GR 18

Belgische Senaat
Gewone Zitting 2001-2002
Parlementaire
onderzoekscommissie
«Grote Meren»

Hoorzittingen
Vrijdag 26 april 2002
Ochtendvergadering
Verslag

GR 18

Sénat de Belgique
Session ordinaire 2001-2002
Commission d'enquête
parlementaire
«Grands Lacs»

Auditions
Vendredi 26 avril 2002
Réunion du matin
Compte rendu

Hoorzitting met de heer Patrick Alley, vertegenwoordiger van Global Witness, over het rapport "Branching Out: Zimbabwe's Resource Colonialism in Democratic Republic of Congo".

Audition de M. Patrick Alley, représentant de Global Witness, sur le rapport "Branching Out: Zimbabwe's Resource Colonialism in Democratic Republic of Congo".

(Voorzitter: de heer André Geens)

(Présidence de M. André Geens)

De heer Patrick Alley. - Ik dank u voor uw uitnodiging. Het onderwerp van deze briefing is een deal voor bosontginning tussen de Zimbabwaanse ZANU-PF en de regering van de DRC. Als hij integraal uitgevoerd wordt, zal het gaan om de grootste deal voor bosontginning ooit. Er bestaan heel wat documenten over de exploitatie van de rijkdommen van de DRC, maar de deals over hout zijn bijzonder onrustwekkend. De mensen beschouwen illegale houtkap te vaak alleen als een milieuprobleem. Global Witness focust op de verbanden tussen natuurlijke rijkdommen en conflicten en probeert aan te tonen dat er bij hout, al gaat het uiteraard ook om een milieuprobleem, nog andere, belangrijker zaken komen kijken.

Mr Patrick Alley. - Thank you for inviting me. This briefing will focus on a logging deal between Zimbabwe's ZANU-PF Military and the Government of DRC, the Democratic Republic of Congo. If this deal goes ahead in its entirety, it will be the largest logging deal ever in the world. The exploitation of the resources of DRC are pretty well documented, but I think the deals involving timber are particularly disturbing. Too often people regard illegal logging and timber as purely an environmental issue. Global Witness tries to focus on the links between resources and conflict and demonstrate that timber - yes, it is an environmental issue - is a lot of other important things before that.

M. Patrick Alley. - Je vous remercie de m'avoir invité. Mon intervention portera tout spécialement sur un accord d'exploitation forestière conclu entre les militaires zimbabwéens du ZANU-PF et le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC). S'il est intégralement exécuté, ce sera l'accord d'exploitation forestière le plus important au monde. L'exploitation des ressources de la RDC est très bien documentée mais je pense que les accords relatifs au bois d'oeuvre sont particulièrement inquiétants. On considère trop souvent l'exploitation illégale du bois comme une question purement environnementale. Global Witness tente de se concentrer sur les liens entre les ressources et les conflits et de démontrer que la question du bois d'oeuvre - qui est effectivement environnementale - est beaucoup plus large et plus importante.

Houtkap in conflict- en postconflictgebieden gebeurt volgens onze ervaring nooit op een duurzame manier en bijgevolg wordt hout een niet-hernieuwbare rijkdom. Vaak leven bevolkingsgroepen in of in de nabijheid van het woud en hebben ze dat nodig om te kunnen overleven. Illegale en/of niet-duurzame houtkap verhoogt de armoede, omdat de mensen niet alleen beroofd worden van levensnoodzakelijk voedsel en materialen, hout dat dient voor de bouw van woningen en voor verwarming, maar ook van andere woudproducten die ze gebruiken zoals medicijnen, honing en vlees. Het verdwijnen van het woud betekent meer armoede. De milieugevolgen van de ontbossing, zoals overstromingen en droogtes, treffen de landbouw. Er zijn dus ook gevolgen voor de voornamelijk rurale economie, wat een ander belangrijk probleem doet rijzen. Wanneer het verblijf in het woud onmogelijk is geworden, moeten de mensen noodgedwongen verhuizen. Ze belanden dan in gebieden die al bevolkt zijn, wat op zich een bron van conflict is.

Logging in conflict and post-conflict zones is, in our experience, always unsustainable, so timber becomes effectively a non-renewable resource. Very often, people live in or near and depend upon forests for their survival. Illegal and/or unsustainable logging increases poverty, as it not only deprives people of essential food and materials (wood for building their houses, for burning fuel), but also of non-timber forest products which they are used to, like medicines, honey, bushmeat, and so loss of the forests absolutely increases poverty. The ecological effects of deforestation such as floods and droughts affect agriculture, and if you are talking about a largely rural economy, are again another really serious issue. If people can no longer depend upon the forests that they are used to live in, then they are forced to move and they might move to an area which already has another population and that is a source of conflict in itself.

Selon nos constatations, dans les zones qui connaissent ou viennent de connaître un conflit, l'exploitation forestière ne se fait jamais dans une perspective de développement durable et de ce fait le bois d'oeuvre devient une ressource non renouvelable. Très souvent, la population vit dans la forêt ou à sa proximité et en dépend pour sa survie. L'exploitation forestière illégale et, ou non durable augmente la pauvreté car elle prive la population non seulement de nourriture et de matériaux essentiels (bois de construction pour ses habitations, bois à brûler) mais aussi de produits qui ne sont pas issus du bois et auxquels ils sont habitués, comme des médicaments, du miel et de la viande de brousse. La déforestation augmente donc la pauvreté. Elle a des effets écologiques sur l'agriculture, tels que les inondations et la sécheresse. Si vous considérez l'économie rurale à une plus grande échelle, il existe un autre effet réellement important. Si la population ne peut plus dépendre des forêts dans lesquelles elle a l'habitude de vivre, elle est obligée de migrer vers une autre région déjà habitée par une autre population, ce qui représente une source de conflit.

Het is belangrijk te weten dat de inkomsten uit de houtontginning dienen om gewapende conflicten te financieren. Het Zimbabwaanse leger, dat hier een bezettingsleger is, hangt van zulke inkomsten af om in Congo te kunnen blijven. Het geld dat zulke deals genereren, verhoogt de persoonlijke rijkdom van de politieke en militaire elite van Zimbabwe en de DRC, in dit geval vooral van Zimbabwe. Een leger dat zichzelf met de opbrengst van de houtontginning in stand houdt, vormt een ernstige bedreiging voor elk toekomstig vredesproces en zal zich niet gemakkelijk terugtrekken. Uiteraard brengt deze handel ook enorme schade toe aan het milieu.

Very importantly, timber revenues are used to fund armed conflicts. In the case of the Zimbabwean army, which is an occupation force, effectively, it is depending on this kind of revenue to maintain its presence in DRC. The money generated by these deals increases the personal wealth gained by the political and military elites of Zimbabwe and DRC, particularly Zimbabwe in this case. The fact that you have an army maintaining itself through timber revenue, threatens any hope of a future peace process, and they will not easily go away. And, of course, there is vast environmental damage.

Il est très important de noter que les revenus de l'exploitation du bois d'oeuvre permettent de financer des conflits armés. L'armée zimbabwéenne, qui est effectivement une force d'occupation, dépend largement de ce genre de revenus pour le maintien de sa présence en RDC. L'argent généré par ces activités augmente la richesse personnelle des élites politiques et militaires de la RDC et surtout, en l'occurrence, du Zimbabwe. Le fait qu'une armée subvienne à ses besoins grâce aux revenus de l'exploitation du bois hypothèque tout espoir d'un futur processus de paix. Cette menace ne disparaîtra pas rapidement. De plus, les dégâts environnementaux sont considérables.

Ik wil ook beklemtonen dat deze deal slechts een onderdeel is van een zeer ingewikkeld netwerk van ondernemingen dat Zimbabwe tot stand heeft gebracht om de rijkdommen van de DRC te exploiteren. Wanneer ik in verband met de houtontginning verwijs naar bepaalde ondernemingen - sommige kent u wellicht - gaat het om ondernemingen die ter plaatse zijn en de rijkdommen van de DRC exploiteren.

It is important to stress that this deal is just one part of a very complex corporate web that Zimbabwe has created purely to exploit the resources of DRC, so when I will be talking about timber, a lot of the companies I refer to, some of which you have heard of, are out there and exploiting DRC's resources.

Il importe de souligner que l'exploitation du bois ne constitue qu'une partie d'un réseau très complexe que le Zimbabwe a mis en place uniquement afin d'exploiter les ressources de la RDC. Donc, lorsque je parle du bois d'oeuvre, de nombreuses compagnies auxquelles je me réfère et dont vous avez entendu parler sont présentes sur place et exploitent les ressources de la RDC.

Om de houtdeal beter in dat netwerk van ondernemingen te situeren is de context waarin het tot stand is gekomen, erg belangrijk. Zoals u weet, kreeg Kabila in 1996 steun van de Zimbabwaanse regering om president Mobutu in Zaïre ten val te brengen. Bovenop de gift van 5 miljoen dollar om de opstand te financieren, stelde president Mugabe nog hoge geheime agenten ter beschikking om de opmars van Kabila naar Kinshasa te helpen plannen.

It is important to give a little bit of background on that corporate web, so that we can place the timber deal within it. In 1996, as you probably know, the Zimbabwean Government was providing support to Kabila in his efforts to overthrow President Mobutu in Zaire. In addition to a $5 million gift to finance the rebellion, President Mugabe was also providing senior intelligence officers to help plan Kabila's advance on Kinshasa.

Il convient décrire quelque peu les antécédents de ce réseau, de manière à ce que nous puissions y situer l'exploitation du bois. Comme vous le savez probablement, en 1996 le gouvernement zimbabwéen soutenait Kabila dans sa tentative de renverser le président Mobutu au Zaïre. Outre cinq millions de dollars destinés à financer la rébellion, le président Mugabe fournissait également des officiers supérieurs du renseignement afin d'aider à planifier l'avance de Kabila sur Kinshasa.

Zimbabwe haalde onmiddellijk winst uit deze `investering'. Juist vóór de val van Kinshasa bemachtigde Kolonel Dube, de baas van de Zimbabwe Defence Industries, in 1984 opgericht om onder meer wapens en munitie te leveren, een deal van 53 miljoen dollar om Kabila uniformen, voedsel, laarzen en munitie te leveren. Deze goederen werden naar de DRC getransporteerd door Zvinavashe Transport, een onderneming van de opperbevelhebber van het Zimbabwaanse leger. In 1998 werden op uitdrukkelijk verzoek van Robert Mugabe aan Kabila nog twee andere deals gesloten.

This investment, if you want to regard it as an investment, resulted in some very quick returns for Zimbabwe. Just before Kinshasa fell, Colonel Dube, the boss of the Zimbabwe Defence Industries, which is a company founded back in 1984 to produce arms, ammunition, etc., secured a $53 million deal to supply uniforms, food, boots and ammunition to Kabila. These goods were transported to DRC on Zvinavashe transport, a company owned by the commander in chief of the Zimbabwean armed forces. In 1998, two more deals followed following a special request from Robert Mugabe to Kabila.

Le Zimbabwe a rapidement retiré des bénéfices de cet « investissement », si voulez le considérer comme tel. Juste avant la chute de Kinshasa, le colonel Dube, patron la Zimbabwe Defence Industries, une société créée en 1984 afin de produire entre autres des armes et des munitions, a conclu un contrat de 53 millions de dollars visant à fournir des uniformes, de la nourriture, des chaussures et des munitions à Kabila. Ces équipements ont été transportés jusqu'à la RDC par Zvinavashe Transport, une compagnie dont le propriétaire n'était autre que le commandant en chef des forces armées zimbabwéennes. En 1998, deux autres accords ont été conclus suite à une demande spéciale de Robert Mugabe à Kabila.

Congo-Duka was de eerste onderneming. Het was een joint venture tussen Zimbabwe Defence Industries en het Congolese equivalent, General Strategic Reserves, voor de levering van consumptiegoederen in de DRC. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat er in de Zimbabwaanse pers in die periode tal van artikelen verschenen die de Zimbabwaanse ondernemers ertoe aanspoorden in de DRC fortuin te gaan zoeken. Ik ging vorig jaar naar Harare om persknipsels te bestuderen. Hun teneur was de volgende: ga naar de DRC om handel te drijven, want er zijn miljoenen te verdienen. Zimbabwe koesterde hoge verwachtingen. Om de lokale investeringen aan te moedigen, gaf de Zimbabwaanse regering voor 33,6 miljoen dollar leninggaranties. Terzelfder tijd manipuleerde de regering echter ook het wisselkoersmechanisme in Zimbabwe, waardoor die onderneming failliet ging. De eerste poging om in de DRC geld te verdienen mislukte dus.

The first was a company called Congo-Duka, a joint venture between Zimbabwe Defence Industries and its Congolese equivalent, which is known as General Strategic Reserves, to supply consumer goods in DRC. It is important to realise that around this time, the Zimbabwean press was full of articles exhorting their businessmen to go to DRC to make money. I went to Harare last year to see through some press cuttings and it was basically saying: go there, you can make a million, go to DRC and exploit it. Zimbabwe had really high hopes. To encourage local investment, the Zimbabwean Government guaranteed $33.6 million worth in loan guarantees. But at that time, the Government was also manipulating the exchange rate mechanism in Zimbabwe and that company failed, so the first kind of real thrust to try and make some money out of DRC failed.

Le premier a créé une compagnie baptisée Congo-Duka, un joint venture entre Zimbabwe Defence Industries et son équivalent congolais, General Strategic Reserves destiné à approvisionner la RDC en biens de consommation. Il faut se rendre compte qu'à cette époque, les journaux zimbabwéens regorgeaient d'articles exhortant les hommes d'affaires de leur pays à se rendre en RDC pour y gagner de l'argent. L'année passée, je me suis rendu à Harare afin d'y parcourir des coupures de presse qui disaient, en gros : allez là-bas, vous pouvez y gagner un million, allez en RDC et exploitez-la. Le Zimbabwe entretenait vraiment de grands espoirs. Pour encourager les investissements locaux, le gouvernement zimbabwéen a garanti des emprunts à concurrence de 33,6 millions de dollars. Mais, à ce moment, il manipulait également le mécanisme des taux de change au Zimbabwe et cette compagnie échoua. La première tentative visant à gagner de l'argent sur le compte de la RDC n'aboutit donc pas.

De andere deal is beter bekend en heeft betrekking op Gécamines, het Congolese staatsbedrijf voor de ontginning van kobalt en koper. Op 4 september 1998 werd in Victoria Falls een top bijeengeroepen om de banden tussen de DRC en Zimbabwe nauwer aan te halen. Op deze top sloten de presidenten Kabila en Mugabe een deal voor een `autofinancieringsoptreden' van de Zimbabwean National Defence Force. Eén van de belangrijkste pijlers van deze strategie was het staatsbedrijf voor de ontginning van kobalt en koper.

The other deal is more well-known and concerns Gécamines, the DRC state- owned cobalt and copper mining company. There was a summit in Victoria Falls on 4 September 1998, convened to bring closer ties between DRC and Zimbabwe. At this summit, Presidents Kabila and Mugabe signed a deal providing for a `self-financing' intervention by the Zimbabwean National Defence Force (ZNDF). One of the main planks in this strategy was the state-owned copper and cobalt mining company.

L'autre contrat est mieux connu et concerne la Gécamines, la compagnie d'exploitation des mines et cobalt et de cuivre, compagnie dont l'État congolais est le propriétaire. Un sommet à Victoria Falls le 4 septembre 1998 devait resserrer les liens entre la RDC et le Zimbabwe. Lors de ce sommet, les présidents Kabila et Mugabe ont signé un accord prévoyant une intervention d'« auto-financement » de la Zimbabwean National Defence Force (ZNDF). La compagnie minière d'exploitation du cuivre et du cobalt constituait un des points les plus importants de cette stratégie.

Na de mislukking van Congo-Duka verwachtte de Zimbabwaanse regering opnieuw veel van deze operatie. Zij brachten een oude ZANU-PF-supporter op het podium, Billy Rautenbach, die u misschien kent en die in de DRC veel ervaring had opgedaan. Hij was eigenaar van de Ridgepoint Overseas Development Ltd. Deze onderneming verwierf het recht om kobalt te ontginnen in de omgeving van Lukasi. Rautenbach had vroeger al een 300 km lange weg aangelegd tussen Matadi en Kinshasa, maar de regering van de DRC heeft hem daarvoor nooit betaald. Zij werden het eens over een deal, een soort ruilhandel. Aan Zimbabwaanse zijde werd de deal gesloten door Rautenbach, Mnangagwa en een ongeïdentificeerde derde die president Robert Mugabe vertegenwoordigde. Volgens mij ging het om Leo Mugabe, zijn neef.

