GR 11

Belgische Senaat
Gewone Zitting 2001-2002
Parlementaire
onderzoekscommissie
«Grote Meren»

Hoorzittingen
Vrijdag 22 februari 2002
Ochtendvergadering
Verslag

GR 11

Sénat de Belgique
Session ordinaire 2001-2002
Commission d'enquête
parlementaire
«Grands Lacs»

Auditions
Vendredi 22 février 2002
Réunion du matin
Compte rendu

Hoorzitting met de heer François Misser, journalist, coauteur van «Les gemmocraties. L'économie politique du diamant africain»

Audition de M. François Misser, journaliste, co-auteur de «Les gemmocraties. L'économie politique du diamant africain»

(Voorzitter: de heer André Geens)

(Présidence de M. André Geens)

De heer François Misser. - Ik zal met u enkele overwegingen en vooral vragen overlopen met betrekking tot de plundering en de eventuele betrokkenheid daarbij van Belgen.
In het boek `Les gemmocraties. L'économie politique du diamant africain', dat de machtsfactoren belicht die in verband staan met de productie van en de handel in diamant in Afrika, heb ik geschreven dat diamant de smokkelwaar bij uitstek is. De waarde is zeer hoog in vergelijking met het volume en diamant is gemakkelijk te vervoeren. Het ontbreken van stabiele staatsstructuren, vooral in Congo, werkt de smokkelhandel in de hand. Voorts is de diamantmarkt tot op vandaag nogal ondoorzichtig. Zelfs in België, waar de grootste transparantie terzake bestaat, zijn de statistische instrumenten onbetrouwbaar.
Het probleem is niet de omvang, maar wel de herkomst van het ingevoerde diamant. Dit geldt niet voor Angola en Sierra Leone, waar een operationeel certificatiesysteem bestaat.
Vreemd genoeg zijn er in Congo omstandigheden waardoor smokkelaars zich niet exclusief met diamanten bezighouden. Dat een diamant gemakkelijk kan verstopt worden, is enkel van belang als men te doen heeft met een georganiseerde Staat en een goed werkende douaneadministratie. In Congo, waar de ambtenaren zeer slecht betaald worden, kan men vrij gemakkelijk volledige containers met allerhande smokkelwaar verzenden.
Onder het Mobuturegime bestond er al een omvangrijke sluikhandel in hout en koffie naar Congo-Brazzaville, Uganda en Rwanda. Sedertdien is het gezag, zowel van de regering als van de rebellen, nog verder afgebrokkeld. Gehele vrachten koffie worden verzonden naar Kameroen en hout naar Uganda.
Staat die export in verband met de oorlog en met de plundering van Congo? Ik heb dat zelf niet onderzocht maar ik wil het voorleggen aan uw commissie.
De fraude en de plunderingen betreffen dus niet alleen diamant en mineralen in het algemeen. Ik ben evenwel van mening dat het begrip plundering nader moet omschreven worden en dat moet onderzocht worden in welke mate die plundering conflictgebonden is. De plunderingen zijn niet ontstaan naar aanleiding van de oorlog in Congo in 1998. Het fenomeen bestond al tijdens de koloniale periode. Los van de juridische aspecten, zou ik dus een economische en sociale definitie van de plundering willen hanteren: plundering betekent dat iemand wordt beroofd van de vruchten van zijn goederen of van zijn werk, zonder daarvoor een billijke vergoeding te krijgen.
Het gaat in de eerste plaats om zuivere afpersing, bijvoorbeeld van kleine delvers door soldaten in Kisangani. Dit komt zeer veel voor, en zowel Congolese als Zimbabwaanse soldaten doen het. Ze graven zelf of zetten kleine handelaars onder druk.
Dan was er de zaak van de voorzitter van de Congolese Diamantfederatie, Alphonse Ngoy Kasanji, die een 265-karaatsdiamant moest afstaan aan veiligheidsagenten van Kabila. Professor de Villers wijdde hier een hoofdstuk aan in `Chasse aux diamants au Congo', een uitgave van het Afrika Instituut.
Een ander voorbeeld van dit soort afpersing vernamen we van Michel Rudatenguha, gewezen financieel adviseur van Laurent-Desiré Kabila, die nu voor Wamba dia Wamba zou werken. Volgens hem kwamen er bij de president aktetassen vol deviezen aan die afkomstig waren van de mijnen van Bakwanga.
Ik heb ook bewijzen dat de MIBA in 1997 Belgolaise het bevel gaf via Citybank en een Rwandese bank een bedrag van 3,5 miljoen dollar over te maken aan Comiex, het bedrijf van Laurent-Desiré Kabila. Vanaf dan werd de MIBA leeggezogen, haar voertuigenpark werd door de militairen ingepikt en haar villa's werden onder Kabila-getrouwen verdeeld. In deze zaak bleek Sibeka, een Belgisch bedrijf dat een aandeel van 20% bezit in MIBA, veeleer slachtoffer dan plunderaar te zijn.
Een andere vorm van afpersing is het onbezoldigd gebruik maken van gevangenen. Op die manier exploiteert het Rwandese leger de colombo-tantaliet-concessies en andere mijnen in Kivu, zonder enige tegenprestatie voor de Congolese staat of de Congolese rebellen. Volgens bronnen bij de rebellen van het RCD Goma namen de Rwandezen in het jaar 2000 honderden ton kassiteriet mee van Sominki, dat een Belgisch bedrijf was.
Er zijn ook meer verfijnde vormen van plundering, die de Wereldbank eufemistisch onethische contracten noemt. Vaak werd door personeelsleden van Gécamines, ooit één van de belangrijkste bedrijven van het land, aangeklaagd dat ze door afnemers werden vergoed tegen de prijs van het koper, terwijl er tijdens het raffinageproces andere metalen zoals goud of germanium werden gewonnen. Deze praktijk stamt uit de tijd van Mobutu, toen het koper van Katanga gedeeltelijk in Hoboken, Olen of nog elders werd geraffineerd. Misschien moet bij de Union Minière onderzocht worden of die beweringen in de werkelijkheid kloppen en of dergelijke praktijken nog steeds worden toegepast.
Een andere ethische kwestie is dat de Rwandezen in Kivu de delvers wel voor hun ertsen betalen, maar tegen een prijs die ze zelf bepalen.
Op dezelfde manier hebben de bedrijven in Congo en Angola, die een exportmonopolie gekregen hebben voor diamant, van dit voorrecht gebruik gemaakt om de comptoirs van opkopers te dwingen vrede te nemen met lage prijzen, wat dan weer een aanzet was tot smokkelactiviteiten.
Er zijn ook leonische contracten. Een schoolvoorbeeld is het contract waarbij RCD Kisangani in 1999 aan een bank in een fiscaal paradijs het recht overdroeg om Congolees geld uit te geven onder waarborg van de goud- en diamantreserves van de streek, wat een afstand van soevereiniteit inhoudt.
De rebellenbeweging heeft in november 2000 ook een monopolie verleend aan Somigl, dat onder leiding van de Rwanda-gezinde Aziza Gulamali uit Bukavu werd geplaatst. Haar naam wordt genoemd in een UNO-rapport over de wapenhandel ten gunste van de ex-FAR en hun Burundese bongenoten, de FDD. Als gevolg van het monopolie werden de comptoirs van lokale opkopers in Oost-Congo gedurende enkele maanden buitenspel gezet en dus benadeeld.
Van regeringszijde werd in september 1998 een merkwaardig contract ondertekend tussen Gécamines en Ridgepointe, een vennootschap van de blanke Zimbabwaan Rautenbach met zetel op de Maagdeneilanden. Het vreemde is dat op het contract, naast de handtekening van de gedelegeerd bestuurder van Gécamines, die van een minister van Kabila prijkt die voor Congo of de Gécamines tekende maar wel voor de buitenlandse vennootschap. De vraag is dus waar de belangen van het staatshoofd zich precies bevonden.
Krachtens dit contract gaat 80% van de opbrengst van de uitbating van de desbetreffende mijnen naar de buitenlandse firma in ruil voor de ontwikkeling van het project en slechts 20% naar Gécamines. Volgens het personeel van Gécamines is de financiële toestand van het bedrijf er als gevolg van dit contract niet op verbeterd, integendeel. Een groot deel van de productie ging immers aan hun neus voorbij om een zieltogende Zimbabwaanse raffinaderij van het faillissement te redden. Bovendien werd Rautenbach in 1999 door Kabila als voorzitter van de raad van bestuur van Gécamines aangesteld. Het was een duidelijk geval van belangenvermenging.
In 2000 werd het Ridgepointe-contract ingetrokken en werd de Belg George Forrest voorzitter van de raad van bestuur. Een gedeelte van de concessies die aan Ridgepointe waren toegewezen, werd evenwel onder Joseph Kabila toevertrouwd aan de Kababankola Mining Corporation, die geleid wordt door John Bredenkamp. Dit is een gewezen medestander van Ian Smith en hij staat bekend als wapenhandelaar.
Wat is nu de rol van de Belgen? In Katanga wordt door velen beweerd dat ook toen de heer Forrest aan het hoofd van Gécamines stond, dat is van november 1999 tot juni 2001, er belangenvermenging was omdat dezelfde persoon van twee wallen at.
De Forrest-groep was immers in verschillende mijnen een partner van Gécamines. Volgens de Congolese krant Le Palmarès zou de groep de opbrengsten van de Luiswishi-mijn niet eerlijk hebben verdeeld. De krant beschuldigt de groep ervan te hebben geprofiteerd van het Gécamines-debacle in oktober 2001. De vakbonden van de Gécamines hekelen alle contracten die door de regering aan het bedrijf werden opgelegd.
Die contracten zouden Gécamines van haar meest productieve onderdelen beroven. Zo werd de westelijke groep verkocht aan een joint venture van Forrest en het Canadese Kinross, dat vertegenwoordigd wordt door de Belg Urbain Brabants. Die twee firma's verkrijgen in de westelijke groep een belang van 70%, zodat slechts 30% in handen van Gécamines blijft. Het zijn verhoudingen die doen denken aan het Ridgepointe-contract.
Zijn deze Congolese beschuldigingen gefundeerd? De Belgische Staat kan de voorlegging van de desbetreffende contracten eisen.
Naar verluidt heeft de Delcrederedienst voor de bouw van de STL-raffinaderij een dekking ten bedrage van 120 miljoen dollar verleend. Ik weet niet of het u bekend is dat deze zaak bij de Wereldbank werd ingediend door een vzw met de naam `La Communauté katangaise d'Outre Mer'. De Wereldbank heeft de regering in Kinshasa nochtans herhaaldelijk op het hart gedrukt geen onethische contracten af te sluiten. Ook andere landen wier bedrijven zich tot dergelijke operaties in Congo dreigden te laten verleiden, werden verzocht de bedrijven in kwestie tot de orde te roepen.
Onder de noemer van de leonische contracten valt ook het geval van Sibeka. In februari 2000 laat Kabila's minister van mijnen de directie van de MIBA weten dat de Zimbabwaanse firma Osleg de plaats van De Beers inneemt in een project voor de ontginning van kimberliet in Tshibwe in samenwerking met de Congolese Staat. De ontginning zal gebeuren door Sengamines, een joint venture van Osleg, Comiex en Oryx dat aan een Omaanse prins toebehoort. Naar verluidt had deze vennootschap ook een Belgische aandeelhouder, Jean-François Velghe, die intussen overleden is, maar ik heb deze informatie nog niet kunnen natrekken. De toekomst van de MIBA is afhankelijk van de ontginning van Tshibwe, maar ze ziet de opbrengst van die exploitatie nu aan haar neus voorbijgaan. De MIBA verwerkt alleen nog het afval en het personeel wordt niet langer in deviezen betaald.
Bovendien is er een rechtstreeks verband tussen deze operatie en de oorlog. Onder de aandeelhouders van Sengamines bevinden zich immers de stafchef van het Zimbabwaanse leger en de permanente secretaris van de minister van Defensie.
Er is nog een ander raakpunt met de vijandelijkheden. Er zijn vaak hevige gevechten tussen Congolese en Zimbabwaanse militairen enerzijds en de Bakwa Lukusa, Kasai-delvers uit de dorpen die de concessies omringen en die zich als de eigenaars van de mijnterreinen beschouwen.
Wat de Belgen betreft, meldde de Namibische krant Die Republikein in februari 2000 dat een vennootschap gevormd naar het voorbeeld van Osleg, waarin niet alleen Namibische officieren, maar ook Walter Hailwax, de Belgische ereconsul in Windhoek en wapenhandelaar John Bredenkamp participeerden, ook een diamantconcessie had gekregen in Tshikapa.
Dan is er nog een recent probleem, waarvan nog moet blijken of het aanleiding zal geven tot plundering van Congolese rijkdommen vanuit Angola. Als beschermer van Kabila poogt dit land een contract los te krijger voor de exploitatie van mijnen in het grensgebied. De Angolese vice-minister van Mijnen eiste in januari jl. tijdens een bezoek aan Kabila een schadevergoeding van de Democratische Republiek Congo. Het argument is dat de alluviale diamanten van Tshikapa in Oost-Kasai en van Tembo en Kimbangu in Beneden-Congo hun oorsprong hebben in kimberlietlagen op Angolees grondgebied. Dat is geologisch correct, maar nog nooit werd inzake ontginning van grondstoffen een dergelijk volgrecht erkend.
Luanda eist nu zijn aandeel van de opbrengst. Dit verhaal is niet ten einde, maar ik vond het toch interessant u deze elementen mee te delen.
We kunnen begrip opbrengen voor de frustratie van Angola, want er bestaat sedert meer dan tien jaar een ononderbroken smokkelhandel van Angola naar Congo. Niet alleen UNITA, maar ook de Congolese delvers - Bana Lunda - zijn hierbij actief. De heer Filip De Boeck van de KUL kan u daar meer over vertellen. Hij verbleef vaak in Bandundu en ging zelfs stiekem naar Angola. Hij is goed op de hoogte van de situatie.
De smokkelhandel wordt dus bedreven door UNITA, de Bana Lunda, de Garimpeiros (dat zijn de Angolese rebellendelvers), en het Angolese leger zelf. Zij smokkelen de edelstenen over de Congolese grens.
Tot nu toe werd veel gesproken over de trafiek van Congo naar Angola, maar om het werkelijke nadeel dat Congo lijdt te kunnen inschatten, moeten we ook rekening houden met de eveneens aanzienlijke trafiek van Angola naar Congo.
Omwille van die verboden export van Angola naar Congo vond de groep Leviev, die geassocieerd is met het monopolie van de export van Angolese diamanten, het nuttig in Kinshasa een comptoir te openen.
Ik geef u nu nog enkele elementen die nader onderzoek verdienen.
Een eerste belangrijk element, dat niet onmiddellijk op een plundering lijkt, betreft de petroleum.
Angola en Congo zijn buren. Van Engelse kant zijn er de boringen van TotalFinaElf, dat met deze landen een geschil heeft over de afbakening van de petroleum-offshore. Volgens de Libre Belgique en andere bronnen zou de heer Victor Mpoyo, een vroegere minister van Kabila die nog bij Elf gewerkt heeft, het geschil bevroren hebben. Dat komt neer op een gunst voor Angola. Hieruit kan nadeel ontstaan voor Congo.
Een ander element is de prijs van de elektriciteit. De Congolese ondernemingen klagen over de te hoge elektriciteitstarieven terwijl de elektriciteit van Inga, die door de fameuze Ingashaba-lijn wordt geëxporteerd naar Zambia, Zimbabwe en de rest van zuidelijk Afrika, aangeboden wordt aan uiterst competitieve prijzen. Het zou interessant zijn aan experts te vragen of de voorgestelde contracten al dan niet billijk zijn.
Een volgend element is de band met de oorlog. Ik moet eerst opmerken dat de oorlog om de diamant in Congo en elders niet in 1998 is begonnen. Het verslag van de Lumumba-commissie herinnert aan de steun die bij de afscheiding van Zuid-Kasai is verleend aan Forminière, de voorloper van MIBA.
Er woedt ook nog een andere oorlog die weinig in de media komt en waar weinig mensen zich om bekommeren, maar die toch veel slachtoffers maakt. Het is de oorlog tussen de grote ondernemingen en de clandestiene delvers. De bloedigste episode dateert uit 1979, toen meer dan driehonderd Congolese mannen, vrouwen en kinderen omkwamen. Zij verdronken bijna allen in Katekelai in Oost-Kasai na een treffen met de mijnbrigade van MIBA, die vaststelde dat ze in haar ontginningsgebied waren binnengedrongen.
In landen zoals Congo waar een oorlog woedt, is de officiële handel onderworpen aan douanerechten en andere taksen die uiteindelijk ook in de staatsbegroting terechtkomen.
In die geest draagt ook de diamant bij tot het voortduren van de oorlog, hoewel het deel dat naar de regering gaat - vreemd genoeg - niet groot is. De Staat legt vergunningen op aan de comptoirs, de handelaars, de delvers. Hij heft een ad valorem-taks van 3% op de export. De opbrengst is dus niet groot op een productie die door de Staat geraamd wordt op tien tot vijftien miljoen dollar, terwijl het IMF de oorlogsinspanningen van Zimbabwe of Uganda raamt op meer dan 300 miljoen dollar per jaar. Wordt de oorlog dan werkelijk door de diamant gefinancierd?
Dezelfde vaststelling geldt voor de rebellengebieden. Ook daar is er een administratie die belastingen heft en nog dezelfde wetgeving toepast als in ten tijde van Mobutu. Er werd vaak beweerd dat de opbrengst van de plunderingen door de Zimbabwaanse, Rwandese en Ugandese generaals moest dienen voor de aankoop van wapens. Ik twijfel daaraan. Om die thesis hard te maken, moet bewezen worden dat de opbrengst van de verkoop van edelstenen op de ene of de andere manier gestort wordt in de schatkist van de Staat en dat die het geld uitgeeft voor defensiedoeleinden.
Ik verwijs naar de verklaringen van de parlementaire oppositie in Zimbabwe en Uganda. Mugabe en Museveni zeggen niet wat er met dat geld dat in Congo gestolen wordt gebeurt. Van dat geld is er geen spoor in de rekeningen van de Schatkist of van de Reserve Bank of Zimbabwe. Waar gaat het dan naartoe? Ik heb een thesis die weliswaar nog moet worden geverifieerd, maar ik denk dat de landen van de Europese Unie dezelfde mening toegedaan zijn want ze hebben beslist de buitenlandse tegoeden van Mugabe en consorten te bevriezen. Ik denk dat het geld dient voor de persoonlijke verrijking van de personen die bij deze operaties betrokken zijn. Dat is ook het geval voor de heer Salim Saleh, de halfbroer van Museveni.
Het geld waarmee de wapens en de brandstof kunnen worden gekocht om Congo te plunderen, komt volgens mij van de Zimbabwaanse en Ugandese belastingbetalers. Ook de bevolking van die andere landen is slachtoffer van deze oorlog.
Ik weet eigenlijk niet goed hoe dit kan worden opgelost want op strafrechtelijk gebied zijn er weinig mogelijkheden. Ik zie niet goed in hoe het Belgische gerecht ondernemingen kan vervolgen die het Congolees recht, tot nader order, niet geschonden hebben. Bij mijn weten heeft de Congolese staat nog geen enkele Belgische onderneming vervolgd wegens plundering.
In het internationaal recht is het niet anders. Er bestaat geen resolutie van de Veiligheidsraad over de plundering van de rijkdommen van Congo. Daar is een politieke verklaring voor. Door de vredesakkoorden van Lusaka heeft de internationale gemeenschap de feitelijke macht van de rebellen erkend. Indien die nu gecriminaliseerd worden, dreigt het vredesproces te ontsporen.
Sogem, een filiaal van Union Minière, werd bekritiseerd door de NGO's omdat het in het westen van Congo coltan heeft gekocht. Ik weet eerlijk gezegd niet wat Sogem nu anders doet dan in de periode vóór augustus 1998.
Er is niets veranderd. Vóór augustus 1998 kocht het bedrijf zijn coltan bij dezelfde Congolese partners en betaalde het zijn belastingen aan de Congolese administratie. De administratie dus van een Staat waarvan de chef een ex-rebel is die een dictator omvergeworpen heeft die zelf door een staatsgreep aan de macht kwam. Ik neem aan dat de administratie van douane en belastingen, waar Sogem vandaag belastingen aan betaalt, door dezelfde ambtenaren bemand wordt. Het enige verschil is dat hun huidige bazen rebellen zijn.
Misschien is het wel nuttig de praktijken van deze ondernemingen te onderzoeken. Geven ze hun Congolese partners een correcte vergoeding? Moeten de Belgische ondernemingen hun mijnactiviteiten in Congo stoppen omdat een deel van de opbrengst wordt gebruikt voor de oorlog? Congo lijdt onder het gebrek aan infrastructuur en onder het isolement. Moet daar nog een embargo bijkomen? Dat is een belangrijk debat.
Moeten we de Rwandese, Ugandese of Burundese producten boycotten? Zelfs in de veronderstelling dat een resolutie van de Veiligheidsraad dit toelaat, zouden we voor bepaalde producten met een reëel probleem geconfronteerd worden. Uganda produceert goud, kassiteriet, coltan en kobalt. Rwanda en Burundi produceren kassiteriet en coltan. De statistieken van deze drie landen tonen sedert 1996 een spectaculaire stijging voor sommige producten. Hoe weten we welke grondstoffen afkomstig zijn uit de bodem van Rwanda, Burundi, Uganda dan wel Congo? Het is zeer moeilijk een schatting te maken van het nadeel dat Congo ondervindt. Deze zaak is trouwens voorgelegd aan Internationaal Gerechtshof in Den Haag.
Als ik één suggestie mocht doen met betrekking tot de doeltreffendheid van de embargo's en de houding ten opzichte van de Belgische ondernemingen, zou ik aanraden ook de mening van de Congolezen te vragen. Ik denk aan de burgermaatschappij, waartoe de delvers en de handelaars behoren, de Congolese ondernemingen zelf en de vertegenwoordigers van de arbeiders. Dergelijke gesprekken kunnen zeer verhelderend zijn.
Ik heb de gelegenheid gehad de discussiëren met vakbondsafgevaardigden bij MIBA die Tshisekedi in het hart dragen. Maar ze het met minder met hem eens als hij, om Kabila uit te dagen, zegt dat er een embargo moet komen op de Congolese diamant.
Ik verwijs ook naar de in oktober 2001 gepubliceerde studie van de paritaire parlementaire assemblee ACP-EU over de embargo's. Daarin wordt geconcludeerd dat algemene sancties tot nu toe een negatief effect gehad hebben op de bevolking. Vaak zijn ze politiek contraproductief.

