijzingen van diamantlagen.
In Bandundu is er een reeks diamanthoudende afzettingen, met name op de Kwango-rivier, die de grens vormt tussen Congo en Angola. We weten dat de Angolezen die afzettingen geëxploiteerd hebben en waarschijnlijk zijn Congolese ambachtlieden daar ook nu nog actief.
Een van de belangrijkste diamantafzettingen van Congo en zelfs van de wereld bevindt zich in de omgeving van Tshikapa.
Een andere belangrijke en bekende vindplaats is die van Mbuji-Mayi, waar men veel kimberliet aantreft.
In Katanga vindt men ook kimberliet, dat normaal diamanthoudend is, maar daar is het steriel en wordt het voor zover wij weten niet bewerkt.
In het noordelijk gedeelte van Congo ziet men een reeks rode punten, die één grote afzetting of meerdere kleine afzettingen aanduiden.
In Kivu en Maniema zijn er enkele aanwijzingen, die economisch evenwel niet zo interessant zijn, behalve ten zuiden van Lubutu, waar een afzetting door ambachtslui wordt geëxploiteerd.
Er zijn ook afzettingen in de Evenaarsprovincie en in de Oostprovincie. Ze waren in Congo al langer bekend en men vindt ze ook terug in het archief van het Museum.
Vóór 1960 was geen enkele ervan ooit geëxploiteerd, behalve die van Yakoma die een tijdje door Colomines werd geëxploiteerd. Sedert 1990 worden vooral in de omgeving van Kisangani en hoofdzakelijk in de Oostprovincie door duizenden ambachtelijke delvers een honderdtal groeven geëxploiteerd.
In Oost-Kasai zijn er ook afzettingen in Lodja die nu door ambachtslieden worden geëxploiteerd. Dat werd eerder al geprobeerd door mijnbedrijven, maar zonder veel succes.
Welk soort afzettingen vindt men in Congo?
Vooreerst zijn er diamantvindplaatsen in rotslagen. Het gesteente dat wordt ontgonnen is kimberliet. De kimberlietpijp is een kegelvormige vulkanische schoorsteen, waarvan de omvang aan het aardoppervlak vrij beperkt is. Hier ziet u een kimberlietpijp zoals die van Mbuji-Mayi of Tshibua, die maximaal 500 tot 600 meter breed zijn.
Voorts zijn er diamantvindplaatsen in grindlagen. Door verwering en erosie wordt een belangrijk deel van de kegelvormige diamanthoudende kimberlietpijp afgebroken en weggevoerd en kunnen secundaire diamantvindplaatsen ontstaan in grindlagen op heuvels (heuvelgrind) die soms vrij intensief geëxploiteerd kunnen worden, zoals dat nu gebeurt in Mbuji-Mayi. Datzelfde afgebroken en weggevoerd puin kan zich in ophopen in rivierbeddingen. De alluviale grindlaag (riviergrind) wordt intensief bewerkt door ambachtslieden en door sommige mijnbedrijven. In het noorden van Congo en in Tshikapa vindt men enkel alluviale grindlagen. In Mbuji-Mayi vindt men de drie verschillende soorten.
Het opgeschepte diamanthoudende grind moet behandeld worden omdat het diamant erin vastzit.
Dan komen we tot de geschiedenis, de productie en de reserves. De eerste Congolese diamant van één tiende karaat werd in 1907 in Tshikapa gevonden. Die vindplaats werd van 1913 tot 1961 geëxploiteerd door de Société internationale forestière et minière. Nadien werd de vindplaats aan ambachtslui overgelaten.
In de omgeving van Mbuji-Mayi werden de eerste diamanten in 1916 ontdekt en zeer vlug begon er een exploitatie. In 1940 werden fabelachtige vindplaatsen ontdekt in de grindlagen. Het eerste kimberliet werd in 1946 ontdekt en meteen ook geëxploiteerd. In 1956 werd nog meer kimberliet ontdekt, onder meer de kimberlietpijp van Tshibua. Die werd geëxploiteerd door de Compagnie minière du BCK, later en tot op heden door de Société minière de Bakwanga, beter bekend als MIBA.
Zolas gezegd waren de vindplaatsen in Noord-Congo al lang bekend. Het eerste diamant werd er al in 1913 ontdekt naar aanleiding van de goudprospectie, maar behalve door de maatschappij Colomines, die enige tijd actief was in de grensstreek met de Centraal-Afrikaanse Republiek, werd er geen diamant ontgonnen vóór 1960.
De kleine hoeveelheden diamant die er ontgonnen werden, werden veeleer toevallig ontdekt naar aanleiding van de exploitatie van goudmijnen. In de jaren 70 werd in de Evenaarsprovincie en in de Oostprovincie specifiek naar diamant gezocht, doch zonder enig bevredigend resultaat voor een mijnbedrijf.
Nu zijn er tienduizenden ambachtelijke delvers die honderden kleine afzettingen exploiteren.
De volgende spreker zal de productie uitgebreid toelichten en daarom kan ik hierover kort gaan.
Van 1910 tot in 1960 stijgt de productie gestaag. Dan valt ze enigszins terug tot rond 1980. Daarna stijgt ze weer vrij spectaculair tot in 2000. Er wordt zelfs een hoeveelheid van bijna 25 miljoen karaat bereikt, wat toch zeer veel is.
Wat is de reden van die stijging vanaf 1980? Wellicht is ze het gevolg van de liberalisering van de exploitatie zodat ambachtelijke delvers er vrij mochten gaan werken.
Op de grafiek met betrekking tot de totale productie ziet men dat amper twee jaar na die liberalisering in 1982, de productie van de artisanale delvers die van MIBA ruimschoots overschrijdt.
Over welke reserves beschikt het land nog? De desbetreffende cijfers zijn meestal geheim en ook als de bedrijven er kennis van hebben, houden ze die voor zich. In 1970 hebben een aantal geologen een poging gedaan om de reserves te ramen. Toen werden de reserves van Mbuji-Mayi geschat op 360 tot 450 miljoen karaat. Als men ervan uitgaat dat de productie van MIBA sedertdien jaarlijks 10 miljoen karaat bedroeg, zou er in 2000 tussen 60 en 150 miljoen karaat over zijn, vooral in het heuvelgrind. Voor de diamantvindplaats in Tshikapa werden de reserves in 1966 geraamd op 4 miljoen karaat in het riviergrind, met een gehalte van 0,73 karaat per m³. De reserves van de collectoren in de bedding van grote rivieren zijn moeilijk te schatten, men denkt aan nog eens 8 miljoen karaat bovenop.
We zouden moeten weten hoeveel in Tshikapa sinds 1966 werd geproduceerd. Vijfhonderdduizend karaat per jaar, maakt in totaal 20 miljoen karaat in 40 jaar. In dat geval zouden de in 1966 geraamde diamantreserves al overschreden zijn.
De reserves van Noord-Congo in de Oostprovincie en in Kisangani werden nooit geraamd, maar de ambachtelijke delvers nemen de cijfers over de productie en de reserves niet bijzonder ernstig. Voor hen komt het erop aan een kleine afzetting te vinden. Nieuwe vondsten van diamant zijn nog altijd mogelijk, niet alleen in Kasai, maar ook in het noorden van Congo.
Wie ontgint wat en met welke middelen?
Kimberliet is er alleen in Mbuji-Mayi, in Oost-Kasai, waar het wordt ontgonnen door de MIBA. De ontginning van kimberliet vergt enorme investeringen.
Ik toon u een foto van de pijp van Kimberley in Zuid-Afrika. Ik heb geen foto van Mbuji-Mayi, maar het moet erop gelijken. De pijp werd ontgonnen tot op 1000 meter diepte. Dat geeft een idee van de middelen die daarvoor nodig zijn. De ambachtelijke delvers zijn daartoe niet in staat.
Voorts is er het heuvelgrind van Mbuji-Mayi. Nogmaals, kimberliet en heuvelgrind vindt men alleen in Mbuji-Mayi.
Het heuvelgrind, dat ook door de MIBA ontgonnen wordt, bevat bijzonder veel diamant: gemiddeld 10 tot 12 karaat per kubieke meter. In Tshikapa werd maar 0,73 karaat per kubieke meter gevonden.
Spijtig genoeg voor de mijnbouwbedrijven, zijn de diamanten van Mbuji-Mayi economisch niet interessant, vermits 90 procent industriële diamant is. Er blijft dus nog een 10 procent over met edelsteenkwaliteit. De diamanten van Mbuji-Mayi daarentegen zijn groter dan deze van Tshikapa. In Mbuji-Mayi zijn er 4 tot 8 stenen nodig voor één karaat.
(De heer Chartry toont een dia met een heuvelontginning in Mbuji-Mayi.) De vrachtwagen geeft een idee van de uitgestrektheid van de ontginning. Het gaat dus om een reusachtige ontginning.
Het riviergrind wordt vandaag ontgonnen door tienduizenden ambachtelijke delvers, die van overal in het land komen.
Ook enkele kleine maatschappijen wagen zich aan dit soort ontginning. Ik heb de indruk dat de mijnmaatschappij van Bakwanga, de MIBA, hiermee begin jaren '70 gestopt is.
In de Tshikapa-regio gebeurde de ontginning door Forminière. De stenen waren ginds echter zeer klein: men had er tot 32 nodig voor één karaat. Gelukkig had 60 tot 65 procent van de stenen edelsteenkwaliteit.
In het noorden zijn de stenen groter dan in Tshikapa en Mbuji-Mayi. Ze zijn ook van een betere kwaliteit, zonder echter de stenen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, net over de grens, te evenaren.
Zoals u ziet, zijn de ambachtslui pover uitgerust: ze beschikken alleen maar over een schop, een houweel, enkele emmers en zeven. Deze foto werd genomen in Kasai. U ziet mensen die tien tot twintig meter diep grind uitgraven om een grindlaag te vinden van een dertigtal centimeter dikte waarin zich diamant bevindt.
Anderen daarentegen zijn beter uitgerust. Op de foto ziet u een prauw waarop de delvers een pomp hanteren die met behulp van duikers grind opzuigt van de bodem van de rivier. Het grind gaat dan in zakken en wordt op de oever gezeefd om er diamant uit te halen.
Kleine ondernemingen hebben ook zuigpompen en wasserijen geïnstalleerd op iets grotere boten. Dat gebeurde bijvoorbeeld op de Luluarivier. Om rendabel te kunnen exploiteren, moet het diamantgehalte vrij hoog liggen.
De delvers hebben het niet gemakkelijk We zagen zonet de heuvels, de volgende foto toont een rivier. De delvers hebben een kleine dam gemaakt om het water om te leiden, het grind op te scheppen en het te zeven. Op deze foto ziet u hoeveel de delvers in een tot twee weken kunnen vinden: voor tien of twintig personen is dat niet geweldig.

M. Gilbert Chartry. - Je suis géologue (Dr) et j'ai débuté ma carrière professionnelle en 1970 au Congo, spécialement au Kivu et au Maniema, où j'ai travaillé sur la cassitérite, le coltan et l'or, pour un société privée.
Ensuite, j'ai travaillé huit à neuf ans au Maroc où, tant pour le privé que pour la coopération belge, j'ai travaillé en tant qu'expert au ministère des Mines, notamment des mines d'antimoine, de cuivre et de barytine.
Ensuite, pendant huit à neuf ans, je suis allé au Burundi où je fus conseiller du directeur général de la géologie et des mines. J'étais chargé des recherches, spécialement axées sur la cassitérite, l'or et le diamant. Je fus également chef d'un projet qui avait pour but de découvrir du diamant au Burundi et chargé de cours à l'université du Burundi.
À la suite du coup d'état au Burundi en 1993, je suis rentré en Belgique et, depuis, je suis détaché au Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren où je m'occupe de recherches minières basées sur les archives principalement relatives au Congo. J'exécute encore régulièrement quelques missions au Congo ; la dernière avait pour but des gisements de diamant au Kasaï et d'or dans l'Ituri.
Le plan de l'exposé vous présentera un cadre général du diamant au Congo. (L'orateur illustre ses propos par une projection.)
Tout d'abord, les définitions.
Le diamant est un minéral de carbone pur qui provient de très grandes profondeurs terrestres et qui, sous certaines conditions physico-chimiques, arrive en surface sous forme de diamant.
Quel type de diamant trouve-t-on au Congo ? La majorité de la production est du diamant industriel qui a beaucoup moins de valeur marchande que le diamant gemme ou le diamant de joaillerie évidemment très recherché par les artisans. La limite entre les deux diamants - et ceci est important - varie en fonction de la quantité sur le marché et des goûts des acheteurs ; la limite n'est donc pas toujours très nette entre un diamant gemme et un diamant industriel.
Il faut aussi signaler qu'il y a aujourd'hui, sur le marché, pas mal de diamants synthétiques qui tendent à remplacer le diamant, surtout industriel, mais aussi gemme.
La valeur de référence du diamant n'est pas la tonne ou le tonnage, comme pour beaucoup d'autres minerais, mais le carat, équivalent à 0,2 gramme.
Une autre notion qu'il faut connaître est le nombre de pierres par carat. Il vous faudra dix pierres ou une ou deux seulement pour former un diamant d'un carat. Dix pierres par carat implique forcément des diamants beaucoup plus petits qu'avec une pierre par carat.
La valeur du diamant gemme est définie par quatre facteurs appelés les quatre C (carat, color, clarity, cut).
Le premier facteur est donc le carat qui désigne le poids. Vous voyez à l'écran une échelle approximative et progressive de la grosseur de diamants allant de 1/20ième d'un diamant d'un carat à celles de diamants de 7 carats et plus.
Le deuxième facteur qui, outre le carat, définit la valeur est la couleur, color en anglais. Plus le diamant est jaunâtre, plus la valeur est moindre.
Le troisième facteur est la pureté ou clarity. De gauche à droite de l'image, vous voyez un diamant tout à fait pur, sans aucune inclusion à comparer, à l'extrême droite, à un diamant criblé de petits points noirs, soit des inclusions qui en diminuent la valeur.
Enfin, le quatrième facteur est la taille, ou cut. La valeur du diamant dépend aussi de la façon dont il est taillé.
Ensuite, une notion qu'il faut évaluer avec précaution est celle de gisement. Sur le plan formel, un gisement est un dépôt exploitable économiquement. On en parle essentiellement pour des compagnies ou de petites sociétés minières. Cependant, cette notion varie beaucoup. Il faut savoir qu'un artisan peut exploiter un dépôt de diamants qui n'aura absolument aucun intérêt pour une compagnie minière. Donc, certains dépôts de compagnies peuvent devenir des gisements intéressants pour des artisans.
Les paramètres pour définir un gisement sont, entre autres, la quantité, la valeur du produit ainsi que la teneur diamantaire par m³. Quand on dit que la teneur d'un gisement est de un carat par m³, cela signifie qu'il faut extraire 1 m³ de roche ou de gravier pour obtenir un carat. C'est une notion basique dans le milieu.
Par ailleurs, où se trouvent les diamants au Congo ? D'une manière un peu arbitraire, sur la carte projetée sur l'écran, on a divisé le Congo en deux zones, une zone sud et une zone nord, qui se situent de part et d'autre du 5e parallèle sud.
En zone sud, dans le Bas-Congo, existent des gisements qui ne sont même pas repris sur les cartes mais que l'on peut retrouver dans les archives du Musée de Tervuren. Il ne s'agit pas de gisements à proprement parler mais plutôt d'indices diamants.
Dans le Bandundu, il existe toute une série de dépôts diamantifères, notamment sur la rivière Kwango qui est frontalière du Congo et de l'Angola. Nous savons que les Angolais ont exploité ces gisements-là et il est probable aussi que les artisans congolais travaillent encore aujourd'hui ces gisements.
Nous allons passer maintenant aux gisements les plus importants du Congo. Sur la carte, une tache jaune avec quelques étoiles rouges représente le champ diamantifère de Tshikapa. C'est un champ extrêmement important au niveau congolais et même mondial. J'y reviendrai mais, pour l'instant, je me contente de situer les endroits où l'on trouve du diamant.
Un autre champ très important et très connu au Congo et celui du Mbuji-Mayi où l'on trouve des kimberlites, la roche mère du diamant.
Au Katanga, on trouve des kimberlites mais elles sont absolument stériles. À notre connaissance, il n'y a même pas d'artisans qui y travaillent.
Dans la zone nord du Congo, toute une série de points rouges indiquent un seul dépôt ou plusieurs dizaines de petits dépôts, que l'échelle de la carte ne permet pas de représenter autrement.
Au Kivu et au Maniema, il existe des indices ici et là mais, à notre connaissance, peu intéressants sur le plan économique sauf peut-être au sud de Lubutu où nous savons qu'un gisement est exploité par des artisans.
Ce qui est nouveau depuis le début des années 1990, ce sont les gisements de l'Équateur et de la province orientale. Contrairement à ce que l'on pense, ces dépôts étaient connus depuis longtemps au Congo. On en trouve notamment trace dans les archives du musée.
Avant 1960, aucun dépôt n'avait fait l'objet d'exploitation, sauf du côté de Yakoma, où la société Colomines aurait un peu exploité. Depuis les années 1990, du côté de Kisangani surtout et dans la province orientale essentiellement, des milliers d'artisans exploitent quelques centaines de carrières.
Pour la zone Sud j'ai omis de citer, au Kasaï oriental, les gisements de Lodja, qui sont également exploités par des artisans et que des sociétés minières ont tenté d'exploiter sans beaucoup de succès.
Enfin, quels sont les types de dépôts que l'on trouve au Congo ? Il y a d'abord les gisements-roches. La roche exploitée pour le diamant est ce que l'on appelle une kimberlite ou un pipe kimberlitique. Sa forme est celle d'une cheminée volcanique dont les dimensions en surface, et c'est important à souligner, sont relativement très réduites. Vous voyez sur l'écran un pipe qui pourrait être celui de Mbuji-Mayi ou de Tshibua, qui mesure environ 500 à 600 mètres dans sa plus grande longueur. C'est donc relativement petit.
Il y a ensuite les gisements de graviers de colline. Au cours des millions d'années qui suivent la mise en place de la kimberlite, celle-ci s'érode, se décompose et les produits de décomposition où se trouvent les diamants se répandent aux alentours de la kimberlite, dans les graviers de colline qui peuvent faire l'objet d'une exploitation intense, comme actuellement à Mbuji-Mayi.
Ces mêmes produits de décomposition et d'altération descendent toujours et vont s'accumuler dans les rivières, où ils forment des alluvions, des graviers de rivière qui sont exploités intensément par les artisans et par certaines compagnies. Dans le Nord Congo et à Tshikapa, on trouve uniquement des gisements de graviers de rivière. À Mbuji-Mayi, on trouve les trois variétés.
En ce qui concerne les gisements de graviers de rivière, ceux-ci doivent être traités car ils peuvent être plus ou moins consolidés.
Abordons le chapitre histoire, production et réserves. Le premier diamant d'un dixième de carat a été découvert en 1907 dans la région de Tshikapa. C'était la Société internationale forestière et minière qui exploita ces gisements de 1913 à 1961. À cette époque, elle laissa les champs diamantifères de graviers de rivière aux artisans.
Dans la région de Mbuji-Mayi, les premiers diamants, au nombre de plusieurs milliers, furent découverts en 1916 et les premières exploitations débutèrent très rapidement. Dans les années 1940, on découvrit des gisements de graviers de colline fabuleux. La première kimberlite fut découverte en 1946 et est exploitée depuis lors. D'autres découvertes de kimberlites eurent lieu en 1956, dont le fameux pipe de Tshibua. La compagnie minière du BCK en assurait l'exploitation avant 1960. Cette exploitation fut reprise par la société minière de Bakwanga, mieux connue sous le nom de MIBA et se poursuit toujours aujourd'hui. Au Nord Congo, contrairement à ce que l'on pense, les gisements sont connus depuis très longtemps.
Le premier diamant a d'ailleurs été découvert en 1913 lors des prospections pour l'or. C'est un fait assez courant dans cette partie du Congo.
À part la société Colomines qui a exploité dans le Nord Congo près de la frontière avec la République Centrafricaine, à notre connaissance, aucune compagnie n'a été impliquée dans les exploitations de diamant avant 1960.
Les petites productions que l'on retrouve dans certains documents antérieurs à 1960 proviennent toujours d'exploitations d'or dans lesquelles on découvrait quelques diamants ici et là. Dans les années 70, des recherches spécifiques pour le diamant ont eu lieu dans la province de l'Équateur et dans la province orientale mais sans aucun résultat satisfaisant pour une société.
Aujourd'hui, on connaît des dizaines de milliers d'artisans qui exploitent des centaines de petits dépôts.
L'intervenant suivant parlera plus longuement de la production.
(Projection de diagrammes).
Depuis 1910 jusqu'à 2000, la production augmente régulièrement jusque vers 1960, pour retomber quelque peu, jusque vers 1980, et remonter assez brutalement jusque vers les années 2000. On arrive à un total qui approche 25 millions de carats, ce qui est énorme.
Pourquoi une telle remontée à partir de 1980 ? C'est probablement dû à la libéralisation des exploitations pour les artisans. Je crois que c'est dans ces années-là que le gouvernement congolais a permis aux artisans d'aller travailler librement.
Le second diagramme montre la production de la MIBA et celle des artisans et la production totale de 1982 à 2000. On voit que depuis 1982, date de la libéralisation dont je viens de vous parler, il n'a pas fallu attendre deux ans pour que la production des artisans dépasse, et de loin, celle de la société MIBA.
Quelles réserves peut-on espérer dans ce pays ? Les chiffres de réserves sont généralement secrets, même lorsqu'ils sont connus par les compagnies. Ce sont des données qu'elles conservent par-devers elles. En 1970, cependant, certains géologues se sont essayé à estimer les réserves. À cette époque, on donnait pour le champ de Mbuji-Mayi seulement des réserves de l'ordre de 360 à 450 millions de carats. Si on estime que la production annuelle depuis cette époque était d'environ 10 millions de carats pour la MIBA - je ne sais pas exactement - il resterait entre 60 et 150 millions de carats dans l'année 2000, surtout en gravier de collines. Pour le champ diamantifère de Tshikapa, en 1966, les réserves étaient estimées à environ 4 millions de carats, uniquement en gravier de rivière, à une teneur de 0,73 carat par mètre cube. Les réserves des grands collecteurs des grandes rivières sont difficiles à estimer, on pense qu'il y avait 8 millions de carats en plus.
Il faudrait savoir quelles sont les productions de 1966 à aujourd'hui à Tshikapa. Si on estime la production annuelle à 500.000 carats, cela fait en 40 ans 20.000.000 de carats. On aurait déjà dépassé les réserves de diamant qui étaient estimées en 1966.
Les réserves du Nord Congo en province orientale et à Kisangani n'ont jamais été estimées, mais il faut dire que les artisans se moquent un peu de ces chiffres de production et de réserves. Ce qu'il leur faut, c'est trouver un petit dépôt. Il faut ajouter que de nouvelles découvertes sont tout à fait possibles, non seulement dans le Kasaï, mais aussi dans le nord du Congo.
Passons au dernier chapitre qui traite des exploitations ; qui exploite quoi et avec quels moyens ?
Débutons par les kimberlites. Nous avons vu qu'il n'y en a qu'à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, et que c'est la MIBA qui exploite ces gisements en roches.
Les moyens mis en oeuvre pour exploiter des kimberlites sont tout à fait considérables et exigent des investissements colossaux.
Je vous montre une photo du pipe de Kimberley en Afrique du Sud - nous n'avons pas de photo de Mbuji-Mayi, mais cela doit y ressembler - qui a été exploité. Il faut savoir que le pipe y a été exploité jusqu'à 1000 m de profondeur. Cela peut vous donner une idée des moyens nécessaires pour exploiter ce type de gisement. Les artisans sont tout à fait incapables de les exploiter.
Nous avons ensuite les graviers de colline du champ de Mbuji-Mayi. Je me répète peut-être, mais kimberlites et graviers de colline : uniquement à Mbuji-Mayi.
Ces graviers de colline sont aussi exploités par la MIBA. Les teneurs de ces graviers de colline sont tout à fait extraordinaires. On arrivait à plusieurs dizaines de carats par mètre cube alors que nous avons vu tout à l'heure qu'à Tshikapa, il s'agissait de 0,73 carat par mètre cube, la moyenne tournant autour de 10 à 12 carats, ce qui est tout à fait considérable.
Hélas pour les exploitants, tous les diamants de Mbuji-Mayi ne sont pas très intéressants sur le plan économique car 90% des diamants sont de qualité industrielle. Il reste donc peut-être une dizaine de pour-cent de qualité « gemme ». Par contre, les diamants de Mbuji-Mayi sont plus gros que ceux de Tshikapa. Il faut 4 à 8 pierres pour faire un carat à Mbuji-Mayi.
Ici, (M. Chartry présente une autre diapositive) vous voyez un champ de colline de Mbuji-Mayi qui a été exploité. L'échelle des exploitations peut vous être donnée par le gros camion. C'est donc une exploitation absolument gigantesque.
Il reste les graviers des rivières qui sont aujourd'hui exploités par des dizaines de milliers d'artisans dans de nombreux endroits du pays.
Quelques petites sociétés tentent aussi ce genre d'exploitation. La société minière de Bakwanga, la MIBA, a abandonné ce type d'exploitation depuis les années 70, me semble-t-il.
Dans la région de Tshikapa, c'est la Forminière qui exploitait les gisements, mais la petitesse des pierres était assez élevée puisqu'il fallait 10 pierres pour faire un carat et ce chiffre pouvait monter à 32 pierres.
Heureusement pour les exploitants à cette époque, 60 à 65% des pierres étaient de qualité gemme. Donc, du côté de la MIBA, 10% de qualité gemme. Du côté de Tshikapa, 60 à 65% de qualité gemme.
Dans le nord, pour ce que l'on en sait, les pierres sont plus grosses que celles de Tshikapa et de Mbuji-Mayi. Leur qualité est aussi beaucoup plus belle mais n'atteint pas la qualité de celles que l'on trouve en République Centrafricaine, juste de l'autre côté de la frontière.
Comme vous le voyez (photo), les moyens mis en oeuvre par les artisans sont dérisoires : ils n'ont souvent qu'une pelle, une pioche, quelques seaux et tamis pour exploiter des gisements. Cette photo a été prise au Kasaï - l'échelle est mentionnée. Vous y voyez des artisans qui creusent des excavations de dix à vingt mètres de profondeur, dans un gravier totalement stérile, pour aller rechercher une couche de gravier de quelque trente centimètres d'épaisseur, où se trouve le diamant.
Certains, par contre, disposent de moyens un peu plus importants. Vous pouvez voir sur la photo suivante une pirogue sur laquelle les artisans utilisent des pompes suceuses de gravier que des plongeurs manient au fond de la rivière. Ensuite, le gravier est mis dans des sacs et tamisé le long de la rivière afin que soit extrait le diamant.
Des petites compagnies ont également installé des pompes suceuses sur des bateaux un peu plus gros, ainsi que des laveries. Nous savons que sur la rivière Lulua, par exemple, des petites compagnies ont tenté d'exploiter le diamant de cette manière. Mais les teneurs doivent alors être plus importantes pour compenser l'infrastructure.
Quoi qu'il en soit, les artisans ont beaucoup de difficultés à travailler. On vient de voir des collines. La photo suivante montre une rivière. Les artisans ont tenté de construire un petit barrage pour détourner le cours d'eau, ramasser le gravier qui est au fond, plus ou moins à sec, le mettre sur le côté et le tamiser pour obtenir un lot de diamant. Vous voyez sur cette photo la quantité que les artisans peuvent extraire en une ou deux semaines : pour dix ou vingt personnes, ce n'est pas la gloire !