Again, with the failure of Congo-Duka, the Zimbabwean Government placed a lot of hope in the success of this operation. They brought in a long-time ZANU-PF supporter, Billy Rautenbach, whose name might well be familiar to you, who had extensive experience in DRC. He had a company called Ridgepoint Overseas Development Ltd and this company received the right to mine cobalt near Lukasi. Rautenbach previously built a 300 km road between Matadi and Kinshasa and the DRC Government failed to pay him. And they agreed a barter deal, if you like: a deal was agreed on the Zimbabwean side by Rautenbach, Mnangagwa, and an unidentified person said to be representing Robert Mugabe. I think it was probably Leo Mugabe, his nephew.

À la suite de l'échec de Congo-Duka, le gouvernement zimbabwéen plaça beaucoup d'espoir dans le succès de cette opération. Il fit entrer en piste un soutien de longue date du ZANU-PF, Billy Rautenbach - son nom vous est peut-être familier -, qui avait une grande expérience de la RDC. Il était propriétaire d'une compagnie appelée Ridgepoint Overseas Development Ltd qui reçut le droit d'exploiter le cobalt à proximité de Lukasi. Auparavant, Rautenbach avait construit une route de 300 kilomètres entre Matadi et Kinshasa et le gouvernement de la RDC ne l'avait pas payé. Ils ont donc conclu un échange : un accord reçut l'aval, du côté zimbabwéen, de Rautenbach, Mnangagwa et d'une personne non identifiée censée représenter Robert Mugabe. Je pense que c'était probablement Leo Mugabe, son neveu.

Volgens die deal kreeg Ridgepoint 37,5% van Gécamines, terwijl de regering van de DRC 62,5% behield. De winst werden volgens diezelfde verhouding verdeeld. Van het aandeel van 62,5% van de DRC ging echter 30% naar de financiering van de oorlogsinspanningen van Zimbabwe. Blijkbaar nam Kabila persoonlijk deel aan deze onderhandelingen, wat als hoogst uitzonderlijk werd beschouwd.

Under the terms of this deal, Ridgepoint received 37.5% of Gécamines, whilst the DRC Government retained 62.5%, with the profits to be split accordingly. However, of the DRC's 62.5% share they had to pay 30% of that to finance Zimbabwe's war effort. Apparently, Kabila personally took part in these negotiations, which was regarded as highly unusual.

Selon les termes de cet accord, Ridgepoint recevait 37,5% de Gécamines. Les 62,5 autres pour cent restaient la propriété du gouvernement de la RDC et les bénéfices étaient répartis en conséquence. Cependant, le gouvernement congolais devait payer 30% de sa part de 62,5% pour financer l'effort de guerre du Zimbabwe. Apparemment, Kabila a pris part en personne à ces négociations, ce qui était considéré comme extrêmement inhabituel.

Kort nadien werd Rautenbach door Kabila benoemd tot voorzitter van Gécamines. Geschat werd dat de onderneming in die periode maandelijks voor ongeveer zes miljoen dollar kobalt produceerde. Toch zou de Zimbabwaanse regering slechts een klein deel van de opbrengst ontvangen hebben, omdat het geld waarschijnlijk werd verdonkeremaand door hooggeplaatste personen. Rautenbach werd in 1999 door de Congolese regering de laan uitgestuurd. Op dat ogenblik werd hij door de Zuid-Afrikaanse regering ook vervolgd voor belastingaffaires. De moeilijkheden die hij ondervond bij de export van kobalt uit Durban waren eveneens een reden voor zijn ontslag. Gécamines voldeed ook niet aan de verwachtingen van Zimbabwe op het vlak van de opbrengsten. Een onbekende factor in die tijd was de toekenning van concessies voor bosontginning. Omdat alle deals mislukten, werd hout steeds belangrijker.

Shortly after this, Rautenbach was appointed by Kabila as chairman of Gécamines and it was estimated that the company was producing around $6 million of cobalt per month at around this time. However, it is believed that very little of this actually reached the Zimbabwean Government, probably being siphoned off by senior figures. Rautenbach was dismissed by the Congolese in 1999. At the same time, he was also being pursued by the South-African authorities for tax reasons and the difficulties in exporting the cobalt from Durban were part of the reasons for his dismissal. At that time Gécamines also failed to provide the returns that Zimbabwe was hoping for. What was not known about very much at this time, was the allocation of timber concessions. As all of these deals failed, timber became more and more important.

Peu après la conclusion de cet accord, Kabila nommait Rautenbach président de Gécamines. On estimait alors que la compagnie produisait du cobalt pour un montant d'environ 6 millions de dollars par mois. On pense toutefois que le gouvernement zimbabwéen ne perçut qu'une toute petite partie de cet argent, le reste étant probablement capté par des personnalités. Rautenbach fut démis de ses fonctions par les Congolais en 1999. Au même moment, il était poursuivi par les autorités sud-africaines pour des raisons fiscales et les difficultés d'exportation du cobalt de Durban furent un des motifs de son limogeage. À cette époque, Gécamines ne parvenait pas non plus à fournir au Zimbabwe le rendement escompté. On ne connaissait pas grand-chose alors des concessions d'exploitation du bois d'oeuvre qui avaient été accordées. Comme toutes ces affaires échouaient, ce bois devenait de plus en plus important.

Emmerson Mnangagwa, voorzitter van het Zimbabwaans parlement en voormalig leider van de geheime dienst van de militaire vleugel van ZANU-PF, is de spil van deze deals. Hij beschikt over veel ervaring op militair gebied en werd opgeleid in het Oostblok. Hij kreeg in de jaren '80 daarom de functie van minister van Staatsveiligheid, belast met de Central Intelligence Organisation (CIO). Tegelijkertijd was hij penningmeester van ZANU-PF en begon hij de handelsbelangen van de partij te ontwikkelen. Bij de CIO is hij bekend als `zoon van God'.

At the heart of these deals is Emmerson Mnangagwa, Speaker of the Zimbabwean Parliament, former Chief of Intelligence in ZANU-PF's military wing. He has extensive military experience and Eastern bloc training - which resulted in his being given the position of minister of state security, in charge of the Central Intelligence Organisation (CIO), in the 1980s. Simultaneously he was ZANU-PF's treasurer and began to develop the party's business interests. He is known as `Son of God' by the CIO.

Au coeur de ces échanges, on trouve Emmerson Mnangagwa, président du parlement zimbabwéen et ancien dirigeant des services secrets de l'aile militaire du ZANU-PF. Il peut se targuer d'une vaste expérience militaire et a été formé dans le bloc de l'est, ce qui lui a permis d'obtenir dans les années 80 le poste de ministre de la Sûreté de l'État chargé de la Central intelligence organisation (CIO). Il était par ailleurs le trésorier du ZANU-PF et a commencé à développer les intérêts commerciaux du parti. À la CIO, on l'appelle « fils de Dieu ».

Mugabe stuurde Mnangagwa in 1998 naar de DRC om de zware verliezen van de ZDF in de DRC te onderzoeken. In die periode begon het Ministerie van Landsverdediging rechtstreeks aan hem verslag uit te brengen in plaats van aan Moven Mahachi, de minister van Landsverdediging. In het voorjaar van 1999 wees Mugabe Mnangagwa aan als verantwoordelijke voor de ZDF in de DRC.

In 1998 Mugabe sent Mnangagwa to DRC to investigate the heavy losses the ZDF were incurring in DRC. At around this time the defence ministry began to report directly to him rather than to Moven Mahachi, the minister of defence and, in early 1999 Mugabe ordered Mnangagwa to assume responsibility for the ZDF in DRC.

En 1998, Mugabe envoie Mnangagwa en RDC pour rechercher les causes des lourdes pertes encourues par les ZDF (Forces de défense du Zimbabwe) en RDC. À peu près à la même époque, le ministère de la Défense commence à rapporter directement à lui plutôt qu'à Moven Mahachi, le ministre de la Défense. Au début de 1999, Mugabe ordonne à Mnangagwa d'assumer la responsabilité des ZDF en RDC.

Zimbabwe zag zijn interventie in de DRC als een gelegenheid om de natuurlijke grondstoffen van dat land in eigen voordeel te exploiteren en richtte daartoe een vennootschap op. Om ervoor te zorgen dat de winst de Zimbabwaanse politieke en militaire elite ten goede kwam, werkte Mnangagwa een ingewikkeld netwerk van bedrijven uit om de exploitatie van de grondstoffen te controleren en zorgde hij voor de nodige infrastructuur om de eindproducten te vervoeren.

Zimbabwe undoubtedly viewed its intervention in DRC as an opportunity to make money from the country's resources and created a corporate structure to enable this to happen. To ensure that profit would benefit Zimbabwe's political and military elite, Mnangagwa established a complex corporate web to control the resource exploitation, and the infrastructure necessary to transport the end products.

Incontestablement, le Zimbabwe voyait dans son intervention en RDC une occasion de gagner de l'argent grâce aux ressources du pays. Il a créé une société à cet effet. Pour s'assurer que les bénéfices profiteraient à l'élite politique et militaire du Zimbabwe, Mnangagwa a mis sur pied un réseau complexe destiné à contrôler l'exploitation des ressources ainsi que l'infrastructure nécessaire au transport des produits finis.

De inzet, medio 1999, van 11.000 Zimbabwaanse soldaten, een derde van de strijdkrachten, in de DRC zou door Kabila in VS-dollars worden betaald. Aangezien hij niet in staat was zijn belofte na te komen, bood hij mijn-, landbouw- en bosbouwconcessies aan. Ik wijs erop dat deze praktijk, waarbij een militaire macht of groepering controle verwerft over de grondstoffen van een armer land, strikt genomen niet illegaal is, maar steeds meer wordt toegepast. Er bestaat geen echte controle om duurzame exploitatie te waarborgen of om ervoor te zorgen dat de opbrengst de staat ten goede komt. Zulke overeenkomsten komen de elite persoonlijk ten goede en gaan ten koste van de vrede en van de bevolking. De Zimbabwaanse troepen verwierven aldus de controle over de Oost-Kasai en over Katanga, provincies die rijk zijn aan grondstoffen.

The mid-1999 deployment of 11.000 Zimbabwean troops, one third of total strength, to DRC was to be paid for by Kabila in US$. Unable to honour this pledge he offered mining, agricultural and forestry concessions. It should be remembered here that although this may not be strictly illegal it does represent an increasingly common trend, whereby a militarily powerful country or faction obtains natural resource rights from a weaker faction or country. No proper controls are in place to ensure sustainable exploitation or to ensure that revenues reach state treasuries. Such deals are ideal for elites to personally profit at the expense of peace and populations. This deployment saw Zimbabwean troops in control of resource-rich Kasai Oriental and Katanga provinces.

Le déploiement en RDC, à la mi-1999, de 11.000 soldats zimbabwéens, soit un tiers de la totalité des effectifs, devait être financé par Kabila en dollars américains. Incapable d'honorer cette promesse, Kabila a offert des concessions minières, agricoles et forestières. Il faut rappeler ici que, bien qu'il ne s'agisse pas à strictement parler d'une pratique illégale, il arrive de plus en plus souvent qu'une puissance ou qu'une faction militaire obtienne d'une faction ou d'un pays plus faible des droits sur l'exploitation des ressources naturelles. Aucun contrôle efficace n'assure une exploitation durable, ni que les revenus parviennent aux États. Ces arrangements sont idéaux pour permettre aux élites de s'enrichir au détriment de la paix et des populations. Les troupes zimbabwéennes ont fini par contrôler les provinces du Kasaï oriental et du Katanga, toutes deux riches en ressources.

In het najaar van 1999 werd Congo-Duka vervangen door Osleg (Operation Sovereign Legitimacy), dat volgens Moven Mahachi werd opgericht om de oorlog in de DRC te betalen.

In late 1999, Congo-Duka was replaced by OSLEG (Operation Sovereign Legitimacy), which, according to Moven Mahachi, was set up to pay for the war in DRC.

Fin 1999, Osleg (Operation Sovereign Legitimacy), anciennement connue sous le nom Congo-Duka, a, selon Moven Mahachi, été mise sur pied pour financer la guerre en RDC.

De directeurs van Osleg zijn: luitenant-generaal Vitalis Zvinavashe (opperbevelhebber van het Zimbabwaanse leger), Job Whabara (onderminister van het Ministerie van Landsverdediging), Onesimo Moyo (directeur van de Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe) en Isiah Ruzengwe (directeur-generaal van de Zimbabwe Mining Development Corporation). De vertegenwoordigers van Osleg waren de broer van Zvinavashe (kolonel Francis), majoor-generaal b.d. Dauramanzi en brigadier John Moyo. Osleg is in feite de commerciële arm van de Zimbabwaanse strijdkrachten. Hoewel Osleg werd opgericht om de oorlog in de DRC te financieren, bezaten de directeurs elk 2500 aandelen.

Osleg's directors are listed as: Lt gen Vitalis Zvinavashe (CinC Zimbabwean Army), Job Whabara (permanent sec ministry of defence), Onesimo Moyo (dctr Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe) and Isiah Ruzengwe (gen mgr of Zimbabwe Mining Development Corporation). Osleg's DRC representatives were Zvinavashe's brother (col. Francis), rtd maj gen Dauramanzi and brig John Moyo. Osleg is effectively the commercial arm of Zimbabwe defence forces. Although Osleg was established to pay for the war in DRC, the directors personally held 2500 shares each.

Les directeurs d'Osleg sont : le lieutenant général Vitalis Zvinavashe (CinC Zimbabwean Army), Job Whabara (second ministre permanent de la Défense), Onesimo Moyo (directeur de la Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe) et Isiah Ruzengwe (directeur général de la Zimbabwe Mining Development Corporation). Les représentants d'Osleg en RDC étaient le frère de Zvinavashe (colonel Francis), le major général en retraite Dauramanzi et le brigadier John Moyo. Osleg est effectivement le bras commercial des Forces armées du Zimbabwe. Bien qu'Osleg était destinée à financer la guerre en RDC, ses directeurs en détenaient chacun 2.500 parts.

Osleg moest handelspartners vinden die het bedrijf toegang tot de markt en expertise konden verschaffen. Daartoe vormde Osleg een joint venture met Comiex-Congo, dat in Kinshasa gevestigd is en waarvan Laurent Kabila de grootste aandeelhouder was. Het joint-venturebedrijf staat bekend als Cosleg. Wat was de bijdrage van Cosleg? In het partnerschapsakkoord tussen Osleg en Comiex-Congo staat dat Cosleg over de middelen beschikt om bescherming, verdediging, logistieke steun en algemene bijstand te verschaffen bij de ontwikkeling van commerciële projecten om delfstoffen, hout en andere grondstoffen van de Democratische Republiek Congo te onderzoeken, te exploiteren en te verhandelen.

What Osleg needed to do was secure business partners who could provide access and expertise. Accordingly, Osleg formed a joint venture with Kinshasa-based Comiex-Congo whose major shareholder was Laurent Kabila. The joint-venture company is known as Cosleg. What was Cosleg bringing to the deal? The partnership agreement of Cosleg states that it has `... the resources to protect and defend, support logistically, and assist generally in the development of commercial ventures to explore, research, exploit and market the mineral, timber and other resources held by the state of the Democratic Republic of Congo'.

Osleg avait besoin de partenaires économiques fiables qui lui permettent d'accéder au marché et la fassent profiter de leur expertise. Osleg a dès lors constitué un joint venture avec Comiex-Congo, basée à Kinshasa, et dont l'actionnaire principal était Laurent Kabila. Le joint venture s'appelle Cosleg. Quel était l'apport de Cosleg ? L'accord de partenariat de Cosleg prévoit qu'il dispose des ressources pour protéger et défendre, apporter son soutien logistique et encourager le développement d'entreprises commerciales afin d'explorer, de rechercher, d'exploiter et de commercialiser les minéraux, le bois et les autres ressources détenues par la République démocratique du Congo.