M. François Misser. - Je tenterai de partager avec les membres de la commission quelques réflexions et, surtout, quelques interrogations, à propos de la thématique qui les intéresse, à savoir le pillage et l'éventuelle implication d'acteurs belges dans le processus.
Dans « Les gemmocraties. L'économie politique du diamant africain. », un livre dont je suis coauteur et qui s'intéresse aux phénomènes de pouvoir liés à la production et au négoce du diamant en Afrique, j'écrivais que ce produit présente des caractéristiques qui en font un objet de prédilection pour la contrebande. Tout d'abord, le rapport entre son volume et sa valeur est extrêmement élevé, les gemmes étant de taille réduite et faciles à transporter. Ensuite, l'absence de structure étatique fiable, en particulier au Congo, favorise naturellement la contrebande. Enfin, le marché est relativement opaque et, par ailleurs, les instruments statistiques sont aléatoires, même en Belgique, pays où la plus grande transparence en la matière existe.
Le problème ne se pose pas tellement en termes de volume mais plutôt au niveau de l'origine des diamants importés, à l'exception des pays pour lesquels existe un système de certification opérationnel, à savoir l'Angola et le Sierra Leone.
Paradoxalement, le Congo présente des caractéristiques qui réduisent l'intérêt exclusif qu'un contrebandier pourrait porter aux diamants. La facilité de dissimulation d'un diamant, qui est un atout pour la contrebande, a surtout du sens face à un état organisé, plus précisément douanier. En revanche, si vous avez à faire, comme c'est partout le cas au Congo, à une administration dont les fonctionnaires ne sont quasi pas payés ou très mal payés, il n'est pas difficile de faire passer en contrebande des conteneurs entiers de tout ce que vous voulez : grumes, café, etc.
Sous le régime Mobutu, l'on assistait déjà à une contrebande importante de grumes et de café vers le Congo-Brazzaville, vers l'Ouganda et vers le Rwanda. Depuis, partout, aussi bien du côté gouvernemental que du côté des rebelles, l'autorité, loin de se renforcer, s'est affaiblie. Des cargaisons entières de café prennent le chemin de Douala, au Cameroun, à partir de l'Équateur. Des grumes partent vers l'Ouganda.
Dans quelles conditions ces exportations se font-elles ? Ont-elles un rapport avec le financement de la guerre, avec le pillage du Congo ? Ces pistes mériteraient d'être examinées. En ce qui me concerne, je n'ai pas fait d'audit mais je voulais soumettre ces questions à la commission.
En clair, les diamants et, d'une façon générale, les minéraux, ne sont pas les seuls biens qui fassent l'objet d'une fraude, voire d'un pillage. Je crois cependant qu'il convient de définir la notion de pillage et de voir quels liens ce pillage entretient avec la « conflictualité ». Le phénomène du pillage ne commence pas avec la guerre déclenchée en 1998 au Congo. Il s'agit d'un processus qui remonte à la colonisation et sur lequel je ne m'étendrai pas. Je voudrais toutefois préciser les formes que j'ai cru y discerner, indépendamment de l'aspect légal. Je préfère donc donner une version économique et sociale du pillage : il consiste à dépouiller quelqu'un du fruit de son bien ou de son travail en ne lui fournissant pas une juste rémunération.
Nous avons d'abord affaire à une extorsion pure et simple. C'est, par exemple, le cas du pillage perpétré par les soldats, à Kisangani ou ailleurs, au détriment des petits creuseurs, qui se font racketter. Il s'agit d'une pratique très répandue, dans laquelle sont impliqués à la fois des soldats congolais des deux camps et des Zimbabwéens qui, depuis que la crise a progressé dans leur pays, ne sont plus payés en dollars américains ou en dollars zimbabwéens mais en francs congolais. Ils se mettent, eux aussi, à creuser, et mettent sous pression les petits négociants.
Je mentionnerai aussi la célèbre affaire du diamant de 265 carats appartenant à Alphonse Ngoy Kasanji, président de la fédération congolaise des diamantaires, extorqué par des sbires de la sécurité de Kabila. Dans un ouvrage intitulé « Chasse aux diamants au Congo », produit par l'Institut africain, le professeur Gauthier de Villers a d'ailleurs consacré un chapitre entier à cette seule pierre.
Dans le domaine de l'extorsion toujours, M. Michel Rudatenguha, ancien conseiller aux finances de Laurent-Désiré Kabila, qui travaillerait maintenant pour Wamba dia Wamba, a déclaré que l'on acheminait à la présidence des mallettes entières de devises provenant directement des coffres-forts de la minière de Bakwanga.
Je citerai aussi, preuves à l'appui, le courrier adressé en 1997 par la MIBA à la Belgolaise l'enjoignant de verser via la Citibank et une banque rwandaise, la BCDI, une somme de 3,5 millions de dollars au bénéfice de la compagnie de M. Laurent-Désiré Kabila, la Comiex. À cette époque et par la suite, la MIBA a subi toutes sortes de ponctions dénoncées par les syndicats de l'entreprise. Son charroi était pillé par les militaires, ses villas étaient distribuées aux dignitaires du régime Kabila et j'en passe.
Dans cette affaire, une entreprise belge, la Sibeka, actionnaire à 20% de la MIBA, est apparue non pas comme un acteur de prédation mais plutôt comme une victime.
Le pillage qui consiste à utiliser des prisonniers sans les rémunérer, comme celui perpétré par l'armée rwandaise au Kivu pour exploiter des concessions de columbo-tantalite ou d'autres minerais, sans contrepartie pour l'État congolais ou même la rébellion, relève lui aussi de l'extorsion. Selon des sources provenant des rebelles du RCD Goma, les Rwandais ont emporté en l'an 2000 plusieurs centaines de tonnes de cassitérite de la Sominki, qui fut une entreprise belge.
Nous avons par ailleurs à faire à un pillage qui prend des formes plus sophistiquées. La Banque mondiale, avec un joli sens de l'euphémisme, parle de contrats non éthiques. Nous ne sommes plus dans le domaine de la loi mais dans le domaine de l'éthique.... Fréquemment, des agents de ce qui fut l'une des principales entreprises du pays, la Gécamines, ont dénoncé comme une escroquerie le fait que des entreprises clientes ne la rémunéraient qu'au prix du cuivre, du métal rouge, alors qu'au cours du processus de raffinage, d'autres métaux plus intéressants, tels l'or ou le germanium, étaient retirés. Cette pratique remonterait à l'époque de Mobutu, lorsque le cuivre du Katanga était en partie raffiné à Hoboken, à Olen ou ailleurs.
Ces révélations correspondent-elles à la réalité ? Je n'en sais rien. Il y aurait peut être lieu de vérifier auprès de l'Union minière si ces allégations sont diffamatoires. Il serait aussi intéressant d'examiner si ce genre de pratique est toujours d'actualité. En matière de manque d'éthique toujours, l'on constate au Kivu que, le plus souvent, les Rwandais paient bien les minerais aux creuseurs, mais à des prix qu'ils imposent.
De la même manière, au Congo, comme en Angola, la pratique des sociétés qui se sont vu confier un monopole d'exportation du diamant a été d'utiliser ce privilège pour contraindre les comptoirs à accepter des prix bas, ce qui a eu comme résultat d'encourager la contrebande.
On a aussi des contrats léonins. Un cas d'école est le contrat signé en 1999 par le RCD Kisangani cédant à une banque située dans un paradis fiscal, le droit d'émettre de la monnaie congolaise gagée sur les ressources en or et en diamants de la région. Il s'agit d'un abandon de souveraineté.
Du côté des rebelles, il y eut encore le contrat qui accorde un monopole en novembre 2000 à une société appelée Somigl qui associe une commerçante de Bukavu Mme Aziza Gulamali à des intérêts ruandais. Le nom de cette personne, qui se promène actuellement entre le Rwanda, le Congo et la Belgique, a été cité dans un rapport de l'ONU sur les trafics d'armes à destination des ex-FAR et de leurs alliés rebelles burundais, le FDD. Je n'ai pas d'indications plus précises. Cependant, ce monopole a eu pour effet de court-circuiter pendant plusieurs mois les comptoirs d'achats locaux de l'Est du Congo et leur a donc porté préjudice.
Côté gouvernemental, il y a un contrat intéressant qui a été signé entre la Gécamines et Ridgepointe en septembre 1998. Ridgepointe est une société basée aux Îles Vierges dont le propriétaire était un Zimbabwéen blanc, M. Billy Rautenbach. Le cas est absolument insolite. D'abord, outre la signature du PDG de la Gécamines, le contrat porte de façon singulière la signature d'un ministre de M. Kabila, M. Mpoyo non pour le compte du Congo ou de la Gécamines mais pour celui de la compagnie étrangère. On peut se demander de quel côté se trouvent placés les intérêts du chef de l'État.
Ensuite, ce même contrat avec Ridgepointe attribue 80% des intérêts provenant de l'exploitation des mines du groupe « Centre » à la compagnie étrangère en question en échange du développement du projet et 20% seulement à la Gécamines. Qui plus est le personnel de la Gécamines est unanime à déplorer que ce contrat n'ait en rien amélioré la santé financière de l'entreprise. Au contraire, la production a continué de décliner et, de surcroît, la société a été privé de la valeur ajoutée qu'elle aurait pu obtenir en traitant elle-même ses propres produits. Près de 20.000 tonnes de minerais ont été évacués chaque mois vers une raffinerie du Zimbabwe qu'il fallait sauver de la faillite.
En outre, le contrat avec Ridgepointe s'est enrichi durant l'année 1999 d'une nouvelle anomalie avec la nomination, par M. Kabila, du patron de cette société à la présidence et à la direction générale de la Gécamines. C'est un cas exemplaire de conflit d'intérêts.
Depuis, en 2000, le contrat Ridgepointe a été annulé. Et M. Rautenbach a été remplacé en novembre 1999 par le Belge George Forrest comme président du conseil d'administration.
Mais l'histoire est loin d'être finie et les Zimbabwéens n'ont pas dit leur dernier mot. Une partie des concessions du groupes « Centre », celles qui avaient été attribuées à Ridgepointe, a été confiée sous le régime de M. Kabila fils à une entreprise dirigée par un ancien partisan de M. Ian Smith, connu comme trafiquant d'armes, M. John Bredenkamp, et la compagnie s'appelle la Kababankola Mining Corporation.
Il faut aussi parler des Belges dans tout cela. Au Katanga, beaucoup de gens font valoir que, durant la période où M. Forrest fut président du conseil d'administration de la Gécamines, de novembre 1999 à juin 2001, il y eut aussi conflit d'intérêts parce que le même homme se trouvait des deux côtés de la barrière dans la gestion de plusieurs affaires.
À l'époque son groupe était (et il l'est toujours) partenaire de la Gécamines dans plusieurs mines, celles de Kasombo, de Luiswishi ainsi que la société du terril de Lubumbashi. Un journal congolais, le Palmarès, affirme que le groupe Forrest n'aurait pas partagé équitablement les recettes provenant de Luiswishi. Il accuse le même groupe d'avoir profité de la débâcle de la Gécamines en octobre 2001. L'intersyndicale de la Gécamines a dénoncé l'ensemble des contrats imposé par le gouvernement à cette entreprise.
À l'en croire, ces contrats amputeraient la Gécamines de ses unités les plus productives. L'intersyndicale dénonce la vente du groupe « Ouest » à une joint venture comprenant Forrest et une société canadienne appelée Kinross dont le représentant est également belge M. Urbain Brabants. Ces deux sociétés obtiendraient conjointement dans le groupe « Ouest » un intérêt de 70% ne laissant que 30% à la Gécamines. On n'est pas loin des proportions du contrat Ridgepointe.
Ces accusations, ce n'est pas moi qui les profère. Ce sont des Congolais. Sont-elles justifiées ? Je ne sais pas car je ne dispose pas des contrats signés entre la Gécamines et le groupe Forrest. Mais l'État belge pourrait exiger la production de ces contrats.
Il me revient que, pour la construction de la raffinerie de STL, une couverture de 120 millions de dollars a été accordée par le Ducroire. Pour votre gouverne, cette affaire a été portée par une association sans but lucratif : « la Communauté Katangaise d'Outre-mer » auprès de la Banque mondiale. La même Banque mondiale avait pourtant enjoint à plusieurs reprises au gouvernement de Kinshasa de ne pas passer de contrat non éthique. Elle a aussi enjoint aux pays dont les entreprises seraient tentées par de telles opérations au Congo de réfréner les ardeurs de celles-ci.
Toujours dans la rubrique des contrats léonins, il faut citer le cas d'une autre entreprise belge la Sibeka, dont j'ai dit qu'elle est plutôt la victime d'une forme de pillage. En février 2000, le ministre des mines de Kabila, M. Frédéric Kibassa Maliba envoie un courrier à la direction de la MIBA lui notifiant qu'une firme zimbabwéenne Osleg s'est substituée à la De Beers dans un projet d'exploitation du gisement de kimberlite de Tshibwe en s'associant avec l'État congolais. L'entreprise chargée de l'exploitation du gisement était la Sengamines, une joint venture qui comprend donc Osleg, l'entreprise de Kabila Comiex et une société Oryx appartenant à un prince Omani. Je viens d'apprendre, et je vous le soumets, que cette société Oryx aurait eu un actionnaire belge, un certain Jean-François Velghe, aujourd'hui décédé. Je n'ai pas eu le temps de vérifier cette information.