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Zijn de productiecijfers die u hebt gegeven, geldig voor het hele land of moeten we een onderscheid maken tussen het oosten en het westen van Congo?
Is het mogelijk de oorsprong van de diamanten te bewijzen? Deze vraag houdt ons al een hele tijd bezig en de meningen zijn blijkbaar zeer verdeeld. In een interview met een specialist, gepubliceerd in La Dernière Heure van 7 april 2001 en ondertekend met H.Le. - wat waarschijnlijk staat voor Hugues Leclercq - lees ik dat 95% van de diamanten wel herkenbaar is. Dat standpunt hebben we ook hier al van anderen gehoord. Het probleem is wel, aldus nog het artikel, dat het behoorlijk moeilijk is het onderscheid te maken tussen de Bangui-diamanten en de Kisangani-diamanten. Verder wordt verwezen naar de kleine lettertjes van het certificaat van oorsprong dat de Hoge Raad voor Diamant geeft: "This certificate is given to the client for his own use and benefit and on his own request, without the Diamond High Council, its appointees or the University of Antwerp being able to be held responsible for any claim whatsoever which may be made on the basis of the certificate." Met andere woorden, het certificaat distantieert zich zelfs op het punt van de herkenbaarheid. In hetzelfde artikel lees ik nog iets wat voor ons als overheid heel belangrijk is: "Les responsables de la task force belge qui doit lutter contre le marché illicite du diamant de la guerre jurent pourtant qu'il est impossible d'obtenir la preuve scientifique de l'origine d'une pierre." Voor ons is dit van grote betekenis om uit te maken in hoeverre een certificaat van oorsprong duidelijkheid kan geven en in hoeverre de ambtenaren op het zicht duidelijkheid kunnen krijgen over de oorsprong van diamant. We moeten immers een onderscheid kunnen maken tussen legale en gesmokkelde diamanten, waar ze ook vandaan komen.
Welke Belgische bedrijven zijn eventueel in joint venture betrokken bij de MIBA-constructie? In het VN-rapport vinden we de naam Comiex terug. Ook daarover zouden we graag iets meer weten.
Hebt u gegevens over de Belgische handelaars die de diamant op de markt brengen in Antwerpen of eventueel via Tel Aviv naar Antwerpen? Voor ons is het belangrijk te weten welke Belgische bedrijven eventueel bijdragen tot de oorlogseconomie. Of het gaat om legale of illegale diamant, maakt op het ogenblik niets uit. Illegaal is uiteraard illegaal, maar ook de legale circuits van Belgische bedrijven zijn voor ons werk van grote betekenis.

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Les chiffres de production que vous nous avez communiqués sont-ils valables pour tout le pays ou devons-nous faire une différence entre l'est et l'ouest du Congo ?
Est-il possible de prouver l'origine des diamants ? Cette question nous occupe déjà depuis pas mal de temps et les avis sont apparemment très partagés. Selon une interview - accordée par un spécialiste - publiée dans La Dernière Heure du 7 avril 2001 et signée H.Le., ces initiales étant vraisemblablement celles d'Hugues Leclercq, 95% des diamants sont identifiables. D'autres témoins invités à cette commission ont d'ailleurs exprimé la même opinion. Toujours d'après l'article, il est toutefois assez difficile de différencier les diamants de Bangui de ceux de Kisangani. On se réfère également aux lignes en petits caractères du certificat d'origine fourni par le Conseil supérieur du diamant : « This certificate is given to the client for his own use and benefit and on his own request, without the Diamond High Council, its appointees of the University of Antwerp being able to be held responsible for any claim whatsoever which may be made on the basis of the certificate. ». En d'autres termes, le certificat prend ses distances, même en ce qui concerne l'identification. Un autre paragraphe du même article me semble très important pour nous, en tant qu'autorité : « Les responsables de la task force belge qui doit lutter contre le marché illicite du diamant de la guerre jurent pourtant qu'il est impossible d'obtenir la preuve scientifique de l'origine d'une pierre. ». Il est pour nous essentiel de déterminer à quel point un certificat d'origine peut être clair et dans quelle mesure les fonctionnaires peuvent connaître de façon précise l'origine du diamant. Il faut en effet que nous puissions établir une différence entre le commerce légal et le trafic illicite des diamants, quelle que soit l'origine de ceux-ci.
Quelles sont les entreprises belges associées éventuellement en joint venture au montage de la MIBA ? Nous retrouvons le nom de la Comiex dans le rapport des Nations unies. Nous voudrions également en savoir plus à ce sujet.
Avez-vous des informations concernant les négociants belges qui introduisent le diamant sur le marché anversois, éventuellement par Tel Aviv ? Il est important pour nous de savoir quelles sont les sociétés belges qui contribuent éventuellement à l'effort de guerre. Peu importe à cet égard qu'il s'agisse de commerce légal ou illégal. Les circuits légaux empruntés par les entreprises belges revêtent également une grande importance pour nos travaux.

De heer Gilbert Chartry. - Daar kan ik niet op antwoorden.

M. Gilbert Chartry. - Non.

De voorzitter. - Dat is niet erg. Wellicht kan u ons naar andere personen leiden...

M. le président. - Ce n'est pas grave. Mais, dans ce cas, vous pourriez peut-être nous orienter vers d'autres personnes...

De heer Gilbert Chartry. - De heer Leclercq zal de meeste vragen van die vragen waarschijnlijk wel kunnen beantwoorden.

M. Gilbert Chartry. - Je crois que M. Leclercq sera probablement à même de répondre à la plupart de ces questions.

De heer Hugues Leclercq. - Ja, maar eerst zou ik de organisatie van de diamantmarkt in Congo moeten toelichten. Anders is het niet mogelijk de complexiteit van deze markt te vatten, haar mysterieuze vertakkingen en de invloed van de Belgische handelaars.

M. Hugues Leclercq. - Oui mais, auparavant, il faudrait que vous me permettiez de vous exposer l'organisation du marché du diamant au Congo. À défaut, il est impossible d'appréhender la complexité de ce marché, de ses mystérieuses ramifications et de se rendre compte de l'influence des négociants belges.

De heer Gilbert Chartry. - Ik heb er wel over gesproken met collega's. Ik geloof niet dat de oorsprong van de diamanten vandaag wetenschappelijk kan bewezen worden. U zou zich echter tot andere specialisten moeten wenden. Ik kan u enkele namen geven.

M. Gilbert Chartry. - Je peux vous donner cet élément de réponse : à ma connaissance et après en avoir discuté avec des collègues, je crois qu'il n'est pas possible aujourd'hui d'avoir une preuve scientifique de l'origine des diamants. Cependant, je pense que vous devriez vous adresser à d'autres. À ce propos, je pourrais vous communiquer les noms de spécialistes qui pourraient répondre à ce genre de question. Quoi qu'il en soit, à ma connaissance, c'est non.

De voorzitter. - De heer Leclercq kan inderdaad interessante informatie verstrekken over bepaalde organisaties en over de manier waarop ze tewerk gaan.
Mijnheer Leclercq, u weet dat vooral de financiering van de oorlog ons interesseert.

M. le président. - Les exposés étant complémentaires, je crois en effet qu'il est utile de laisser parler M. Leclercq. Je crois qu'il pourrait livrer des informations intéressantes sur certaines organisations et sur leurs procédés.
Monsieur Leclercq, vous savez que c'est surtout la façon dont la guerre est financée qui nous intéresse.