Cosleg is in de eerste plaats bekend om zijn partnerschap met Oryx. Na een vergadering tussen een Omaanse handelaar en Mugabe sloot de Omaanse firma Oryx Natural Resources een overeenkomst met de ZDF en met onbekende Congolese partners. Samen vormden ze Oryx Zimcon pvt ltd. Twee maanden later kreeg Cosleg de mijnbouwrechten, die vroeger in het bezit waren van de Minière de Bakwanga (MIBA), die wordt gecontroleerd door de Congolese staat. Daarna sloot Oryx Zimcon zich aan bij Cosleg en verenigde op die manier technische expertise met militaire macht. Osleg en Oryx kregen elk 40% en Comiex kreeg de resterende 20%. Cosleg bankiert bij de First Banking Corporation, dat voor 21% in handen is van ZANU-PF, en via de bankiers van Kabila.

Cosleg is most famously known for its partnership with Oryx. Following a meeting between an Omani businessman and Mugabe, an Omani firm, Oryx Natural Resources joined forces with the ZDF and unknown Congolese partners to form Oryx Zimcon pvt ltd. Two months later, Cosleg was granted the mining rights previously held by DRC state-owned Minière de Bakwanga (MIBA) for no cost. Then Oryx Zimcon joined with Cosleg combining technical expertise with military muscle. Osleg and Oryx received 40% each, Comiex the remaining 20%. Cosleg banks with First Banking Corporation, 21% owned by ZANU-PF, and Kabila's bankers.

Cosleg est bien connu pour son partenariat avec Oryx. Suite à une réunion entre un homme d'affaires d'Oman et Mugabe, une firme omanaise, Oryx Natural Resources, a allié ses forces avec les ZDF et des partenaires congolais inconnus pour constituer Oryx Zimcon pvt ltd. Deux mois plus tard, Cosleg se voyait accorder gratuitement les droits d'exploitation minière précédemment détenus par la Minière de Bakwanga (MIBA) qui appartenant à l'État congolais. Oryx s'est ensuite associée à Cosleg, combinant de la sorte expertise technique et puissance militaire. Osleg et Oryx ont chacun obtenu 40% et Comiex les 20% restants. Cosleg a pour banquiers la First Banking Corporation, détenue à 21% par ZANU-PF, et les banquiers de Kabila.

Oryx wou zich op de Londense beurs laten noteren, maar door de druk in verband met conflictdiamant ging dat niet door. Deze mislukking betekende dat kobalt en diamant minder opleverden dan verwacht. Aangezien de oorlog ongeveer 2 miljoen dollar per dag kostte, had Mugabe het hout nodig om te kunnen overleven.

Oryx tried to float on the London stock market but such pressure was related over the issue of conflict diamonds that the floatation did not go ahead. This failure meant that both cobalt and diamonds had failed to provide the expected returns. With the war costing an estimated $2 million per day, timber had become crucial to Mugabe's survival.

Oryx a tenté de se maintenir à la Bourse de Londres. Elle n'y est toutefois pas parvenue en raison de la pression relative aux diamants de la guerre. Cet échec signifiait que le cobalt et les diamants n'avaient pas procuré le return attendu. Étant donné que la guerre coûtait environ 2 millions de dollars par jour, le bois était devenu nécessaire à la survie de Mugabe.

Het is in dat kader dat de houthandel moet worden gezien. Op 6 januari 2000 richtte Cosleg in Kinshasa een nieuw bosontginningsbedrijf op, namelijk de Société Congolaise d'Exploitation du Bois (Socebo). Socebo is daarom de facto in handen van de regeringen van de DRC en van Zimbabwe. Socebo wil wereldleider worden in de handel in tropisch hardhout. Met 33 miljoen hectare ter beschikking zou deze doelstelling wel eens kunnen worden bereikt.

The timber deal is against this backdrop. On 6th January 2000 a new timber company was inaugurated in Kinshasa, the Société Congolaise d'Exploitation du Bois (Socebo), by Cosleg. Socebo is therefore de facto owned by the governments of DRC and Zimbabwe. It is Socebo's stated aim `to be the world leader in trading tropical hardwoods'. With a possible 33 million ha at its disposal this aim could just become a reality.

Le commerce du bois s'inscrit dans ce contexte. Le 6 janvier 2000, une nouvelle société forestière, la Société Congolaise d'Exploitation du Bois (Socebo) était inaugurée à Kinshasa par Cosleg. Dès lors, la Socebo est de facto détenue par les gouvernements de la RDC et du Zimbabwe. L'objectif de la Socebo est d'être le leader mondial du bois dur tropical. Avec 33 millions d'hectares à sa disposition, cet objectif a toutes les chances de devenir réalité.

Vóór de oprichting van de Socebo had men de Zimbabwaanse bosbouwcommissie gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Hiertoe stuurde ze Colin Phiri naar de DRC, die de concessieplannen opstelde.

Prior to this inauguration, the Zimbabwe forestry commission was asked to draw up a feasibility study for the deal and dispatched one Colin Phiri to DRC for this purpose. He drew up the concession plans.

Avant cette inauguration, la commission forestière du Zimbabwe avait été priée de mener une étude de faisabilité. Elle a pour cela envoyé Colin Phiri en RDC. Il a dessiné les plans des concessions.

De belangrijkste aandeelhouder van Socebo is Cosleg, dat 98,8% van de aandelen in handen heeft. De overige 1,2% zijn in handen van:

 • Mawampanga Mwana Nanga (minister van Financiën onder Laurent Kabila, thans minister van Visserij en van Veeteelt)
 • Abdoulaye Yerodia Ndombasi (minister van Buitenlandse zaken onder Kabila)
 • Godefroid Tcham'lesso (minister van Landsverdediging onder de twee Kabila's)
 • Charles Dauramanzi (niet zeker of het om dezelfde persoon gaat als de majoor-generaal, directeur van Osleg)
 • Colin Phiri (projectcoördinator van de Zimbabwaanse bosbouwcommissie, de man die de concessieplannen heeft opgesteld).

Socebo's shareholders are Cosleg, which holds 98.8%, the remaining 1.2% being held by:

 • Mawampanga Mwana Nanga (min of finance under L Kabila, now min of fisheries and livestock).
 • Abdoulaye Yerodia Ndombasi (min of foreign affairs under Kabila).
 • Godefroid Tcham'lesso (min of defence under both Kabilas)
 • Charles Dauramanzi (not sure if this is the same as maj gen dctr of Osleg)
 • Colin Phiri (projects coordinator of Zimbabwe forestry commission and man who drew up the concession plans).

L'actionnaire principal de la Socebo est Cosleg, qui détient 98,8% des actions. Les 1,2% restants sont détenus par :

 • Mawampanga Mwana Nanga (ministre des Finances sous Laurent Kabila, actuellement ministre de la pêche et du bétail).
 • Abdoulaye Yerodia Ndombasi (ministre des Affaires étrangères sous Kabila).
 • Godefroid Tcham'lesso (ministre de la Défense sous les deux Kabila)
 • Charles Dauramanzi (il n'est pas certain qu'il s'agisse du même que le major général, directeur d'Osleg)
 • Colin Phiri (coordinateur de projets de la commission forestière du Zimbabwe ; c'est lui qui a dessiné les plans de la concession).

Doordat het om 33 miljoen hectare gaat, is dit de grootste deal voor bosontginning ter wereld, maar de onderliggende boodschap van dit alles is ronduit beangstigend. In andere delen van de wereld zou een concessie van 100.000 hectare als zeer groot worden beschouwd, en een van 800.000 hectare als enorm. Hier gaat het om 33 miljoen hectare. De vijf concessies die tot nu toe door Socebo werden afgebakend, vertegenwoordigen samen iets meer dan een miljoen hectare, maar in documenten van de onderneming staat dat de regering van de DRC 33 miljoen hectare grond heeft aangewezen die Socebo mag exploiteren. In feite betekent dit dat Socebo elk bos dat door de overheid wordt gecontroleerd, vrijwel onbegrensd mag exploiteren. Volgens een bepaalde bron zal het merendeel van het hout in de DRC door Socebo worden gecontroleerd.

This 33 million ha does make this the world's largest ever timber deal but what is really frightening is the underlying message this sends. In other parts of the world a concession of 100,000 ha would be regarded as very large. A concession of 800,000 ha would be regarded as enormous. Yet, here we have 33 million ha. In fact, the five concessions delineated by Socebo total just over 1 million ha - what is really disturbing is that according to company documents the government of DRC `has initially identified 33 million ha of land which Socebo can exploit as it grows'. In effect, what this document says is that Socebo has virtually limitless scope in exploiting any forest under government control. One source stated that most timber in DRC will fall under Socebo's control.

Ces 33 millions d'hectares en font la plus grande exploitation forestière au monde. Toutefois, ce qui est réellement effrayant, c'est le message sous-jacent. Dans d'autres parties du globe, une concession de 100.000 hectares serait considérée comme très grande et une concession de 800.000 hectares comme énorme. Mais ici, il s'agit de 33 millions d'hectares. En fait, les cinq concessions tracées par la Socebo totalisent un peu plus d'un million d'hectares. Ce qui est troublant, c'est que, selon les documents de la société, le gouvernement de la RDC a initialement identifié 33 millions d'hectares de territoire que la Socebo pourra exploiter. En effet, ce document permet à la Socebo d'exploiter quasiment sans limitation toutes les forêts sous contrôle de l'État. Selon une certaine source, la plus grande partie du bois de la RDC tombera aux mains de la Socebo.

De concessies zijn de volgende:

 • Katanga, Kambove 250.000 ha
 • Katanga, Kambove & Kipushi 209.200 ha
 • Bandundu, Oshwe 240.000 ha
 • Bandundu, Oshwe 150.000 ha
 • Oost-Kasai, Ndemba 250.000 ha

Totaal: 1.099.200.

The delineated concessions are:

 • Katanga, Kambove 250,000 ha
 • Katanga, Kambove & Kipushi 209,200 ha
 • Bandundu, Oshwe 240,000 ha
 • Bandundu, Oshwe 150,000 ha
 • Kasai-Occidental, Ndemba 250,000 ha

Total 1,099,200.

Les concessions sont les suivantes :

 • Katanga, Kambove 250.000 ha
 • Katanga, Kambove & Kipushi 209.200 ha
 • Bandundu, Oshwe 240.000 ha
 • Bandundu, Oshwe 150.000 ha
 • Kasaï Occidental, Ndemba 250.000 ha

Total : 1.099.200.

Volgens bosbouwkundigen zijn de plannen van Socebo onrealistisch.

According to forestry experts, analysis of Socebo's plans identify that they are unrealistic as envisaged.

Selon les experts forestiers, les projets de la Socebo sont irréalistes.

Het was de bedoeling dat de operaties in Katanga op 1 april 2000 een aanvang zouden nemen, maar dat gebeurde slechts tegen het einde van het jaar 2001. Het is niet bekend of de concessies in de drie andere provincies, die ook op 1 april 2001 operationeel hadden moeten zijn, al worden geëxploiteerd. De investeringscijfers waren te laag en de vooropgestelde winsten te hoog.

Operations in Katanga should have commenced 1st April 2000 but did not in fact begin until late 2001. It is not known whether exploitation has begun in the other three provinces, all of which were scheduled to be operational by 1st April 2001. Investment figures were too low, expected profits too high.

Les opérations au Katanga devaient commencer le 1er avril 2000 mais n'ont en fait débuté que fin 2001. Nous ne savons pas si l'exploitation a déjà commencé dans les trois autres provinces, même si les concessions devaient être opérationnelles dès le 1er avril 2001. Les chiffres des investissements étaient trop faibles, les profits espérés trop importants.

Er waren verschillende redenen voor het uitstellen van de begindatum, maar de voornaamste was het gebrek aan investeringen. Volgens Socebo moest er 13.095.362 dollar ingezameld worden. De regeringen van de DRC en Zimbabwe zouden elk 1.250.000 dollar op tafel leggen en de overblijvende 10.595.362 dollar zou op de financiële markten worden geleend. Bosbouwkundigen beweren dat er in elke concessie ongeveer 30 miljoen dollar moet worden geïnvesteerd om de bosontginning op een behoorlijke wijze te kunnen uitbaten.

There were several reasons for the delay in commencing operations, the main one being lack of investment. According to Socebo it needed to raise $13,095,362: the governments of DRC and Zimbabwe would contribute $1,250,000 each, the remaining 10,595,362 to be borrowed from financial markets. According to forestry experts these concessions would need initial investment of around $30 million each to carry out properly managed forestry operations.

Plusieurs raisons expliquent le report du début des opérations, la principale étant le manque d'investissements. Selon Socebo, il fallait réunir 13.095.362 dollars. Les gouvernements de la RDC et du Zimbabwe devaient apporter 1.250.000 dollars chacun et les 10.595.362 dollars restants devaient être empruntés aux marchés financiers. Selon les experts forestiers, chacune de ces concessions nécessitait un investissement initial d'environ 30 millions de dollars afin d'assurer un abattage correct.

Volgens het rapport van het VN comité van experts bedroeg het oorspronkelijke startkapitaal 600.000 dollar en werd die som verduisterd door het kantoor voor de aankoop van diamant van de Minerals Business Company, nog een andere dochtermaatschappij van Cosleg.

According to the UN expert panel report initial start-up capital was in fact $600,000, which was embezzled by the diamond buying office of the Minerals Business Company, another Cosleg subsidiary.

D'après le rapport du comité d'experts des Nations Unies, le capital de départ s'élevait à 600.000 dollars. Il a été détourné par le bureau d'achat de diamants de la Minerals Business Company, une autre filiale de Cosleg.

Er werd uiteindelijk toch een investeerder gevonden. Elkin Pianim, ex-echtgenoot van Rupert Murdochs dochter Elizabeth, creëerde de firma Western Hemisphere Capital Management, die een joint venture vormde met Socebo, onder de benaming SAB Congo, om één van de Katangese concessies uit te bouwen. WHCM, dat zorgt voor het kapitaal en de uitrusting, bezit 60% van de aandelen. Socebo bezit 35% van de aandelen en de laatste 5% zijn in handen van het Institut National pour l'Étude et la Recherche Agronomique.

However, an investor was found: Elkin Pianim, former husband of Rupert Murdoch's daughter Elizabeth, created a company called Western Hemisphere Capital Management, which formed a joint-venture with Socebo, called SAB Congo, to develop one of the Katanga concessions. WHCM is providing capital and equipment and owns 60% of the shares. The other shares are owned by: Socebo, 35%; Institut National pour l'Étude et la Recherche Agronomique, 5%.

Mais on a finalement trouvé un investisseur. Elkin Pianim, l'ex-mari de la fille de Rupert Murdoch, Elizabeth, a créé Western Hemisphere Capital Management (WHCM). Cette compagnie a formé un joint venture avec Socebo, SAB Congo, afin de développer une des concessions katangaises. WHCM, qui fournit les capitaux et l'équipement, détient 60% des parts, Socebo 35% et l'Institut National pour l'Étude et la Recherche Agronomique les 5% restants.

Socebo negotieert eveneens met Assetfin, een Zimbabwaanse firma, eigendom van Time Bank, voor een andere concessie, waarschijnlijk de andere Katangese concessie.

Socebo is also negotiating with Assetfin, a Zimbabwean company owned by Time Bank, for another concession which would probably be the other Katanga concession.

Socebo négocie également avec Assetfin, une compagnie zimbabwéenne propriété de Time Bank, en vue d'obtenir une autre concession, probablement la seconde concession katangaise.

Een andere firma van Pianim, Western Hemisphere Resource Exploitation, vormt met Cosleg een joint venture voor diamantontginning.

Another Pianim owned company, Western Hemisphere Resource Exploitation formed a diamond mining joint venture with Cosleg.

Western Hemisphere Resource Exploitation, une autre firme de Pianim, a formé avec Cosleg un joint venture d'extraction du diamant.

Het is interessant om weten dat het comité van experts Mugabe zelf geïnterviewd heeft en dat die goed op de hoogte bleek te zijn van de Socebo-deal, wat het belang ervan aantoont.

It is interesting to note that the expert panel interviewed Mugabe himself, who demonstrated good knowledge of the Socebo deal - demonstrating the high level of importance attached to the deal.