Toujours est-il que le gisement de Tshibwe représente l'avenir de la MIBA qui se voit privée du bénéfice de cette exploitation et cela au moment même où elle connaît les pires difficultés. Elle est aujourd'hui contrainte d'exploiter des rejets. La production se réduit à de toutes petites pierres. Le personnel proteste, il n'est plus payé en devises. L'affaire est d'autant plus importante que cette opération à des liens directs avec la guerre. L'actionnariat de la Sengamines comprend en effet le chef d'état-major de l'armée zimbabwéenne, le général Vitalis Zvinavashe et le secrétaire permanent du ministre de la défense M. Job Whabira. Qui plus est, il y a un autre lien avec la conflictualité à un micro-niveau. Ce sont les affrontements violents entre militaires congolais et zimbabwéens d'une part, et creuseurs kasaïens des villages environnant ces concessions, les Bakwa Lukusa, d'autre part, qui se considèrent propriétaires du sol de la mine.
Encore à propos des Belges, un quotidien namibien Die Republikein avait signalé que le 22 février 2000, une société bâtie sur le mode d'Osleg, AUGUST 26, qui comprenait en son sein outre des officiers namibiens le consul honoraire de Belgique à Windhoek, un certain M. Walter Hailwax associé au marchand d'armes John Bredenkamp, avait elle aussi obtenu une concession de diamants à Tshikapa.
Concernant le diamant, il subsiste un autre problème récent dont nous verrons s'il aboutira à de la spoliation au détriment du Congo, c'est le contentieux qui vient de surgir entre l'Angola et le Congo. L'Angola tente de profiter de sa position de bouclier de Kabila pour extorquer un contrat en vue de l'exploitation de gisements frontaliers. Lors d'une visite à Kinshasa du 22 au 24 janvier dernier, au cours de laquelle il s'est entretenu avec le président Kabila, le vice ministre des Mines angolais, M. Carlos Sumbula, a réclamé des dommages et intérêts à la République démocratique du Congo. L'Angola argue que les diamants qui sont contenus dans les gisements alluvionnaires de Tshikapa au Kasaï occidental et ceux de Tembo et de Kimbangu au Bas-Congo ont pour origine des kimberlites situés sur le territoire angolais. C'est géologiquement vrai. Mais ce serait une innovation juridique de définir ainsi un droit de poursuite dans l'exploitation des ressources.
Luanda revendique à présent sa participation aux recettes. L'histoire n'est pas terminée mais il me paraissait intéressant de porter tous ces éléments à votre connaissance.
Cela dit, on peut comprendre les frustrations de l'Angola, car cela fait plus d'une décennie que l'on assiste, sans discontinuer, à une contrebande de l'Angola vers le Congo. Celle-ci n'est pas seulement le fait de l'UNITA mais également des Bana Lunda - creuseurs congolais. Je connais une personne qui pourrait vous parler de ce phénomène. Il s'agit d'un chercheur flamand, appelé Filip De Boeck, de la KUL. Peut-être pourra-t-il vous éclairer à ce sujet. Il a séjourné à plusieurs reprises au Bandundu et s'est même rendu en Angola en stoemelings. Il connaît vraiment bien le terrain. C'est la personne la plus indiquée pour vous expliquer comment cela fonctionne.
Donc, la contrebande est le fait de l'UNITA, des Bana Lunda, des Garimpeiros, c'est-à-dire les creuseurs rebelles angolais, des forces armées angolaises elles-mêmes : ils passent tous les gemmes en fraude du côté congolais.
Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de ce qui sortait du Congo, mais pour mesurer le préjudice réel subi par le Congo, il faut également tenir compte des sorties de l'Angola vers le Congo qui, elles aussi, sont considérables.
Pour simplifier, c'est à cause des exportations illicites de l'Angola vers le Congo que le groupe Leviev, associé au monopole de l'exportation des diamants angolais, a jugé utile d'ouvrir un comptoir à Kinshasa.
J'en viens à quelques éléments, très peu explorés, mais qu'il me semble utile d'approfondir.
Je commencerai par un élément très important, qui n'apparaît pas comme un pillage pur et simple et concerne le domaine du pétrole.
Comme vous le savez l'Angola et le Congo sont voisins. Du côté angolais, il y a des forages de Total Fina-Elf. Il se trouve que ces pays ont un contentieux, pas très aigu, cependant, portant sur la délimitation de l'offshore pétrolier. L'ancien ministre de Kabila, M. Victor Mpoyo qui avait travaillé chez Elf, aurait, notamment, selon la Libre Belgique, si je ne m'abuse, gelé la question. De la part d'un Congolais, c'était, en quelque sorte, accorder une faveur à l'Angola. Il y a donc en gestation, un éventuel préjudice au détriment du Congo.
Autre élément : le prix de l'électricité. Les entreprises congolaises se plaignent des tarifs d'électricité trop élevés alors que l'électricité d'Inga exportée par la fameuse ligne Ingashaba, vers la Zambie, le Zimbabwe et le reste de l'Afrique australe, est offerte à des prix extrêmement compétitifs. Il serait intéressant de demander à des experts si les contrats proposés sont équitables ou non.
Autre élément : les liens avec la guerre. D'abord, il faut savoir que la guerre pour le diamant au Congo, mais aussi ailleurs, n'a pas commencé en 1998. Le rapport de la commission Lumumba rappelle le soutien qui a été apporté à l'ancêtre de la MIBA, la Forminière, à la sécession du Sud-Kasaï.
Il y a aussi une guerre qui est très peu médiatisée et dont personne ne s'en occupe, mais qui, à mon avis, fait beaucoup de morts : la guerre entre les grandes compagnies et les creuseurs clandestins. L'épisode le plus sanglant dans l'histoire du Congo, en 1979, a conduit à la mort de trois cents personnes - hommes, femmes et enfants - dont la plupart ont péri noyées dans un endroit appelé Katekelaï, au Kasaï oriental : il y avait eu affrontement avec la brigade minière de la MIBA, laquelle avait vu envahi un de ses périmètres.
Il faut savoir que dans les pays en guerre, comme le Congo, le commerce licite est frappé de taxes douanières ou autres, qui finissent, elles aussi, par aboutir dans le budget de l'État.
Dans le même esprit, le diamant, comme toutes les autres productions, contribue à nourrir l'effort de guerre. Cependant, bizarrement, la part qui en revient au gouvernement n'est pas très importante. L'État impose des licences aux comptoirs, aux négociants, aux creuseurs. Il prélève une taxe ad valorem de l'ordre de 3% sur les exportations, ce qui ne représente pas grand-chose sur une production dont la valeur est estimée par l'État entre dix et quinze millions de dollars, alors que le FMI évalue l'effort de guerre du Zimbabwe ou de l'Ouganda à plus de 300 millions de dollars par an. Réfléchissons à l'importance de ces chiffres afin de vérifier s'ils tiennent l'équation selon laquelle la guerre est financée par le diamant.
Le même constat vaut pour les zones rebelles. Là aussi, on a affaire à une administration qui prélève des impôts et continue à appliquer la même législation qu'à l'époque de Mobutu. La thèse souvent avancée était que le fruit des rapines des généraux zimbabwéens, rwandais, ougandais, était destiné à l'achat d'armes. Je suis sceptique. Pour que cette thèse tienne la route, il faut démontrer que le produit de la vente des gemmes est reversé, d'une façon ou d'une autre, au budget de l'État qui lui-même l'affecte à des dépenses en matière de défense.
Or, que constate-t-on ? Je me réfère ici à ce que dit l'opposition parlementaire, quand elle s'exprime, au Zimbabwe ou en Ouganda : Mugabe et Museveni ne rendent absolument pas compte de ce que devient l'argent de ce qui est volé au Congo ; on ne trouve nulle trace de cet argent dans les comptes du Trésor ou de la Reserve Bank of Zimbabwe. Où est-il passé ? J'ai une thèse qui demande à être vérifiée mais dont on peut penser que les États membres de l'Union européenne la partagent puisqu'ils ont décidé de geler les avoirs extérieurs de M. Mugabe et consorts. Je pense que l'argent sert à l'enrichissement personnel des gens qui sont impliqués dans l'opération. Cela vaut également pour M. Salim Saleh, le demi-frère de Museveni.
Alors, d'où vient l'argent qui permet d'acheter les armes et le carburant ? Je pense qu'il provient du contribuable zimbabwéen, du contribuable ougandais et que cet argent est utilisé pour piller le Congo. Les populations de ces autres pays sont aussi victimes de cette guerre.
Que peut-on faire face à cette situation ? Je suis embarrassé car, sur le plan pénal, je ne vois pas grand-chose. Je ne vois pas comment la justice belge pourrait entamer des poursuites contre des sociétés qui, jusqu'à nouvel ordre, n'ont pas enfreint le droit congolais - l'État congolais n'a entamé aucune poursuite contre des entreprises belges pour faits de pillage, que je sache ! Il en va de même pour le droit international. Nous n'avons pas de résolution du Conseil de sécurité en ce qui concerne le pillage des ressources du Congo. Il y a là une explication politique : la communauté internationale, à travers l'accord de paix de Lusaka, a reconnu le pouvoir de fait des rebelles ; si on les criminalise, on risque de faire dérailler le processus de paix et ils pourraient se transformer en Savimbi. Quant à l'esprit, et non plus la lettre, prenons le cas de la Sogem, filiale de l'Union minière, qui a été mise en cause par des ONG pour avoir acheté du coltan à l'est du Congo. Honnêtement, on peut se demander ce que la Sogem fait de différent aujourd'hui par rapport à la période précédant le mois d'août 1998.
La réponse est - je prends ce risque - « rien du tout ». Avant le mois d'août, elle achetait son coltan aux mêmes partenaires congolais et elle payait ses impôts à l'administration congolaise, c'est-à-dire à l'administration d'un État dont le chef est un ex-rebelle qui avait lui-même renversé un dictateur arrivé au pouvoir par le biais d'un coup d'État. Aujourd'hui, j'imagine que la Sogem paie ses impôts à l'administration des douanes et des contributions, dont les agents sont restés les mêmes, à la différence près que leurs chefs sont des rebelles.
Qu'est-ce qui a changé sur le plan des hommes ? On peut toujours vérifier, mais en ce qui concerne le cas concret dont nous discutons, je pense donc que la réponse est « pas grand-chose ».
Cela dit, cela vaudrait peut-être la peine d'enquêter sur les pratiques de ces sociétés. Rémunèrent-elles leurs partenaires congolais de façon correcte ? Les entreprises belges doivent-elles cesser de s'impliquer dans l'activité minière du Congo parce qu'une partie des recettes sert à l'effort de guerre ? Faut-il ajouter un embargo au manque d'infrastructures, à l'enclavement dont souffre le Congo ? C'est un vrai débat.
Faut-il boycotter les produits rwandais, ougandais ou burundais ? À supposer même qu'une résolution du Conseil de sécurité l'autorise, nous serions confrontés à un réel problème dans le cas de certains produits. L'Ouganda est un producteur d'or, de cassitérite, de coltan et de cobalt. Le Rwanda produit de la cassitérite et du coltan, tout comme le Burundi. À l'examen des statistiques de ces trois pays, nous constatons - cela vous a déjà été expliqué - des augmentations spectaculaires de certains produits à partir de 1996. Comment faire la différence entre ce qui provient du sous-sol du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda d'une part et du Congo de l'autre ? Ce n'est pas du tout évident... Il est très difficile d'estimer le préjudice causé au Congo. L'affaire est d'ailleurs soumise au jugement de la Cour internationale de Justice de La Haye. Nous avons affaire à des problèmes assez complexes.
Si je pouvais émettre une seule suggestion au sujet de la pertinence des embargos et de l'attitude à adopter à l'égard des entreprises belges, ce serait de consulter les acteurs congolais eux-mêmes : la société civile, dont font partie les « creuseurs » et les négociants, ces deux corporations étant organisées en association, les entreprises congolaises elles-mêmes et les représentants des travailleurs. Tous ces gens peuvent avoir leur mot à dire...
J'ai eu l'occasion de discuter avec les syndicalistes de la MIBA, dont le coeur bat pour Tshisekedi, mais quand ce dernier, pour ennuyer Kabila, dit qu'il faudrait imposer un embargo sur les diamants du Congo, les travailleurs de la MIBA ne sont plus vraiment d'accord... Ils jugent cette déclaration quelque peu irresponsable. Je n'ai pas de point de vue arrêté sur cette question, mais je plaide en tout cas pour que l'on entende tous les acteurs, congolais comme belges d'ailleurs.
À propos des embargos, je voudrais attirer votre attention sur le fait que vos collègues de l'assemblée parlementaire paritaire ACP-UE ont réalisé une étude très intéressante sur les embargos. Cette étude, publiée en octobre 2001, conclut que les sanctions générales ont eu, jusqu'à présent, des effets négatifs sur les populations. Souvent, ils se sont révélés contre-productifs sur le plan politique. Je vous renvoie donc à ce document.
Je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long.