De heer Hugues Leclercq. - Ik moet eerst herinneren aan de zeer belangrijke rol van diamant voor de Congolese economie. Dat is niet altijd het geval geweest.
Ik onderscheid drie periodes: 1974 met het hoogtepunt van de Congolese economie, 1989 en 1998, het hoogtepunt van de Congolese diamant (net vóór de tweede burgeroorlog)
Ik zal eerst een algemene uiteenzetting geven over het belang van diamant, waarna ik het over de organisatie zal hebben. Ik zal beginnen bij de structuur die zich net vóór de export bevindt, om geleidelijk af te dalen naar de diamantmijnen. Vervolgens zal ik de weg schetsen die het diamant volgt van de talrijke ontginningen naar de uitvoercentra. Ten derde zal ik aandacht schenken aan de diamanten waarvan verondersteld wordt dat ze in handen zijn van de rebellen, vooral RCD-Goma en deze uit het noorden, Rwanda en Uganda. Ik zal de verschillende mogelijkheden onderzoeken.
Met twintig miljoen karaat is Congo de grootste wereldproducent van ambachtelijk gewonnen diamant. Voegt men daarbij nog de vijf tot zes miljoen karaat industriële diamant die door de MIBA wordt ontgonnen, dan komt men tot 26 miljoen karaat. Uitgedrukt in karaat, is dat 20 procent van de wereldproductie. Dat is enorm. In waarde is dat 11 procent van de wereldproductie van 1998. In feite speelde diamant tot 1974 een betrekkelijk kleine rol en was het vooral Gécamines dat ervan profiteerde. In 1974 produceerde Gécamines 500.000 ton koper en 17.000 ton kobalt. De MIBA produceerde 13 miljoen karaat. De artisanale productie bedroeg amper 606.000 karaat.
Op jaarbasis betekende dat voor Gécamines 3 miljard dollar - omgerekend naar dollars van het jaar 2000 - voor de MIBA 189 miljoen, voor het ambachtelijk ontgonnen diamant 15 miljoen. Op dat ogenblik werd vier ton goud naar boven gehaald, wat overeenkomt met een waarde van ongeveer 60 miljoen dollar. Diamant vertegenwoordigde met moeite 4,5 procent van de uitvoer, terwijl de mijnbouwonderneming Gécamines instond voor 64,6 procent van de export.
De cijfers voor 1989 zal ik aan de commissie meedelen. Ik zal onmiddellijk overstappen naar het scharnierjaar 1998 toen de productie van het artisanaal ontgonnen diamant explodeerde. Dit gebeurde net tussen twee oorlogen, na de eerste burgeroorlog van 1976 en vóór troepen uit Rwanda en Uganda het land binnenvielen. Op dat ogenblik was ook de wisselmarkt zeer vrij: er kon gewerkt worden met dollars, nieuwe zaïres of met ruilhandel. Door die grote bewegingsvrijheid is 1998 een zeer belangrijk jaar. De productie van diamant bedraagt 26 miljoen karaat, 6 miljoen door de MIBA en een twintig miljoen door de ambachtelijke delvers die overal in het land actief waren, aan de grens met Angola en natuurlijk ook in Tshikapa. Een groot aantal personen ontgint het heuvelgrind van Mbuji-Mayi, maar ook het riviergrind in het oerwoud, in de regio's van Bafwasende, Banalia en ook Ituri waar de ontginningen steeds meer aan belang winnen. Op dat ogenblik is diamant goed voor bijna 60 procent van de Congolese export, die zeer sterk gedaald was en nog 1,6 miljard bedroeg. De export van Gécamines bedroeg nog maar 300 miljoen of 18 procent van de totale uitvoer.
Voor het jaar 2000 beschikken we over weinig cijfers omdat er toen veel problemen waren: niet alleen woedde de oorlog, maar kreeg ook de wisselmarkt klappen. Maatregelen werden gevolgd door tegenmaatregelen, monopolies werden toegekend en weer ingetrokken, concessies werden gegeven en weer opgeheven, soms werd eenzelfde concessie toegekend aan verschillende personen. De diamantmarkt was bijgevolg weinig stabiel en de productie daalde tot ongeveer 4,5 miljoen voor de MIBA en naar schatting 15 miljoen karaat artisanaal ontgonnen diamant.
Wat de Congolese diamantmarkt betreft, zal ik vooral het artisanaal ontgonnen diamant behandelen. Als u dat wenst, kan ik ook spreken over het industriële diamant, dat door de MIBA op een enigszins andere wijze wordt gecommercialiseerd.
`Artisanaal' diamant wordt ontgonnen door ambachtslui en niet door industriële ondernemingen, omdat deze activiteit onvoldoende rendabel is. De ambachtelijke ontginning is wel rendabel omwille van de beperkte uitrusting en de geringe arbeidskosten.
De meeste van de grindafzettingen in rivieren of op heuvels die door ambachtslui worden ontgonnen, kunnen niet industrieel worden geëxploiteerd. In Angola is dat anders. Daar gebeurt de artisanale ontginning op de kimberlietlaag waarvoor ook de industrie veel belangstelling heeft. Daarom is er veel spanning met de mensen die in de Angolese provincie Lunda Norte industriële exploitatie willen toepassen. De industriële wereld, op de semi-industriële sector en de kleine industriële exploitanten na, interesseert zich vrijwel niet voor de grindafzetting in rivieren of op heuvels in Congo. Dat is het domein van de handwerksman. Hij ondervindt er weinig concurrentie vanwege degenen die op industriële manier te werk gaan.
Antwerpen blijft een grote afzetmarkt. Ondanks de gebeurtenissen van de jongste jaren is Antwerpen de gemakkelijkste en best bereikbare afzetmogelijkheid. De formaliteiten zijn betrekkelijk eenvoudig, de markt is zeer groot en men krijgt er de prijs die is overeengekomen. Antwerpen is het kruispunt van de handel. Het is de woonplaats van de Libanese, de Indische en de Pakistaanse gemeenschap, en van de Antwerpse joodse gemeenschap, met al haar vertakkingen naar het oosten. Daarbij mogen we de concurrent van de in Congo ontgonnen diamant niet vergeten, namelijk de Israëlische filière met haar bijzondere kenmerken en markt in Tel Aviv. Ik gebruik wel degelijk de term `filière' en niet Israëlische gemeenschap van diamantairs van Tel Aviv. Sommige filières zijn overigens ook actief in Angola.
Dat is dus de markt. Wat gebeurt er met de diamant bij het verlaten van het gebied? De ontginning gebeurt door Goma voor Congo, Kigali voor Rwanda en Entebbe - als luchthaven - voor Uganda, maar er is altijd een juridisch en een staatskundig kader voor de uitvoer. In Congo is er een instelling, die vroeger Centre national d'expertise des substances minérales précieuses heette, maar die vandaag de pompeuze naam Centre d'expertise, d'évaluation et de certification du diamant congolais draagt. Deze instelling is verbonden met een ander overheidsbedrijf, de DDC, Développement du diamant congolais. Het is een overheidsonderneming met ongeveer 300 werknemers, die als doel heeft de diamanten die door de verschillende erkende comptoirs worden aangeboden, te controleren en de waarde ervan te ramen. Dit expertisecentrum controleert of de comptoirs zich aan de voorschriften houden, of ze de waarborgsom van 50.000 dollar hebben betaald, of ze de individuele anticipatieve heffing van 250.000 dollar hebben betaald, of ze zijn ingeschreven in het handelsregister en of ze hun belastingen betalen. Het centrum controleert tevens of de comptoirs de administratieve vergoeding van 1,5% betalen en of ze alle exportformaliteiten hebben vervuld, met name of ze het exportrecht van 1,5% hebben betaald. De totale verhaalkosten bedragen dus 3%. De Staat put dus inkomsten uit de geraamde bedragen.
Na de raming zijn correcties en aanpassingen mogelijk.
Over het algemeen aanvaardt men de schatting van de erkende comptoirs, behalve wanneer zich spanningen voordoen.
Om te mogen exporteren is de toestemming van het Centre d'expertise et d'évaluation nodig. Dat geldt ook in Goma en voor de diamant uit Kisangani. Het departement van gronden, mijnen en energie van het RCD, gevestigd in Goma, controleert de ingeschreven aankoopcomptoirs. Er zijn er een tiental, maar ze geven zeer weinig aan. Volgens de statistieken die ik heb geraadpleegd, zou er in 2000 ongeveer 100.000 karaat zijn verhandeld. Uitgaande van een prijs van 73,5 dollar per karaat, gaat het dus om een relatief bescheiden bedrag.
Uganda heeft goud, maar slechts in kleine hoeveelheden. Dat goud wordt uitgevoerd. In Entebbe werd in 2000 ongeveer 9000 karaat geregistreerd. Dat is dus geen goed kanaal om goud uit te voeren, net zoals Goma en Kigali geen goede kanalen zijn voor de diamantexport.
De uitvoer van deviezen in het oosten heeft niet zozeer met diamant dan wel met goud te maken. In 1998 werd 15 à 17 ton goud uitgevoerd naar Rwanda en Uganda. De handel in goud is veel belangrijker dan de diamanthandel.
In 1998 waren er 37 erkende comptoirs, die zaken deden met 200 buitenlandse kopers. Thans zijn er nog slechts een tiental erkende comptoirs en een honderdtal buitenlandse kopers.
Enkel de erkende comptoirs zijn wettelijk. Misschien vormen zij wel de enige juridische basis in de artisanale diamantontginning. Die basis is noodzakelijk omdat de diamantair de nodige formaliteiten moet vervullen om de veiligheid van de zending te waarborgen.
Elke zending vertegenwoordigt tweemaal per maand een bedrag van twee à drie miljoen, soms zelfs vijf miljoen dollar. De afmetingen van de pakken zijn vrij beperkt. Aangezien diefstal gedurende het transport mogelijk is, eisen de verzekeraars een reeks administratieve formaliteiten: uitvoerdocumenten, transportbrieven, certificaten die door het land worden geëist, enzovoort.
U zegt dat vele Libanezen het risico nemen om het materiaal in tassen te vervoeren zonder een verzekering af te sluiten. Dat is uiterst gevaarlijk. Als er een pak wordt gestolen, is de winst van de hele diamantlading verloren. Daarom vervullen alle diamanthandelaars nauwgezet de administratieve formaliteiten en kunnen ze zonder problemen Antwerpen bereiken en de douane passeren.
Thans eist men een certificaat. Ik wijs erop dat dit geen enkele waarborg inhoudt inzake de herkomst van de diamant. Het levert een kleine vergoeding op voor degene die het certificaat toekent. Het certificaat speelt geen enkele rol, het heeft uitsluitend een administratieve betekenis. Om uit Congo te worden uitgevoerd, moet de diamant vergezeld zijn van een certificaat. Er is een tendens om deze formaliteit af te schaffen. Dat is reeds het geval in Goma.
Er is dus een hele reeks formaliteiten. De comptoirs laten de kopers voor hen werken. U kan de verschillende vertakkingen al ontwaren.
In 1998 waren er 200 kopers, vandaag nog slechts 100. Sedico was het modelcomptoir van De Beers. Dit model is tot in 1998 blijven bestaan in de commercialisering van de artisanaal ontgonnen diamant. Er waren tien kopers in de grote Congolese diamantregio's.
Voor een speciale arbeidskaart moet men jaarlijks 3000 dollar per buitenlandse koper betalen. Deze richt dan een aankoopbureau op. De aankoopbureaus zijn gevestigd in de grote centra waar de aanvoer van diamanten is geconcentreerd: Tshikapa, Kaemba, Tembo, Kisangani, Mbuji-Mayi. In het oosten zijn er geen. Het oosten is Goma. Wegens de oorlog is Kisangani thans enigszins verlaten en gebeurt alles buiten de stad. Dat was in 1998 anders.
De buitenlandse kopers ontvangen de diamanten van grote handelaars, de trafikanten, zoals de Congolese diamanthandelaars Kasagine en Nugoka. Het is de regel dat buitenlanders niet toegelaten zijn in de gebieden die voor artisanale ontginning bestemd zijn. De buitenlander die deze regel niet respecteert, zal wat overkomen; hij verdrinkt, verbrandt of verongelukt. Voorbij Tshikapa, zijn er alleen nog Congolese handelaars.
De grote Congolese handelaars doen rechtstreeks zaken met de erkende comptoirs. Die Congolese handelaars kunnen rekenen op de steun van andere handelaars die men A-handelaars noemt. Het zijn kopers - men noemt hen niet trafikanten - die zich naar de groeven begeven om er te onderhandelen met de delvers. Er wordt uiteraard een commissieloon overeengekomen met de baas. Die heeft geen exploitatievergunning. De mijnoverheid heeft hem wel een soort exclusief recht verleend voor een gebied dat bestemd is voor artisanale diamantontginning. Het is een kwestie van traditie; men moet tot een akkoord komen met de chef, die gewoonlijk ook de manager en encadreur is. Encadreur is een rechtsterm waarmee men de houder bedoelt van de vergunning om de ertsen te ontginnen en die de jonge delvers ook leert hoe ze moeten werken. Deze term is ontstaan in de geest van intellectuelen in Kinshasa die dachten dat de houder van de concessie het werk van de delvers kon verbeteren. Dat is uiteraard helemaal niet het geval.
In de kampen is hij echter wel de man met de meeste macht. Ik spreek over kampen omdat de enige diamant die kan worden gebruikt om de oorlog te financieren vooral in het riviergrind in de oostelijke provincie te vinden is. Men moet dus goed begrijpen hoe het systeem in Kisangani werkt.
Handelaars van het eerste en van het tweede niveau begeven zich naar de diamantgroeven.
Hoeveel groeven zijn er?
Dat is een moeilijke vraag. De gouverneur van de oostelijke provincie wil uiteraard graag weten waar de groeven zich bevinden.
In de omgeving van Kisangani zijn er 316 diamantgroeven. Met groeven bedoel ik exploitaties van enige omvang. In de groeve van Lolimabe werken 2000 mensen. In een groeve werken gemiddeld tussen 450 en 1800 delvers.
In Mbuji-Mayi en Tshikapa zijn er individuele en onafhankelijke ontginningen met twee tot vijf delvers, maar in de 28 groeven die we hebben gevonden, hebben we 13.000 delvers geteld.
In de streek van Kisangani zijn er minstens 50.000 delvers. Ter vergelijking: de MIBA heeft 5000 werknemers in dienst. Het blijft niet bij die 50.000 delvers. Er moeten nog 18% handelaars bij worden gerekend, waarvan 3% kopers. Zo liggen ongeveer de verhoudingen in de kampen.
De delvers gaan naar de groeven, maar ze wonen in een diamantdorp, een kamp dat georganiseerd is zoals een staat. Het kamp heeft een administratie en een politiedienst die toeziet op het naleven van de kampregels.
Het leven in het kamp is zeer hard, maar er heerst vrijwel geen willekeur. Diefstal en overspel zijn uit den boze. De zondag is rustdag, op andere dagen wordt gewerkt van 6 uur tot 21 uur. Er zijn ook hygiënische voorschriften. Al die regels moeten bijdragen bij tot de veiligheid.
Het is zeer moeilijk een delver uit te buiten. Hij zou het al vlug afstappen en bij de concurrentie gaan werken. U mag niet vergeten dat er 816 concurrerende groeven geteld zijn.
Na de veranderingen ingevolge de bezetting is een van de grote directeurs, de heer Picoro, weggegaan en toen ging het mis met de groeve.
De ontginning vlotte niet meer. Als het noodlot toeslaat gaat de hele familie van de concessiehouder ten onder. Ze verliest het inkomen dat ze haalt uit de bijdrage van 10 tot 15 dollar die elke delver bij inschrijving moet betalen.
Alle kampen zijn op dezelfde manier georganiseerd. De gravers verkopen aan de plaatselijke kopers. Deze verkopen aan grotere handelaars, die zich op hun beurt wenden tot het aankoopbureau. Het aankoopbureau gaat naar het officieel erkend comptoir. De graver is tussen 25 en 35 jaar oud. Hij komt om tweeduizend dollar te verdienen. Het graven is een loterij: het gebeurt dat iemand veel meer verdient dan tweeduizend dollar, maar het gebeurt ook dat hij niets verdient. De gravers zijn meestal universitairen, priesters, armen. Men vindt er ook mensen die niet hebben gestudeerd maar die wel feeling hebben voor diamant. In de kampen noemt men dat de `stallen': twee tot vijf man met een `stalchef'. Zij weten waar diamant te vinden is. Op hun aanwijzingen wordt het grind gegraven, soms in de modder in uiterst moeilijke omstandigheden. In het kamp is er ook een vreemde gilde, de `métanneurs' die aan prospectie doen om nieuwe diamantaders te vinden. Meestal zijn dat oude gravers met veel feeling voor diamant. Een magische bescherming voorkomt anarchie in dit harde wereldje. Er zijn strenge regels om ruzies over familieaangelegenheden, diefstallen, enzovoort, te voorkomen. Overtreders worden niet gestraft met de dood, maar met zweepslagen en gevangenisstraf. De gevangenis is een gat van vijf of zes meter diep waarin de gestrafte gedurende tien of veertien dagen moet blijven. Als hij eruit komt, wordt hij verbannen: hij krijgt een kaars, een doos lucifers, wat arachideolie en een fles water en hij moet terug naar huis, soms te voet. De groeven zijn immers afgelegen. Het centrum van Kisangani bijvoorbeeld bevindt zich in een straal van 120 kilometer, langs de weg van Banalia. Er moet dan nog vijftien tot twintig kilometer te voet of per fiets worden afgelegd.
Het leven rond het diamant heeft ook een commerciële zijde. De dragers, die meestal gravers worden, dragen hun last op het hoofd of hebben een oude fiets en leggen zo de weg naar het kamp af. Hun pakken bevatten hoofdzakelijk voedingsmiddelen en kledingstoffen, maar ook geneesmiddelen die een belangrijke rol spelen omwille van de geslachtsziekten, malaria, enzovoort. Er zijn dus apothekers in het kamp. Het kampleven is zeer goed gereglementeerd. Zo mag er na 9 uur geen muziek meer gespeeld worden. Op deze manier wordt het diamant beschermd op zijn weg tot aan het aankoopbureau en het comptoir, waar de buitenlandse kopers te vinden zijn. We vinden daar ook tussenpersonen die de personen met elkaar in contact brengen en daar een commissie voor krijgen. We kunnen dus spreken van een heus netwerk: tienduizenden personen zijn betrokken bij het diamant.
Ik wijs ook op het belang van de Afrikaanse vrouw voor de buitenlandse koper. De vrouwen die tot de Lokele- en Balubastammen behoren, geven de aankomst van goederen door. De buitenlandse kopers hebben dus een vrouw nodig om op de hoogte te zijn.
In 1998 was de artisanaal ontgonnen diamant goed voor 758 miljoen dollar. Ik neem het voorbeeld van Kisangani om u een idee te geven van de organisatie. In het kamp moeten de stenen van minder dan een karaat niet aangegeven worden. Soms vormen tien tot vijftien kleine steentjes samen een karaat. Stenen van meer dan één karaat blijven eigendom van de graver, maar hij moet ze in het kamp aangeven en een heffing betalen. Een steen van tien karaat is een groot probleem. Een beheerscomité, bestaande uit de bestuurders van het kamp en vertegenwoordigers van de delversvereniging, spreekt zich uit over de verdeling.
Wanneer iemand bijvoorbeeld het kamp probeert te verlaten met stenen die niet aangegeven zijn, wordt hij onmiddellijk aangehouden, zijn bezittingen worden in beslag genomen, hij wordt in het gat gegooid en nog dezelfde avond verbannen. Hij moet zijn plan trekken in het woud. De mensen geven dus alles aan en op die manier heeft men ook een vrij nauwkeurig idee van de productie van het kamp. Tussen het kamp en Kisangani betaalt men voor het diamant 65 tot 70% van zijn waarde in Kisangani. Tussen Kisangani en Kinshasa is er nog een verschil van 5 tot 7% om de kosten te dekken. De delver ontvangt 65% van de waarde van het diamant dat vanuit Kinshasa zal worden uitgevoerd, wat toch een belangrijke toegevoegde waarde is. De prijs in Kinshasa is de exportprijs, maar dat is niet de prijs die bij het nationaal expertisecentrum wordt aangegeven. De diamantairs kennen deze prijs zeer goed. Hier geldt het principe van de communicerende vazen. Als de heffingen hoog zijn - 5 of zelfs 10% zoals onder Laurent-Désiré Kabila - is niemand nog bereid om via Kinshasa te exporteren. Wanneer men niet meer in dollar kan betalen, wanneer men de edelstenen op een beurs moet kopen met Congolees geld en men zijn producten moet verkopen aan kopers die met dollars betalen, is de handel onmogelijk. Als de overheden de diamanthandel willen aantrekken, dan moeten ze de heffingen beperken, bijvoorbeeld tot 3%. Is het percentage hoger, dan daalt de waarde of wordt er gefraudeerd. Dat is een vorm van compensatie.
Hoe zou men 20 miljoen karaat per maand trouwens kunnen controleren? Dat zou een enorm werk zijn. Het gaat dus om een raming.
Is de delver op de hoogte van de rijkdom die zich in zijn groeve bevindt? Kent hij de prijzen in Kinshasa? Ik heb verschillende verkoopszittingen bijgewoond, het is een echte kermis. De buitenlandse koper is omringd door alle Congolese diamantairs die cijfers schreeuwen. Het is een uiterst stresserend beroep omdat men voortdurend bang is om vergissingen te begaan. Dat is trouwens de reden waarom men niet lang buitenlandse koper blijft. De prijs is gekend. Die informatie verspreidt zich razendsnel via `radio trottoir'. Op die manier kent de delver ook zeer vlug de prijs in Kinshasa en zijn grote prijsverschillen onmogelijk. De delver ontvangt 60 tot 65%. De handelaar strijkt zijn commissie op. Die kan aanzienlijk zijn, omdat hij het diamant in handen krijgt en het al om grotere hoeveelheden gaat.
Deze handelaars zijn 30 tot 33 jaar oud. Het zijn bijvoorbeeld priesters of mensen die een tijd gestudeerd hebben en snel uit het hoofd kunnen rekenen.
Ik heb de commercialisering via de kampen uitgelegd. De commercialisering van het riviergrind is natuurlijk minder belangrijk en verloopt enigszins anders. Op de plaatsen waar er geen kamp is, vinden we een territoriumchef, een prauw en een kleine aanlegsteiger. De sterksten hebben een kleine compressor, een motorspuit en een duiker. Sommige duikers hebben geen pomp; zij scheppen het grind op of maken kleine dammen. Gewoonlijk wordt er aan de chef en aan alle personen ter plaatse een percentage van het grind afgestaan. In de kampen wordt dat percentage betaald in dollar of in Congolese franken.

M. Hugues Leclercq. - Il faut tout d'abord que je rappelle la place très importante qu'occupe le diamant dans l'économie congolaise, ce qui n'a pas toujours été le cas.
Tout d'abord, je vous rappellerai brièvement trois dates :

  • 1974 : apogée de l'économie congolaise ;
  • 1989 ;
  • 1998 : apogée de la production du diamant au Congo (avant la deuxième guerre civile).