Il est intéressant de noter que le comité d'experts a interrogé Mugabe en personne et que celui-ci semble être parfaitement au courant des affaires de Socebo, ce qui prouve la grande importance qu'on y attache.

Global Witness sprak met Elkin Pianim in Londen, waar hij African Hardwood Marketing Ltd. oprichtte, het exportbedrijf van SAB Congo. Pianim bevestigde dat Socebo opgericht was om Zimbabwe te voorzien van fondsen voor de dekking van de oplopende kosten voor zijn vredesmacht in de DRC. Dat klopt met de informatie die het comité van experts bekomen had, namelijk dat Socebo opgericht was om bij te dragen tot de oorlogsinspanningen in het raam van de South-South Cooperation. Het VN-comité van experts beweerde dat de houtkap in Katanga door militairen wordt uitgevoerd, wat overeenstemt met de informatie die Global Witness in Zimbabwe bekomen had. Pianim verklaart echter formeel dat de houtkap georganiseerd wordt door bosbouwkundigen die daarvoor speciaal aangetrokken zijn.

Global Witness spoke with Elkin Pianim in London, where he has created the export sales arm of SAB-Congo, African Hardwood Marketing ltd. Pianim confirmed that Socebo was set up `to provide for Zimbabwe covering the incremental costs of their peacekeeping force in DRC'. This, coupled with information obtained by the expert panel that Socebo was set up to `contribute to the war effort in the framework of South-South Cooperation'. The UN expert panel asserted that the logging in Katanga is carried out by military personnel, which corresponds with Global Witness' information from Zimbabwe, but Pianim stated that the logging was carried out by forestry experts especially brought in.

Global Witness s'est entretenu avec Elkin Pianim à Londres où il créait la branche d'exportation de SAB Congo, African Hardwood Marketing Ltd. Pianim a confirmé que la Socebo avait été fondée pour couvrir les dépenses supplémentaires de la force zimbabwéenne de maintien de la paix en RDC. Cela recoupe les informations obtenues par le comité d'experts selon lesquelles la Socebo avait été créée pour contribuer à l'effort de guerre dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Le comité d'experts des Nations Unies affirme que l'exploitation forestière au Katanga est assurée par du personnel militaire. Ces informations concordent avec celles recueillies par Global Witness au Zimbabwe. Mais Pianim déclare formellement que l'exploitation forestière est organisée par des experts en la matière spécialement engagés pour cette tâche.

Dat bewijst ten overvloede dat het hout dat van deze operaties afkomstig is, conflicthout is. Het wordt uitsluitend gekapt om de militaire operaties te financieren en om politieke en militaire elites te verrijken.

This clearly demonstrates that the timber resulting from these operations is conflict timber - harvested solely to fund military operations and to enrich political and military elites.

Cela démontre clairement que le bois d'oeuvre de ces opérations est du bois de guerre, abattu uniquement pour financer des opérations militaires et enrichir les élites politiques et militaires.

Pianim verklaarde dat er tot nu toe alleen naar Duitsland werd geëxporteerd, via Dar es Salaam, en hoofdzakelijk naar Zuid-Afrika, per trein door Zambia en Zimbabwe.

Pianim stated that sales so far were confined to Germany (via Dar as Salaam) and, mainly, South Africa (via rail routes through Zambia and Zimbabwe).

Pianim a dit que jusqu'à présent l'exportation se limitait à l'Allemagne, via Dar es Salaam, et surtout vers l'Afrique du Sud, grâce à des trains traversant la Zambie et le Zimbabwe.

De Socebo-deal is een bewijs van de dreiging van de `eersteministerfactor', deals die op hoog niveau worden gesloten zonder enig respect voor de wetten van de betrokken landen. De exclusieve concessies en de financiële ruggensteun door de regeringen van de DRC en Zimbabwe verschaffen Socebo een concurrentievoorsprong Uit documenten van de firma blijkt dat ze op deze wijze belangrijke kortingen kan verlenen waardoor ze greep krijgt op de markt. Goedkoop hout komt neer op niet-duurzame exploitatie: kwaliteitshout kan voor laagkwalitatieve doeleinden worden ingezet en de opbrenst volstaat niet om genoeg in de kapoperaties te kunnen investeren. Voor het VN-comité van experts is dit conflicthout en daar moet op wetgevend vlak tegen opgetreden worden.

The Socebo deal demonstrates the threat of the prime minister factor, deals done at high level without regard to the laws of either country. In this instance Socebo boasts a `competitive edge' in that it has exclusive concessions and financial backing of the governments of DRC and Zimbabwe. This allows it to, as company documents state, to offer big discounts to penetrate the market. Cheap timber means unsustainable exploitation as valuable hardwoods can be used for low grade uses, and the returns do not allow sufficient investment in logging operations. This is conflict timber, as identified by UN expert panel. Conflict timber should be legislated against.

L'affaire Socebo est une preuve de la menace que représente le « facteur premier ministre », c'est-à-dire des marchés conclus à un haut niveau sans respect aucun des lois des pays concernés. Dans ce cas, Socebo se targue d'une bonne position concurrentielle parce qu'elle bénéficie de concessions exclusives et du soutien financier des gouvernements de la RDC et du Zimbabwe. Il ressort des documents de la compagnie qu'elle peut ainsi offrir des remises importantes pour pénétrer sur le marché. Du bois bon marché est synonyme d'exploitation non durable car du bois de qualité peut être utilisé pour des usages moins valorisés et les bénéfices ne permettent pas d'investir suffisamment dans des opérations d'exploitation forestière. Pour le comité d'experts des Nations Unies, il s'agit de bois de guerre. Une législation devrait en interdire le commerce.

Wanneer ze op de wereldmarkt goedkoop hardhout aanbieden, zullen ze overspoeld worden met bestellingen. De vraag naar tropisch hardhout is immers onbevredigbaar. Omdat hardhout ook voor goedkope producten kan worden gebruikt, wordt de duurzame ontginning niet gestimuleerd.

If they go into the world timber market offering cheap hardwood, they will be flooded with orders. The demand for tropical timber is insatiable. Cheap timber means unsustainable exploitation, because you can use a valuable hardwood for a cheap product. Therefore, there is no incentive to log sustainably.

Si les entreprises concernées offrent du bois à faible prix sur le marché mondial, elles seront submergées par les commandes. La demande de bois tropical ne connaît pas de limites. Puisque du bois de qualité peut aussi être utilisé pour fabriquer des produits bon marché, l'exploitation forestière durable ne peut être encouragée.

Ik geef tot besluit onze definitie van conflicthout. Conflicthout is hout dat op in een bepaald stadium van het proces verhandeld wordt door gewapende groepen, zij het rebellenfacties, het reguliere leger of de burgerlijke administratie, om een conflict te bestendigen of om persoonlijk voordeel te halen uit conflictsituaties. Ik vind dit erg belangrijk, omdat illegale houtkap internationaal steeds meer veld wint. In Okinawa deed de G8 een vijfpuntenbelofte inzake illegale houtkap en het Britse Department for International Development werkt aan beleidsopties om die illegale houtkap te bestrijden. Wij lobbyen, naar ik meen met succes, om conflicthout toe te voegen aan de algemene criteria inzake illegale houtkap. Bovendien onderhandelen NGO's met de EU met het oog op een wetgeving om de import van illegaal hout, met inbegrip van conflicthout, uit te bannen. Er wordt immers aanvaard dat hout illegaal kan worden verhandeld. Voor USAID is de illegale houtkap een belangrijk beleidsitem en, voor wat het waard is, president Bush plaatste de illegale houtkap hoog op de agenda van zijn milieubeleid.

By way of conclusion, I would like to give our definition of conflict timber. Conflict timber is timber which is being traded at some point in the chain of custody by armed groups, be they rebel factions, regular soldiers or the civilian administration, to perpetuate conflict or take advantage of conflict situations for personal gain. I think this is important, because illegal logging is getting higher and higher up the international agenda. The G8 at Okinawa made a five point pledge on illegal logging and the British Government in the form of the Department for International Development are actually developing policy options to combat illegal logging. We are lobbying - and I think successfully - to try and get conflict timber added into the general criteria for illegal logging. So, the G8 are looking at it, the EU is looking at it as well, we and other NGOs are talking to the EU in the hope of trying to create legislation to ban the importation of illegal timber, including conflict timber. Currently, timber seems to be regarded as something that is allowed to be illegal. USAID has made illegal logging a major plank of its policy and President Bush, for what it is worth, has made illegal logging the number one issue in his environmental agenda, which I do not mention as very good, but anyway he has done that. Thank you very much.

En guise de conclusion, je vous livre notre définition du bois de la guerre. Il s'agit d'un bois qui est vendu par des groupes armés - qu'il s'agisse de factions rebelles ou de soldats d'une armée régulière - ou par l'administration civile afin de perpétuer un conflit ou de tirer un avantage personnel de situations de conflit. Je pense que c'est important parce que l'abattage illégal du bois prend une place de plus en plus importante dans les agendas internationaux. À Okinawa, le G8 a adopté un engagement en cinq points sur ce sujet et le Département britannique pour le Développement international élabore des options politiques pour combattre l'abattage illégal. Nous faisons du lobbying - et avec succès, je crois - pour que le bois de guerre soit ajouté aux critères généraux d'abattage illégal. Avec d'autres ONG, nous négocions avec l'Union européenne dans l'espoir que soit rédigée une législation bannissant l'importation de bois de guerre. Actuellement, on semble considérer que le bois peut être vendu illégalement. L'abattage illégal est devenu un des principaux points de la politique de l'USAID et le président Bush a placé ce point en premier ordre dans son agenda relatif à l'environnement. Cela vaut ce que cela vaut mais c'est toujours ça.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Mijn eerste vraag gaat over SAB-Congo, dat in handen is van Kabila junior, dat voor 35% een joint venture vormt met Socebo, samen met het bedrijf van Murdoch, Western Hemisphere Capital Management. We zouden deze politiek vanuit België en Groot-Brittannië moeten kunnen beïnvloeden. Socebo heeft een exportbedrijf, African Hardwood Marketing ltd. Staat dit bedrijf in verbinding met de Europese bedrijven? De heer Alley heeft gezegd dat dit bedrijf exporteert naar Duitsland. Hij spreekt over een kartel. Dat staat ook in zijn rapport. Bestaat dit kartel nog? Indien dit zo is, zijn de Belgische belangen daar nog in vertegenwoordigd? Ons onderzoek gaat over de periode vanaf 1995. Ondertussen is de situatie misschien gewijzigd. Dit kartel, indien het nog bestaat, gaat in tegen de Europese reglementering. Bestaat er een juridisch instrument om vanuit deze commissie voorstellen te formuleren in dat verband?
Mijn tweede vraag betreft enkele cijfers in verband met de export. De DRC exporteerde in 1999 voor zevenenzestig miljoen euro naar de Europese Unie. Ook de twee Congo's exporteerden in 1998, 1999 en 2000 jaarlijks samen ongeveer tussen 600.000 en 800.000 m³. De export van Angola naar Europa steeg van 722 m³ in 1998 tot 6000 m³ in 2000. Er is dus een enorme exportgroei in dat gebied, waar toch nog steeds oorlog heerst. Is België een afnemer van die bedrijven? Hoe kan de exportverhoging vanuit Angola worden verklaard?
Mijn derde vraag heeft betrekking op een ander document van Global Witness, van dit jaar, `Economies of Conflict: Private Sector Activity in Armed Conflict'. Daarin lees ik een speciale definitie van `conflict timber': `conflict timber is not necessarily illegal.' Ik kan me voorstellen dat die speciale definitie betekent dat er een belangrijk probleem is. Indien dit zo is, wat kan de commissie in dat verband ondernemen? Kunnen we dat verder onderzoeken? Is er een verband met België? België is niet zo sterk aanwezig in dat gebied, maar er bestaan wel met België verbonden zogenaamde `front companies'.

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Ma première question concerne la SAB-Congo, qui est aux mains de Kabila junior et qui forme à concurrence de 35% un joint venture avec l'entreprise de Murdoch, Western Hemisphere Capital Management. Nous devrions pouvoir influencer cette politique depuis la Belgique et la Grande-Bretagne. Socebo possède une entreprise d'exportation, African Hardwood Marketing ltd. Cette entreprise a-t-elle des liens avec les entreprises européennes ? M. Alley a dit qu'elle exportait vers l'Allemagne. Il parle, notamment dans son rapport, d'un cartel. Celui-ci existe-t-il encore ? Si oui, les intérêts belges y sont-ils encore représentés ? Notre enquête couvre la période commençant en 1995. Entre-temps, la situation s'est peut-être modifiée. S'il existe encore, ce cartel va à l'encontre de la réglementation européenne. Y a-t-il un instrument juridique permettant à cette commission de formuler des propositions à cet égard ?
Ma deuxième question concerne quelques chiffres relatifs aux exportations. La RDC a exporté en 1999 pour 67 millions d'euros vers l'Union européenne. Les deux Congo ont exporté ensemble en 1998, 1999 et 2000 entre 600.000 et 800.000 m³ par an. L'exportation de l'Angola vers l'Europe est passée de 722 m³ en 1998 à 6.000 m³ en 2000. Il y a donc eu une énorme croissance des exportations dans cette région où sévit encore toujours la guerre. La Belgique est-elle cliente de ces sociétés ? Comment s'explique l'augmentation des exportations en provenance de l'Angola ?
Ma troisième question concerne un autre document de Global Witness, de cette année, Economies of Conflict: Private Sector Activity in Armed Conflict. J'y trouve une définition particulière de conflict timber : « conflict timber is not necessarily illegal ». Je suppose que cette définition signifie qu'il y a un problème important. Si c'est le cas, que peut faire la commission ? Pouvons-nous examiner cela plus avant ? Y a-t-il un lien avec la Belgique ? Elle n'est pas très présente dans cette région mais certaines front companies ont des liens avec notre pays.

Kunt u zicht geven op die `comptoirs' of kunt u ons zeggen waar we daaromtrent informatie kunnen vinden?
Hout is een moeilijk te omschrijven bedrijfstak. Iedereen drijft handel met iedereen. Er is een enorme markt en die is vaak in handen van Aziaten. Dat gegeven is wel in het VN-rapport vermeld, maar niet in zo een belangrijke mate.
Vooraleer we doorgaan met de studie van de illegale houtkap moeten we ons afvragen of we hier iets kunnen mee doen en op basis van welke feiten.

Pouvez-vous nous donner des renseignements sur ces comptoirs ou nous dire où nous pouvons en trouver ?
Le bois est un secteur économique difficile à cerner. Tout le monde commerce avec tout le monde. Il y a un marché énorme qui est souvent aux mains des Asiatiques.
Avant de poursuivre avec l'étude sur l'abattage illégal, nous devons nous demander si nous pouvons faire quelque chose et sur la base de quels faits.

De heer Paul Wille (VLD). - Mijn vraag heeft dezelfde invalshoek. Het betoog van de heer Alley roept veeleer vragen op dan dat er worden oplost. Het gaat hier over het ethisch handelen en de benadering vanuit de overheid.
Als er een militair conflict is, dan is het niet onlogisch dat men de bezetting onder meer probeert te financieren met de opbrengst van grondstoffen van het land dat wordt bezet.
Dat dit gebeurt via bedrijven die men daarvoor inzet, is voor de ene misschien onaangenamer dan voor de andere, maar vanuit logistiek oogpunt is dat niet zo verwonderlijk.
De vraag is wie de aandeelhouders zijn van dergelijke bedrijven. In het geval dat de heer Alley aanhaalde is het nogal duidelijk wie de aandeelhouders zijn, maar wie zal in staat zijn de controle te doen op de oorsprong van de middelen die aanleiding geven tot aandeelhouderschap in privaatrechtelijke bedrijven? Wie zal op zuiver juridische basis kunnen nagaan wat het maatschappelijke doel is van die vennootschappen? Als we inzicht kunnen krijgen in de resultaten van dergelijke vennootschappen, dan zou het interessant zijn te weten hoe het eigen vermogen wordt beloond, waar de winsten van dergelijke ondernemingen naartoe gaan en in welke mate de kanalisering van die middelen tegengesteld is aan bijvoorbeeld de wetten van de landen van waar de aandeelhouders komen. We zeggen wel dat de wetten van de landen niet worden nageleefd, maar het is helemaal niet zo eenvoudig om dat de beoordelen.
Heeft de organisatie van de heer Alley na de fact-finding al contacten gehad met de grote internationale organisaties die zich bezighouden met geldbewegingen, zoals het IMF? Delen dergelijke organisaties de mening dat de hele activiteit illegaal is?