De voorzitter. - Ik dank u voor de elementen die u hebt aangebracht en voor de nauwkeurige weergave van de feiten. Sommige feiten werden ons door andere getuigen al meegedeeld.
Uw laatste opmerking over het effect van de embargo's op de bevolking lijkt me van uitzonderlijk belang voor de conclusies die we uit dergelijke situaties moeten trekken.
Mijn persoonlijke ervaring op dat vlak heeft mij geleerd dat embargo's nooit de geviseerde personen treffen. Het is niet de elite die lijdt, maar wel de armste burgers, zij die moeten leven van de opbrengst van de producten. Kijk maar naar het embargo tegen Burundi dat dramatische gevolgen heeft gehad.

M. le président. - Je voudrais vous remercier de toutes les indications que vous nous avez données et de la précision dont vous avez fait preuve en ce qui concerne les faits, dont certains nous avaient d'ailleurs été communiqués par d'autres témoins.
Le dernier élément que vous avez souligné quant à l'effet des embargos sur la population me semble particulièrement important sur le plan des conclusions à tirer de telles situations.
Selon mon expérience personnelle en la matière, qui remonte déjà à une dizaine d'années, les embargos ne frappent jamais les personnes visées. Ce n'est pas l'élite qui souffre, mais la population, les plus pauvres, ceux qui vivent de ces produits. Il suffit, pour s'en convaincre, de se remémorer l'embargo qui a été imposé au Burundi et dont les conséquences furent dramatiques.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Uit het cv van de heer Misser blijkt dat hij een Rwandakenner is en het verwondert me dus dat hij in het verhaal van plundering en smokkel niet is ingegaan op de rol van Rwanda en de relaties met Belgische firma's of personen ter plaatse. Ik vermoed dat hij meer weet. Kan hij dieper ingaan op de rol van Rwanda in de coltansmokkel en de recente verovering van een aantal aanvoerlijnen van diamant in Kivu bijvoorbeeld? Ons interesseert daarbij vooral welke Belgische bedrijven en personen daarbij aan de Rwandese zijde actief zijn, niet enkel illegaal actief, maar actief tout court. We onderzoeken immers zowel legale als illegale activiteiten. De heer Misser zei daarnet dat het moeilijk vast te stellen is wat illegaal is en wat niet. Daar heb ik wel mijn bedenkingen bij. VN-rapporten maken immers duidelijk melding van de financiering van de Rwandese militairen door de opbrengst van de ontginningen in het voormalige Congo. President Kagame heeft zelfs ooit verklaard dat de oorlog hem niets kost. Dat is toch een duidelijke verwijzing naar een betrokkenheid van Rwanda bij de plundering. Graag kreeg ik daarover een beetje meer uitleg.