Je vous donnerai ensuite quelques vues sur la production diamantaire en l'an 2000.
Je ferai en premier lieu un exposé général sur l'importance du diamant, après quoi je tâcherai de m'attacher à l'organisation. À cet égard, je partirai de la structure qui se trouve juste avant l'exportation pour redescendre progressivement jusque dans les carrières de diamant. J'aborderai en deuxième lieu l'aspiration du diamant à travers les dizaines et les dizaines de milliers de carrières et de filières avant de remonter jusqu'aux centres d'exportation. Enfin, en troisième lieu, je m'attacherai plus particulièrement aux diamants susceptibles d'être pris par les rebelles, c'est-à-dire principalement le RCD-Goma et les gens du Nord, le Rwanda et l'Ouganda. J'essaierai d'évaluer les possibilités qui existent en la matière.
Avec une vingtaine de millions de carats, le Congo est le plus grand producteur au monde de diamant artisanal. Si l'on y ajoute les cinq à six millions de carats de diamant industriel extraits par la MIBA, on arrive à vingt-six millions de carats. En termes de « caratage », cela représente 20% de la production mondiale. C'est énorme. En valeur, cela représente 11% de la production mondiale de 1998. En fait, le diamant a joué un rôle relativement modeste jusqu'en 1974, essentiellement au profit de la Gécamines. Il ne faut pas oublier qu'en 1974, la Gécamines faisait 500.000 tonnes de cuivre et 17.000 tonnes de cobalt. Pour ce qui est du diamant, la MIBA produisait - pour arrondir les chiffres - 13 millions de carats ; parallèlement, il existait une toute petite production artisanale, comme le faisait remarquer M. Chartry, de 606.000 carats.
En dollars, cela représentait, pour la Gécamines, 3 milliards de dollars sur l'année - je ramène le dollar à sa valeur en 2000, afin de faciliter la comparaison - ; pour la MIBA, 189 millions ; pour le diamant artisanal, 15 millions. J'ajoute, à titre d'information, que l'on sortait quatre tonnes d'or, ce qui représentait à peu près 60 millions de dollars actuels. Voilà donc le schéma. Le diamant représente à peine 4,5% des exportations alors que l'ensemble minier Gécamines fait 64,6% des exportations.
Je communiquerai les chiffres pour 1989 à la commission, pour passer directement à 1998 qui est une date charnière. C'est l'explosion maximale de la production du diamant artisanal. Cela se situe juste entre les deux guerres, après la première guerre civile de 1976 et avant le début de l'envahissement de l'est du pays par les troupes du Rwanda et de l'Ouganda. C'est aussi un moment où existe une très grande liberté des changes ; on peut travailler sur le terrain en dollars, en nouveaux zaïres ou par des échanges en nature. Cette grande liberté d'action fait de 1998 une date phare. La production de diamant est de 26 millions de carats, 6 millions par la MIBA, et une vingtaine de millions par les artisans répandus dans pratiquement tout le pays, notamment aux frontières de l'Angola, à Tshikapa, évidemment. Un nombre considérable de personnes exploitent les graviers de colline de Mbuji-Mayi mais aussi, de plus en plus, les graviers de rivière, dans la forêt tropicale, dans la région de Bafwasende, Banalia, pour ceux qui connaissent le Congo, dans la région de l'Ituri où les exploitations deviennent de plus en plus importantes. À cette époque, le diamant représente près de 60% des exportations congolaises. Celles-ci ont fortement diminué ; elles sont à 1 milliard 600 millions, dont 300 millions seulement pour la Gécamines. Celle-ci représente 18% des exportations et le diamant plus de 56%.
Je vous signale que l'on dispose de peu de chiffres en 2000, car à ce moment-là, de nombreux problèmes se sont posés : non seulement ceux de la guerre, mais aussi des désastres dans la politique de change, des mesures et des contre-mesures, des monopoles que l'on accorde et qu'il faut retirer, des concessions que l'on confie puis que l'on annule, ou plusieurs personnes sur une même concession. On a donc créé une très grande instabilité sur le marché du diamant et la production est tombée à environ 4,5 millions de carats pour la MIBA et 15 millions de carats estimés pour le diamant artisanal.
Avant d'aborder la portée de l'éventuelle exploitation, par des étrangers, du diamant au Congo, je voudrais traiter un point essentiel, à savoir l'organisation du marché du diamant au Congo. Si vous le souhaitez, je pourrai vous parler du diamant industriel, car la MIBA a un système de commercialisation un peu différent du diamant artisanal, mais je me limiterai surtout à ce dernier.
Le diamant artisanal est exploité par des artisans, il n'est d'ailleurs pas susceptible de l'être par des entreprises industrielles, car ce n'est pas suffisamment rentable. C'est précisément grâce au peu d'équipement nécessaire, à la faiblesse des rémunérations générales de la main-d'oeuvre congolaise que les exploitations artisanales sont rentables, du point de vue de l'artisan, sur la totalité du pays.
La plupart des gisements de gravier de rivière ou de gravier de colline qui sont exploités par les artisans ne peuvent pas l'être par le secteur industriel proprement dit. Et c'est bien là la différence avec l'Angola où les exploitations artisanales sont assises sur la roche mère kimberlite qui intéresse très fort les industriels. Du coup, se manifeste une très forte tension avec ceux qui veulent faire de l'exploitation industrielle en Angola, dans la province de Lunda Norte, tandis que dans le monde industriel, à l'exception du secteur semi-industriel et de la petite exploitation industrielle, peu nombreux sont ceux qui s'intéressent au gravier de rivière ou de colline dans le cadre des exploitations du Congo. C'est donc la place de l'artisan et il y a peu de concurrence directe de la part de ceux qui voudraient se livrer à une exploitation industrielle.
À la sortie, le grand marché reste encore celui d'Anvers. Malgré les avatars des dernières années, Anvers reste le débouché le plus facile, le plus accessible. Les formalités y sont relativement simples, le marché est très grand, on y a le prix que l'on décide, c'est le carrefour. S'y trouvent toute la communauté libanaise et la communauté indo-pakistanaise, ainsi que la communauté juive d'Anvers, avec toutes ses ramifications à l'Est, sans oublier le concurrent pour le diamant qui est exploité au Congo, à savoir la filière israélienne, qui est tout à fait particulière, avec le marché de Tel-Aviv. Je dis bien filière, et non communauté israélienne diamantaire de Tel-Aviv. Il y a quelques filières qui opèrent d'ailleurs aussi bien en Angola.
Voilà donc le marché. Que se passe-t-il à la sortie ? Que l'exploitation soit faite par Goma pour le Congo, Kigali pour le Rwanda, ou Entebbe pour l'Ouganda - Entebbe étant l'aéroport -, il y a toujours une armature juridique et une armature étatique à la sortie. Dans le cas du Congo, il existe une institution, dénommée antérieurement le Centre national d'expertise des substances minérales précieuses mais appelée pompeusement aujourd'hui Centre d'expertise, d'évaluation et de certification du diamant congolais, rattaché à une autre entreprise publique, le DDC, Développement du diamant congolais. C'est une organisation étatique - environ 300 personnes y travaillent - dont la mission essentielle est évidemment, nominalement, de contrôler et d'évaluer les diamants qui sont proposés par les différents comptoirs agréés. Ce centre d'expertise surveille si les comptoirs sont bien en règle, s'ils ont bien payé la caution qui est aujourd'hui de 50.000 dollars, s'ils ont payé la redevance anticipative individuelle qui est actuellement de 250.000 dollars, s'ils sont inscrits au registre de commerce, s'ils payent leurs taxes. Le centre vérifie également si les comptoirs payent les taxes rémunératoires administratives qui sont de l'ordre de 1,5% et s'ils ont accompli toutes les formalités à l'exportation correspondant à un droit de sortie de 1,5%. Au total, cela représente donc 3% de frais rémunératoires et nous amène à la constatation que l'État a encore un intérêt sur ces montants qui ont été évalués.
Après évaluation, on rectifie et on corrige éventuellement.
Mais, généralement, sauf si des tensions surgissent, on accepte l'évaluation faite par les comptoirs agréés.
Pour exporter, il faut avoir l'autorisation du Centre d'expertise et d'évaluation. À Goma, c'est la même chose et, pour le diamant qui sort de Kinsangani, le système est identique. Le département des terres, mines et énergie de la RCD, installé à Goma, vérifie les comptoirs d'achats qui y sont inscrits. On en compte une dizaine, mais leurs opérations déclarées sont extrêmement faibles. Pour l'année 2000, selon les statistiques que j'ai consultées, les opérations porteraient sur 100.000 carats. Si l'on compte 73 dollars et demi par carat, le chiffre global est donc relativement modeste.
L'Ouganda a de l'or, mais en très petites quantités, qui sont exportées. À Entebbe, on a pu enregistrer 9000 carats environ pour l'année 2000. Ce n'est donc pas du tout la voie d'évaluation, pas plus que Goma et Kigali sont de belles voies pour l'exportation du diamant.
Dans l'Est, la sortie de devises la plus importante concerne l'or et non le diamant. En 1998, entre 15 et 17 tonnes d'or ont été exportées au Rwanda et en Ouganda. L'or est beaucoup plus important que le diamant.
En 1998, les comptoirs agréés étaient au nombre de 37 et attiraient 200 acheteurs étrangers. Actuellement, il n'y a plus qu'une dizaine de comptoirs agréés, avec une centaine d'acheteurs étrangers.
Les comptoirs agréés sont les seuls qui soient juridiquement reconnus. C'est peut-être la seule armature juridique existant dans l'exploitation du diamant artisanal. Elle est nécessaire parce que le diamantaire doit de toute façon accomplir des formalités pour la sécurité de son envoi.
Il faut savoir que chaque envoi représente deux à trois millions, voire cinq millions de dollars, et ce deux fois par mois. Ces colis sont de dimensions relativement modestes. Des vols pouvant se produire durant le transport, les assureurs exigent toute une série de formalités administratives : documents de sortie, lettres de transport, certificat exigé par le pays, etc.
Vous dites que beaucoup de Libanais prennent le risque d'effectuer le transport dans des mallettes, sans souscrire d'assurance. C'est extrêmement dangereux. Si un colis est volé, le bénéfice de toute la campagne diamantaire est perdu. C'est pour cela que tous les diamantaires veillent scrupuleusement à accomplir les formalités administratives leur permettant d'arriver à Anvers et de passer facilement la douane.
Aujourd'hui, il faut une certification. Je précise que celle-ci ne fournit aucune garantie quant à la provenance du diamant. En fait, elle permet à celui qui accorde la certification de percevoir une petite indemnité. Cette certification ne joue aucun rôle, si ce n'est un rôle purement administratif. Pour que le diamant puisse sortir du Congo, il doit être accompagné du certificat. On tend actuellement à abandonner cette formalité, laquelle n'existe pas du côté de Goma.
Il y a donc toute une série de formalités. Les comptoirs réemploient des acheteurs. Vous pouvez déjà entrevoir quelles peuvent être les différentes ramifications.
En 1998, on dénombrait 200 acheteurs ; aujourd'hui, on en dénombre encore 100. La Sedico était le comptoir modèle de la De Beers. Ce modèle De Beers a subsisté jusqu'en 1998 dans la commercialisation du diamant artisanal. Il y avait dix acheteurs dans les grandes régions diamantifères du Congo.
Il faut payer une carte spéciale de travail de 3.000 dollars par an et par agent étranger achetant dans les bureaux d'achat. En effet, l'acheteur étranger s'installe alors dans un bureau d'achat. Les bureaux d'achat sont installés dans les grands centres où arrive un premier confluent de diamants : Tshikapa, Kaemba, Tembo, Kisangani, Mbuji-Mayi. Il n'y en a pas du côté de l'est. L'est, c'est Goma. Aujourd'hui, avec la guerre, Kisangani est un peu désertée et tout cela se fait en dehors de la ville, mais en 1998, il en était autrement.
Les acheteurs étrangers reçoivent les diamants qui viennent des gros négociants qu'on appelle les trafiquants, comme Kasagine et Nugoka, des diamantaires congolais. Une règle existe et elle est respectée : il ne peut pas y avoir d'étranger dans les zones ouvertes à l'exploitation artisanale. Si cette règle n'est pas respectée, il arrive malheur à l'étranger ; on le retrouve noyé ou brûlé ou il a un accident. À partir de Tshikapa, du bureau d'achat, en descendant, on ne rencontre plus que des négociants congolais.
Les grands négociants congolais traitent directement avec les comptoirs agréés. Les négociants congolais s'appuient eux-mêmes sur d'autres négociants que l'on appelle les négociants A. Ces derniers sont des acheteurs - on ne les appelle plus trafiquants - qui descendent dans les carrières pour négocier avec les creuseurs. Ils négocient évidemment une commission avec le patron ; ce patron n'a pas de permis d'exploiter ; il a, par l'autorité minière, une zone ouverte au diamant artisanal sur laquelle il exerce une sorte de droit exclusif. Tout cela relève de la coutume ; il faut se mettre d'accord avec le chef coutumier qui est généralement le manager, le PDG ou ce qu'on appelle l'encadreur, terme juridique désignant celui qui a un permis d'exploiter le gisement artisanal et qui doit apprendre aux jeunes creuseurs comment ils doivent travailler. Ce terme « encadreur » a germé dans l'esprit d'intellectuels de Kinshasa qui pensaient que celui qui disposait d'une sorte de concession minière pouvait apprendre et améliorer le travail des creuseurs. Il n'en est évidemment rien du tout.
Néanmoins, dans les camps, il s'agit de l'homme important. Je parle de camps parce que c'est surtout dans le gravier de rivière, dans la province orientale, que se trouve peut-être le seul diamant susceptible de faire partie du diamant qui va profiter à la guerre. Il faut donc bien comprendre comment fonctionne ce système à Kisangani.
Il y a donc des négociants du premier niveau et des négociants du second niveau qui vont dans les carrières.
Combien de carrières y a-t-il ?
Il est très difficile de savoir combien il y a de carrières. Le gouverneur de la province orientale est évidemment très intéressé de savoir où se trouvent les carrières.
Pour le diamant, on a recensé dans ce qui entoure Kisangani 316 carrières. Attention, carrières, cela veut dire des exploitations assez importantes. Prenons le cas de la carrière de Lolimabe : y travaillent 2.000 personnes. La moyenne dans une carrière varie entre 450 et 1.800 creuseurs.
L'exploitation individuelle et indépendante de 2 à 5 creuseurs, nous la rencontrons à Mbuji-Mayi et à Tshikapa mais, sur 28 carrières que nous avons trouvées, il y avait 13.000 creuseurs.
J'estime au bas mot que les creuseurs dans la région de Kisangani sont 50.000. À titre de comparaison, la MIBA emploie 5.000 travailleurs. Ces 50.000 creuseurs ne sont jamais seuls. Il faut compter 18% de marchands et, là-dedans, il y a 3% d'acheteurs. C'est à peu près la proportion dans ces camps.
Les creuseurs vont dans la carrière mais ils habitent dans un village diamantaire, le camp, qui est organisé comme un État. Ce camp comprend une administration et une police qui fait respecter les règles du camp. Ces règles doivent être absolument respectées.
La vie est très dure dans le camp mais, généralement, il n'y a pas d'arbitraire. On veut éviter les vols et les adultères. Il y a un jour de repos, le dimanche, et il faut travailler entre 6 h et 21 h. On y impose également une série de règles d'hygiène. Toutes ces règles apportent la sécurité.
Je dois vous dire qu'il est très difficile d'exploiter un creuseur parce que, si cela ne va pas, il s'en va et part travailler dans une carrière concurrente, et l'on sait qu'il y a 816 carrières recensées.
Après les changements dus à l'envahissement, lorsqu'un des grands administrateurs appelé M. Picoro a quitté, la carrière a tourné à rien.
On veut exploiter davantage, alors, petit à petit, la carrière ne rapporte plus et elle a un mauvais sort sur elle. Si elle a un mauvais sort sur elle, c'est toute la famille de celui à qui appartenait cette concession - et qui fait souvent partie de la même ethnie - qui est affolée parce qu'elle perd son revenu. Elle perd son revenu parce que tout creuseur qui entre dans le camp doit s'enregistrer et payer 10 à 15 dollars.
Tous les camps s'organisent de la même façon : les creuseurs vendent aux acheteurs qui se trouvent sur place ; les acheteurs vendent à de plus grands négociants ; ces derniers vont au bureau d'achat et le bureau d'achat se rend au comptoir agréé. Le cheminement est extrêmement fragmenté. Le creuseur a entre 25 et 35 ans. Il veut gagner deux mille dollars sur la campagne. Être creuseur, c'est une loterie : tantôt, on peut se faire beaucoup plus de deux mille dollars, tantôt, on ne gagne rien du tout. Quelle sorte de gens font ce travail ? Des universitaires, des abbés, des pauvres, mais aussi des personnes qui n'ont pas fait d'études, mais qui ont le sens du diamant. Dans les camps, ce qu'on appelle les « écuries », composées de deux à cinq hommes, avec un chef d'écurie, ces personnes-là savent où se trouve le diamant. Elles donnent des indications et les gens se mettent à creuser, souvent dans la boue, dans des conditions extrêmement difficiles et tâchent de retirer le gravier. Le camp dispose aussi d'une corporation étonnante, les « métanneurs » qui prospectent en vue de découvrir d'autres filons de diamants. Il s'agit souvent d'anciens creuseurs qui ont le sens du diamant. Ajoutons une protection magique, extrêmement importante car elle empêche les désordres à l'intérieur du monde marchand toujours très dur : les règles permettent d'éviter les disputes familiales, les vols, etc. Ces questions sont rigoureusement réglementées. La punition n'est pas la mort mais le fouet et la prison, c'est-à-dire un trou de carrière de cinq ou six mètres où l'on végète dans des excréments, pendant dix ou quinze jours au terme desquels on peut sortir mais l'on est banni : l'intéressé reçoit une bougie, une boîte d'allumettes, une petite boîte d'arachides et une bouteille d'eau et il doit retrouver son chemin, parfois à pied ! Les carrières sont en effet très éloignées. Le centre de Kisangani, par exemple, se trouve dans un rayon de 120 kilomètres, par la route de Banalia. Il faut alors encore parcourir quinze à vingt kilomètres, à pied ou à vélo. Voilà comment s'organise la vie du diamant. Celle-ci a un côté commerçant : des porteurs - qui en général deviennent creuseurs - portent des charges sur la tête ou possèdent un vieux vélo et font le trajet de la route au camp. Les paquets sont essentiellement composés de produits alimentaires, de tissus mais également de produits pharmaceutiques, qui jouent un rôle important compte tenu des maladies vénériennes, de la malaria, etc. Il y a donc des pharmaciens dans les camps. La vie des camps est extrêmement bien réglementée - par exemple, on ne peut pas jouer de la musique après 9 heures -, ce qui protège le cheminement du diamant jusqu'au comptoir et au bureau d'achat, où se trouve l'acheteur étranger. Des commissionnaires interviennent également pour mettre les gens en relation. Il s'agit en l'occurrence d'un véritable réseau : des dizaines de milliers de personnes sont en effet intéressées à ce diamant
Je vous signale également que pour l'acheteur étranger, le rôle des femmes est extrêmement important. Les femmes africaines appartenant à l'ethnie Lokele ou à l'ethnie Baluba, communiquent les arrivages. Les acheteurs étrangers sont donc obligés d'avoir une femme pour être informés. Voilà pour ce qui est des bureaux. Ensuite, les bureaux portent le diamant. En ce qui concerne les prix, le diamant artisanal représentait 758 millions de dollars en 1998. Je prendrai l'exemple de Kisangani pour vous donner une idée de la manière dont cela fonctionne. Dans ce camp, les pierres inférieures à un carat ne doivent pas être déclarées. En pratique, vous pouvez avoir entre dix et quinze petites pierres qui forment un carat. Au-delà d'un carat, le carat vous appartient encore mais vous devez le déclarer au camp, qui prélève une redevance. Bien entendu, si vous avez une pierre de dix carats, c'est un grand problème. Un comité de gestion, réunissant les autorités du camp et les représentants des associations de creuseurs, statue sur le partage. Bref, en dessous d'un carat, vous êtes libre de négocier et de partir après avoir payé votre jeton de présence et les redevances. Par contre, vous devez déclarer tout ce qui excède un carat. Si jamais on vous trouve avec un diamant que vous avez omis de déclarer à la sortie, on vous prend tout, on vous met dans le trou et on vous bannit le soir même. Vous devez partir dans la forêt et vous débrouiller. Donc, les gens déclarent tout et on a une idée exacte de ce qui a été produit dans le camp. Entre le camp et Kisangani, le diamant est payé entre 65 et 70% de sa valeur à Kisangani. Il y a encore une différence de 5 à 7% entre Kisangani et Kinshasa pour couvrir les frais. Le creuseur perçoit 65% de la valeur du diamant qui sortira de Kinshasa, ce qui est quand même une valeur ajoutée assez importante. Entre Kisangani et Kinshasa, il y a à peu près 5 à 7% en raison des risques et des frais d'installation du bureau. À Kinshasa, c'est le prix d'expédition mais, attention, ce n'est pas le prix déclaré au centre national d'expertise. C'est un prix que connaissent très bien les diamantaires. C'est un circuit, un siphon. Ce sont des vases communicants. Si vous imposez des taxes très importantes - 5%, voire 10% - comme a voulu le faire M. Laurent-Désiré Kabila, plus personne ne voudra exporter par Kinshasa. Si on ne peut plus payer en dollars, s'il faut payer à une bourse des matières précieuses, acheter tout en francs congolais et vendre sa production à des acheteurs qui viennent des marchés en dollars, plus personne n'apportera de diamant. Il y a donc une espèce de mesure entre les autorités politiques et les autorités publiques voulant attirer le diamant et qui doivent donc limiter leurs prélèvements à, disons, 3%. Au-delà, soit on diminue la valeur, soit on fraude à l'extérieur. Il y a une sorte de compensation.
En effet, comment voulez-vous contrôler quelque 20 millions de carats par mois ? Cela supposerait des manipulations considérables. Il s'agit donc d'une estimation, grosso modo.
En dehors du centre national d'expertise, on pourrait se demander si le creuseur est au courant des prix qui se trouvent là-bas dans sa carrière. Est-il au courant des prix qui sont pratiqués à Kinshasa ? J'ai assisté à plusieurs séances de vente de diamant ; c'est une foire. L'acheteur étranger est entouré de tous les diamantaires congolais qui crient des chiffres. C'est un métier extraordinairement stressant où l'on craint continuellement de commettre des erreurs dans la commercialisation du diamant. D'ailleurs, on ne reste pas longtemps acheteur étranger, précisément en raison de cette vie stressante. Le prix est connu, par la phonie, qui est essentielle entre Kisangani et Kinshasa. À partir de Kisangani, tout se répand par radio trottoir, à une vitesse extraordinaire. Ainsi, le petit creuseur connaît très rapidement le prix. Il ne peut donc y avoir d'énormes différences de prix, car ils sont connus très vites, par toute la communauté qui s'intéresse au diamant. Le creuseur reçoit un pourcentage de l'ordre de 60 à 65%. Le négociant prend sa part qui devient importante, mais plus normale comme commissionnaire et comme négociant, parce qu'il a directement le diamant et des quantités un peu plus importantes.
Les négociants ont entre trente et trente-cinq ans. Il y a des abbés, des prêtres, des gens qui ont fait quelques études et qui sont capables de faire très rapidement du calcul mental.
J'ai expliqué la commercialisation par les camps. Évidemment, la commercialisation du gravier de rivière est moins importante et un peu différente. Comment tout cela se règle-t-il sur les lieux qui ne sont pas des camps ? Il y a le chef de terre, une pirogue et un petit embarcadère. Les plus forts disposent d'un petit compresseur, d'une moto-pompe et d'un plongeur. Certains plongeurs n'ont pas de pompe et ramassent le gravier ou font de petits barrages. La méthode en vigueur consiste à donner au chef de terre et à tous ceux qui sont sur place, un pourcentage du gravier. Par contre, dans les camps, ce pourcentage est cédé en dollars ou en francs congolais.