M. Paul Wille (VLD). - Ma question a la même portée. L'exposé de M. Alley pose beaucoup plus de questions qu'il n'en résout. Il s'agit ici de commerce éthique et de l'approche depuis les pouvoirs publics.
En cas de conflit militaire, il n'est pas illogique qu'on tente de financer notamment l'occupation avec les revenus des matières premières du pays occupé.
Le fait que cela se passe par l'intermédiaire de sociétés créées à cet effet est plus désagréable pour l'un que pour l'autre, mais d'un point de vue logistique, ce n'est pas étonnant.
Qui sont les actionnaires de ces sociétés ? Dans le cas mentionné par M. Alley, on sait qui sont les actionnaires mais qui donc pourra exercer un contrôle sur l'origine des moyens menant à l'actionnariat dans les entreprises de droit privé ? Qui pourra vérifier, sur une base juridique saine, quel est l'objet social de ces sociétés ? Si nous pouvons avoir connaissance des résultats de ces sociétés, il serait intéressant de savoir comment les fonds propres sont rémunérés, où vont les bénéfices et dans quelle mesure la canalisation de ces moyens est contraire, par exemple, aux lois des pays d'origine des actionnaires. Nous disons bien que les lois des pays ne sont pas respectées, mais il n'est pas facile du tout d'en juger.
L'organisation de M. Alley a-t-elle déjà eu des contacts avec les grandes organisations internationales qui s'occupent des mouvements financiers, comme le FMI ? De telles organisations estiment-elles que l'ensemble de l'activité est illégale ?

Is het probleem niet dat we nu goed hebben begrepen hoe het systeem door individuen of staten wordt georganiseerd, maar dat we nog niet klaar zijn met de beoordeling van de legaliteit of de illegaliteit van de praktijk. Wordt onze activiteit daardoor sterk begrensd of moeten we er precies dieper op ingaan?
Heeft u in dit specifiek dossier Belgische betrokkenheid ontdekt die ons ertoe zou moeten aanzetten naar personen, bedrijven of instellingen te kijken?

Le problème n'est-il pas que nous avons maintenant bien compris comment tout cela est organisé par des individus ou par des États, mais que nous ne savons pas encore comment décider du caractère légal ou illégal de la pratique ? Notre activité en est-elle dès lors fort restreinte ou devons-nous précisément approfondir les choses ?
Avez-vous découvert dans ce dossier spécifique des implications belges qui devraient nous inciter à mener des recherches concernant des personnes, des entreprises ou des institutions ?

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Het onderzoek van Global Witness toont aan wat we al wisten.
Mijn eerste vraag sluit aan bij de laatste vraag van de heer Wille. Hebt u bij uw onderzoek een spoor gevonden van Belgische bedrijven of vervoerders? Uit vroegere getuigenissen blijkt dat er ook via België verhandeld wordt, eventueel via de havens of via Belgische vervoerders die voor andere bedrijven werken.
Wie heeft de opdracht gegeven voor uw onderzoek en wie heeft het gefinancierd? Ziet u een middel om dit soort toezicht te institutionaliseren vanuit een internationale, nationale of regionale overheid?
U zegt dat de Britse regering maartregelen voorstelt om de houtplunderingen tegen te gaan. Kan u daar iets concreter over zijn? Welke maatregelen, welk actieplan? Welke stappen heeft Groot-Brittannië gedaan naar de Europese Unie toe?
We hebben al heel wat hoorzittingen over de diamant gehad. U kent wellicht het toezichtsysteem dat België voor import van diamant heeft uitgewerkt, maar dat niet door de andere Europese landen werd overgenomen. Kan een soortgelijke logica ook gevolgd worden voor hout?

Mme Sabine de Bethune (CD&V). - L'étude de Global Witness confirme ce que nous savions déjà.
Ma première question rejoint la dernière de M. Wille. Au cours de vos recherches, avez-vous trouvé trace d'entreprises ou de transporteurs belges ? Selon des témoignages antérieurs, des transactions se feraient également via la Belgique, éventuellement via les ports ou via des transporteurs belges qui travaillent pour d'autres entreprises.
Qui vous a chargés de mener cette enquête et qui en a assuré le financement ? Voyez-vous un moyen d'institutionnaliser ce type de contrôle à partir d'une autorité internationale, nationale ou régionale ?
Vous avez dit que le gouvernement britannique propose des mesures pour lutter contre le pillage du bois. Pouvez-vous être plus concret ? Quelles sont ces mesures ? Quel est le plan d'action ? Quelles démarches la Grande-Bretagne a-t-elle entreprises vers l'Union européenne ?
Nous avons déjà organisé de nombreuses auditions sur le diamant. Sans doute connaissez-vous le système de contrôle mis en place par la Belgique pour l'importation de diamants mais qui n'a pas été adopté par les autres pays européens. Une logique similaire est-elle envisageable pour le bois ?

Ten slotte wil ik het hebben over de ideologische basis. Ik meen te hebben begrepen dat u pleit voor een embargo op de invoer van hout uit conflictgebieden. Wegen de voordelen van een embargo op tegen de nadelen? Wat zijn uw argumenten?

Je termine par une question d'ordre idéologique. Vous semblez plaider pour un embargo sur les importations de bois en provenance des régions en conflit. Les avantages d'un embargo l'emportent-ils sur les inconvénients ? Quels sont vos arguments ?

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Een embargo is natuurlijk een mogelijkheid, maar op dit ogenblik kennen we reeds het FSC-label. In de praktijk is dit een veel interessanter middel want het is in feite een verborgen embargo. Het ingevoerde product moet voldoen aan een aantal normen van ecologische aard. We zouden de invoering van een ethisch label kunnen overwegen.
Het labelsysteem kan resultaten opleveren zonder dat we onze toevlucht moeten nemen tot een embargo. Het bedrijf van Murdoch is op het eiland Man geregistreerd. De heer Wille heeft verwezen naar de internationale financiële context, waarbij we altijd bij de financiële paradijzen terechtkomen. De ethische norm, die wij in onze commerciële relaties willen inbouwen, heeft een internationale dimensie. De bestaande WTO-reglementering wordt niet toegepast.

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Un embargo est évidemment une possibilité mais je signale qu'il existe déjà un système de label FSC qui en pratique est beaucoup plus intéressant parce que c'est en fait un embargo caché. Le produit importé doit satisfaire à un certain nombre de normes écologiques. Nous pourrions envisager l'instauration d'un label éthique.
Le système de label peut donner des résultats sans que l'on doive recourir à un embargo. L'entreprise de Murdoch est enregistrée à l'Île de Man. M. Wille s'est référé au contexte financier international, dans lequel on aboutit toujours à des paradis financiers. La norme éthique que nous voulons intégrer dans nos relations commerciales a une dimension internationale. L'actuelle réglementation de l'OMC n'est pas appliquée.

De voorzitter. - Ik wil hier ter attentie van de heer Alley nog aan toevoegen dat het de opdracht van onze commissie is de legale en illegale handel te onderzoeken die bijdraagt tot het instandhouden van het conflict in het gebied van de Grote Meren. Het is belangrijk hierop te wijzen omdat uit de vragen van de leden blijkt dat zij wel degelijk een onderscheid maken tussen legale en illegale handel. Ik wens dit onderscheid in geen geval te maken omdat dit ten opzichte van de DRC uiterst moeilijk is. Op welke basis kan men in een politiek instabiel gebied uitmaken dat de ene vorm van handel legaal is en de andere illegaal? Zolang de stabiliteit niet is teruggekeerd, er geen eenduidige regeling bestaat en er geen legitimatie is voor de regering, is het bijzonder moeilijk een dergelijk onderscheid te maken.

M. le président. - Je tiens encore à préciser à l'intention de M. Alley que la mission de notre commission consiste à enquêter sur le commerce légal et illégal qui contribue à entretenir le conflit dans la région des Grands Lacs. Il importe de le souligner parce que les questions posées par les membres montrent qu'ils font une nette distinction entre le commerce légal et le commerce illégal. En aucun cas, je ne tiens à faire cette distinction parce qu'elle est particulièrement difficile à établir en ce qui concerne la RDC. Dans une région politiquement instable, sur quelle base peut-on se fonder pour conclure qu'une forme de commerce est légale et une autre, illégale ? Tant que la stabilité ne sera pas rétablie, tant qu'il n'y aura pas de règle univoque ni de légitimation pour le gouvernement, il sera particulièrement difficile de faire une telle distinction.

De heer Patrick Alley. - De eerste vraag van senator Maertens heeft betrekking op African Hardwood Marketing. Het enige wat we over dit bedrijf weten, is dat het in Londen is gevestigd, dat het een dochterbedrijf is van een offshorebedrijf op het eiland Man, en dat het partners zoekt voor de export van hout naar Europa. In Duitsland is het daar al in geslaagd, maar ik weet niet om welke bedrijven het gaat. We onderzoeken dit verder.

Mr Patrick Alley. - The first question from Senator Maertens concerns African Hardwood Marketing. All we know about that company, is that it is established in London, a subsidiary of an Isle of Man company, an off-shore company, and that it is actively trying to develop links to export timber into Europe. It has already done that in Germany - I do not know which are the companies buying the stuff at this stage - we are carrying out further research.

M. Patrick Alley. - La première question de M. Maertens porte sur African Hardwood Marketing. La seule chose que j'en sache, c'est que cette entreprise est basée à Londres, qu'elle est une filiale d'une entreprise offshore de l'Île de Man et qu'elle tente de nouer des relations commerciales pour l'exportation de bois en Europe. Elle l'a déjà fait en Allemagne, j'ignore avec quelles entreprises. Nous poursuivons nos recherches.

Er is gevraagd of het kartel nog bestaat. Toen ik dit onderzoek voerde, vernam ik van een bosbouwkundige in Zuid-Afrika, die 20 of 25 jaar in de bosontginning in subsaharisch Afrika actief was geweest, dat het kartel niet als een formele overeenkomst mag worden beschouwd. Ik denk niet dat ook maar enige juridische actie tegen het kartel mogelijk is. Het is een feitelijke toestand. Het is wel merkwaardig dat door de houtkap van de Zimbabwanen in Katanga, het kartel is doorbroken. Dit zou kunnen wijzen op een krachtig optreden van het leger.

Regarding the cartel and the question whether it still exists, I was talking to a forest expert in Southern-Africa when I was carrying out these investigations, who had been working in the forest industry in the whole of Sub-Saharan Africa for probably 20 or 25 years, and what he was saying was that the cartel is not like a formal arrangement. I do not think there is any legal action you can take against it. It is more of an accepted fact. What is interesting here, is that the Zimbabwean logging in Katanga has broken that cartel, which presumably is a product of the strength of military intervention.

Quant à savoir si le cartel existe encore, en menant cette enquête j'ai appris d'un sylviculteur sud-africain qui avait travaillé 20 ou 25 ans dans l'industrie forestière en Afrique subsaharienne qu'il ne faut pas le voir comme une association formelle. Je ne crois pas possible d'intenter une action en justice contre le cartel. Nous devons le considérer comme un fait accompli. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'exploitation forestière zimbabwéenne du Katanga a brisé le cartel, probablement par une action militaire.

Ik weet niet waar de heer Maertens de cijfers met betrekking tot de export van hout haalt. Gaat het over Angola en over Uganda? Ik weet evenmin of ze juist zijn. Vast staat dat in een conflictgebied de export van natuurlijke rijkdommen altijd de hoogte in schiet. In bezette gebieden kent de export een exponentiële groei. Ik kan u een grafiek tonen uit ons verslag over Liberia, waaruit blijkt dat de export van hout die voordien vrij beperkt was, sinds 1999 elk jaar met 100% stijgt. Wat u zegt, wijst erop dat het hout afkomstig is uit een conflictgebied. Het hout dat België uit de DRC invoert, komt dus wellicht uit conflictgebieden. Uganda doet ongetwijfeld aan houtkap in de DRC, maar dat hebben we nog niet onderzocht. Momenteel kan ik evenmin zeggen of het hout dat België invoert, te maken heeft met de deal met Zimbabwe. Hiervoor hebben we meer informatie nodig.

Regarding the export figures for timber, I do not know if they are specific figures and I do not know from which country exactly they came from: you mentioned Angola and then Uganda, I am not sure whether you meant Uganda all the way long. What these give a clue to, is that if you look at any conflict region, export of natural resources generally rockets. It goes through the ceiling, when an armed faction has control of a certain territory. I could show you a graph in our report on Liberia where up to 1999, some timber exports were quite small and then shot off the map increasing by 100% per year every year since 1999. So, what you have mentioned, does illustrate that timber is coming from a conflict zone - Uganda, we have not started to investigate, but certainly it is logging in the DRC - and I would guess that the Belgian imports of timber from the DRC are coming from conflict zones. I have no information to suggest they are coming from the Zimbabwean deal we are talking about at this stage. More information could uncover that.

J'ignore si les chiffres de l'exportation de bois sont spécifiques et de quel pays il provient. Vous avez cité l'Angola puis l'Ouganda, mais je ne sais si vous visiez tout le temps l'Ouganda. Les chiffres montrent seulement que dans toute région en conflit, l'exportation des richesses naturelles augmente énormément. Elle perce les plafonds dès qu'une puissance armée occupe un territoire. Un graphique de notre rapport sur le Liberia montre que jusqu'en 1999, les exportations de bois étaient très limitées et qu'elles ont ensuite connu une très forte augmentation de 100% par an. Ce que vous avez dit prouve donc que le bois provient d'une région en conflit. Je suppose que le bois que la Belgique importe de RDC provient de régions en conflit. Il est certain que l'Ouganda exploite des forêts en RDC mais nous n'avons pas encore enquêté à ce sujet. Je suis actuellement incapable de dire si le bois importé par la Belgique provient de l'association avec le Zimbabwe. Il nous faudrait davantage d'informations.

Is conflicthout illegaal? Deze vraag wordt voortdurend gesteld. Voorts rijst ook de vraag naar het Belgisch verband. Er is geen specifiek Belgisch spoor. In een ander Afrikaans land, namelijk Liberia, is dat vermoedelijk wel het geval. Dat moet beslist eens worden onderzocht.

Conflict timber, is it illegal? This question came up again and again in different ways. There is also the issue of Belgian links. We do not have any specific Belgian links. In another country in Africa, in Liberia, we think we have got some Belgian links. I think there certainly are some things to explore in this respect.

Le bois de guerre est-il illégal ? Cette question revient à tout bout de champ. Il y a également la question des liens avec la Belgique. Nous n'avons rien de spécifique à ce sujet mais nous pensons qu'il y en a avec un autre pays africain, le Liberia. Je pense qu'il y a certainement des choses à explorer à cet égard.

Wat kunnen we als onderzoekscommissie doen? Dit hangt samen met de vraag naar institutionalisering van onderzoeken zoals die van Global Witness. Het beste wat er op dat vlak tot nu toe is bereikt, zijn de VN-panels van experts. Er wordt overwogen om een soort van permanent forum op te richten, dat bepaalde opdrachten zou kunnen vervullen. Het panel van experts heeft over het algemeen zeer nuttig werk verricht. Dit geldt in het bijzonder voor het onderzoek met betrekking tot Sierra Leone en Liberia. Naar aanleiding van dit onderzoek werden er krachtige aanbevelingen geformuleerd. Ik ben het evenwel niet met alles eens. Op het eerste verslag van het panel van experts over de DRC werd heel wat kritiek geformuleerd. Het mandaat van het panel werd verlengd en het tweede verslag was enigszins beter.

What can we do as an enquiry commission? This is linked with another question about how we can institutionalise the kind of investigation that Global Witness does. I think the nearest anyone has got to that, are the UN expert panels and I believe there are discussions under way to create a kind of permanent expert panel, that can be delegated to look at different tasks. I think the expert panel system has been, on the whole, very effective. Especially in the case of Sierra Leone and Liberia, the expert panels did some excellent investigations and came up with some quite robust recommendations. I do not agree with them all, but they did quite well. The first expert panel on the DRC was criticised, its mandate was extended and it came back with a slightly better report.