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Le CV de monsieur Misser montre qu'il est un spécialiste du Rwanda et je m'étonne donc qu'en ce qui concerne les pillages et les trafics, il ne se soit pas arrêté sur le rôle du Rwanda et les relations avec des personnes ou firmes belges établies sur place. Je suppose qu'il en sait plus. Peut-il apporter plus d'informations sur le rôle du Rwanda dans le trafic du coltan et sur la conquête récente de certaines voies d'acheminement de diamants du Kivu, par exemple ? Nous aimerions surtout savoir quelles personnes et entreprises belges sont impliquées, du côté rwandais, dans des activités légales ou illégales. Monsieur Misser estime qu'il est difficile de déterminer ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Les rapports des Nations unies font pourtant état du financement des militaires rwandais grâce au profit généré par des exploitations dans l'ancien Congo. Le président Kagame lui-même a un jour affirmé que la guerre ne lui coûtait rien. Ce sont bien des indices évidents de l'implication du Rwanda dans les pillages. J'aimerais avoir un peu plus d'explications à ce sujet.

De heer Paul Wille (VLD). - Er wordt altijd gezegd dat er in 1997 een einde kwam aan de relatie tussen de grote economische actor De Beers en UNITA. Is de heer Misser het daarmee eens?
Zo ja, is die datum werkelijk zo absoluut?
Zo niet, wat is er na 1997 gebeurd zodat de bestaande relaties op het terrein om economische redenen konden blijven voortduren?

M. Paul Wille (VLD). - On dit toujours que la relation entre l'important acteur économique De Beers et l'UNITA a pris fin en 1997. Monsieur Misser partage-t-il ce point de vue ?
Dans l'affirmative, cette date est-elle si absolue ?
Dans la négative, que s'est-il passé après 1997 pour que les relations existantes puissent subsister sur le terrain pour des motifs économiques ?

De heer Alain Destexhe (PRL-FDF-MCC). - Ik heb drie vragen.
U vermeldde de hoogspanningslijn van de Inga-stuwdam. Is deze lijn nog altijd operationeel en beschikt u over cijfers in verband met de productie en de bestemming? Hoeveel elektriciteit blijft er in Congo en hoeveel gaat er naar het buitenland?
Op een bepaald ogenblik had u het ook over de broer van president Museveni. Welke rol speelt hij precies?
Met betrekking tot de sancties die zopas door de Europese Unie zijn goedgekeurd, maakte u, in de context van de oorlogseconomie en de plundering van Congo, allusie op de Zimbabwanen. Kunt u het eventuele verband tussen de door de sancties geviseerde partijen en de oorlog in Congo verduidelijken?

M. Alain Destexhe (PRL-FDF-MCC). - Je voudrais poser trois questions.
Vous avez, monsieur Misser, mentionné la ligne à haute tension du barrage d'Inga. J'aimerais savoir si cette ligne est toujours opérationnelle et si vous disposez de chiffres en termes de production et de destination. J'aimerais notamment connaître la part qui reste au Congo et la part fournie à l'extérieur.
Vous avez, à un moment donné, mentionné le frère du Président Museveni. Pourriez-vous préciser son rôle ?
Enfin, en ce qui concerne les sanctions qui viennent d'être adoptées par l'Union européenne, vous avez, dans le contexte de l'économie de guerre et du pillage du Congo, fait allusion aux acteurs zimbabwéens. Pourriez-vous préciser le lien éventuel qui existe entre les parties visées par les sanctions et la guerre au Congo ?

De heer Josy Dubié (ECOLO). - Mijnheer de voorzitter, ik wou ingaan op uw reactie op de verklaring van de heer Misser over het embargo. We hebben die discussie trouwens al gevoerd in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging.
Ik deel uw mening daarover niet helemaal. Embargo's en andere economische sancties zijn ongetwijfeld delicate wapens die omzichtig moeten worden gebruikt. U gaf het voorbeeld van Burundi en kan men er Irak aan toevoegen. U hebt gelijk wanneer u zegt dat de armste bevolkingsgroepen de zwaarste tol betalen. Het kan ook niet worden ontkend dat de naaste omgeving van de machthebbers hier vaak van profiteert om zich te verrijken.
In Rhodesië en Zuid-Afrika heeft dit geweldloze wapen nochtans zeer positieve gevolgen gehad. Als deze regimes uiteindelijk verplicht werden om veranderingen door te voeren, was dat ten dele ook onder invloed van de industriëlen die begrepen hadden dat er onder embargo's geen sprake kan zijn van een bloeiende economie.
We moeten ook niet katholieker willen zijn dan de paus. Wanneer democratisch verkozen leiders - ik denk aan mevrouw Aung San Suu Kyi in Birma - de internationale gemeenschap vragen om economische sancties uit te vaardigen tegenover het eigen land, komt het ons niet toe te beslissen dat er daar geen reden toe is.
Het is een delicaat wapen, maar ik ben het niet eens mee u dat het altijd moet worden veroordeeld.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Je voudrais réagir aux propos que vous avez tenus, monsieur le président, à la suite de l'intervention de M. Misser concernant l'embargo. Ce débat a d'ailleurs déjà eu lieu en commission des Affaires étrangères, lorsque nous avons discuté d'une résolution concernant ce type de problèmes.
Je ne partage pas entièrement votre avis à ce sujet. Les embargos et autres sanctions économiques sont, il est vrai, des armes délicates, qu'il convient de manier avec précaution. Vous avez raison lorsque vous dites - vous avez évoqué le cas du Burundi, mais nous pourrions également citer l'Irak - que ce sont les populations les plus pauvres qui paient le prix fort. Souvent aussi, des proches du régime en place en profitent pour s'enrichir. C'est incontestable.
Je voudrais toutefois souligner que, dans certains cas, cette arme non violente a eu des effets extrêmement positifs. Je pense particulièrement à la Rhodésie et à l'Afrique du Sud. Si ces régimes ont été obligés de changer, c'est en partie aussi sous l'influence des industriels. Ces derniers ont compris qu'il était impossible d'avoir une économie florissante dans un contexte de sanctions.
De plus, il ne faut pas non plus se montrer plus catholique que le Pape... Lorsque des dirigeants démocratiquement élus - je pense par exemple à Mme Aung San Suu Kyi, en Birmanie - demandent à la communauté internationale d'établir un embargo économique vis-à-vis de leur propre pays, il ne nous appartient pas de décider qu'il n'y a pas lieu de le faire.
C'est donc effectivement une arme difficile, délicate à utiliser, mais je ne partage pas votre avis suivant lequel elle doit être condamnée dans tous les cas.

De voorzitter. - Dat heb ik niet gezegd.

M. le président. - Je n'ai pas dit cela.

De heer Jacques D'Hooghe (CD&V). - Een van de rode draden doorheen de uiteenzettingen van de verschillende sprekers die we hier al gehoord hebben, is het gebrek aan impact van de staat op het hele gebeuren. Wanneer hij echter oplossingen suggereert, zegt de heer Misser precies dat er overleg moet komen met staatsorganen, met de staatsstructuur, ook al weet hij dat de kans dat dit reëel iets oplevert heel beperkt is. Wat denkt hij dat we moeten doen om te vermijden dat we het verwijt krijgen dat we een of andere partij, ook politiek, beïnvloeden of bevoordelen? Elke stap, elk initiatief zal immers wel een of andere partij begunstigen.

M. Jacques D'Hooghe (CD&V). - Un des fils rouges des exposés des différents orateurs que nous avons entendus est l'incapacité de l'État à influencer le cours des événements. Or, lorsqu'il suggère des solutions, monsieur Misser déclare qu'il faut une concertation avec les organes de l'État, même s'il sait qu'il y a peu de chance que cela donne des résultats. Que devons-nous faire, selon lui, pour éviter que l'on nous reproche d'influencer ou de favoriser l'une ou l'autre des parties, notamment sur le plan politique ?

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - De heer Misser sprak over een Zimbabwaanse joint venture met het bedrijf van Kabila. Toen we vorig jaar in Zimbabwe waren, hoorden we dat de enorme betrokkenheid van de legerchefs bij de verschillende mijnen precies een van de redenen is dat Zimbabwe in Congo blijft. In welke mate is dit waar? Hoe ver gaat die betrokkenheid? Gaat het om echte bedrijven of draait alles enkel rond de chefs zelf?
Heeft de heer Misser zicht op het aantal Belgen dat op het ogenblik in Congo actief is in alle mogelijke sectoren? Ik bedoel daarmee niet de bedrijven die van hieruit werken, maar de mensen die verbonden zijn aan een bedrijf in Congo en Zimbabwe en daarin een positieve of negatieve rol spelen.
Zijn de diamanten die vanuit Angola naar Congo worden gebracht, enkel UNITA-diamanten of gaat het ook om andere diamanten? Waarom is het voordeliger ze naar Congo te laten komen? Verdwijnen ze zo sneller in het geheel van de illegale handel of zijn er andere redenen?
De heer Misser vraagt zich af hoe België Belgische bedrijven kan vervolgen als er daarvoor geen wettelijke instrumenten zijn. Onze rol is het de legale of illegale betrokkenheid van Belgische bedrijven bij de legale of illegale handel vanuit Congo na te gaan. Hoe we ze kunnen straffen, moeten wij niet bepalen.
Ter afronding van onze onderzoekscommissie stellen we wel aanbevelingen voor de regering op. Heeft de heer Misser suggesties op dit punt, voor het geval we vaststellen dat inderdaad heel wat bedrijven op illegale manier betrokken zijn bij de handel uit het gebied van de Grote Meren?
De heer Misser sprak over de spectaculaire toename van de ontginning en uitvoer van grondstoffen vanuit Rwanda en Burundi. Sinds enkele maanden heeft Burundi een nieuw parlement. In welke mate kan dit feit invloed uitoefenen op de legale en illegale handel vanuit Burundi?

Mme Erika Thijs (CD&V). - Monsieur Misser a parlé d'une joint venture zimbabwéenne avec l'entreprise de Kabila. L'année dernière au Zimbabwe, nous avons appris que l'implication des chefs de guerre dans les différentes mines était une des raisons de la présence du Zimbabwe au Congo. Dans quelle mesure cette affirmation est-elle vraie ? S'agit-il de véritables entreprises ou tout tourne-t-il autour des chefs eux-mêmes ?
Monsieur Misser sait-il combien de Belges sont actuellement actifs au Congo dans tous les secteurs possibles ? Je ne parle pas des entreprises qui travaillent à partir de notre pays mais des personnes qui sont liées à une entreprise au Congo et au Zimbabwe et y jouent un rôle positif ou négatif.
Les diamants acheminés au Congo à partir de l'Angola sont-ils exclusivement des diamants de l'UNITA ? Pourquoi est-il plus avantageux de les acheminer au Congo ? Se fondent-ils plus facilement dans l'ensemble des trafics ?
Monsieur Misser se demande comment la Belgique peut poursuivre des entreprises belges en l'absence d'instruments légaux. Notre rôle est de tirer au clair l'implication légale ou illégale d'entreprises belges dans des activités commerciales légales ou illégales à partir du Congo. Nous ne devons pas déterminer de quelle manière elles doivent être sanctionnées.
À l'issue de nos travaux, nous adresserons des recommandations au gouvernement. Monsieur Misser a-t-il des suggestions à formuler à cet égard ?
Monsieur Misser a parlé de l'accroissement spectaculaire de l'exploitation et des exportations de matières premières en provenance du Rwanda et du Burundi. Le Burundi a un nouveau Parlement depuis quelques mois. Dans quelle mesure ce fait peut-il influer sur le commerce légal et illégal en provenance du Burundi ?