De voorzitter. - Mag ik u vragen tot de kern van de zaak te komen? Wat u zegt, is wel erg interessant, maar onze commissie is vooral geïnteresseerd in het economisch belang en in de weg die het diamant volgt.

M. le président. - Puis-je vous demander d'aborder le fond du problème ? Tout ce que vous dites est très intéressant, mais notre commission s'intéresse surtout à l'importance économique et aux chemins parcourus par le diamant.

De heer Hugues Leclercq. - Het diamantwordt uitgevoerd door een tiental comptoirs. De prijs is vergelijkbaar met de markprijs, want het verschil bedraagt 3 tot 5%.
Als men spreekt over de diamantmarkt, dan spreekt men over 500.000 personen. De 750 miljoen dollar wordt verdeeld over ontzettend veel personen, in tegenstelling tot het coltan of het goud waarbij er op het einde van de weg slechts enkele personen zijn. Bij het diamant is er een heel netwerk. Een diamantair kan zich met niets anders bezig houden. Hij kan bijvoorbeeld geen wapens verhandelen, wat de transporteurs wel kunnen. Sommige wapenhandelaars nemen direct contact op met de regeringen. Diamant wordt heel anders geëxploiteerd dan coltan. De toegevoegde waarde wordt verdeeld over ongeveer 500.000 betrokkenen en de betrokkenen kunnen niet geëxploiteerd worden. Wie niet tevreden is, moet maar een andere groeve opzoeken. Het gaat om een perfecte concurrentiële markt die enorm veel werk vraagt. De diamanthandelaars hebben geen andere bron van inkomsten. Wanneer een deal mislukt, verliezen ze veel geld. Zoals ik al zei, blijft er van die 750 miljoen dollar voor hen maar 3,5 tot 5% over. Bij de artisanale ontginning van het Congolese diamant kunnen de arbeiders nu eenmaal niet uitgeschakeld worden.

M. Hugues Leclercq. - Le diamant est exporté par une dizaine de comptoirs, à des prix similaires à ceux du marché, la différence étant de 3 à 5%.
Mais le marché, c'est 500.000. Tout cela est très fragmenté. Cela fait évidement 750 millions de dollars mais ceux-ci se répartissent sur une infinité d'intervenants. Ce n'est pas comme pour le coltan ou l'or pour lesquels ils ne sont que quelques-uns en bout de ligne. Ici, c'est tout un réseau qu'il faut alimenter. Les choses sont difficiles. On ne peut rien faire en dehors du métier de diamantaire. Par exemple, un diamantaire ne peut être à la fois un trafiquant d'armes. Ce n'est pas chez les diamantaires qu'il faut chercher les trafiquants d'armes, mais chez les transporteurs. Certains trafiquants d'armes prennent directement contact avec les gouvernements. Le diamant ne se prête pas, ou alors extrêmement difficilement, à une exploitation similaire à celle du coltan. La valeur ajoutée est dissoute par environ 500.000 intervenants, et on ne peut pas exploiter les intervenants. Le nombre d'intervenants est tellement élevé. Si l'on n'est pas d'accord, il ne reste qu'à partir et à se rendre dans une autre carrière. C'est un marché de concurrence parfaite qui exige énormément de travail. Le commerçant qui traite dans le diamant ne peut faire que cela. Si on rate, les pertes sont très importantes. C'est pour cela que je dis que l'importance est d'environ 750 millions de dollars mais cette somme rentre dans un marché sur lequel on peut peut-être tirer 3,5 à 5%. Il faudrait exploiter les mines sans payer les travailleurs... Mais ce n'est pas comme cela qu'on voit les choses dans l'exploitation artisanale du diamant au Congo.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - De prijs per karaat voor de diamant uit de DRC ligt heel wat lager dan voor de diamant uit Botswana, Rusland en zeker van Angola.
Daar rijst toch een probleem. U hebt het over meerwaarde en uitbuiting, maar Congo realiseert 20% van de wereldproductie van diamant en ontvangt daarvoor de laagste prijs per karaat. Die diamant mag dan nog langs alle mogelijke kanalen worden uitgevoerd, maar tegen zo een lage prijs per karaat moet er een enorme hoeveelheid worden uitgevoerd om 750 miljoen dollar opbrengst te realiseren.
In 1996 werd er voor de diamant uit Angola 330 dollar per karaat betaald. Dat is bijna tien keer meer dan voor de diamant uit Congo. Hoe is het de jongste jaren met die prijzen gesteld? Hoe profiteert de handel naar Antwerpen of Israël van die tienduizenden kleine gravers?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Le prix par carat du diamant en provenance de la RDC largement inférieur à celui du Botswana, de la Russie et certainement de l'Angola.
Cela pose problème. Vous nous parlez de plus-value et d'exploitation, mais le Congo, qui réalise 20% de la production mondiale, est payé au prix le plus bas par carat. Ces diamants peuvent effectivement emprunter toutes sortes de filières, mais le prix par carat est tellement bas qu'il faut en exporter d'énormes quantités pour que cela rapporte 750 millions de dollars.
En 1996, le diamant provenant d'Angola était payé 330 dollars par carat, c'est-à-dire presque dix fois plus cher que le diamant extrait au Congo. Comment ont évolué les prix ces dernières années ? Comment le commerce vers Anvers ou Israël tire-t-il profit de ces dizaines de milliers de petits creuseurs ?

De heer Hugues Leclercq. - Zoals de heer Chartry al verklaarde, is het Congolese diamant absoluut niet van dezelfde kwaliteit als het diamant uit Angola of Sierra Leone.
Het diamant van Kisangani krijgt de beste prijs. Voor de 100.000 karaat uitgevoerde diamant wordt gemiddeld 75 dollar per karaat gegeven, wat volgens mij toch al een mooi bedrag is. De delver in de mijn ontvangt tussen 60 en 180 dollar per karaat en hij kan zelfs tot 250 dollar krijgen. De diamant wordt dan in Kisangani 30% duurder doorverkocht.

M. Hugues Leclercq. - Comme l'a dit M. Chartry, le diamant qui est exploité n'est pas du tout de la même qualité que le diamant que l'on trouve en Angola ou en Sierra Leone.
Le meilleur diamant, selon les prix, est celui de Kisangani. La moyenne des prix des 100.000 carats exportés est de 75 dollars par carat, ce que je considère déjà comme un chiffre relativement important. À la mine, le creuseur, lui, touche entre 60 et 180 dollars par carat et il peut même obtenir jusqu'à 250 dollars par carat. Le diamant est alors revendu à Kisangani avec 30% supplémentaires, compte tenu des conditions d'exploitation très difficiles.

De heer Georges Dallemagne (CDH). - Dat begrijp ik niet goed. Ik hoor dat de graver tussen 60 en 180 dollar per karaat ontvangt en dat de verkoopprijs bij de export gemiddeld 75 dollar per karaat bedraagt. De gemiddelde prijs die de delver krijgt, is dus hoger dan de exportprijs. Hebt u daar een verklaring voor?

M. Georges Dallemagne (CDH). - Je ne comprends pas. On dit que le prix par carat se situe entre 60 et 180 dollars au profit du creuseur. Or, il est vendu à 75 dollars en moyenne par carat et à l'exportation. Donc, la moyenne du prix obtenu par le creuseur peut être supérieure à ce dernier prix. Qu'en est-il exactement ?

De heer Hugues Leclercq. - Dat hangt af van het gemiddelde. In het geval dat ik citeerde, kreeg de delver in de groeve gemiddeld 50 dollar per karaat.

M. Hugues Leclercq. - Cela dépend de la moyenne. Dans le cas auquel je fais allusion, la moyenne de la carrière était de 50 dollars par carat.

De heer Georges Dallemagne (CDH). - Er is nog een ander onbegrijpelijk element. Voor Kisangani wordt gesproken van 100.000 karaat, terwijl u zegt dat er tienduizenden delvers en honderden mijnen zijn. Indien er 50.000 delvers waren, zou elke delver dus... (Onderbreking door de getuige)

M. Georges Dallemagne (CDH). - Un autre élément est incompréhensible. On annonce 100.000 carats sur Kisangani alors que vous dites vous-même qu'il y a des dizaines de milliers de creuseurs, des centaines de carrières... S'il y avait 50.000 creuseurs, cela voudrait dire que chacun de ces creuseurs... (L'intervenant est interrompu par l'orateur.)

De heer Hugues Leclercq. - Hoeveel karaat kan een delver volgens u bijeenkrijgen? Alleen als hij geluk heeft, komt hij aan 1.000 dollar.

M. Hugues Leclercq. - Combien de carats croyez-vous qu'un creuseur puisse totaliser ? Il a de la chance s'il arrive à se faire 1.000 dollars. Ce sont de petits montants.

De heer Georges Dallemagne (CDH). - Hoeveel verdient een delver gemiddeld per maand?

M. Georges Dallemagne (CDH). - Combien un creuseur gagne-t-il par an, en moyenne ?

De heer Hugues Leclercq. - Dat is zoals in de loterij, hij moet geluk hebben. Ik had het over 50.000 delvers. Men zegt mij dat 20% van hen geen frank verdient en na twee tot drie maanden weer weggaat. Het zijn zelfstandigen en zij worden niet betaald.

M. Hugues Leclercq. - C'est comme au loto, il faut réussir. Je vous ai parlé de 50.000 creuseurs. On me dit qu'il y en a 20% qui ne gagnent jamais rien, mais qui ne restent que pendant deux ou trois mois, et puis s'en vont. Ce sont des indépendants, ils ne sont pas payés.

De heer Georges Dallemagne (CDH). - Honderdduizend karaat per jaar voor vijftigduizend delvers, dat is twee karaat per jaar per delver.

M. Georges Dallemagne (CDH). - Cent mille carats par an pour cinquante mille creuseurs, cela fait 2 carats par an et par creuseur.

De heer Hugues Leclercq. - Ik neem aan dat een deel van de 250.000 karaat teruggaat naar Kinshasa. Ik heb het over aankoopkantoren die niet geregistreerd staan bij de erkende aankoopcomptoirs in Kinshasa.
Men heeft een luchthaven nodig; om die reden zijn Kinshasa en Bujumbura ideale steden voor de export van diamant. Als naar Entebbe of Kigali wordt geëxporteerd, rijzen er veiligheidsproblemen voor de diamantairs.
Er zijn tussen de 400.000 en 500.000 delvers want ze hebben allen de kans om de jackpot te winnen. Wie de diamant van 766 karaat vindt, wint die jackpot. Twintig miljoen karaat is veel, maar de prijs is zwak. In Tshikapa is 85% industriële diamant en 15% edelsteendiamant. In de provincie Lunda Norte, in Angola, ligt de prijs tussen 120 en 220 dollar per karaat.
De Beers heeft altijd met opzet een iets hogere prijs betaald omdat de handel op kleine schaal in artisanaal ontgonnen diamant niet haar doel was. In 1998 heeft De Beers 600.000 karaat geëxporteerd tegen 85 dollar per karaat.
Ik baseer me op de cijfers van De Beers, die weinig karaat heeft. Ze heeft de interessantste diamanten uitgekozen. Anderen betalen 12 dollar per karaat, maar gelet op het aantal gaat het om industriële diamant. Er zijn 40 tot 50 categorieën van diamanten en de prijs verschilt van categorie tot categorie, naargelang de kleur enzovoort. Het is zeer moeilijk.

M. Hugues Leclercq. - Sur les 250.000 carats, je suppose qu'une partie retourne à Kinshasa. Je vous parle des bureaux d'achats qui ne sont pas enregistrés aux comptoirs d'achats agréés à Kinshasa.
Il faut un aéroport et c'est pourquoi Kinshasa et Bujumbura sont des villes idéales pour l'exportation des diamants. Par contre, le fait d'exporter à Entebbe ou à Kigali pose des problèmes de sécurité aux diamantaires.
Il y a entre 400 et 500.000 creuseurs parce qu'ils auront peut-être la chance d'emporter le jackpot. Celui qui découvre le diamant de 766 carats touche ce jackpot. Vingt millions de carats, c'est beaucoup, mais le prix correspondant est faible. À Tshikapa, il y a 85% de diamant industriel et 15% de gemmes. En Angola, dans la province de Lunda Norte, le prix est de 120 à 220 dollars par carat.
Je vous cite l'exemple de la société De Beers qui a toujours fait exprès de donner le prix le plus élevé, car son but n'était pas de faire du petit commerce avec le diamant artisanal. En 1998, elle a exporté pour 600.000 carats à 85 dollars par carat.
Je me base sur les chiffres de la De Beers, qui a un petit caratage. Elle a choisi les diamants qui étaient les plus intéressants. D'autres font 12 dollars par carat mais, vu le nombre, il s'agit essentiellement de diamants industriels. Il existe 40 à 50 catégories de diamants et leurs prix varient selon les catégories, en fonction de leurs couleurs, etc. C'est très difficile.

De heer Georges Dallemagne (CDH). - Sommige cijfers zijn onbegrijpelijk. U heeft het over 750 miljoen dollar en 25 miljoen karaat. Dat betekent dat gemiddeld per karaat 30 dollar wordt betaald.

M. Georges Dallemagne (CDH). - Il y a des choses incompréhensibles dans les chiffres. Vous parlez de 750 millions de dollars et de 25 millions de carats. Cela signifie qu'en moyenne, le carat se vendrait à 3 dollars.

De heer Hugues Leclercq. - Het gemiddelde ligt op 40 dollar voor artisanaal ontgonnen diamant en 10 dollar voor industriële diamant van de MIBA.
Zo betaalde men in 1998 voor artisanaal ontgonnen diamant, dus niet het diamant van de MIBA, 43 dollar. Het artisanaal ontgonnen diamant in Mbuji-Mayi bevat zeer veel industriële diamant.
Er is te veel volk. Als men in Kinshasa een diamant toevertrouwt aan een Congolese handelaar, is heel de stad op de hoogte.
Wat de heffingen betreft, is men tevreden als men 1,5% exportheffing betaalt en 1,5% administratieve vergoeding. Dat is de nieuwe regering van Joseph Kabila. Als de heffing een beetje omhooggaat, dan verlaagt men de waarde een beetje, of men... De Beers heeft 85 dollar betaald, de anderen veel minder. De officiële waarde varieert, maar ze komt niet overeen met de waarde die in Kisangani en aan de delvers wordt betaald.
Ik heb u het officiële gemiddelde gegeven; dat is 28 dollar per karaat. Volgens de gegevens die het Centre national d'expertise in 1998 vrijgaf, was het gemiddelde 27,18 dollar per karaat. Iedereen weet dat dit niet juist is. Voor de kopers die ik heb ontmoet onder de 13.000 kopers in Kisangani ligt het gemiddelde bedrag dat aan de delver wordt betaald tussen 45 en 60 dollar.

M. Hugues Leclercq. - La moyenne est de 40 dollars pour le diamant artisanal et de 10 dollars pour le diamant industriel de la MIBA. Je dispose des chiffres année par année pour chaque caratage.
Ainsi, en 1998, on payait 43 dollars par carat pour le diamant artisanal, qui n'est pas le diamant de la MIBA. Le diamant artisanal à Mbuji-Mayi comprend une très grande quantité de diamants industriels.
Il y a trop de monde. Si, à Kinshasa, on confie un diamant à un négociant congolais, toute la ville est au courant.
En ce qui concerne les taxes, on est content quand on paie 1,5% à l'exportation et 1,5% pour les taxes rémunératoires. C'est cela le nouveau gouvernement de Joseph Kabila. Si on augmente un peu, soit on baisse la valeur, soit... La société De Beers a donné 85 dollars, alors que les autres donnent beaucoup moins. La valeur officielle, on la met en fonction, mais ce n'est pas la valeur payée à Kinsangani et aux creuseurs.
Je vous ai donné la moyenne officielle, elle est de 28 dollars par carat. Selon les chiffres fournis en 1998 par le centre national d'expertise, la moyenne est exactement de 27,18 dollars par carat. Or, tout le monde sait que ce n'est pas exact ! Pour les acheteurs de Kisangani, pour ceux que j'ai vus sur les 13.000, la moyenne varie entre 45 et 60 dollars payés au creuseur, ce qui ne correspond pas aux différents chiffres cités par le centre national d'expertise.

De heer Georges Dallemagne (CDH). - Er wordt dus een bedrag gedeclareerd dat manifest lager ligt dan de variabele gedeclareerde bedragen.

M. Georges Dallemagne (CDH). - Il y a donc un montant déclaré manifestement inférieur aux montants variables déclarés.

De heer Hugues Leclercq. - Inderdaad.

M. Hugues Leclercq. - Tout à fait.

De heer Georges Dallemagne (CDH). - Die 750 miljoen dollar komen niet met de werkelijkheid overeen...