Que peut faire une commission d'enquête ? La question rejoint celle de l'institutionnalisation d'enquêtes comme celle de Global Witness. Le meilleur résultat à ce jour est la création des comités d'experts de l'ONU. Je crois que des discussions sont en cours en vue de créer une sorte de comité permanent chargé de diverses missions. Dans l'ensemble, le comité d'experts a fait du travail très utile. C'est surtout vrai pour les enquêtes sur la Sierra Leone et au Liberia, qui ont débouché sur des recommandations musclées. Je ne suis cependant pas d'accord sur tout. Le premier rapport du comité d'experts sur la RDC avait été très critiqué. Le comité a alors vu son mandat prolongé et le second rapport était un peu meilleur.

Een vast panel van experts houdt een zeker risico in. We weten dat een groot aantal VN-instellingen verzanden; goed betaalde bureaucraten dommelen er, in afwachting van hun pensioen, zachtjes in. Ik denk dus dat het beter is een beroep te doen op onafhankelijke experts om die panels samen te stellen.

I think the risk of having a permanent expert panel, if you like, is that a lot of UN agencies, in our experience, become rather moribund. You get a few bureaucrats earning an awful lot of money and they tend to get less and less brave because of their pension contributions to come. I think it is quite good to bring in outside experts to work on these panels.

Le risque pour un comité d'experts permanent est de paralyser nombre d'institutions onusiennes. À l'approche de leur pension, les bureaucrates grassement payés prennent de moins en moins de risques. Je crois préférable de faire appel à des experts extérieurs.

Het is niet onlogisch dat de natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt om gewapende conflicten te financieren. Natuurlijk is dat niet onlogisch! Dit gebeurt al duizenden jaren. Alexander de Grote deed het al. Dat betekent evenwel niet dat we die producten moeten kopen. Daar gaat het precies om. Gewapende groeperingen proberen uiteraard de natuurlijke hulpbronnen die ze controleren, te exploiteren, maar de verantwoordelijkheid ligt volgens mij bij de invoerlanden. In het geval van hout gaat het vooral over Europa en Azië, in het bijzonder China. Zij moeten weigeren hout te kopen waarvan de opbrengst wordt gebruikt om wapens te kopen. Dit is een ethische kwestie.

When there is a conflict, it is not illogical to try and find funding through natural resources. Of course, it is not illogical. People have been doing it for thousands of years. Alexander the Great was doing it. That does not mean however that we have to buy the product. I think that would be our point. Yes, of course, armed factions will try and exploit natural resources under their control, but I think that the responsibility is upon the consuming countries - and I think with timber, you are looking at Europe and Asia, more particularly China - to say no: we are not going to buy timber that funds a conflict. There is an ethical point there.

Il n'est pas illogique qu'on utilise les ressources naturelles pour financer les conflits armés. Cela se fait depuis des milliers d'années. Alexandre le Grand le faisait. Cela ne signifie pas que nous devions acheter ces produits. C'est là le noeud du problème. Les groupes armés essaient évidemment d'exploiter les ressources naturelles qu'ils contrôlent mais pour moi, la responsabilité de dire non réside chez les pays importateurs. Dans le cas du bois, il s'agit principalement de l'Europe et de l'Asie, en particulier la Chine. Ces pays doivent refuser d'acheter du bois dont les bénéfices servent à acheter des armes. C'est une question d'éthique.

Wie kan de oorsprong van de hulpbronnen controleren? Dat is vrij gemakkelijk: Global Witness is een zeer kleine organisatie - in totaal zestien mensen - die de handel in petroleum, diamant en hout onderzoekt in een groot aantal landen over de hele wereld. Ik wil even terugkomen op een andere vraag: het verslag over Zimbabwe was ongewoon voor ons. Wij doen geen onderzoek in Zimbabwe. We stootten toevallig op zeer interessante informatie, waarvan we meenden dat ze verder moest worden onderzocht. Gewoonlijk houden we ons jarenlang met een bepaald gebied bezig. Alle informatie over dat gebied interesseert ons. Als een kleine organisatie zoals de onze, met een zeer beperkt budget aan goede informatie kan geraken, denk ik dat het mogelijk moet zijn de hulpbronnen te controleren. Wij kennen de namen van de schepen die wapens invoeren in Liberia en van de schepen die hout uitvoeren. Als wij dat kunnen, moeten regeringen het zeker kunnen.

Who can control the origin of the resources? That is relatively easy: Global Witness is a very small organisation (there are sixteen people in total) and we work on campaigns on oil, diamonds and timber in many countries across the world. To come back on another question, the Zimbabwean report to us was unusual. We were not working on Zimbabwe. We just happened to come across some information which was very good and we thought we should follow that up. Usually, we work on an area for years. Any information we get on the whole is very good. It is not that difficult. If an organisation as small as ours, with a budget as small as ours, can come up with pretty good information, I think you can control resources. We know the names of ships that import arms into Liberia, as well as of ships that export timber from Liberia. If we can do that, then governments certainly can and I think they certainly do.

Qui peut contrôler la provenance des ressources naturelles ? C'est très simple : Global Witness est une toute petite organisation (elle compte seize personnes au total) et nous analysons le commerce du pétrole, des diamants et du bois dans un grand nombre de pays partout dans le monde. Pour en revenir à une autre question, le rapport sur le Zimbabwe était inhabituel pour nous. Nous n'y enquêtons pas. Nous sommes tombés par hasard sur des informations très intéressantes que nous avons cru devoir suivre. Habituellement, nous étudions une région pendant des années. Toute information relative à cette région nous intéresse. Si une petite organisation comme la nôtre peut obtenir de bonnes informations avec un budget très limité, je pense qu'il est possible de contrôler les ressources. Nous connaissons les noms des bateaux qui importent des armes au Liberia et de ceux qui exportent le bois. Si nous en sommes capables, les gouvernements doivent l'être au moins tout autant et je crois qu'ils le sont.

De heer Paul Wille (VLD). - Wat zou u doen als u de naam van Bob Dole in een dergelijke zaak zou tegenkomen? Zou u die informatie aan het licht brengen, zoals u het nu doet met Laurent Kabila? U zegt uitdrukkelijk: in dit bedrijf is het Laurent Kabila. Het gaat hier evenwel om zijn persoonlijke rijkdom; het onderzoek moet zich dus hierop toespitsen. Het is toch niet per definitie slecht voor iemand zoals hij om als ondernemer op te treden? Men moet de aard en de oorsprong van de toenemende rijkdom onderzoeken. Waar komt het vandaan komt en waar gaat het naartoe? De manier waarop u het voorstelt, impliceert als het ware een beschuldiging alsof politieke of militaire leiders geen handel mogen drijven. Dat is de ethische kwestie.

Mr Paul Wille (VLD). - What would you do, if you would find the name of Bob Dole in a kind of business like that? Would you mention the thing as you do now with Laurent Kabila? You are saying very specifically: look, in this company, it happens to be Laurent Kabila. However, it depends on his personal wealth, so the investigation should be about the personal wealth. But if someone like this is acting as an entrepreneur, that in itself is not basically bad. You have to look at the nature, at the origin and the increasing wealth. Where it comes from and where it goes to. The way you represent it, is already allocating a certain portion of guilt, because political or military leaders are showing up in business. That is the ethical point.

M. Paul Wille (VLD). - Que feriez-vous si vous trouviez le nom de Bob Dole dans une affaire de ce genre ? Le signaleriez-vous, comme vous le faites pour Laurent Kabila ? Vous dites explicitement : dans cette entreprise, c'est Laurent Kabila. Il s'agit toutefois ici de sa richesse personnelle et c'est donc sur ce sujet que devrait se concentrer l'enquête. Qu'une personne comme lui se comporte en entrepreneur n'est en soi pas mauvais, mais il faut analyser la nature et l'origine de sa richesse croissante. D'où vient-elle et où va-t-elle ? La façon dont vous présentez les choses implique déjà une part de culpabilité, comme si des dirigeants politiques ou militaires ne pouvaient avoir des activités commerciales. C'est là qu'est le problème éthique.

De heer Patrick Alley. - In onze verslagen noemen we de personen die volgens ons bij verscheidene transacties betrokken zijn. U hebt het over `schuld'. Wij identificeren enkel de mensen die bij bepaalde transacties betrokken zijn. We veroordelen hen niet. In ons jongste verslag over de petroleumindustrie in Angola vermelden we een hele reeks personen, gaande van de Russische maffia tot president dos Santos en George Bush.

Mr Patrick Alley. - What we try to do with our reports, is name the people whom we identify as being connected with various deals. You mentioned the word `guilt'. We are simply identifying people who are involved in certain deals. We are not trying them. In our latest report, which is on the oil industry in Angola, we name a whole raft of people, from the Russian Mafia through to President Dos Santos, to George Bush, who are involved.

M. Patrick Alley. - Dans nos rapports, nous essayons de nommer les personnes qui nous paraissent impliquées dans différentes transactions, nous ne les condamnons pas. Dans notre dernier rapport, sur l'industrie pétrolière en Angola, nous citons toute une série de personnes impliquées, de la mafia russe au président Dos Santos en passant par George Bush.

De heer Paul Wille (VLD). - Ik vraag me af waarom u met betrekking tot de invoer van hout naast Kabila geen aandacht schenkt aan Mahathir van Maleisië. Is er een morele reden waarom u de ene vernoemt en de andere niet?

Mr Paul Wille (VLD). - What would be the reason why in this particular trade, you are not dealing with Mahathir in Malaysia as you do with Kabila in this case? Do you have any moral reason to mention one and not the other?

M. Paul Wille (VLD). - Concernant les importations de bois, je me demande pourquoi, outre Kabila, vous ne citez pas Mahathir de Malaisie. Avez-vous quelque raison éthique pour citer l'un et pas l'autre ?

In het geval van Zimbabwe; bent u er zeker van dat de houthandel in handen is van offshorebedrijven? Het werken met offshorebedrijven in de goederenhandel is overigens niet illegaal. Hebt u bij uw onderzoek met betrekking tot kartels gezocht naar een verband tussen de activiteiten van de Maleisische en Zimbabwaanse regering?

In the case of Zimbabwe? Yes, if you situate the trade in timber, are you so sure that the off-shore companies - again something which by nature is not illegal as long as it is not forbidden to work with an off-shore company in trading in commodities - is the way to do it? Have you, for example, investigated when it comes to cartels, the possibility of linking the Malaysian and the Zimbabwean activities of government?

Et dans le cas du Zimbabwe ? Êtes-vous certain que le commerce du bois s'y fait par le biais d'entreprises offshore ? Faire appel à des entreprises offshore dans le commerce de biens n'est du reste pas illégal. Lors de votre enquête sur les cartels, avez-vous cherché un lien entre les activités des gouvernements malaysien et zimbabwéen ?

De heer Patrick Alley. - Er is in het verslag wel degelijk sprake van Maleisische banden. We vermoeden dat die bestaan, maar we hebben dat niet kunnen bewijzen. Aangezien Maleisië over de gehele wereld belangen heeft in hout, lijkt het me ook logisch dat ze investeren. De Maleisiërs hebben veel belangen en ze hebben ook een grote invloed in Zimbabwe. Een van onze informanten zweert dat de Maleisiërs niet betrokken zijn. We hebben niet kunnen aantonen dat ze dat wel zijn, maar Mahathir en zijn zoon worden wel vermeld.

Mr Patrick Alley. - The report does mention that. Yes, it does mention Malaysian links. We suspected there were Malaysian links to this deal, but we have not been able to demonstrate them. I feel that with Malaysian timber interests across the world, it is logical to think they would invest. Malaysians do have a lot of investments in Zimbabwe. They have influence. One of the persons who gave us a lot of our information on this, swore that Malaysians are not involved. We have not been able to prove they are. But it does mention Mahathir and his son.

M. Patrick Alley. - Le rapport parle de liens avec la Malaisie, liens dont nous avons toujours supposé l'existence mais que nous ne pouvons prouver. Comme les Malaysiens ont des intérêts dans le bois partout dans le monde, il me semblerait logique qu'ils investissent. Ils ont beaucoup d'intérêts et d'influence au Zimbabwe. Un de nos informateurs a juré que les Malaysiens n'étaient pas impliqués. Nous n'avons pas pu prouver le contraire.

Meestal praten we met het IMF en anderen over de financiële transacties, maar in dit geval hebben we dat niet gedaan. Over Cambodja en Angola hebben we zeer uitvoerig met het IMF gesproken, met als gevolg dat het IMF zich op basis van onze informatie uit Cambodja heeft teruggetrokken.

Do we talk to the IMF and others about financial transactions? In this instance, we have not done so. Usually, we do. Both in the case of Cambodia and Angola, we talked to the IMF extensively and in fact, in Cambodia the IMF withdrew from the country on the strength of the information we provided to them.

Nous parlons souvent de transactions financières avec le FMI mais dans le cas présent nous ne l'avons pas fait. Nous avons longuement parlé du Cambodge et de l'Angola, ce qui a eu pour conséquence que le FMI s'est retiré du Cambodge

Zimbabwe was voor ons een bijzonder geval. Misschien dat we later nog bijkomend onderzoek doen, maar momenteel geniet het niet de hoogste prioriteit.

On this case we are not, and this answers another question. Zimbabwe for us was a one-off piece of work. We may be carrying out further research, but right now for us it is not the highest priority.

Le Zimbabwe était pour nous un cas particulier. Peut-être ferons-nous ultérieurement des enquêtes complémentaires, mais actuellement ce n'est pas la première priorité.

We zijn niet op de hoogte van enige Belgische betrokkenheid.

About the question concerning Belgian involvement, I can say there is no specific Belgian involvement that we know about.

Nous ne savons rien d'une quelconque implication de la Belgique.

Een andere vraag heeft betrekking op de Britse regering en de maatregelen inzake de handel in illegaal hout. Dit is een cruciaal punt. De G8 hebben in Okinawa vijf beloften gedaan inzake de illegale houtkap. Illegale houtkap kwam toen voor het eerst op de internationale agenda te staan. We gaan er immers van uit dat illegale houtkap een cruciaal punt is voor het bestuur en de transparantie in conflicten en in andere opzichten. De Britse regering was bereid als coördinator op te treden. Het Department for International Development, het DFID, gelastte het Royal Institute of International Affairs een document op te stellen met de mogelijke beleidsopties inzake illegaal hout. Conflicthout is daar een onderdeel van. Momenteel is het probleem - en dit heeft te maken met de embargo's - dat bijvoorbeeld meer dan de helft van het hout dat uit Kameroen wordt geëxporteerd, volgens de Kameroense wet illegaal hout is. Dit betekent dat meer dan de helft van de inkomsten uit hout niet naar de regering gaat, maar in privé-handen of in de zakken van hoge politici verdwijnt. Dat gaat ten koste van de bossen en de bevolking. In Amerika en de EU bestaat momenteel geen wet die de import van dergelijk hout verbiedt. Zodra het in Kameroen op een schip is geladen en in internationale wateren terechtkomt, is het dus witgewassen en legaal. Niemand kan er iets aan doen. Het document van het DFID wil daar verandering in te brengen. Samen met het DFID en andere NGO's praten we met de Europese Unie, en met name met het DG Handel, om een wettelijke regeling uit te werken om de import van illegaal hout, waaronder dus ook conflicthout, te verbieden. Men gaat er al te vaak van uit dat voor hout andere regels gelden. In landen waar veel hout wordt gekapt zal de Wereldbank vlot samenwerken met houtbedrijven die geregeld de wet overtreden. Wij proberen beter te doen. Dat zou in de auto-industrie niet kunnen. Als u in een land een autofabriek opstart zonder te weten hoe u auto's moet maken, en als u de nodige grondstoffen steelt en geen belastingen betaalt, dan zal men tegen u optreden. In de houtindustrie, gebeurt dat echter niet. De Europese Unie en de meeste landen hebben importregelingen, importheffingen, tarieven en douanerechten om de import van gesmokkelde, gestolen of illegale goederen te verhinderen. Waarom kan dit niet voor hout? Illegaal gekapt hout - met legaal bedoel ik, gekapt volgens de wettelijke regels van het land waar het vandaan komt - zouden onze landen niet mogen toelaten. De consumenten mogen verwachten dat het hout dat ze kopen niet gestolen is. Daarom moeten we naar wetgeving streven.