De voorzitter. - Mijnheer Misser, heb ik het goed begrepen dat u zegt dat Sogem niets verkeerds heeft gedaan, omdat ze in dat gebied altijd actief zijn geweest, gewoon hebben doorgewerkt en hun belastingen hebben betaald aan de autoriteiten die op dat ogenblik bevoegd waren, dit wil zeggen eerst aan de centrale Congolese staat, daarna aan de rebellen?
U zegt dat niet bewezen kan worden waar de opbrengsten van de plunderingen heen gaan. Voor Zimbabwe kan dat kloppen, dat weet ik niet. Een andere expert heeft in onze commissie echter met cijfers aangetoond dat het officiële budget van het Rwandese leger ruimschoots onvoldoende is en niet beantwoordt aan de reële uitgaven ervan. Wij kunnen dus veronderstellen - ik zeg niet bewijzen - dat een belangrijk deel van de opbrengst van de exploitatie van grondstoffen in het oosten van Congo dient voor de financiering van militaire operaties van het Rwandese leger. Dat is in tegenspraak met wat u zegt. Ik beschik over onvoldoende elementen om te bepalen wie gelijk heeft en ik spreek me daar dan ook niet over uit, maar graag kreeg ik daarop wel een reactie van u.

M. le président. - Avez-vous bien dit que la Sogem n'avait rien fait de mal parce qu'elle avait toujours été active dans cette région, avait simplement poursuivi ses activités et avait payé ses impôts aux différentes autorités compétentes, l'État congolais d'abord, les rebelles ensuite ?
Vous dites que l'on ne peut prouver où vont les profits des pillages. Ceci est peut-être vrai pour le Zimbabwe. Un autre expert a toutefois démontré, chiffres à l'appui, que le budget officiel de l'armée rwandaise est tout à fait insuffisant et ne correspond pas aux dépenses réelles de cette armée. Nous pouvons donc supposer qu'une part importante des profits générés par l'exploitation de matières premières dans l'est du Congo sert à financer des opérations militaires de l'armée rwandaise. Je ne sais qui de vous ou de cet expert a raison. Quelle est votre réaction à ce propos ?

De heer François Misser. - Ik heb inderdaad niet veel gezegd over de toestand in Rwanda omdat ik niet alle plunderingen overal ter wereld heb onderzocht. Ik kan u enkel de gegevens meedelen waarover ik beschik. Ik kan niet zeggen dat Rwanda geen enkele verantwoordelijkheid draagt in de plundering van Congo. Ik heb over Sogem gesproken omdat ik me die zaak goed herinner. Ik geloof dat er een tiental andere maatschappijen zijn, maar dat heb ik niet persoonlijk onderzocht. Het is alleszins niet mijn bedoeling Burundi, Uganda of Rwanda vrij te spreken. Ik ben het ermee eens dat de oorlog Kagame niets kost en dat Rwanda onmogelijk zelf voor de financiering van de oorlog kan instaan. Dat is een geloofwaardige opvatting. Sommige onderzoekers bevestigen dat het onmogelijk is na te gaan wat de uiteindelijke bestemming is van de hulp. Op die manier wordt een bijdrage geleverd tot de financiering van de oorlog. Aangezien de hulp kan worden gebruikt voor infrastructuurwerken en sociale uitgaven in Rwanda, komen er middelen vrij voor andere doeleinden. Charles Josselin, de Franse minister van ontwikkelingssamenwerking, is tot die conclusie komen. Zijn redenering klinkt geloofwaardig, maar ik heb hierover geen specifieke opvatting.
Wat De Beers betreft, heeft zich in 1997 een belangrijke gebeurtenis voorgedaan. Ik heb het over de machtsgreep van Kabila in Kinshasa, die korte tijd daarna werd gevolgd door de verbreking van de exclusiviteitsovereenkomst voor de commercialisering tussen de MIBA en De Beers. Er volgde toen een periode van opbod. Tot dan toe was de Congolese productie als het ware gevangen. Met Kabila, een rebel, begint de productie zich af te scheiden. Het is geen toeval dat ook Angola zich met de hulp van bepaalde Antwerpenaren, Israëli's, Russen en Brazilianen probeert los te maken. In 1999 verklaart De Beers, dat zich in dat opzicht katholieker dan de paus gedraagt, dat ze geen bloeddiamant meer willen kopen en dat ze geen Congolese of Angolese diamanten meer zullen kopen, zelfs niet van de regering. Deze mensen houden er een fundamentalistische zuiverheidsopvatting op na en doen zich voor als politiek correct om hun concurrenten te benadelen. Ze wekken de indruk dat diamanten afkomstig uit landen die niet in oorlog zijn, zoals Guinee Conakry of de Centraal-Afrikaanse Republiek, waaruit zij zich hebben teruggetrokken, oorlogsdiamanten zijn. In feite is dat misleidend. Ze willen doen geloven dat alle verboden diamanten oorlogsdiamanten zijn. Dat is niet juist, gesmokkelde diamant is niet altijd bloeddiamant. We moeten logisch blijven. Men zou kunnen denken dat Afrikaanse diamanthandel die niet via De Beers verloopt, verdacht is. We mogen evenwel niet uit het oog verliezen dat er een handelsoorlog wordt gevoerd. De heer Michel heeft het daarover gehad en ik denk dat hij het op dat vlak bij het rechte eind had.
Inderdaad, mijnheer Destexhe, de Ingadam produceert nog steeds elektriciteit. Er vindt uitvoer plaats, maar het is moeilijk het vertrouwen terug te winnen. Congo-Kinshasa heeft zich erover beklaagd dat Congo-Brazzaville zijn elektriciteit niet regelmatig betaalt. Wat de landen van zuidelijk Afrika betreft, is er een probleem met de prijs. Voor concrete bedragen verwijs ik u naar de nationale elektriciteitsmaatschappij van Congo.
Het verhaal van Salim Saleh is een echte saga. Hij is de halfbroer van Museveni en was vennoot van Branch Energy Ltd voor de ontginning van goud in Uganda. Iedereen die onderzoek heeft gedaan naar de huurlingenkwestie, kent deze maatschappij. Een deel van het personeel van deze maatschappij bleek voor Executive Outcomes te hebben gewerkt. Zowel Salim Saleh als generaal Kasini waren betrokken bij de goudontginning in het oosten van Congo. Ze hebben zelfs gezorgd voor een opstand binnen de opstand. Dit heeft geleid tot een breuk binnen de RCD, waardoor de RCD tegenover de MLC kwam te staan. Ze waren van oordeel dat Jean-Pierre Bemba zich te veel macht begon toe te eigenen. Ze hebben zelfs een provincie gecreëerd, namelijk de provincie Kibali-Ituri. Op dit vlak moet nog heel wat worden onderzocht. Ik zal hierover zoveel mogelijk informatie voor u trachten bijeen te sprokkelen.
Wat de Zimbabwanen betreft, vermeld ik Vitalis Zvinavashe, de bevelhebber van het leger. Hij is een van de vier aandeelhouders van Osleg. Zijn naam komt voor op de lijst die de Raad van de Europese Unie heeft opgesteld van twintig personen aan wie geen visum mag worden verstrekt en wier vermogen in beslag moet worden genomen. Onder ons gezegd, is dat een goede zaak, maar aangezien hierover al anderhalve maand wordt gesproken, maak ik me geen enkele illusie: zijn vermogen is al lang in veiligheid gebracht.
Ik kan de heer Dubié meedelen dat ik het embargo tegen Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid persoonlijk heb gesteund. Het betreft een delicate aangelegenheid. Ik ben het eens met wat u zegt over Birma. Met Zuid-Afrika was het gemakkelijk omdat het ANC en de vakbonden alle Europese burgers hadden opgeroepen om iets te doen. Wat Angola, Rwanda, Burundi, Congo en Irak betreft, liggen de zaken anders. De bevolking van die landen heeft nooit om een embargo gevraagd. Het is onze plicht naar hen te luisteren.
Ik heb niet gesproken over overleg met de staat, dat hebt u waarschijnlijk verkeerd begrepen. Ik heb gesproken over overleg met de burgerbevolking, met de krachten die in Congo leven, namelijk de vereniging van Congolese ondernemers, de vakbonden en de kerken. Via hen moeten we het terrein aftasten. Gelet op het demografisch deficit in Congo, moeten we een beroep doen op deze groepen om te weten te komen wat de bevolking van ons denkt en wat ze van ons verwacht.
Ik heb geen bijzonder onderzoek gevoerd betreffende het aantal Belgen. Ik heb niet veel informatie over dat onderwerp. Strategische figuren, zoals de heer Forrest, zouden hierover interessante gegevens kunnen verstrekken. De kritiek op hem is wellicht niet helemaal terecht. Van zijn slag zijn er niet veel. De heer Damseaux misschien. Voor het overige meen ik te weten dat sommige personen hebben geprobeerd een evaluatiecontract te krijgen. De heer Greg Huppert van IDV in Antwerpen kan u wellicht meer vertellen over de werking van de diamantcircuits. Hij zou zijn mening over dit onderwerp kunnen geven en kunnen zeggen of de schattingen juist zijn. Er zijn immers duizend manieren om te frauderen. Een contract kan wettelijk perfect in orde zijn, ook al worden de diamanten bij het begin van de keten ondergewaardeerd en bij hun aankomst overgewaardeerd. Er zijn heel wat verschillen.