M. Georges Dallemagne (CDH). - Ces 750 millions de dollars ne représentent pas la réalité...

De heer Hugues Leclercq. - Neen. Voor 1998 zijn de officiële cijfers: 19.252.851 karaat, verkocht voor 356.839.146 dollar, met een gemiddelde van 23,58 dollar. De heer Rombouts zal bevestigen dat volgens geen enkele statistiek voor 350 miljoen dollar aan diamant in Antwerpen is aangekomen. De statistieken worden door de prijs bevestigd.
Ik geef u de prijzen na onderzoek: de gemiddelde prijs die aan een delver werd betaald voor tien honderdste karaat in Kisangani, in de groeve van Picoro, is 80 dollar per karaat. Boven het karaat wordt het ernstig. Voor de delver, voor 95 honderdste karaat, is het 250 dollar per karaat met zeef 21. In Kisangani komt daar nog 30% bij voor de makelaar en de koper. De bedragen die worden genoemd, variëren tussen 250 en 280 dollar. In Kinshasa is de prijs 300 dollar.

M. Hugues Leclercq. - Non. Pour 1998, les chiffres officiels sont : 19. 252.851 carats, vendus pour 356.839.146 dollars, au taux moyen de 23,58 dollars. M. Rombouts confirmera que, dans aucune statistique, le diamant n'est arrivé à 350 millions de dollars à Anvers. Les statistiques sont confirmées par les prix.
Je vous donne les prix après enquête : le prix moyen payé au creuseur du dix centième de carat à Kisangani, dans la carrière de Picoro, est de 80 dollars par carat. Au-dessus du carat, cela devient grave. Au creuseur, pour 95 centièmes de carat, c'est 250 dollars par carat au tamis 21. À Kisangani, il y a 30% en plus, pour le commissionnaire et l'acheteur. Les chiffres cités sont 250 et 280 dollars. À Kinshasa, on atteint environ 300 dollars.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - De gegevens die u ons verstrekt, zijn weliswaar wetenschappelijk en officieel. Voor de commissie is het echter belangrijk om zich een algemeen beeld te vormen van de situatie.
Kan u voor een bepaald jaar aangeven hoeveel de diamantproductie van Congo bedraagt, bij voorbeeld 1,2 miljard dollar, hoeveel daarvan in het Oosten van Congo en hoeveel in het Westen van Congo wordt gerealiseerd, hoeveel daarvan door het Oosten en hoeveel daarvan door het Westen wordt geëxporteerd, hoeveel dat opbrengt aan heffingen in het Oosten en hoeveel in het Westen en bij wie deze heffingen terechtkomen.? Uit dit eenvoudige plaatje zouden wij al enkele politieke conclusies kunnen trekken.
Het is voor ons belangrijk om te weten te komen wie die heffingen heeft betaald en hoe we een koppeling kunnen maken met het honderdtal buitenlandse kopers dat zich aandient bij de tien erkende handelsposten. Bestaan er links met België? Het commerciële luik in België is voor ons van de grootste politieke betekenis.

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Les informations que vous nous communiquez sont scientifiques et officielles. Elles n'en sont pas moins importantes, car elles nous permettent d'avoir une idée générale de la situation.
Pourriez-vous, pour une année déterminée, nous indiquer l'importance - par exemple, 1,2 milliard de dollars - de la production de diamants au Congo ? Nous aimerions aussi savoir, respectivement pour l'est et l'ouest du Congo, la part réalisée, les quantités exportées, le montant ainsi que les bénéficiaires des taxes perçues. Nous pourrions déjà tirer certaines conclusions politiques de ces données.
Nous voudrions savoir qui a payé ces taxes et comment nous pouvons établir un rapport avec la centaine d'acheteurs étrangers qui se présentent aux dix comptoirs reconnus. Y a-t-il certains liens avec la Belgique ? Le volet belge de ce commerce revêt pour nous une grande importance sur le plan politique.

De voorzitter. - Ik zou nog een stapje verder willen gaan. U hebt de prijsvorming in detail toegelicht, maar het interesseert ons ook op welke wijze de diamant die van Kisangani naar een andere plaats wordt vervoerd om van daaruit te worden geëxporteerd, bijdraagt tot de financiering van de oorlog.
Anderzijds wensen wij ook de betrokken belangen te kennen. De meesters wisselen natuurlijk, maar welke organisatie ter plaatse ook de overhand heeft, zij organiseert zich ongetwijfeld zodanig dat zij een graantje kan meepikken van de opbrengst. Diamant wordt vaak geassocieerd met wapenaankopen. Volgens verschillende bronnen zou diamant een tegenprijs vormen voor wapens. Klopt dat of niet?

M. le président. - Vous nous avez expliqué en détail la formation des prix, mais nous voudrions également savoir de quelle façon le diamant provenant de Kisangani et acheminé vers un autre endroit, d'où il sera exporté, peut contribuer au financement de la guerre.
Nous aimerions en outre connaître les intérêts en jeu. Quelle que soit l'organisation qui l'emporte sur place, elle s'organise sans aucun doute de manière à avoir quelques miettes du gâteau. Le diamant est souvent associé à la vente d'armes. Selon différentes sources, le diamant servirait de contrepartie. Est-ce exact ?

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - In één van de recentste VN-rapporten wordt benadrukt dat de invoer van diamanten uit Congo naar Antwerpen sterk verminderd is de jongste jaren. Wie zijn de nieuwe kopers op de markt in Congo? Via welke weg worden de diamanten uitgevoerd? Er moet toch een verschuiving zijn opgetreden in de diamanthandel.

Mme Erika Thijs (CD&V). - Un des rapports les plus récents des Nations unies insiste sur le fait que, ces dernières années, la quantité de diamants congolais importés par Anvers a fortement baissé. Qui sont les nouveaux acheteurs des diamants congolais ? Un glissement doit s'être opéré dans le commerce du diamant.

De heer Hugues Leclercq. - De hoogdagen van het Antwerpse diamant lagen tussen 1996 tot 1998. Na 1998 is de productie in Congo van 26 miljoen karaat naar 15 miljoen teruggevallen.
Een andere factor is de markt van Tel Aviv. We stonden toen aan de vooravond van een soort monopolie. Een belangrijk deel van het diamant is vertrokken via de filière van Tel Aviv, die aan belang heeft gewonnen.
Volgens de laatste informatie waarover ik beschik voor het jaar 2001 is Antwerpen langzaam zijn plaats aan het herwinnen. Het is natuurlijk veel gemakkelijker om in Antwerpen zaken te doen. De stad is en blijft de mondiale draaischijf voor ruwe diamant. De joodse gemeenschap in Antwerpen, die aankoopfilières had, is achteruitgegaan. De Libanese gemeenschap is in haar plaats gekomen.
We mogen ook niet denken dat de zaken veranderen. Wie in 1985 en 1988 daar was, is er nu nog. We mogen niet vergeten dat familiebanden een belangrijke rol spelen in zowel de Libanese als de joodse gemeenschap. De namen zijn misschien veranderd, maar het gaat dan eens om een neef, dan weer om een oom.
Ten tijde van de Israëlische interventie, die verband hield met het optreden van UNITA in Angola, dacht ik dat de rol van Antwerpen in het ruwe diamant drastisch zou achteruitgaan.
Dat is niet alles. Congo speelt een belangrijke rol, evenals de markt van Bombay, nu Bombay zijn ruwe diamant rechtstreeks aankoopt. Er zijn echter zeer weinig Indisch-Pakistaanse diamantfilières in Congo. Het leeuwendeel van de handel is voor de Libanese gemeenschap; op de tweede plaats komt de joodse gemeenschap van Antwerpen.

M. Hugues Leclercq. - De 1996 à 1998, c'était la grande époque pour le diamant anversois. Après 1998, la production est tombée de 26 millions de carats à 15 millions au Congo.
Un autre facteur est le marché de Tel-Aviv. Nous sommes à ce moment-là au début d'une espèce de monopole. Une partie importante du diamant est repartie par la filière de Tel-Aviv qui a pris une certaine importance.
D'après les derniers renseignements dont je dispose pour 2001, Anvers retrouve progressivement sa place. C'est évidemment beaucoup plus facile de négocier à Anvers. Cette ville est et reste la plaque tournante mondiale du diamant brut. Cependant, je dois aussi dire que la communauté juive d'Anvers, qui avait des filières d'acheteurs, a régressé. À la place, il y a la communauté libanaise.
Ne pensons pas non plus qu'il y a du changement. Ceux qui étaient là en 1985, 1988, on les retrouve maintenant. N'oublions pas que ce sont des liens familiaux qui jouent tant dans la communauté libanaise que dans la communauté juive. Les noms ont peut-être changé, mais tantôt c'est un neveu, tantôt un oncle.
J'ai cru, au moment de l'intervention israélienne, liée d'ailleurs aux affaires de l'UNITA en Angola, que la part d'Anvers dans le diamant brut allait sensiblement régresser.
Je dois vous dire qu'il n'y a pas que cela. Le Congo joue un rôle important et, maintenant que Bombay prend directement son diamant brut, le marché de Bombay aussi. Cependant, il y a très peu de filières indo-pakistanaises diamantaires au Congo. Le gros du commerce, c'est la communauté libanaise ; vient ensuite la communauté juive d'Anvers.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Is de diamantexploitatie werkelijk afgenomen? Naast de officiële diamanthandel is er immers ook de niet officiële.

Mme Erika Thijs (CD&V). - L'exploitation du diamant a-t-elle réellement diminué ? Outre le commerce officiel, il existe aussi un commerce non officiel.

De heer Hugues Leclercq. - Men slaagt er niet in een onderscheid te maken tussen wat officieel is en wat niet. De Antwerpse diamantwereld is een informele wereld met enkele regels. Hij heeft altijd niet-officieel gewerkt.
Het document van het Centre national d'expertise heeft als titel `officieel document'. Het is echter geen referentie met betrekking tot het diamant.
Ik weet dat ik de leden van deze assemblee soms moet choqueren. Officiële diamant bestaat niet. De Beers zelf werkt niet officieel. De MIBA wel, maar dat is een fabriek.
Voor het artisanaal ontgonnen diamant bestaat er niets officieel.
Ik kan zelfs niet beweren dat ik een onderscheid tracht te maken tussen wat uit het oosten komt en wat uit het westen. Kisangani is een middel om het diamant naar Kinshasa te brengen. Het is zeer moeilijk om het naar Brussel of Goma te brengen.
Voor goud is het makkelijk, je hebt Bunia. Maar als je tot de Sankuru gaat, is het moeilijk een middel te vinden om met diamanten buiten te geraken.

M. Hugues Leclercq. - On ne parvient pas à différencier ce qui est officiel de ce qui ne l'est pas. Le monde diamantaire à Anvers est un monde informel avec quelques règles. Le monde diamantaire a toujours travaillé dans le non officiel.
Ce document, venant du Centre national d'expertise, s'intitule « document officiel ». Mais il ne va pas, pour autant, servir de référence au sujet de ce qui se passe au niveau du diamant.
Je sais que je dois parfois choquer les membres de cette assemblée. Il n'y a pas de diamant officiel. La De Beers elle-même n'agit pas officiellement. La MIBA oui, mais c'est une industrie, une usine.
Pour la diamant artisanal, il n'y a rien d'officiel.
Je ne pourrais même pas vous dire que j'essaie de distinguer ce qui va à l'est et à l'ouest. Kisangani est un moyen de ramener sur Kinshasa. Il est très difficile de l'amener à Bruxelles ou à Goma.
L'or c'est facile, vous avez Bunia. Mais, si vous allez jusque dans le Sankuru, il est malaisé de trouver le moyen de sortir avec le diamant.

De voorzitter. - Waarom is het zo moeilijk; er is toch een luchthaven in Kisangani...

M. le président. - Pourquoi est-ce si difficile parce qu'il y a quand même un aéroport à Kisangani...

De heer Hugues Leclercq. - Dat is geen internationaleluchthaven. Die heeft men nodig.

M. Hugues Leclercq. - Ce n'est pas un aéroport international, monsieur le Président. Or, il en faut un.

De voorzitter. - Het is toch niet moeilijk om diamanten met kleine vliegtuigen te transporteren...

M. le président. - Avec des petits avions, ce n'est quand même pas très compliqué de transporter ...

De heer Hugues Leclercq. - Neen, maar er is wel een verbinding tussen Kisangani en Brussel nodig.

M. Hugues Leclercq. - Tout à fait, mais il faut une communication Kisangani-Bruxelles.

De voorzitter. - Het is gemakkelijk om kleine vliegtuigen te vinden die van Kisangani naar Kigali of Kampala gaan.

M. le président. - Il est facile de trouver des petits avions qui vont de Kisangani à Kigali ou à Kampala, je le répète.

De heer Hugues Leclercq. - Dat gebeurt ook, maar er zijn landingsbanen nodig.

M. Hugues Leclercq. - C'est ce qui se passe, mais il faut des pistes d'atterrissage.

De voorzitter. - Dat was juist mijn vraag.

M. le président. - C'était précisément ma question.

De heer Hugues Leclercq. - Men heeft hoe dan ook een exportdocument nodig.
Ik denk dat het aandeel van het clandestiene diamant zeer klein moet zijn omdat het veel te gevaarlijk is.
Ik weet niet of u beseft dat het verlies van een collo heel de jaarcampagne in het water doet vallen omdat de winstmarge tussen 3 en 4% ligt.
De Libanese netwerken zijn misschien een beetje verschillend, maar wie naar Antwerpen wil, heeft documenten nodig. Zeker als men verzekerd wil zijn.

M. Hugues Leclercq. - De toute façon, il faut un document de sortie.
Pour moi, la partie du diamant tout à fait clandestine doit être extrêmement faible parce que c'est trop dangereux.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'une perte d'un colis ruine toute une campagne pendant une année parce que la marge bénéficiaire se situe entre 3 et 4%. Si vous perdez un colis, vous perdez toute votre campagne.
Les Libanais ont peut-être des réseaux un peu différents mais, si vous allez à Anvers, il faut des documents. Si vous voulez être assuré, il en faut certainement.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - In het recentste VN-rapport wordt verwezen naar Limo Diamonds van de gebroeders Fischer, de Victoriagroep van de Nassourclan en het Belgische bedrijf Egimex. Wij moeten vaststellen of die diamanten van Congo afkomstig zijn of via Congo werden verhandeld, en uitmaken of het om bloeddiamanten gaat. Op welke wijze kunnen wij op het VN-rapport inspelen? België wordt in dat rapport al weer eens aan de schandpaal genageld. Wij weten dat er goed werk wordt geleverd in de diamantsector, maar dat blijkt nog niet goed genoeg te zijn. Op de wereldmarkt is er enorme concurrentie en wordt er getracht om Antwerpen, dat aan het heropleven is, weer neer te halen. De Beers en de Angelsaksische wereld spelen hier een rol in.
Wij willen het onderscheid maken tussen concurrentiele daden en illegale daden, en uitzoeken hoe die laatste juridisch kunnen worden bestreden. In Antwerpen zijn experts aanwezig, de elf van Economische zaken en enkele mensen van Financiën. Hoe gebeurt de controle? De heer Leclercq zegt dat in de diamanthandel niets officieel is. In België móet alles officieel zijn. Hoe kan de illegale diamant in het legale circuit terechtkomen?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Le rapport le plus récent des Nations unies mentionne la société Limo Diamonds des Frères Fischer, le groupe Victoria du clan Nassour et l'entreprise belge Egimex. Nous devons déterminer si ces diamants proviennent du Congo ou transitent par le Congo, et vérifier s'il s'agit de diamants de la guerre. De quelle manière pouvons-nous réagir au rapport des Nations unies, qui cloue une nouvelle fois la Belgique au pilori ? Nous savons que du bon travail est réalisé dans le secteur diamantaire, mais cela semble encore insuffisant. Il existe une concurrence énorme sur le marché mondial et l'on essaie d'abattre à nouveau Anvers, qui est en train de renaître. La De Beers et le monde anglo-saxon jouent un rôle dans ce domaine.
Nous voulons faire la différence entre les actes de concurrence légaux et illégaux, et rechercher la manière de combattre ces derniers sur le plan juridique. Des experts sont présents à Anvers : certains proviennent des Affaires économiques et d'autres des Finances. Comment le contrôle est-il organisé ? Selon M. Leclercq, rien n'est officiel dans le commerce du diamant. Or, en Belgique, tout doit être officiel. Comment le diamant illégal peut-il se retrouver dans le circuit légal ?

De heer Hugues Leclercq. - Alles wat via het CNE in Kinshasa het land verlaat, is officieel: de stempels, de vrachtbrief, de certificaten. Dit geldt voor alles wat in Antwerpen wordt geïmporteerd, of het uit Angola komt of van om het even waar.
Een deel van de certificaten wordt in Kigali opgesteld. In Angola zijn de formaliteiten perfect. Voor goud ga je beter naar Entebbe of Bujumbura, maar de diamantairs doen dit om allerlei redenen niet. In Kigali is het veel moeilijker om aan documenten te geraken. De documenten van de Verenigde Naties waarover u het had, bevatten geen douanegegevens over Rwanda. Ik heb de cijfers bestudeerd en het gaat slechts om schattingen. Rwanda exporteert geen diamant.

M. Hugues Leclercq. - Tout ce qui sort par Kinshasa, par le CNE, est officiel : les cachets, la lettre de transport, les certificats. C'est valable pour tout ce qui entre à Anvers, que cela vienne d'Angola ou de n'importe où.
Une partie des certificats sont établis à Kigali. En Angola, les formalités sont parfaites. Il est préférable, mais les diamantaires ne le font pas pour diverses raisons, d'aller à Entebbe ou à Bujumbura pour l'or. À Kigali, il est beaucoup plus difficile d'obtenir des documents douaniers. Les documents des Nations unies que vous mentionnez ne reprennent aucun chiffre douanier en ce qui concerne le Rwanda. J'ai examiné les chiffres et ce ne sont que des estimations. Le Rwanda n'exporte pas de diamant.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - De mensen van ter plaatse zeggen ons dat de diamanten vanuit Oost-Congo illegaal naar Kigali worden overgebracht. Van daaruit komen ze op de wereldmarkt terecht. De Rwandezen beheersen vandaag alle mijnen. Diamant komt in Congo niet meer op de markt, maar wordt illegaal naar buiten gebracht en komt zo ons illegaal circuit binnen.
Gewone diamantairs, die het niet zo goed begrepen hebben op de Hoge Raad voor Diamant, kunnen misschien wat meer vertellen over de manier waarop illegale diamant ons land binnenkomt.

Mme Erika Thijs (CD&V). - Les gens sur place nous disent que les diamants en provenance de l'est du Congo sont transportés illégalement à Kigali et, de là, partent pour le marché mondial. Les Rwandais contrôlent aujourd'hui toutes les mines. Le diamant n'est plus mis sur le marché congolais ; il quitte illégalement le pays et pénètre ainsi dans notre circuit illégal.
Les simples diamantaires, qui ne sont pas en très bons termes avec le Conseil supérieur du diamant, en savent peut-être beaucoup plus sur la manière dont le diamant illégal est introduit dans notre pays.

De heer Hugues Leclercq. - Voor mij is illegaal diamant diamant zonder papieren. De diamantwereld is zeer gesloten; ik tracht er al sinds 1975 binnen te raken. De diamantairs zullen u niets zeggen. Sommige experts, zoals de heer Charlier, kunnen u erover vertellen.
Een illegale diamant is zeer gevaarlijk. Wat wil men doen zonder papieren? Alleen al om een verzekering te sluiten, zijn papieren nodig.

M. Hugues Leclercq. - Pour moi, le diamant illégal, c'est du diamant sans papier. Le monde du diamantaire, monde secret, est le plus fermé qui soit : j'essaye de le pénétrer depuis 1975. Les diamantaires ne vous diront jamais rien. Certains experts, comme M. Charlier, pourront vous en parler.
Un diamant illégal est très dangereux. Que voulez-vous faire sans papier ? Rien que pour souscrire une assurance, des papiers sont nécessaires.