Another question deals with the UK Government and measures on the trade in illegal timber. I think this is a really crucial issue. The G8 at Okinawa came out with a five-point pledge on illegal logging. This is when illegal logging began to creep up the international agenda, because people believe it to be crucial to the issues of governance, to transparency, of conflict and other areas. The UK Government volunteered to act as the coordinator for the G8 on this issue. The Department for International Development commissioned the Royal Institute of International Affairs to create a document on policy options of what to do about illegal timber and conflict timber is included in this. The problem you currently have - and this has to do with the issue of embargoes - if we take another country like Cameroon e.g., is that well over half of the exports of timber from Cameroon are illegal according to Cameroonian law. That means that well over half of the revenue from timber is not going to the Government, it is going into private hands or into senior politicians' pockets, at the expense of the resource and its people. There is currently no law in America or the EU to prevent that timber from coming in. So, basically, as soon as it is loaded on a ship in Cameroon, and as soon as it is in international waters, it is laundered, it is legal. No one can do anything about it. That is what the DFID paper is set up to address and we are also talking with them and with other NGOs to the European Union, DG Trade amongst others, to try and create legislation to ban the importation of illegally sourced timber, which would include conflict timber. I think that timber is too often regarded as something that has a different set of rules applying to it. You can go to countries with extensive logging operations and the World Bank will happily work with timber companies that regularly break the law. We are trying to be better. This would not apply if you were in the car industry. If you set up a car factory in a country and you did not know how to produce cars and you stole the raw materials from somebody to make the cars and you did not pay the taxes, someone would clamp down on you. But because it is the timber industry, they do not. Similarly, the European Union and most countries have importation rules, importation taxes and tariffs and they have customs to prevent the importation of contraband, of smuggled goods, of stolen goods, of illegal goods. Why not with timber? Illegally sourced timber - and when I say `legal', I mean according to the laws of the country it comes from - should not be allowed into our countries. The consumers have a right to expect that the timber they are buying, has not been stolen and that, I think, is where we should be looking for legislation.

Une autre question concernait le gouvernement britannique et les mesures en matière de commerce illégal du bois. C'est vraiment un point crucial. À Okinawa les membres du G8 ont fait cinq promesses concernant l'abattage illégal du bois. Cet abattage devenait alors le premier point à l'agenda international parce qu'on y voyait un élément crucial en matière de politique à mener, de transparence, de conflit, etc. Le gouvernement britannique était prêt à intervenir en tant que coordinateur. Le Department for International Development, le DFID, a chargé le Royal Institute of International Affairs de rédiger un document reprenant les options politiques possibles en matière de bois illégal, dont le bois de guerre. Ainsi, plus de la moitié du bois exporté du Cameroun est actuellement, selon la loi camerounaise, du bois illégal. Cela signifie que plus de la moitié des recettes du bois ne va pas au gouvernement mais disparaît dans des mains privées ou dans les poches de politiciens de haut rang, et ce au détriment du trésor et de la population. En Amérique et en Union européenne, aucune loi n'interdit actuellement l'importation de ce bois. Ainsi, dès que le bois chargé sur un bateau au Cameroun arrive dans les eaux internationales, il est blanchi et légal. Personne ne peut rien y faire. Le document du DFID veut modifier cela. Le DFID et d'autres ONG discutent avec l'Union européenne, notamment la DG Commerce, afin d'élaborer une réglementation légale pour interdire l'importation de bois illégal, y compris le bois de guerre. On considère trop souvent que d'autres règles doivent s'appliquer au bois. Dans les pays où beaucoup de bois est abattu, la Banque mondiale collaborera volontiers avec des entreprises forestières qui transgressent régulièrement la loi. Nous essayons de faire mieux. Cela ne serait pas possible dans l'industrie automobile. Si dans un pays quelqu'un commence à fabriquer des autos, mais en volant les matières premières et sans payer de taxes, une action peut être engagée contre lui. Dans l'industrie du bois, cela n'arrive pas. L'Union européenne et la plupart des pays disposent de réglementations des importations, de taxes à l'importation, de tarifs et de droits de douane pour empêcher l'importation de marchandises fraudées, volées ou illégales. Pourquoi n'est-ce pas possible pour le bois ? Le bois abattu illégalement, c'est-à-dire en ne respectant pas les règles légales en vigueur dans le pays d'origine, ne devrait pas pouvoir entrer dans nos pays. Les consommateurs doivent pouvoir acheter du bois non volé et c'est pourquoi une législation s'impose.

Een ecologisch label of een label dat aangeeft dat het hout uit een conflictzone komt, zou een interessante aanvulling zijn op de wetgeving, maar ik vrees dat men dan snel in aanvaring komt met de WTO. Dat is dus een groot probleem. Ik zie niet in waarom de maatregelen die voor diamant werden uitgewerkt, zoals het Kimberley-proces, niet op andere natuurlijke rijkdommen kunnen worden toegepast. In Afrika worden voor natuurlijke rijkdommen oorlog gevoerd.

Regarding ecological labelling or an equivalent to conflicts, it would be an interesting idea as an addition to legislation, I would say, but I think you would fall foul of the WTO pretty fast. That would be a major problem. With the measures on diamonds and the measures created for other sectors, I see no reason why not, I do not see why ideas like the Kimberly process cannot be extended to other natural resources. I think what we are saying in Africa, is the fact that wars are built around natural resources.

Un label écologique ou indiquant que le bois provient d'une zone de guerre serait un complément intéressant à la législation mais je crains qu'on se heurterait rapidement à l'OMC. Je ne vois pas pourquoi les mesures prises pour le diamant, comme le processus de Kimberley, ne pourraient pas s'appliquer à d'autres richesses naturelles. Ce que nous constatons, c'est qu'en Afrique les guerres sont menées autour des ressources naturelles.

Het is inderdaad logisch dat gewapende groepen gebruik maken van de rijkdommen die ze controleren. We zien echter dat natuurlijke rijkdommen vaak worden gebruikt om een conflict te financieren en dan zelf de oorzaak worden van het conflict. In het midden van de jaren negentig sprak ik in Cambodja met een defensie-attaché van de Australische ambassade. Hij toonde aan dat de offensieven van de Rode Khmer en het Cambodjaanse leger in het droge seizoen vooral op de voorraden van gekapt hout waren gericht. De militaire strategie was erop gericht voor miljoenen dollars hout buit te maken. De bossen worden eerst ontmijnd omdat de mensen ze willen ontginnen. Het hout wordt dus oorzaak van het conflict.

About the question whether it is not logical that an armed faction will use the resources under its control, I must say this is indeed logical, but what you see, is that in many cases, natural resources will be used to fund the conflict. And then it becomes a causal factor. I remember in Cambodia in the mid-1990s talking to an Australian defence attaché in the Embassy and he was showing that the dry season offensives of both the Khmer Rouge and the Cambodian Army were targeting log-stockpiles. That is what they wanted, millions of dollars worth of timber and military strategy was being designed around it. Demining operations of forests are carried out before demining operations in other areas, because people want to exploit the forests. So, it becomes a causal factor.

Il est logique que des factions armées utilisent les ressources qu'elles contrôlent mais dans beaucoup de cas, ces richesses naturelles sont utilisées pour financer la guerre et deviennent ensuite une cause de conflit. Au milieu des années 1990, je parlais au Cambodge avec un attaché de la Défense de l'ambassade australienne qui démontrait que les offensives des Khmers rouges et de l'armée cambodgienne durant la saison sèche visaient des stocks de bois abattu. La stratégie militaire était orientée en fonction des millions de dollars du bois. Lorsqu'on déminait, on commençait pas les forêts parce que les gens voulaient les exploiter. Cela devient donc un facteur causal.

Wij zijn geen voorstander van een embargo op hout. We willen een wet tegen illegale houtkap of conflicthout, niet tegen duurzaam geproduceerd legaal hout.

Coming back to the embargo question, we are not suggesting an embargo on timber, we are suggesting legislation against illegally sourced timber or conflict timber, not against sustainably produced legal timber.

Pour en revenir à l'embargo, nous n'en sommes pas partisans mais nous prônons une législation contre l'abattage illégal ou le bois de la guerre, pas contre l'exploitation durable de bois légal.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Het gaat ons niet om het onderscheid tussen legaal en illegaal hout. Het gaat om hout uit conflictgebieden en waarvan de opbrengst de oorlogseconomie in stand houdt. Illegaal hout draagt geen FSC-label. Om dit label te ontvangen, moet het product aan een groot aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn niet uitsluitend van ecologische aard.
Gisteren waren de verschillende NGO's die zich hiermee bezighouden, in Laken bijeen. Ook de houthandel - de UCBB - was hierbij aanwezig. Het zou nuttig zijn deze organisatie uit te nodigen om haar visie aan de commissie mee te delen. Wellicht zullen de verantwoordelijken van deze organisatie beweren dat ze niet weten waar het hout vandaan komt.
De heer Alley heeft evenwel verklaard dat de namen van de schepen die grondstoffen exporteren vanuit Liberia of Sierra Leone, bekend zijn. Als men hiervan een case study zou maken, moet het toch mogelijk zijn de filière bloot te leggen en de oorsprong, de transportroute, de trader en de bestemming van het hout te ontdekken. Het is uiteraard onbegonnen werk de houthandel in de hele wereld te onderzoeken, maar men zou een aantal filières kunnen blootleggen om de werking van het systeem na te gaan.
We hebben de medewerking nodig van de houthandel om terug te vinden waar de internationale handelaar het hout aankoopt. Op de plaats van ontginning worden meestal symbolen en markeringen op het hout aangebracht. De boomstammen die in de haven van Antwerpen liggen, dragen verschillende markeringen. Volgens mij moet het mogelijk zijn hieruit de oorsprong van het hout af te leiden. Er is een gebrek aan degelijke onderzoeksmethoden. Voor het hout geldt hetzelfde als voor de diamanten. Met betrekking tot de diamanthandel hebben we over het Kimberley-proces gesproken. De internationale gemeenschap zou soortgelijke processen moeten uitwerken voor andere grondstoffen, zeker voor de houthandel.
Wat mijn opmerking over de labelling betreft, wil ik erop wijzen dat we in België op zuiver economische basis een label kunnen invoeren. Er bestaat reeds een sociaal label. Ik pleit voor een ethisch label, specifiek voor de conflicteconomie. Ik ben bereid dienaangaande een wetsvoorstel in te dienen. Een Belgische regeling kan een eerste stap zijn voor de invoering van een Europees label. Onze houthandelaars zijn ongetwijfeld bereid hun medewerking te verlenen bij de invoering van een labellingprocedure. De toestand is ook voor hen onaangenaam omdat de consumenten voortdurend vragen waar het hout vandaan komt.

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Il ne s'agit pas de faire la distinction entre le bois légal et l'illégal. Nous nous intéressons au bois provenant des régions en conflit et dont le revenu contribue à maintenir l'économie de guerre. Le bois illégal ne porte pas de label FSC. Pour avoir droit à ce label, le produit doit répondre à de nombreuses conditions qui ne sont pas exclusivement d'ordre écologique.
Hier, les différentes ONG qui s'occupent du problème étaient réunies à Laeken. Le commerce du bois - l'UCBB - y était représenté. Il serait utile d'inviter cette organisation afin qu'elle dise son point de vue à la commission. Sans doute ses représentants prétendront-ils ignorer la provenance du bois.
M. Alley a cependant déclaré que le nom des bateaux qui exportent les matières premières depuis le Liberia ou la Sierra Leone sont connus. En procédant à une étude de cas, il devrait être possible de découvrir la filière et de connaître l'origine et la destination du bois ainsi que le trajet du transport et l'identité du marchand. Il est impossible d'examiner le commerce du bois au niveau mondial mais on pourrait mettre au jour certaines filières et vérifier le fonctionnement du système.
Nous avons besoin de la collaboration du commerce du bois pour retrouver l'endroit où le négociant international achète le bois. Sur le lieu de défrichage, des symboles et des marquages sont apposés sur le bois. Les troncs qui se trouvent dans le port d'Anvers portent différentes marquages. À mon avis, il doit être possible d'en déduire le lieu de provenance. On manque de méthodes de recherche sérieuses. Ce qui vaut pour le diamant est vrai aussi pour le bois. En ce qui concerne le commerce du diamant, nous avons parlé du processus de Kimberley. La communauté internationale devrait élaborer des processus similaires pour d'autres matières premières et particulièrement pour le commerce du bois.
Quant à ma remarque sur la labellisation, je tiens à souligner qu'en Belgique, nous pouvons instaurer un label sur une base purement économique. Il existe déjà un label social. Je plaide pour un label éthique spécifique pour l'économie de conflit. Je suis prêt à déposer une proposition de loi en la matière. Une réglementation belge peut être le premier pas vers l'instauration d'un label européen. Nos négociants en bois seront sans aucun doute disposés à apporter leur collaboration à la mise en place d'une telle procédure. La situation est désagréable pour eux aussi parce que le consommateur demande sans cesse d'ou provient le bois.

De heer Patrick Alley. - U zei dat we het niet over legaal of illegaal hout, maar over hout uit conflictgebieden hebben en dat het niet alleen om een milieukwestie gaat. Dat is de kern van de zaak. Ik ben het volledig met u eens. Hout wordt vaak gezien als een milieu- of ecologisch probleem. De mensen moeten hun mening herzien. Hout wordt gebruikt om oorlogen te financieren maar is ook ecologisch van groot belang. Een corrupte regering zal hout als een van de eerste rijkdommen exploiteren omdat het gemakkelijk te exploiteren is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld kimberlietdiamant waarvan de exploitatie miljoenen dollars vergt. Bij hout zie je wat je hebt: de bomen groeien en je moet ze alleen omhakken. Enkele soldaten met kettingzagen kunnen op korte tijd honderden of duizenden dollars verdienen. Dit is een groot probleem en om die reden moet conflicthout in de definitie van illegaal hout worden opgenomen. Als dit niet gebeurt, komt het in een onbekende categorie terecht en weet niemand wat hij ermee aan moet. Om die reden moet de handel in conflicthout internationaal als onaanvaardbaar worden beschouwd. De enige manier om dit te realiseren is wetgeving. Die kan evengoed worden opgenomen in een wettelijke regeling voor illegaal hout.

Mr Patrick Alley. - You started off by saying we are not talking about legal or illegal, but timber from conflict zones, and you went on to say that this is not just an ecological question. In my opinion, this is the crux of the matter and I entirely agree with you. I started off by saying that people think about timber very often as an environmental or ecological issue and people need to change their mind-set on that. Timber is used to fund wars, timber is crucial to ecology, timber is very often the first thing a corrupt government will turn to, to exploit, because it is easily exploitable unlike e.g. kimberlite diamonds, which would take several millions of dollar to exploit. With timber, you can see what you have got: the trees are growing and you just have to cut them down. A few soldiers with chainsaws could make hundreds of thousands of dollars in a really short time. That is a crucial issue and that is why, I think, we have to include conflict timber in any definition of illegal timber, otherwise it does fall into an unknown category that no one quite knows how to react to. That is why it should be regarded as internationally unacceptable to trade conflict timber and the only way to get to that is through legislation. And you might as well add it to the efforts to get legislation on illegal timber.

M. Patrick Alley. - Vous avez dit qu'il n'est pas question ici de bois légal ou illégal mais bien du bois provenant de régions en conflit, ce problème n'étant pas seulement d'ordre écologique. C'est là le noeud du problème et je partage entièrement votre avis. On considère souvent que le problème du bois est d'ordre environnemental ou écologique. La mentalité des gens devrait évoluer à cet égard. Le bois est utilisé pour financer des guerres, il est crucial au plan écologique et il est souvent une des premières choses qu'un gouvernement corrompu recherchera parce qu'il est facile à exploiter, contrairement au diamant dont l'exploitation nécessite des millions de dollars. Les arbres poussent au grand jour et il suffit de les abattre. Quelques soldats équipés de tronçonneuses peuvent rapporter des centaines ou des milliers de dollars en peu de temps. C'est un point essentiel et c'est pourquoi la notion de bois de guerre doit être intégrée dans la définition du bois illégal. Sinon, ce bois se retrouve dans une catégorie inconnue et personne ne sait comment réagir. Le commerce du bois de guerre doit donc être considéré comme inacceptable et ce au niveau international. La seule manière d'y parvenir est de légiférer et les efforts dans ce sens doivent pouvoir rejoindre ceux en faveur d'une législation sur le bois illégal.