M. François Misser. - Je vous répondrai, monsieur le président, ainsi qu'à M. Maertens, que j'ai effectivement assez peu évoqué la situation au Rwanda. En ce qui me concerne, je ne me suis pas livré à une enquête sur le pillage tous azimuts. Je me borne donc à vous communiquer les informations dont je dispose. Si vous voulez savoir ce que je pense, je dirai que je n'exonère absolument pas le Rwanda de sa responsabilité dans le pillage du Congo. Je vous ai parlé de la Sogem parce que j'en avais un souvenir précis. Je crois qu'il y en a une dizaine d'autres mais je n'ai pas personnellement enquêté sur le sujet. Quoi qu'il en soit, je n'ai nullement l'intention d'exonérer le Burundi, l'Ouganda ou le Rwanda de leurs responsabilités. Je partage d'ailleurs vos conclusions. Je peux être d'accord avec ce statement qui dit que la guerre ne coûte rien à Kagame ou même que l'effort de guerre accompli par le Rwanda dépasse ses moyens budgétaires. Je crois que c'est vraisemblable. Un certain nombre de chercheurs affirment que, grâce à la fongibilité des fonds, une partie de l'aide pourrait se retrouver sous une forme ou sous une autre. Cela pourrait contribuer à l'effort de guerre dans la mesure où cette aide, qui permet de consentir des dépenses d'infrastructures ou des dépenses sociales au Rwanda même, libère des fonds pour réaliser autre chose. C'était notamment l'analyse de Charles Josselin, le ministre français de la coopération. Je trouve qu'elle tient la route mais je n'ai pas de religion particulière quant à cette question.
En ce qui concerne De Beers, je dirai qu'un événement important s'est produit en 1997. Je veux parler de la prise de pouvoir de Kabila à Kinshasa. Elle est suivie, peu de temps après, par la rupture du contrat d'exclusivité de la MIBA avec De Beers pour la commercialisation. On entre ensuite dans une période d'enchères. Jusqu'alors, la production congolaise était captive. Avec Kabila, le rebelle, elle entre en sécession. Ce n'est pas un hasard si l'Angola cherche à s'émanciper, grâce à certains Anversois, à certains Israéliens, à certains Russes, à certains Brésiliens. En 1999, De Beers se fait, du jour au lendemain, plus royaliste que le roi en clamant qu'ils n'achètent plus de diamants sales, qu'ils n'achètent pas de diamants congolais ou angolais, même de la partie gouvernementale. Ils deviennent des « intégristes » mais, surtout, des gens qui utilisent la notion de propreté, de « politiquement correct », pour évincer leurs concurrents. Ils sous-entendent que des diamants, provenant de pays qui ne sont pas en guerre, comme la Guinée Conakry ou comme la République centrafricaine, d'où ils se retirent, sont des diamants de la guerre. Il s'agit, quelque part, d'une escroquerie. On établit une équation « diamants illicites = diamants de la guerre ». C'est faux, le diamant de contrebande n'est pas toujours un diamant du sang. Il faut un peu de méthodologie. À la limite, en Afrique, tout ce qui n'est pas inféodé à De Beers serait suspect. Il faut être prudent et garder à l'esprit qu'il existe une guerre commerciale. M. Michel a parlé de cette thématique et je pense que, sur ce point spécifique, il a raison.
Monsieur Destexhe, effectivement, le barrage d'Inga continue à produire de l'électricité. Les exportations ont lieu mais il y a des problèmes de recouvrement de créances. Le Congo-Kinshasa s'est plaint au Congo-Brazzaville parce que celui-ci ne payait pas régulièrement l'électricité. En ce qui concerne les pays d'Afrique d'australe, le problème est celui du prix de vente. Quant aux chiffres, le mieux serait de s'adresser à la société nationale d'électricité du Congo.
L'histoire de Salim Saleh est une vraie saga. C'est le demi-frère de Museveni, il fut associé à l'extraction de l'or en Ouganda avec Branch Energy Ltd. Cette société est connue de tous ceux qui ont fait des investigations sur la nébuleuse des mercenaires. En effet, on retrouvait dans son personnel des gens qui avaient travaillé pour Executive Outcomes. Salim Saleh ainsi que le général Kasini furent aussi intéressés à l'exploitation de l'or dans l'Est du Congo. Ils ont même suscité une rébellion à l'intérieur de la rébellion. Ils ont cassé le RCD, ce qui a donné le RCD, d'une part, et le MLC, d'autre part. Ils trouvaient en effet que Jean-Pierre Bemba commençait à s'émanciper un peu trop. Ils ont été jusqu'à créer une province, la province de Kibali-Ituri. Il y a là matière à creuser. Je vous communiquerai ce que je peux glaner sur le sujet.
Parmi les acteurs zimbabwéens, il y a le général Vitalis Zvinavashe, chef d'état-major. C'est l'un des quatre actionnaires d'Osleg. Il se trouve aussi qu'il est repris sur la liste dressée par le conseil de l'Union européenne des vingt personnalités privées de visas et dont les avoirs devraient être saisis. Entre nous, c'est très bien. Cependant, comme l'on parle de cette saisie depuis un mois et demi, je ne me fais aucune illusion : ces avoirs ont forcément été déménagés..
À M. Dubié, je dirai que j'ai personnellement soutenu l'embargo contre l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. La question est délicate. Je souscris à ce que vous dites à propos de la Birmanie. Dans le cas de l'Afrique du Sud, la situation était simple puisque l'ANC et les syndicats nous demandaient à nous tous, citoyens européens, de faire quelque chose. Mais pour l'Angola, le Rwanda, le Burundi, le Congo, l'Irak, je n'ai, pas plus que vous, entendu la société civile de ces pays nous réclamer un embargo. Nous n'avons pas la science infuse. Écoutons-les.
Par ailleurs, je ne parlais pas de concertation avec les structures de l'État, nous nous sommes mal compris ; je parlais de concertation avec la société civile, avec les forces vives du Congo, c'est-à-dire, là encore, la fédération des entrepreneurs congolais, les syndicats, les églises. Avec eux, il me semble que cela vaut la peine de tâter le terrain. Face au déficit démocratique au Congo, pour évaluer ce que la population pense et attend de nous, le seul moyen est d'interroger ces organismes.
C'est le seul instrument dont nous disposons pour savoir ce qu'ils attendent de nous.
Je n'ai effectué aucune étude particulière en ce qui concerne le nombre de Belges. Je ne possède pas beaucoup d'informations à ce sujet. Il y a des acteurs stratégiques, tels que M. Forrest, qui peuvent apporter une contribution intéressante en mettant les choses au point. Peut-être ce que l'on dit à son encontre n'est-il pas justifié. Il en existe peu de son calibre. M. Damseaux, peut-être. Pour le reste, je crois savoir que certaines personnes ont essayé d'avoir un contrat d'évaluation des diamants. M. Greg Huppert du Bureau IDV situé à Anvers serait plus qualifié pour vous parler du fonctionnement des circuits du diamant. Il pourrait vous donner un avis à ce sujet, vous dire si, selon lui, les évaluations sont équitables, car il y a mille fraudes possibles. Un contrat peut être parfaitement légal tout en sous-évaluant les diamants à un bout d'une filière et en les surévaluant à l'arrivée. On peut trouver des différences.

De heer Alain Destexhe (PRL-FDF-MCC). - Er is niet alleen Congo. Denk ook maar eens aan Enron in de Verenigde Staten.

M. Alain Destexhe (PRL-FDF-MCC). - Il n'y a pas que le Congo. Pensez également à Enron aux États-Unis !

De heer François Misser. - Precies!
Over de aanbevelingen kan ik mij niet uitspreken. Ik vind dat het de moeite loont te onderzoeken wat er op het terrein kan worden ondernomen. De organisatie van de gewone plunderingen is in handen van gewapende benden: de FAC - Forces armées congolaises -, de RCD en zelfs buitenlandse legers. Het herstel van de macht van de staat kan een oplossing bieden. Zij moet ervoor zorgen dat de soldaten worden betaald, dat ze worden gedemobiliseerd en dat ze de bevolking laten werken. In een nieuwe Congolese staat kan er een vorm ontwikkelingshulp worden overwogen waarbij het leger niet langer een gevaar voor de bevolking vormt, maar een hulp. Dit is een mogelijke aanbeveling, maar ik zal u mijn bedenkingen later schriftelijk bezorgen.
Bij mijn weten heeft Sogem niets verkeerds gedaan. De toestand is volgens mij niet veranderd.
Ik zal het nu hebben over de opbrengst van de plundering. Ik heb hoofdzakelijk gesproken over de dingen waaraan de opbrengst niet wordt besteed. We zouden kunnen veronderstellen dat er door Ugandezen in Congo wordt geplunderd om de Ugandese schatkist te spijzen. Dat is evenwel niet het geval: een deel van het geld verdwijnt; het hout, het goud en de diamanten die naar Uganda worden gevoerd, leiden niet tot een versterking van de staatsmacht. Hetzelfde geldt voor Zimbabwe, waar de voorraden van NOCZIM worden geplunderd, een semi-overheidsonderneming die vanuit Congo brandstof invoert voor het Zimbabwaanse leger. Er bestaat eigenlijk een joint venture tussen de nomenklatoera van al deze landen, de rebellen inbegrepen, enerzijds, en de buitenlandse machten, anderzijds, die samen de Congolese bevolking en in zekere zin ook de belastingbetalers van de landen die hun legers hebben gestuurd, plunderen. Het is in die zin dat we moeten werken. We mogen niet bij de simplistische opvatting blijven dat het Zimbabwaanse leger Tshibwe gebruikt om zijn oorlog te financieren. Het is complexer dan dat. Het is ook een kwestie van persoonlijke verrijking.

M. François Misser. - Je ne le vous fais pas dire !
En ce qui concerne les recommandations, question tout à fait opportune selon moi, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Selon moi, cela vaut la peine de se pencher sur les possibilités d'action en ce domaine. Le pillage au quotidien est organisé par des bandes armées, soit par les FAC - Forces armées congolaises - soit par les forces du RCD, voire les armées étrangères. Une solution serait de restaurer l'État. Celui-ci devrait faire en sorte que les soldats soient payés, qu'ils soient démobilisés et qu'ils laissent travailler la population. Dans la construction d'un nouvel État congolais, on ne doit pas exclure une aide au développement, par exemple, en faisant en sorte que l'armée joue un rôle citoyen et non un rôle de racket. Voilà une piste en ce qui concerne les recommandations, mais je préférerais vous écrire ultérieurement à ce sujet.
À ma connaissance, la Sogem n'a rien fait de mal. Pour moi, la situation n'a pas changé.
J'en viens à la destination des recettes du pillage. J'ai plutôt parlé de ce à quoi elles n'étaient pas affectées. On pourrait imaginer un « pillage citoyen » de la part de l'Ouganda. Celui-ci pillerait le Congo, par exemple, pour nourrir son Trésor public. Mais ce n'est pas ce qui se passe : une partie de l'argent disparaît ; tous ces grumes, cet or, ces diamants qui sont déménagés d'Ouganda, ne se traduisent pas par un renforcement de l'État. Ainsi en est-il également du Zimbabwe, où l'on pille les stocks de la NOCZIM, entreprise para-étatique qui importe du carburant pour l'armée zimbabwéenne au Congo. Il y a, en quelque sorte, une joint venture entre les nomenklatura de tous ces pays, y compris les rebelles, et les puissances invitées et les agresseurs, bref, entre toutes les élites, pour piller la population congolaise ainsi que, d'une certaine manière, les contribuables des pays dont les chefs ont envoyé des armées. À mon avis, c'est dans cette direction qu'il convient de travailler, en s'écartant cependant du schéma simpliste visant à dire que l'armée zimbabwéenne « gratte » à Tshibwe et que l'argent servira à l'effort de guerre. Je crois que c'est plus complexe. Le pillage sert d'enjeu, c'est plus qu'« un nerf de la guerre ». L'un des enjeux, selon moi, est l'enrichissement personnel.

De voorzitter. - Mijnheer Misser, ik dank u voor uw zeer interessante getuigenis. Het verheugt me dat u ons nog bijkomende informatie zult bezorgen. Ik verzoek u deze informatie naar het secretariaat van de commissie te sturen.
Ik zou graag weten wat uw opvatting is over het Kimberleyproces, dat hier al vaak aan bod is gekomen. Volgens sommigen zal dit initiatief het probleem niet oplossen, maar anderen zijn het daar niet mee eens.
U bent zeer goed op de hoogte van deze materie. Uw visie zou interessant voor ons kunnen zijn.

M. le président. - Je vous remercie pour votre témoignage très intéressant, monsieur Misser. Je prends note de votre intention de nous communiquer des informations supplémentaires, ce dont nous vous sommes reconnaissants. Je vous demande de bien vouloir les adresser au secrétariat de la commission.
Je voudrais, monsieur Misser, connaître votre opinion concernant le processus de Kimberley, dont nous avons beaucoup discuté dans cette enceinte. Certains nous ont dit que cette initiative n'apporterait aucune solution au problème ; d'autres ont un avis totalement opposé.
Vous avez une connaissance approfondie de cette matière. Il serait donc intéressant que vous nous livriez votre sentiment à ce sujet.