De heer Georges Dallemagne (CDH). - Het verlies van een grote partij kan de delvers veel schade berokkenen. Toch zijn er binnen de politieke overheid die een gebied of een economie controleert velen bereid dit risico te nemen.
U had het over het officiële cijfer van 350 miljoen dollar. De ramingen lopen op tot 750 miljoen dollar. Wij hebben de indruk dat het om een te lage raming gaat, omdat de partijen op de markt van Kinshasa naargelang van de belangen te laag worden geschat.

M. Georges Dallemagne (CDH). - La perte de lots importants peut causer un gros préjudice aux creuseurs. Cependant, au sein d'une autorité politique qui contrôle un territoire, une économie, beaucoup sont prêts à prendre ce risque.
Vous avez évoqué le chiffre officiel de 350 millions de dollars. Le chiffre estimé est de 750 millions de dollars. Nous avons, quant à nous, l'impression qu'il y a une sous-estimation probable, compte tenu d'une sous-évaluation des lots, sur le marché de Kinshasa, en fonction des intérêts.

De heer Hugues Leclercq. - Niet op de markt.

M. Hugues Leclercq. - Pas sur le marché.

De heer Georges Dallemagne (CDH). - Er moet ook met alle andere filières rekening worden gehouden. U zegt ons dat Kisangani verbonden is met Kinshasa, wat we moeilijk kunnen begrijpen. Het is algemeen geweten dat Kisangani gecontroleerd wordt door het RCD en door Rwanda, dat een brutale repressie voert met als hoofddoel de diamant te controleren. Dat zeggen alle waarnemers die uit Kisangani terugkomen.

M. Georges Dallemagne (CDH). - Il faut également tenir compte de l'ensemble des autres filières. Vous nous dites que Kisangani est relié à Kinshasa, élément qu'il nous est difficile de comprendre. De notoriété publique, Kisangani est contrôlée par le RCD, par le Rwanda qui vient d'y mener une répression brutale principalement pour contrôler le diamant. C'est ce que disent tous les observateurs qui reviennent de Kisangani.

De heer Hugues Leclercq. - U heeft volkomen gelijk. De Rwandezen hebben zich vergist. Ik verzeker u dat met diamant geen fortuin te verdienen is. Mocht ik in de plaats van de heer Kagame zijn, dan zou ik me concentreren op coltan of goud. Ga ter plaatse kijken. Honderdduizend karaat in Kisangani? Wat kan men daarmee doen? Nemen we de Congolese Staat. Laurent-Désiré Kabila heeft de diamantsector onder zijn controle willen brengen. Hij is er nooit in geslaagd. Men kan ooit wel eens een cijfer opleggen, om een voordeel te hebben, maar men kan de sector onmogelijk gedurende een jaar controleren.

M. Hugues Leclercq. - Vous avez parfaitement raison. Les Rwandais se sont trompés. Je vous assure que la fortune n'est pas dans le diamant. Si j'étais à la place de M. Kagame, je m'acharnerais plutôt sur le coltan ou sur l'or. Allez voir sur place. Cent mille carats à Kisangani ? Que peut-on faire avec cela ? Prenons l'État congolais. Laurent-Désiré Kabila a voulu mettre la main sur le secteur du diamant. Il n'y est jamais parvenu. On peut faire à l'occasion un chiffre, pour avoir un avantage, mais on ne peut contrôler ce secteur pendant un an. Pour moi, c'est impossible.

De voorzitter. - Blijkbaar zegt u dat de diamanten uit Kisangani nog altijd via Kinshasa gaan?

M. le président. - Vous avez l'air de dire que les diamants de Kisangani passent toujours par Kinshasa ?

De heer Hugues Leclercq. - Een deel wel. Via Lodja. Weet u, eens het is opgepikt en in de Sankuru terechtkomt, wordt het moeilijk.

M. Hugues Leclercq. - Une partie. Par Lodja. Vous savez, dès lors que c'est grappillé et que cela arrive dans le Sankuru... C'est difficile.

De voorzitter. - En de diamanten?

M. le président. - Et les diamants ?

De heer Hugues Leclercq. - De kleine dragers kunnen tot Mbuji-Mayi gaan.

M. Hugues Leclercq. - Les petits porteurs peuvent aller jusqu'au Mbuji-Mayi.

De voorzitter. - Men kan ver gaan met die kleine dragers...

M. le président. - On peut aller loin avec les petits porteurs...

De heer Hugues Leclercq. - Ja, maar men moet in elk geval in het circuit van Kinshasa binnengeraken.

M. Hugues Leclercq. - Oui mais, de toute façon, il faut rentrer dans le circuit de Kinshasa.

De voorzitter. - Ik heb een groot deel van Congo bezocht met een kleine drager. Men kan daar ver mee geraken en heel wat diamanten meenemen.

M. le président. - J'ai visité une grande partie du Congo avec un petit porteur. On peut aller loin avec un petit porteur et amener pas mal de diamants.

De heer Hugues Leclercq. - Ja, maar met een kleine drager kan men niet buiten Congo geraken. Met een kleine drager gaat men naar Kinshasa.

M. Hugues Leclercq. - Certes mais, avec un petit porteur, vous ne pouvez pas sortir du Congo. Avec un petit porteur, vous allez à Kinshasa.

De voorzitter. - Neen, men kan naar Kigali en Kampala gaan.

M. le président. - Mais non. Je peux aller à Kigali, je peux aller à Kampala...

De heer Hugues Leclercq. - Dan moet men de nodige papieren hebben.

M. Hugues Leclercq. - Alors, il faut les papiers.

De voorzitter. - Ik kan papieren laten maken vanuit Kigali, Kampala of Bujumbura.

M. le président. - Je peux faire les papiers à partir de Kigali, à partir de Kampala ou à partir de Bujumbura.

De heer Hugues Leclercq. - De Rwandese overheid geeft geen douanedocumenten voor diamanten, aangezien Rwanda geen diamanten produceert. Rwanda werd vervolgd door de VN-commissie. Hetzelfde geldt voor goud, waarvoor de documenten enkel de lokale productie betreffen. Het is werkelijk onmogelijk een uitgevoerde diamant te markeren. Oeganda doet het wel, maar zijn langs de douane uitgevoerde productie ten belope van 9.000 karaat is te verwaarlozen.

M. Hugues Leclercq. - Les autorités rwandaises ne donnent pas de papiers douaniers pour les diamants puisque le Rwanda ne produit pas de diamants. Elles ont été pourchassées par la commission des Nations unies. Il en va de même pour l'or, pour lequel les documents délivrés ne concernent que la production locale. Il est manifestement impossible de marquer un diamant exporté. Certes, l'Ouganda le fait, bien que sa production exportée par voie douanière, de l'ordre de 9.000 carats, soit négligeable.

De voorzitter. - Bestaat er in Rwanda een heffing op diamant?

M. le président. - Existe-t-il une taxe qui serait encaissée par Kigali sur une quelconque sorte de diamant ?

De heer Hugues Leclercq. - Kigali verdeelt die tussen het RCD en de regering van Kigali. Op een bepaald moment wilden ze 10% vragen zoals voor goud, maar ze kregen 5%. Nu hebben ze zich afgestemd op Kinshasa en ontvangen ze hetzelfde als Kinshasa, namelijk 1,5/1,5.

M. Hugues Leclercq. - Kigali partage entre le RDC et le gouvernement de Kigali. À un certain moment, ils ont essayé 10%, comme pour l'or, mais ils ont fait 5% et maintenant, ils pratiquent la même redevance que Kinshasa, soit 1,5/1,5. C'est la même redevance que Kinshasa. Ils se sont alignés sur Kinshasa.

De voorzitter. - Het bedrag dat Kigali of de rebellen of wie dan ook via diamant kunnen krijgen, is dus beperkt?

M. le président. - Si je comprends bien, le montant que Kigali, les rebelles ou qui que se soit peuvent retirer du diamant est limité.

De heer Hugues Leclercq. - Inderdaad.

M. Hugues Leclercq. - Oui. Tout à fait.

De voorzitter. - Ik vroeg u of er netwerken bestaan die diamanten leveren in ruil voor wapens.

M. le président. - Je vous ai aussi demandé s'il y avait des filières livrant des diamants en contrepartie d'armes.

De heer Hugues Leclercq. - Dat weet ik niet. U citeerde Egimex en Scaildex, maar dat had er niets mee te maken. Het ging over `diamant'-operaties met het drukken van geld. Ik ken geen mensen die aan trafiek van artisanaal ontgonnen diamant doen vanuit Kinshasa. Men moet meer oog hebben voor de vervoerders. Zij kennen het best de wapenfilières. Zoiets is moeilijk te realiseren via mensen die zich met diamant bezighouden. Dat is een voltijdse bezigheid. Misschien op een zijdelingse manier... Ik kan wel positief antwoorden aangaande de Israëlische filière. Het is trouwens gedeeltelijk om die reden dat gedurende enkele maanden het Israëlische monopolie op diamant werd ingesteld. Dat kon dienen als een alibi voor militaire opleiding, wapenleveringen en bescherming van de grenzen met Angola. Dat werd toen gezegd.

M. Hugues Leclercq. - Je suis incapable de vous le dire. Vous avez cité les noms d'Egimex et de Scaildexmais cela n'avait rien à voir. Il s'agissait d'opérations « diamant » avec de l'impression de monnaie. C'était tout à fait différent. Je ne connais pas de gens qui faisaient du trafic de diamant artisanal au départ de Kinshasa. Je crois qu'il faut plutôt voir du côté des transporteurs. Ils représentent le moyen le plus sûr de connaître la filière des armes. C'est très difficile à travers les gens qui s'occupent des diamants car c'est un travail à plein temps. Peut être de manière collatérale ... Si vous me parliez de la filière israélienne, je vous répondrais par l'affirmative. D'ailleurs, c'est en partie pour cette raison que le monopole israélien sur le diamant a été instauré pendant quelques mois. Derrière cela, il y avait une possibilité de protection par une formation militaire, une possibilité de fourniture d'armes et de protection des frontières avec l'Angola. C'est ce qui a été dit à l'époque.

De voorzitter. - Laat ons even terugkomen op iets wat de heer Chartry zei over de ontdekking van diamanten en de relatie tussen diamant en goud. Wat weet u over de goudproductie in Congo? In welke streken en in welke hoeveelheden wordt goud nu geëxploiteerd? Hebt u, mijnheer Chartry of mijnheer Leclercq, een idee over de uitvoer van goud uit Congo of de buurlanden? Wat weet u over de goudreserves? Waar bevinden die reserves zich? In welke hoeveelheden? Wie bezit de goudconcessies? Vereist de goudontginning grote investeringen?
Wij proberen uit te zoeken welke invloed de natuurlijke rijkdommen op de oorlog in de streek en zijn financiering hebben. Kunt u ons daarover iets zeggen? Volgens de heer Leclercq speelt diamant daarin slechts een kleine rol wegens de concurrentie tussen Kinshasa en de rest. De 1,5% waarover werd gesproken, vertegenwoordigt nog een relatief belangrijk bedrag, zelfs al is dat weinig in termen van officiële inkomsten. Hebt u informatie met betrekking tot goud?

M. le président. - Je voudrais que nous en revenions à quelque chose qui a été dit par M. Chartry concernant la découverte de diamants et la relation entre le diamant et l'or. Que savez-vous sur la production d'or au Congo ? Dans quelles régions l'or est-il actuellement exploité ? En quelles quantités ? Avez-vous, M. Chartry ou M. Leclercq, une idée quant aux exportations d'or à partir du Congo et des pays voisins ? Que savez-vous des réserves d'or ? Où ces réserves se situent-elles ? En quelles quantités ? À qui appartiennent les grandes concessions d'or ? L'exploitation de l'or nécessite-t-elle des investissements considérables ?
Nous recherchons l'influence des ressources naturelles sur la guerre dans la région et son financement. Pourriez-vous nous donner des indications à cet égard ? Selon M. Leclercq, le diamant n'intervient que pour un pourcentage réduit, en raison de la concurrence entre Kinshasa et le reste. Le taux de 1,5% dont il a été question représente encore des montants relativement importants, au regard du volume total, même s'ils sont faibles en tant que ressources officielles. Avez-vous des informations sur l'or ?

De heer Gilbert Chartry. - We zullen opnieuw de kaart van Congo nemen om de voornaamste goudaders te situeren.

M. Gilbert Chartry. - Nous allons reprendre la carte du Congo afin de situer les principaux gisements d'or.

De voorzitter. - Op de kaart is te zien dat de grote goudaders in het oosten liggen.

M. le président. - La carte démontre que les grands gisements d'or se situent dans l'est.

De heer Gilbert Chartry. - Er zijn ertslagen in de streek van Lubumbashi, Katanga, Kasai en Beneden-Congo. Het betreft kleine aders zonder economisch belang. Dat wil niet zeggen dat er daar geen artisanale exploitatie bestaat. De grote ertslagen bevinden zich in het oosten. Vertrekkend van het uiterste noorden van het Tanganyikameer tot aan Chabunda en daarna langzaam afbuigend naar het zuiden vindt men een reeks goudaders die reeds lang gekend zijn. Zij werden geëxploiteerd door MGL dat in 1976 werd overgenomen door Sominki - mijnbedrijf van Kivu - dat op zijn beurt werd overgenomen door het Canadese bedrijf Banro, dat over de hele wereld goud exploiteert en ook belangen heeft in Congo. Banro kreeg zijn exploitatievergunning van Kinshasa en kent een aantal problemen omdat het in rebellengebied ligt.
In het noorden van Congo is er natuurlijk het gekende Kilomoto, niet ver van Oeganda. Het oosten van Kivu heeft ook heel wat grote goudaders. De informatie over reserves heb ik uit een folder van Banro. Dat bedrijf is misschien geneigd zijn reserves te overdrijven. Er zijn in feite vier grote aders: Twangiza, Kamituga - goed gekend en sinds lang geëxploiteerd - Namoya en een vierde waarvan ik de naam ben vergeten. Ik meen me te herinneren dat men spreekt over een reserve van 150 ton voor één ader in de Kivu. Dat is toch veel.

M. Gilbert Chartry. - Il y a des dépôts dans la région de Lubumbashi, au Katanga, dans la région du Kasaï et dans la région du Bas-Congo. Il s'agit de petits gisements sans importance économique aujourd'hui. Ce n'est pas pour cela qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'exploitations artisanales. Les gros gisements que l'on connaît actuellement sont à l'est du Congo. Sur la carte, vous partez de l'extrémité nord du lac Tanganyika jusqu'à Chabunda puis, en descendant légèrement vers le sud, vous trouvez une série de gisements connus depuis très longtemps et qui ont été exploités par la MGL qui, en 1976, a été reprise par la Sominki - société minière du Kivu -, qui ensuite a été reprise par une société qui exploite l'or ailleurs dans le monde et qui s'appelle la Banro, une société canadienne qui compte également des intérêts congolais. La Banro a reçu son permis d'exploiter du Congo Kinshasa et connaît quelques difficultés puisqu'elle se situe dans les zones rebelles.
Il y a évidemment, au nord du Congo, le site très connu de Kilomoto, non loin de l'Ouganda. L'est du Kivu comprend bon nombre de gros gisements d'or. Les réserves que je connais proviennent de la société Banro ; je l'ai lu dans un dépliant qu'elle a émis pour se faire connaître. Ils ont peut-être parfois tendance à augmenter les réserves. De mémoire, je dirai qu'il y a quatre gros gisements : Twangiza, Kamituga - bien connu et exploité depuis longtemps -, Namoya et un quatrième dont j'ai oublié le nom. Je crois me souvenir que l'on parle de 150 tonnes d'or de réserve pour un seul gisement dans le Kivu. C'est tout de même assez important.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). Hebben de deviezen die voor artisanale en industriële diamant- en goudwinning aan de plaatselijke bevolking worden betaald, invloed op de internationale betalingsbalans van de verschillende regeringen? Zo ja, in welke mate?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Les devises payées à la population locale pour l'extraction artisanale et industrielle du diamant et de l'or ont-elles une influence sur la balance des paiements des différents gouvernements ? Si oui, dans quelle mesure ?

De heer Hugues Leclercq. - In 1998werd ongeveer 15 ton goud geproduceerd. Dat vertrok naar Oeganda en Rwanda. Vroeger werd dat verdeeld met Bujumbura dat een half om half verdeling wenste. Aan de dagprijs betekende dat tussen de 120 en de 140 miljoen dollar. Dat is heel wat. Er kan worden gespeeld met het gehalte. Er is immers een technisch proces vereist om het gehalte te bepalen vooraleer de definitieve prijs wordt vastgesteld. Aldus is een grotere marge mogelijk. In Goma werd 10% ingehouden op de goudklompen die er werden aangeboden. De goudzoekers hadden daar niet veel moeite mee. Kinshasa heeft ook geprobeerd om goud uit het oosten te bemachtigen, maar is daar nooit in geslaagd. De perspectieven op ontginning - de kaart die de heer Chartry toonde is zeer duidelijk - vormen een belangrijk aspect omdat een groot deel artisanaal kan worden geëxploiteerd, terwijl een ander zeer belangrijk deel industrieel moet worden geëxploiteerd.

M. Hugues Leclercq. - En 1998, on a fait environ 15 tonnes d'or. Elles sont parties en Ouganda et au Rwanda. Avant, cela ce partageait avec Bujumbura qui voulait un partage moitié-moitié. Au cours du jour, cela représentait entre 120 et 140 millions de dollars. Cela devient important, d'autant que les ponctions sont plus fortes. On peut jouer sur les teneurs, tout un processus technique et de laboratoire étant nécessaire pour déterminer la teneur avant de fixer le prix définitif. Là, il est possible de prendre une marge plus importante. D'ailleurs, à Goma, on prélevait 10% sur les pépites d'or que l'on présentait. Il semble bien que les orpailleurs n'avaient pas beaucoup de problèmes pour le faire. Kinshasa a aussi essayé d'avoir de l'or de l'est mais ne l'a jamais obtenu. Les perspectives de gisement - la carte présentée par M. Chartry est extrêmement parlante - constituent un enjeu considérable parce qu'une grande partie peut être exploitée artisanalement, tandis qu'une autre partie, très importante, doit l'être industriellement

De heer Gilbert Chartry. - Bij mijn weten doet Banro momenteel niet aan exploitatie. Er is enkel artisanale exploitatie in het oosten van Congo. Ik ben het helemaal eens met de heer Leclercq om te stellen dat goud in Congo vandaag veel belangrijker is dan diamant. Er zijn werkelijk fantastische ertslagen die, om rendabel te zijn, moeten worden geëxploiteerd door bedrijven. Nu is de exploitatie artisanaal. Artisanale goudzoekers kunnen tot 15 à 20 meter afdalen. Ze kunnen dus wel degelijk heel wat exploiteren.

M. Gilbert Chartry. - À ma connaissance, Banro n'exploite pas aujourd'hui. Ce ne sont que des artisans qui exploitent l'or dans l'est du Congo. Je suis entièrement d'accord avec M. Leclercq pour dire que c'est un enjeu beaucoup plus important que le diamant, aujourd'hui, au Congo. Il y a des gisements absolument fabuleux qui, pour être bien rentables, doivent être exploités par des sociétés. Aujourd'hui, l'exploitation est artisanale. Des artisans peuvent descendre jusqu'à 15 ou 20 mètres de profondeur dans les roches. Ils peuvent donc exploiter pas mal de choses.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Kunnen die goudreserves ook verklaren waarom de jongste maanden de troepenbewegingen van RCD-Goma deze richting uitgaan en die aanvoerlijnen bezetten? Speelt de mogelijke aanwezigheid van petroleum ook geen rol? Ik verwijs naar een artikel in Het Belang van Limburg over de petroleumprospecties in de streek door Executive Outcomes en Branch Energy?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Ces réserves d'or peuvent-elles aussi expliquer pourquoi, ces derniers mois, les troupes du RCD-Goma font mouvement dans cette direction et occupent ces lignes d'approvisionnement ? La présence éventuelle de pétrole ne joue-t-elle un rôle ? Je me réfère à un article paru dans Het Belang van Limburg sur les prospections pétrolières menées dans la région par Executive Outcomes et Branch Energy.