We moeten weten waar het vandaan komt en we moeten het netwerk kennen. We zijn verschillende netwerken tegengekomen en we zijn van plan die verder te onderzoeken. Bij ons onderzoek naar olie in Angola doken, net als bij onze onderzoeken naar hout in Liberia en de DRC, en diamant, zeer vaak dezelfde namen op, bijvoorbeeld van wapenhandelaars, mensen met banden met de georganiseerde misdaad. De handel in grondstoffen uit conflictgebieden is zeer nauw verbonden met de georganiseerde misdaad. Het is voor misdaadorganisaties een goede manier om geld wit te wassen en te investeren; de risico's zijn groot, maar het kan soms zeer lucratief zijn. We schatten dat uiteindelijk ongeveer 30 à 40 personen achter de exploitatie van grondstoffen uit Afrikaanse conflictgebieden zitten. Die mensen brengen de grondstoffen uit en de wapens in het land. Dit moet verder worden onderzocht.

It is important to know where it comes from, it is important to know the network. There are various networks that we have come across and we are intending to do further research on this. When we looked to oil in Angola, as timber in Liberia and in the DRC, and diamonds, very often you come across the same names cropping up again and again, such as arms dealers, Mafia connected people. What you are looking at with this trade with resources in conflict zones, is a very highly criminalised trade. It is a very good place for criminal organisations to put their money: ideal money laundering, ideal way of investing - high-risk, yes, - but sometimes very lucrative. We guess that there are probably maybe 30 or 40 people who at the end of the day are behind most of the resource conflict exploitation in Africa. This is rather the top of the pile, the people who are getting the resources out and are putting the arms in. This needs more investigation.

Il importe de savoir d'où provient le bois et d'identifier le réseau. Nous en avons trouvé plusieurs et nous avons l'intention de poursuivre nos recherches. Dans nos enquêtes sur le pétrole en Angola ou le bois au Liberia et en RDC, sans oublier les diamants, très souvent, les mêmes noms revenaient, par exemple ceux de trafiquants d'armes et de personnes ayant des liens avec la mafia. Le commerce des matières premières provenant de zones en conflit est très étroitement lié au crime organisé. Pour des organisations criminelles, c'est une bonne manière de blanchir de l'agent et d'investir. Les risques sont grands mais c'est parfois très lucratif. Selon nos estimations, il y aurait tout compte fait 30 à 40 personnes derrière l'exploitation des matières premières de zones africaines en conflit. Ce n'est là que la pointe de l'iceberg, les personnes qui font sortir les matières premières et qui importent les armes. Il faut continuer à étudier ce problème.

Omdat ik geen Nederlands versta, heb ik niet begrepen wat de vertegenwoordiger gisterenavond in Laken over de houthandel heeft gezegd. Ik wil ook niet klinken als de cynische vertegenwoordiger van een NGO, maar de wereldhandel in tropisch hout is in handen van veel onverantwoordelijke bedrijven die maar al te goed weten dat er een probleem is met het hout dat ze kopen. Ze verzwijgen dit voor het publiek. Een voorbeeld is het zeer grote Deense bedrijf DLH Nordisk, dat op zijn website beweert dat het zeer veel waarde hecht aan het milieu. Het is ook een sponsor van Amnesty International in Denemarken. Dat is zeer goed voor hun imago, maar ze kopen hout van de Oriental Timber Company uit Liberia, dat door de VN-experts werd bestempeld als een organisatie die wapens verhandelt. Ze zeggen dat ze alle locaties waar hun hout wordt gekapt, inspecteren. Dit hout komt uit oorlogsgebied en ik ben er zeker van dat ze er niet zijn geweest. Global Witness, Greenpeace en de Deense NGO Nepenthes hebben DLH vorig jaar een open brief geschreven waarin ze dit allemaal aantoonden. De Deense pers heeft hieraan veel aandacht besteed. Het bedrijf antwoordde onmiddellijk dat het niet langer hout zou kopen van deze bedrijven of uit Liberia zolang dit volgens de VN niet in orde was. Twee maanden later kocht het alweer Liberiaans hout. Overigens vielen die twee maanden in het regenseizoen, waarin de houthandel zowat stilligt. Ze logen dus tegen de publieke opinie en hun sponsors.

Regarding the timber trade specifically, I did not understand what the representative said last night in Laken, because I do not understand Flemish, and I do not want to sound like the cynical NGO, but the tropical timber trade across the world is made up of a lot of extremely irresponsible companies which know full well that there is a problem with the timber they are buying. They know very well. They hide the issue from the public. One example is a very big Danish company called DLH Nordisk, which on its website has very strong environmental claims. It is also a business sponsor of Amnesty International in Denmark. It is very good for its public relations image, but they buy timber from the Oriental Timber Company in Liberia, which has been sighted by the UN expert panel as being an arms trafficking organisation. They say they go to all locations of where their timber comes from and inspect it. This timber comes from a war zone and I am sure they have not been there. Global Witness, Greenpeace and the Danish NGO Nepenthes wrote an open letter to DLH last year pointing all the stuff out and they immediately got big press coverage in Denmark. The company immediately responded by saying it would no longer buy timber from these companies and Liberia until the UN said this was OK. Within two months, they were buying timber from Liberia and the two months period was the Liberian rainy season, when the timber trade is virtually dead, anyway. They basically lied to the general public and to their sponsors.

Je ne comprends pas le néerlandais et n'ai pas compris ce que le représentant a dit hier soir à Laeken à propos du commerce du bois. Je ne veux pas non plus avoir l'air de parler comme une ONG cynique mais le commerce mondial en bois tropicaux est aux mains d'un grand nombre d'entreprises irresponsables qui savent parfaitement qu'il y a un problème avec le bois qu'elles achètent mais qui le cachent au public. Je prends pour exemple l'importante entreprise danoise DLH Nordisk qui, sur son site internet, se dit très soucieuse de l'environnement. Cette entreprise est également un des sponsors d'Amnesty International au Danemark. Tout cela est excellent pour son image mais ne l'empêche pas d'acheter du bois à Oriental Timber Company, au Liberia, une organisation reconnue par les experts des Nations unies comme s'adonnant au trafic d'armes. Ils prétendent inspecter tous les endroits d'où provient leur bois mais en fait il vient d'une région en guerre et je suis certain qu'ils ne se sont pas rendus sur place. L'an dernier, Global Witness, Greenpeace et l'ONG danoise Nepenthes ont adressé une lettre ouverte à DLH pour dénoncer tout cela. La presse danoise y a consacré beaucoup d'attention. DLH a immédiatement réagi en disant qu'elle s'abstiendrait dorénavant d'acheter du bois provenant de ces sociétés et du Liberia tant que les Nations unies n'auraient pas donné leur autorisation mais deux mois plus tard, elle achetait de nouveau du bois du Liberia. Qui plus est, les deux mois en question correspondaient à la saison de pluies, lorsque le commerce du bois est au point mort. DLH a donc menti à l'opinion publique et à ses sponsors.

Tijdens een succesvolle recente campagne bleek dat Greenpeace de import van hout uit Kameroen en Liberia naar Europa onderschepte. Zij hebben hun bronnen over Kameroen, maar wij hebben de informatie over Liberia geleverd. De houtbedrijven wisten niet wat er gebeurde. De actie van Greenpeace was gericht tegen de Oriental Timber Company omdat die duidelijk in wapens handelde. Eén bedrijf vroeg Oriental Timber Company om zijn naam niet langer op het hout te zetten, zodat niemand iets te weten kwam. Dus veranderden ze de naam.

In a very effective campaign that was running recently, people realised that Greenpeace were intercepting timber imports into Europe from Cameroon and Liberia. They have their own sources on Cameroon but on Liberia the information came from us. The timber companies did not know how it was happening. Greenpeace were targeting timber from this company (the Oriental Timber Company), because it is the one that is demonstrably trading in arms. One company wrote to the Oriental Timber Company and asked not to write their name on the timber so that no one could find out. So, they actually changed the name.

Une récente campagne très efficace a révélé que Greenpeace interceptait des importations en Europe de bois en provenance du Cameroun et du Liberia. Ils ont leurs propres sources d'information sur le Cameroun mais pour le Liberia, les informations venaient de nous. Les entreprises forestières ont été très surprises. L'action de Greenpeace était dirigée contre Oriental Timber Company parce que cette compagnie est impliquée de façon démontrable dans le commerce des armes. Une entreprise a demandé à Oriental Timber Company de ne plus mettre son nom sur le bois pour ne pas fournir d'indices. Le nom a donc été modifié.

Dit is het probleem met deze labels; de bedrijven willen alles voor het publiek verbergen. Labels zijn nuttig, maar ik hecht meer belang aan wetgeving. Op het einde van de jaren '90 deed het WWF een onderzoek naar de talrijke milieulabels op hout. Er zijn geloofwaardige labels, zoals dat van de Forest Stewardship Council, maar uit het onderzoek bleek dat 80% van de labels geen waarde had of zelfs leugenachtig was. Voor goede labels is een verificatiesysteem nodig. Dat is niet onmogelijk, en als het wettelijk haalbaar is, moet je het doen. Je moet echter streng zijn; het label moet iets betekenen. Het zou ook goed zijn positieve en negatieve labels te hebben. Zo kunnen sommige labels aangeven dat het hout uit een conflictvrij gebied komt, terwijl andere labels aangeven dat het hout uit de DRC, een oorlogsgebied, komt. Zo kan het publiek een duidelijke keuze maken als het een tuinbank uit hardhout koopt.

This is the problem with this kind of labelling and it shows the attitude of wanting to hide this from the public. That comes onto the issue of labelling. I think legislation is the way we should go. Labelling has its place, but it is a very complex issue. WWF carried out a survey in the late 1990s about eco-friendly labels on timber, of which there were many. There are some credible ones like Forest Stewardship Council (FSC), but there are loads of labels. They found that 80% of the labels were meaningless, if not downright lies. If you want to have labelling, you need a verification system. It is not impossible to do and if legislatively you can do it, then you should do it. But I think you need to be very strict on verification. The label has to mean something. I think it would also be good to have positive and negative labels. You could have labels on some timber that say `this timber comes from a conflict-free zone' but also labels on timber that comes from the DRC, from a conflict zone, so that the public is not just looking for the good label, but they'll know that if they are buying a garden chair made of hardwood furniture with a label saying `this comes from a conflict zone', they can make that choice.

C'est la le problème avec les labels et cela montre bien qu'on ne veut pas que le public soit au courant. Ces labels sont utiles mais j'attache plus d'importance à la législation. À la fin des années 90, le WWF a fait une étude sur les nombreux labels respectueux de l'environnement délivrés au bois. Il existe des labels crédibles, comme celui du Forest Stewardship Council, mais cette étude a montré que 80% des labels n'ont aucune valeur, certains étant même carrément mensongers. Des labels valables impliquent un système de vérification. Ce n'est pas chose impossible et si c'est réalisable au plan législatif, il faut le faire. Toutefois, pour que le label ait réellement un sens il faut se montrer très strict. Il serait bon aussi de prévoir des labels positifs et négatifs. Certains indiqueraient que le bois provient d'une région sans conflit et d'autres qu'il vient par exemple de la RDC, une région en guerre. Cela permettrait aux gens de choisir lorsqu'ils achètent un banc de jardin en bois dur.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - De Belgische houthandel heeft gisteren bij monde van de heer Stockmans van de Belgische federatie van de houtinvoerhandel gezegd dat de Belgische houtimporteurs geen controle of zicht hebben op de precieze herkomst van het hout. De handel is geglobaliseerd. Ze wensen wel mee te werken aan ethisch of ecologisch verantwoorde importnormen. We moeten het bedrijfsleven vragen wat de verschillende filières zijn. De heer Alley zegt immers ook dat het wel mogelijk zou zijn die bloot te leggen, indien men het zou willen. Ik kan me moeilijk voorstellen dat de hoeveelheid hout die de heer Bout zou vervoeren in zijn vliegtuigen, groter zou zijn dan wat via de cargo's binnenkomt. Een vliegtuig volstouwen met boomstammen levert meer problemen dan vervoer per schip.

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Le commerce belge du bois a déclaré hier, par la voix de M. Stockmans de la FBIB, la Fédération belge du commerce d'importation de bois, que les importateurs belges de bois n'avaient aucun moyen de contrôle et aucune idée de l'origine précise du bois. Le commerce est globalisé. Ils souhaitent cependant collaborer à l'élaboration de normes éthiques ou écologiques pour l'importation. Nous devons demander aux entreprises quelles sont les différentes filières. M. Alley affirme qu'il serait possible de les découvrir si nous le voulions. Je peux difficilement m'imaginer que la quantité de bois que M. Bout transporterait dans ses avions serait plus importante que ce qui arrive par cargo. Remplir un avion avec des troncs d'arbre pose plus de problèmes que le transport par bateau.

De heer Patrick Alley. - Ik ben mij bewust van de uitspraken van de vertegenwoordiger van de Belgische houtimporteurs. Ik ben nogal sceptisch gestemd. De houtindustrie zou hierover eerlijk moeten zijn. Men moet weten vanwaar het hout komt. Dit is typisch een sector die meer lippendienst bewijst dan de problemen echt aanpakt. Mochten die mensen dat willen, dan kunnen ze erachter komen waar het hout vandaan komt. Als hun hout uit Kameroen komt, dan kunnen ze iemand naar Kameroen sturen om na te gaan waar het vandaan komt. Ik ben er zeker van dit ze dit soms al doen. Laten we hun het voordeel van de twijfel gunnen. Laten we de houtbedrijven doen vertellen hoe hun netwerken in elkaar zitten. Het zou goed zijn dat een onafhankelijk waarnemer deze netwerken opspoort, uiteraard rekening houdend met het vertrouwelijke karakter van de handel. Als de Belgische industrie echt schoon schip wil maken met illegaal of conflicthout, dat ze dan een controle door iemand van Global Witness mogelijk maakt. Geef ons toegang tot de documenten. Dit moet door u worden gevraagd.

Mr Patrick Alley. - I appreciate what the person from the Belgian timber importers said. I am relatively cynical, I think it would be good if the timber industry is sincere about this. I do not think that currently, there is an excuse by the importers. I do not think there is an excuse not to know where the timber comes from. This is an example of an industry that is more paying lip service than actually really addressing the issue. If they wanted to know, they could find out. If their timber is coming from Cameroon, they could send someone to Cameroon - and it does not cost that much money - to go and have a look where it comes from. I am sure sometimes they already do that and they know full well. Let's give them the benefit of the doubt. Let's get the timber industries to tell us what their networks are. I think it would be good to get an independent observer in to be able to trace these networks, obviously taking into account commercial confidentiality. If the Belgian timber industry wants to say `OK, we want to be clean, we do not want illegal or conflict timber', then invite someone in, invite Global Witness to check it. Give us access to the documents or give you access to the paperwork. Why don't they do that? This should be said by you.

M. Patrick Alley. - Je suis conscient des propos du représentant des importateurs belges de bois. Mais je suis plutôt sceptique. Je pense qu'il serait bon que l'industrie du bois soit sincère à ce sujet. Dire qu'on ignore d'où vient le bois n'est pas une excuse. C'est un exemple d'industrie qui préfère ne pas aborder réellement le problème. S'ils voulaient savoir, ils pourraient. Si leur bois vient du Cameroun, ils peuvent y envoyer quelqu'un - cela ne coûte pas grand-chose - pour vérifier d'où provient ce bois exactement. Je suis certain qu'ils le font déjà de temps en temps et qu'ils savent parfaitement. Laissons-leur le bénéfice du doute. Que les industries du bois nous détaillent leurs réseaux. Il serait bon d'engager un observateur indépendant afin de tracer ces réseaux, en tenant compte bien entendu de la confidentialité commerciale. Si l'industrie belge du bois veut dire : « OK, nous voulons être clean, nous ne voulons pas de bois abattu illégalement ou provenant de régions en guerre », invitez alors quelqu'un, invitez Global Witness à vérifier. Donnez-nous accès aux documents administratifs. Pourquoi ne le font-ils pas ? C'est à vous de l'exiger.