De heer François Misser. - Ik zal trachten deze moeilijke vraag te beantwoorden.
Het gaat hier om pionierswerk. Er moet een marktregeling worden uitgewerkt tussen de producerende en de verbruikerslanden. De NGO's en de diamantindustrie worden bij dit proces betrokken. Door er nog andere actoren uit het middenveld bij te betrekken, zoals de vakbonden, kan het proces nog worden verbeterd.
Met vijfenveertig Staten loopt het wat moeilijk. Wij hebben een certificeringssysteem op touw gezet met Angola en Sierra Leone.
De gemmologen zijn in een echte godsdienstoorlog verwikkeld. Sommigen beweren dat de oorsprong van sommige diamanten met zekerheid kan worden achterhaald. Anderen gaan er echter van uit dat dit in het huidige stadium van de technologische ontwikkeling nog niet kan.
Volgens de gemmologen, onder wie ook de heer Van Bockstael, bestaan er alleszins opvallende gelijkenissen tussen stenen uit Sierra Leone, Venezuela, Canada, Rusland... Zo lang er geen globale marktregeling bestaat, kan men altijd een steen in Antwerpen gaan aanbieden; in plaats van te verklaren dat het een steen is van de rebellen uit Sierra Leone, zeg je gewoon dat hij waarschijnlijk uit Brazilië komt. Dat kan voldoende zijn...
Men kan altijd leugens verzinnen. Wat er ook van zij, er wordt een nieuwe constructie opgezet. Het Kimberleyproces wordt in maart door de algemene VN-vergadering besproken. Dat wordt een krachtmeting. Sommige staten zijn voorstander van een zeer dwingend systeem; ik denk meer in het bijzonder aan de Verenigde Staten. Ik nodig u uit eens na te denken over de redenen waarom de Verenigde Staten de markt voor diamant willen reguleren en die voor petroleum niet. Produceren de Verenigde Staten diamanten? Als het hen niets kost, zijn de Amerikanen er snel bij om anderen de les te lezen, meer bepaald de Belgen en de Afrikanen die tot over hun oren in de diamant zitten... Het is dus voorzichtigheid geblazen!
Ik weet niet welke houding de Russen in de Veiligheidsraad zullen aannemen. Zullen zij akkoord gaan met het internationaal certificeringssysteem? Een consensus bewerkstelligen is niet gemakkelijk en pionierswerk vergt meestal tijd. Dat gaat niet in een handomdraai! In twee jaar tijd zijn we al een heel eind opgeschoten. Alle betrokkenen rond de tafel krijgen, Oekraïners, Angolezen, Zuid-Afrikanen, Belgen, met andere woorden zowel de producenten als de consumenten, is een boeiende maar ingewikkelde onderneming.
Toch mag men niet alles verwachten van het Kimberleyproces. Ook als de fraudebestrijding op gang komt, sluit ik mij aan bij het betoog van de heer Van Bockstael. Zelfs met de beste wetgeving tegen de drugshandel kan de maffia niet uit de wereld worden geholpen...
Met het Kimberleyproces willen we de diamanthandel zo formeel mogelijk organiseren.
Er moet ook rekening worden gehouden met de economische kenmerken van de productie in Afrika. Driekwart van de productie in Congo, een groot deel van de productie in Angola en in West-Afrika zijn informeel. Smokkelen is in Afrika een nationale sport. De Staten zijn zwak. Als er een certificeringssysteem wordt opgezet tussen bijvoorbeeld Luanda en Antwerpen, dat zo solide en veilig is als onze euro, dan zal dat wel werken, omdat het in de formele economie ligt.
Wat zal er in een land in oorlog echter gebeuren tussen de mijn en het certificeringscentrum als cowboys een hold-up plegen en stiekem stenen in de keten binnenbrengen? In Afrika en zelfs op andere continenten staan wij voor de uitdaging om de Staat op te bouwen en te versterken. India bijvoorbeeld komt helemaal niet ter sprake. Dit land controleert zijn diamantuitvoer helemaal niet. De arbeidsomstandigheden in de Indische diamantslijperijen zijn zeer betwistbaar. Er zijn veel onzekerheden. Ik denk dat wij maar langzaam zullen opschieten. Het blijft een grote uitdaging. Wij hoeven niet negatief te zijn, we moeten geduldig voortwerken.

M. François Misser. - Je vais tenter de répondre à cette question difficile.
C'est une entreprise pionnière. Il s'agit de réguler un marché entre des pays producteurs et des pays consommateurs. Des ONG et l'industrie diamantaire sont associées à ce processus, qui pourrait peut-être être amélioré si d'autres éléments de la société civile - je pense notamment aux syndicats - étaient impliqués.
Ce processus - assez lourd, puisqu'il concerne quarante-cinq États - ne fonctionne pas bien pour le moment. Nous avons mis en place un système de certification avec l'Angola et le Sierra Leone.
Une guerre de religion oppose les gemmologues. Certains prétendent qu'il est possible d'identifier avec certitude l'origine de certains diamants. D'autres considèrent que dans l'état actuel des connaissances sur le plan technologique, ce n'est pas encore le cas.
Le fait est que, selon les gemmologues - dont M. Van Bockstael, qui se trouve parmi nous - il existe des similarités importantes entre les pierres trouvées au Sierra Leone, au Venezuela, au Canada, en Russie... À partir du moment où l'ensemble du marché n'est pas régulé, ce qui est le cas actuellement, il est toujours possible de venir présenter une pierre à Anvers ; si, au lieu de dire que c'est une pierre « rebelle » provenant du Sierra Leone, vous lui trouvez une origine vraisemblable, le Brésil, par exemple, cela peut marcher...
Un certain type de mensonges est donc toujours possible. Quoi qu'il en soit, une nouvelle construction est en cours d'élaboration. Le processus de Kimberley sera examiné au mois de mars, à l'assemblée générale de l'ONU. Nous allons assister à des bras de fer. Certains États veulent mettre en place des systèmes très contraignants ; je pense particulièrement aux États-Unis. Je vous invite à réfléchir aux raisons pour lesquelles les États-Unis tiennent tellement à réguler le marché du diamant, et non celui du pétrole. Produit-on beaucoup de diamants aux États-Unis ? Les Américains sont prompts - surtout si cela ne leur coûte rien - à donner des leçons aux autres, notamment aux Belges ou aux Africains qui, eux, ont les mains dans le diamant... Prudence, donc !
J'ignore quelle sera l'attitude des Russes, qui siègent au sein du Conseil de sécurité. Seront-ils d'accord ou non avec le système de certification internationale ? Comme pour tout consensus, pour tout processus pionnier, la construction prend du temps. Il ne faut pas espérer que tout se règle d'un coup de baguette magique ! En deux ans, nous avons déjà beaucoup progressé. Arriver à réunir autour de la table des Ukrainiens, des Angolais, des Sud-Africains, des Belges, c'est-à-dire toutes les parties intéressées, producteurs et consommateurs confondus, pour construire un processus, constitue une entreprise intéressante, mais compliquée.
Cependant, il ne faut pas tout attendre du processus de Kimberley. À supposer qu'un processus de répression des fraudes soit mis en place, je rejoins les propos tenus par M. Van Bockstael, pour qui la meilleure législation qui soit contre le trafic de drogue n'empêchera jamais l'existence des mafias... Le processus de Kimberley vise à formaliser le plus possible le commerce du diamant.
Il faut également tenir compte des caractéristiques économiques de la production africaine. Les trois quarts de la production congolaise, une bonne part de la production angolaise et de celle de l'Afrique de l'Ouest sont informelles. La contrebande est, en Afrique, un sport national. Les États sont faibles. Par conséquent, même si vous mettez en place un système de certification solide, sûr, assimilable à l'euro, entre, par exemple, Luanda et Anvers, cela va fonctionner car nous sommes dans le monde du formel.
Cependant, dans un pays en guerre, que se passera-t-il entre la mine et le centre de certification si des cow-boys commettent un hold-up ou si des gens introduisent des pierres en douce dans la filière ? Nous sommes confrontés au défi de la construction, du renforcement de l'état en Afrique et même sur d'autres continents. On ne parle pas du tout de l'Inde, par exemple. Ce pays n'exerce actuellement aucun contrôle sur ses importations de diamants. En Inde, les conditions de travail dans les tailleries de diamant sont très discutables. Il y a beaucoup d'incertitudes et je pense que les choses vont avancer lentement. C'est un grand défi. Il ne faut pas être négatif, il faut travailler patiemment.

De voorzitter. - Wat de heer Misser heeft gezegd, stemt grotendeels overeen met de realiteit. Wij willen het beste voor iedereen, maar kunnen niet ontkennen dat sommigen uitsluitend hun eigen belangen verdedigen. Dat is zowel in onze maatschappij het geval als in landen waar het leven heel wat moeilijker is.
Hij beschouwt het Kimberley-akkoord als een stap in de goede richting, maar niet als het einde van de problemen. Dat geldt ook voor de talloze resoluties die de Veiligheidsraad heeft goedgekeurd om het conflict tussen de Palestijnen en de staat Israël op te lossen en die niet worden gerespecteerd. We mogen voor de Afrikanen niet strenger zijn dan voor regimes die sommigen van ons na aan het hart liggen.
Ik meen dat de heer Dubié mijn opmerkingen over sancties niet helemaal correct heeft geïnterpreteerd. Slimme sancties kunnen in bepaalde omstandigheden nuttig zijn, maar het is niet zinvol sancties toe te passen op gebieden waar oorlog wordt gevoerd.

M. le président. - Les déclarations de monsieur Misser sont largement conformes à la réalité. Nous souhaitons le meilleur pour chacun mais ne pouvons nier que certains ne font que défendre leurs propres intérêts.
Il considère le processus de Kimberley comme un pas dans la bonne direction mais pas comme la fin des problèmes. Il en va de même pour les nombreuses résolutions qu'adopte le Conseil de sécurité pour résoudre le conflit israélo-palestinien et qui ne sont pas respectées. Nous ne devons pas être plus sévères à l'égard des Africains qu'à l'égard de régimes chers à certains d'entre nous.
Je pense que monsieur Dubié n'a pas tout à fait bien interprété mes remarques sur les sanctions. Des sanctions intelligentes peuvent être utiles dans certaines circonstances mais appliquer des sanctions à des régions en guerre est insensé.

De heer Josy Dubié (ECOLO). - Ik zou kort willen terugkomen op het Kimberleyproces. Het verheugt mij dat het voor u een stap vooruit betekent. Ik wil er echter toch even aan herinneren dat er een zwaard van Damocles boven het proces hangt. Als ik mevrouw Neyts goed heb begrepen, zou de WTO alles kunnen doorkruisen omdat ze ervan uitgaat dat het onmogelijk is de handel met één land te verbieden. Ik denk meer bepaald aan India dat van niets wil weten. Als het Kimberleyproces helemaal wordt afgewikkeld, zou de handel met India illegaal worden. De klacht die bij de WTO werd ingediend, zou het hele proces op de helling kunnen zetten. Het blijft bij vrome wensen. Wij willen vooruitgang boeken, maar sommige internationale organisaties delen onze waarden en doelstellingen niet. Eens te meer wordt aangetoond dat de WTO, die alles via de handel denkt te kunnen regelen, een oplossing voor ernstige problemen dwarsboomt.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Je voudrais brièvement revenir sur le processus de Kimberley. Je suis heureux de vous avoir entendu dire qu'il constituait un pas en avant. Je voudrais rappeler l'épée de Damoclès qui pèse sur l'ensemble du processus. En effet, si j'ai bien compris les propos de Mme Neyts, tout cela risque d'être « plombé » par l'OMC qui pourrait considérer qu'il est impossible de faire en sorte d'interdire le commerce avec un pays. Je songe en particulier à l'Inde, qui ne veut rien savoir. Si le processus de Kimberley allait jusqu'à son terme, l'on pourrait estimer que le commerce avec l'Inde deviendrait illégal. La plainte déposée à l'OMC pourrait mettre l'ensemble du processus en cause. Nous sommes dans le wishful thinking. Nous voudrions progresser mais certaines organisations internationales ne partagent pas nos valeurs et nos objectifs. Une fois de plus, la démonstration est faite que l'OMC, qui croit que le commerce va tout régler, risque de contrecarrer la recherche de solutions à de graves problèmes.

De heer François Misser. - Niets gaat meer in tegen de regels van de WTO als een embargo of een boycot, maar als de Veiligheidsraad een resolutie goedkeurt, dan wordt dat een prioriteit. Als de Veiligheidsraad het licht op groen zet voor het Kimberleyproces, dan heeft India geen keuze meer. Met India kunnen er mijns inziens problemen van sociale aard rijzen. Ik denk bij voorbeeld aan kinderarbeid. Op dit ogenblik is India het meest concurrerende land. In België en in Botswana wordt het personeel in de slijperijen vrij behoorlijk vergoed en geniet het een redelijke levensstandaard. In India klaren kinderen de klus. De wereldvakverbonden, CISL en CMT, beschikken over documentatie over de arbeidsomstandigheden in die sector in India. Wij moeten het Kimberleyproces aangrijpen om in dat land op dat stuk vooruitgang af te dwingen. Het zal wel moeilijk gaan, maar dat is nog geen reden om ons te laten ontmoedigen. Ik denk dat sommige NGO's sneller willen gaan dan de wind.

M. François Misser. - Il n'y a rien qui contrevienne plus aux règles de l'OMC qu'un embargo ou un boycott mais à partir du moment où le Conseil de sécurité adopte une résolution, elle devient prioritaire. Par conséquent, si le Conseil de sécurité donne le feu vert au processus de Kimberley, l'Inde n'aura plus le choix. À mon avis, les problèmes qui peuvent se poser avec l'Inde sont de nature sociale. Je songe au travail des enfants, par exemple. À l'heure actuelle, l'Inde est le pays le plus compétitif. En Belgique ou au Botswana, le personnel des tailleries est à peu près correctement rémunéré et a une vie relativement décente. En Inde, ce sont des enfants qui effectuent ce travail. Les syndicats, la CISL et la CMT, sont en possession d'une documentation sur les conditions de travail dans ce secteur en Inde. Je pense que ce serait bien d'utiliser le processus de Kimberley pour essayer de faire avancer les choses dans ce pays. Ce sera sans aucun doute difficile, mais ce n'est pas une raison pour céder au découragement. À mon avis, certaines ONG voudraient aller plus vite que la musique.