De heer Gilbert Chartry. - Voor zover ik weet, is heel het oosten van Congo geëxploreerd op petroleum, zelfs de meren langs de kant van Burundi en Rwanda en het oosten van Congo. Momenteel zijn er geen grote petroleumreserves in dat deel van Congo. Ik ben daar voor 90% zeker van. Ik denk niet dat ik me daarin vergis.

M. Gilbert Chartry. - En ce qui concerne le pétrole, à ma connaissance, tout l'est du Congo a été exploré, même les lacs du côté du Burundi, du Rwanda et de l'est du Congo. À l'heure actuelle, il n'y a pas de réserves importantes de pétrole dans cette partie du Congo. J'en suis sûr à 90% et je pense ne pas me tromper en disant cela.

De heer Hugues Leclercq. - Ik ben geen geoloog, maar ik heb wel iets opgevangen van ingenieurs die Japanse ingenieurs vergezelden die seismische peilingen deden. Die waren er zeker van dat er in het verlengde van het Albertmeer en het Edwardmeer tot in het Tanganyikameer niet-rendabele petroleumlagen zijn. Hun omvang zou overeenstemmen met de reserves van Nigeria. Wegens de heersende mentaliteit en het politiek correcte, bestaan die reserves zogezegd niet.

M. Hugues Leclercq. - Je ne suis pas géologue mais j'ai eu des échos par des ingénieurs qui avaient accompagné des ingénieurs japonais qui ont effectué des sondages sismiques. Ceux-ci étaient sûrs que dans le prolongement du lac Albert, du lac Edouard, jusque dans le lac Tanganyika, se trouvaient des gisements de pétrole non rentables de la dimension des réserves au Nigeria. Cependant, en vertu de la mentalité courante, du politiquement correct, ce gisement n'existe pas.

De heer Gilbert Chartry. - Er zijn misschien olievallen gevonden, maar dat betekent nog niet dat er petroleum is. In de jaren '80 heeft de grote Amerikaanse maatschappij Amoco daar aan geofysische exploratie gedaan. Ik was toen in Burundi. Ik kan u zeggen dat er geen olie is gevonden.

M. Gilbert Chartry. - Sans entrer dans les détails techniques, on a peut être découvert des pièges de pétrole, mais cela ne signifie pas qu'il y ait du pétrole. Dans les années 80, Amoco, une grosse société américaine, a procédé à l'exploration géophysique quand j'étais présent au Burundi et je peux vous dire qu'on n'y a pas découvert de pétrole.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Wat kan dan de betekenis zijn van de proefboringen die door Tony Buckingham en Sandline International worden gedaan? We horen tegengestelde berichten over de olievoorraden. Zijn de gegevens van het museum van Tervuren waarover we beschikken, volledig of zijn er nog andere? Het is voor de toekomt toch heel belangrijk te weten wat er in de regio aanwezig is.

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Quel sens faut-il donc donner aux sondages effectués par Tony Buckingham et Sandline International ? Nous recevons des informations contradictoires au sujet des réserves pétrolières. Les données dont nous disposons - fournies par le musée de Tervueren - sont-elles complètes ou en existe-t-il d'autres ? Il est essentiel pour l'avenir que nous sachions ce que recèle la région.

De heer Gilbert Chartry. - Om gegevens te verkrijgen over de actuele zoektocht naar petroleum, zou men zich moeten richten tot de bedrijven die daar hebben gewerkt. Het betreft echter geheime gegevens, die u niet zult krijgen. In Tervuren beschikt men terzake niet over de actuele gegevens. In de buurt van Kisangani zijn er wel vele kleine lagen van oliehoudende leisteen. Elders in de wereld worden die geëxploiteerd. Er is ook gas aan het Kivumeer. Toch is er bij mijn weten geen petroleum. Misschien kan de Congolese professor Kabengele ons daarover iets meer zeggen.

M. Gilbert Chartry. - Pour obtenir des données sur les recherches actuelles de pétrole, il faudrait s'adresser directement aux sociétés qui ont travaillé là-bas. Ce sont également des données secrètes, que vous n'obtiendrez pas. À Tervueren, on n'a pas de données actuelles sur les recherches de pétrole au Congo. On dispose de données plus anciennes. Du côté de Kisangani, on connaît bon nombre de petits gisements de schiste bitumineux, qui peuvent être rapprochés du pétrole et qui sont exploités ailleurs dans le monde. On connaît le gaz du lac Kivu. Cependant, en ce qui concerne le pétrole, à ma connaissance, encore une fois, il n'y a rien. Peut-être que M. Kabengele, qui est professeur congolais, pourrait nous en dire plus à ce sujet.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Is het mogelijk dat diamanten die via Congo-Brazzaville of de Centraal-Afrikaanse republiek passeren gemengd worden met diamant uit dat deel van Congo?
Er zijn geruchten dat handelaren diamant boven de marktprijs kopen. Kan u dat bevestigen? De enige uitleg lijkt me dat dit een manier is om misdaadgeld wit te wassen.

Mme Sabine de Bethune (CD&V). - Est-il possible que des diamants qui transitent par le Congo-Brazzaville ou la République centrafricaine soient mélangés à du diamant en provenance de cette partie du Congo ?
Selon certaines rumeurs, des négociants achètent le diamant à un prix supérieur à celui du marché. Pouvez-vous le confirmer ? Le blanchiment d'argent me semble la seule explication possible.

De heer Gilbert Chartry. - Ik heb daar al over horen spreken. Het is juist dat sommigen in Congo goud of diamant kopen tegen veel hogere prijzen dan de marktprijzen. Het ligt dus voor de hand aan witwasoperaties te denken.

M. Gilbert Chartry. - J'ai déjà entendu parler de cela. Il est exact qu'au Congo certaines personnes achètent de l'or ou des diamants à des prix tout à fait supérieurs à ceux du marché. Il est donc plausible de penser au blanchiment.

De heer Hugues Leclercq. - U citeert het geval van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Soms is het omgekeerd en gaat het om diamant uit het evenaarsgebied dat in de Centraal-Afrikaanse Republiek aan te hoge prijs wordt gekocht. Dat heeft altijd bestaan, maar de winstmarge op diamant is zeer klein. Soms gebeurt dat om te speculeren of om iemand op te lichten. Het gaat om erg bescheiden bedragen.
De diamant uit het evenaarsgebied gaat heen en weer tussen de Centraal-Afrikaanse Republiek en het evenaarsgebied, maar het betreft relatief bescheiden partijen.

M. Hugues Leclercq. - Vous citez le cas de la RCA, la République centrafricaine. C'était parfois l'inverse, à savoir du diamant de l'Équateur acheté avec un surprix à la RCA. Cela a toujours existé, mais pour le diamant la marge est très faible. C'est parfois pour spéculer ou arnaquer quelqu'un. Ces sommes sont relativement fort modestes.
Pour le diamant de l'Équateur, il y a un aller-retour entre la RCA et l'Équateur, mais pour des parties relativement modestes.

De heer Gilbert Chartry. - Wellicht is dat belangrijker voor goud. In Brazzaville is er geen noemenswaardige lokale productie. Veel komt uit Congo.

M. Gilbert Chartry. - C'est peut-être plus important pour l'or. À Brazzaville, il n'y a pas de production locale notable. Beaucoup vient du Congo.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - U zegt dus dat diamant die via Brazzaville wordt verkocht, uit Congo komt en niet uit Angola.

Mme Sabine de Bethune (CD&V). - Vous nous dites donc que le diamant qui est vendu à partir de Brazzaville provient du Congo, et non d'Angola.

De heer Hugues Leclercq. - Vóór Savimbi van het toneel verdween, ging een groot gedeelte van de diamant van Lunda Norte met zeer gesofisticeerde expedities van Angola naar Kinshasa. Een veel kleiner deel ging via Pointe Noire. Sinds de troebelen is Brazzaville geen veilige plaats meer voor de diamantexport. Men verkiest via de Centraal-Afrikaanse Republiek te gaan. Op een bepaald ogenblik gingen de diamanten rechtstreeks van Angola naar de Centraal-Afrikaanse Republiek.

M. Hugues Leclercq. - Avant la fin de Savimbi, une grosse partie du diamant de Lunda Norte partait avec des expéditions très sophistiquées de l'Angola vers Kinshasa. Une part beaucoup moins importante passait par Pointe Noire. Depuis les troubles, Brazzaville n'est plus un endroit sûr pour l'exportation du diamant. On préfère passer par la RCA. À un moment donné, des diamants sont passés directement d'Angola en RCA.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Ik overloop de cijfers van diamant die vanuit Brazzaville in Antwerpen wordt ingevoerd: 71.872 karaat in 1999 ter waarde van 14 miljoen dollar; 2,8 miljoen karaat in 2000 ter waarde van 119 miljoen dollar; 5,4 miljoen karaat in 2001 ter waarde van 223 miljoen dollar. Dat is toch niet niets en de import gaat in stijgende lijn. De smokkel via Brazzaville is dus belangrijk aan het worden en moet worden uitgeklaard. Congo-Brazzaville heeft maar één productiezone, de zone van Berandzoko, en die kan onmogelijk alleen instaan voor de hoeveelheid die in Antwerpen wordt ingevoerd. Het moet dus wel om smokkel gaan.

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Je parcours les chiffres relatifs au diamant importé à Anvers au départ de Brazzaville : 71.872 carats en 1999 pour une valeur de 14 millions de dollars ; 2,8 millions de carats en 2000 pour une valeur de 119 millions de dollars ; 5,4 millions de carats en 2001 pour une valeur de 223 millions de dollars. C'est considérable, et les importations vont en augmentant. Le trafic par Brazzaville prend donc de l'ampleur, et doit être expliqué. Le Congo-Brazzaville compte une seule zone de production, la zone de Berandzoko, qui ne peut être seule à l'origine des grandes quantités importées à Anvers. Il s'agit donc certainement de contrebande.

De heer Hugues Leclercq. - In 1999 zit Kinshasa in volle monetaire crisis. Er was in die tijd 15 miljoen karaat. Ik beschik niet over cijfers voor Congo voor 2001.
In 1999 lag alles lam. Er diende in Congolese frank te worden betaald en de wisselkoers was geblokkeerd. Aangezien er toen 15 miljoen karaat was, is het niet verwonderlijk dat 5 miljoen via Brazzaville is gegaan.

M. Hugues Leclercq. - En 1999, on se trouve en plein trouble monétaire à Kinshasa. Il y avait à l'époque 15 millions de carats. Je ne dispose pas des chiffres du Congo pour 2001.
En 1999, tout était paralysé ; il fallait payer en francs congolais et le cours du change était bloqué. Comme il y avait à ce moment-là 15 millions de carats, il n'est pas étonnant que 5 millions de carats soient passés à Brazzaville.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Dat is juist het belang van onze Belgische statistische gegevens. We moeten daar conclusies uit trekken en ook de VN moeten dat doen.

M. Michiel Maertens (AGALEV). - C'est précisément l'intérêt de nos statistiques belges. Nous devons en tirer des conclusions, de même d'ailleurs que les Nations unies.

De voorzitter. - Gelet op die verschuiving van Congo naar Congo-Brazzaville kan worden verondersteld dat niet zozeer de productie in Congo was gedaald, maar dat de wegen waarlangs ze naar buiten ging, waren veranderd.

M. le président. - En voyant ce décalage des chiffres du Congo vers le Congo-Brazzaville, on peut supposer que la production au Congo n'avait pas tellement baissé, mais que les voies de sortie avaient changé.

De heer Hugues Leclercq. - Inderdaad. In 1999 is er een daling van de commercialisering via de CNE ten voordele van Brazzaville, waar de voorwaarden ideaal waren. Ik ben ervan overtuigd dat de statistieken voor 2002 gunstig zullen zijn. De commercialisering zal opnieuw via Kinshasa gebeuren.

M. Hugues Leclercq. - Tout à fait. En 1999, il y a une réduction de la commercialisation par le CNE au profit de Brazzaville, où les conditions étaient idéales. Je suis persuadé que les statistiques de 2002 seront tout à fait favorables. La commercialisation se fera à nouveau par le canal de Kinshasa.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Ik heb nog één belangrijke vraag, namelijk over de Belgische aanwezigheid op de diamantmarkt in Congo. We kennen MIBA en we weten hoe dat met joint ventures aan elkaar hangt. Ik verwijs naar Comiex, Sibeka en Umicore. Graag kreeg ik even een plaatje van wie er waar belangen heeft, omdat dat voor ons niet altijd duidelijk is. Als we dat wensen uit te spitten, moeten we mensen van die bedrijven naar hier halen. Pas dan kunnen we ze vragen stellen het eventueel betalen van heffingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de oorlogeconomie doen draaien. We moeten dus weten welke bedrijven met elkaar werken en hoe de aandelen verdeeld zijn. Kun u ons daar enig zicht op geven?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - J'ai encore une question importante, à savoir concernant la présence belge sur le marché congolais du diamant. Nous connaissons la MIBA et nous savons comment elle est associée à des joint ventures. Je me réfère à la Comiex, à la Sibeka et à Umicore. J'aimerais savoir qui a des intérêts dans quoi, car ce n'est pas toujours clair pour nous. Si nous voulons connaître le fin fond de l'affaire, la commission doit convoquer des représentants de ces sociétés. Nous pourrons alors les interroger sur le paiement éventuel de taxes qui, directement ou indirectement, font fonctionner l'économie de guerre. Nous devons donc savoir quelles entreprises sont associées et comment les actions sont réparties. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet ?

De heer Hugues Leclercq. - Wat diamant betreft, beschikt de MIBA over informatie. Over de geheime onderhandelingen over industrieel diamant en over de vindplaats van Tshibwe, waarover de heer Chartry het had, is betrekkelijk veel geweten. Ik ben ervan overtuigd dat de enkele verantwoordelijken, van Sibeka misschien, hoewel die heel voorzichtig zijn, u dat soort informatie kunnen verstrekken. De grote ondernemingen spelen het spel onder elkaar. Het gaat om dochterondernemingen die op de beurs van Londen genoteerd zijn en die banden hebben met Zimbabwaanse belangen. De MIBA betekent dan ook een belangrijke inzet, niet voor artisanaal ontgonnen diamant, maar voor de uitbating van Tshibwe. Zimbabwe oefent veel druk uit vanuit Osleg. Deze gesofistikeerde en bijzonder dynamische organisatie omvat de grote overheidsbedrijven die actief zijn in de mijnfinanciering en mijnontwikkeling en waarin de elite van het regime vertegenwoordigd is.

M. Hugues Leclercq. - Pour le diamant, il y a des informations à la MIBA. Toutes les tractations sur le diamant industriel et sur le gisement de Tshibwe dont parlait M. Chartry, où il y a eu des tractations assez sinistres, sont relativement connues. Je suis persuadé que les quelques responsables, peut-être de Sibeka, encore qu'ils soient très prudents, peuvent vous donner ce genre de renseignements ; mais ils sont connus. Ce sont des grandes sociétés qui jouent entre elles. Ce sont des sociétés juniors cotées à la bourse de Londres et associées à des intérêts zimbabwéens. C'est pour cela que je vous dis que la MIBA sera un enjeu considérable, non dans le diamant artisanal mais dans l'exploitation du gisement de Tshibwe. La pression du Zimbabwe est importante car, ce qui pousse, c'est une organisation très sophistiquée et extrêmement dynamique qui s'appelle Osleg : elle reprend les grandes entreprises publiques dans le financement des mines et dans le développement minier, et dans lesquelles se trouve l'élite du régime.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - De relatie tussen Umicore en MIBA is ook bekend. Umicore is toch een Belgisch bedrijf?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Nous connaissons la relation qui existe entre Umicore et la MIBA. Umicore est quand même une entreprise belge ?

De heer Hugues Leclercq. - De Beers heeft de grootste belangen. Umicore is een bevriend bedrijf. Ook toen de Generale maatschappij nog de aandelen van Union Minière bezat, zat De Beers al achter de MIBA. Nadien kreeg Sibeka de 20 procent; vandaag is 80 procent van de Staat. Er zijn geheime onderhandelingen geweest. Ik ben ervan overtuigd dat toen niets was beslist.
Achter de Zimbabwaanse maatschappijen, waarvan enkele dochterondernemingen betrouwbaar zijn, vindt men enkele grote maatschappijen uit Zuid-Afrika. In de industriële ontginning is de inzet veel belangrijker dan in de ambachtelijke sector het geval is.

M. Hugues Leclercq. - L'intérêt majeur, c'est la De Beers. Umicore est une société amie. La De Beers a évidemment toujours été derrière les exploitations de la MIBA du temps où la Société générale de Belgique avait les parts de l'Union minière. Ensuite, Sibeka a eu les 20% ; aujourd'hui, 80% sont à l'État. Il y a eu des tractations. Je suis convaincu que rien n'était décidé à ce moment.
Derrière les sociétés zimbabwéennes parmi lesquelles certaines juniors sont valables - ce ne sont pas des arnaqueurs - on retrouve des grandes sociétés d'Afrique du Sud. Dans l'exploitation industrielle, les enjeux sont beaucoup plus importants par rapport à ce qui se passe dans l'artisanat.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Verwijst u naar de heer Tempelsman?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Vous faites allusion à M. Tempelsman ?

De heer Hugues Leclercq. - Ja.

M. Hugues Leclercq. - Oui.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Heeft de groep Indosuez, de gewezen Société générale, daarin nog belangen?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Le groupe Indosuez - l'ancienne Société générale - a-t-il encore des intérêts dans ce domaine ?

De heer Hugues Leclercq. - Sommige mensen zijn reeds sinds 1960 daar. De heer Tempelsman is bejaard, maar blijft optreden als go-between voor de mensen van De Beers. Hij beschikt over veel relaties en maakt deel uit van de joodse gemeenschap en de zakenwereld. Hij is ook in Angola werkzaam.
Dat zal allemaal wel terugkomen, maar in de huidige omstandigheden acht ik industriële investeringen onmogelijk. Als de zaken zo voortgaan, komen er geen ernstige investeringen in industrie. Er zullen misschien pogingen komen om de afzettingen op artisanale wijze `af te romen', maar industriële investeringen lijken me momenteel zeer moeilijk.

M. Hugues Leclercq. - Certaines personnalités sont là depuis 1960. M. Tempelsman est âgé et il continue à faire le go between avec les gens de la De Beers dans un cadre de relations très larges et faisant d'ailleurs partie de la communauté juive, de la communauté des affaires. Il est aussi en Angola.
Tout cela va rentrer mais je ne vois pas - j'en ai discuté avec M. Chartry - un investissement industriel dans les conditions actuelles. Si cela continue ainsi, il n'y aura pas d'investissement industriel sérieux, c'est clair. Il peut y avoir des tentatives « d'écrémer » les gisements de manière artisanale, mais il me paraît très difficile de voir un investissement industriel pour le moment.

De voorzitter. - Als we over industriële investeringen praten, hebben we het over honderden miljoenen...

M. le président. - Quand on parle d'investissement industriel, il s'agit de centaines de millions...

De heer Hugues Leclercq. - Ja.

M. Hugues Leclercq. - Oui.

De voorzitter. - Ik dank de heren Chartry en Leclercq voor hun bijdrage.

M. le président. - Je remercie MM. Chartry et Leclercq de leur contribution.