GR 8

Belgische Senaat
Gewone Zitting 2001-2002
Parlementaire
onderzoekscommissie
«Grote Meren»

Hoorzittingen
Vrijdag 18 januari 2002
Ochtendvergadering
Verslag

GR 8

Sénat de Belgique
Session ordinaire 2001-2002
Commission d'enquête
parlementaire
«Grands Lacs»

Auditions
Vendredi 18 janvier 2002
Réunion du matin
Compte rendu

 

Hoorzitting met de heer Aldo Ajello, Speciaal Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de regio van de Grote Meren

Audition de M. Aldo Ajello, Représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs

(Voorzitter: de heer André Geens)

(Présidence de M. André Geens)

De heer Aldo Ajello. - Ik zou liefst antwoorden op de vragen die u nuttig acht voor het onderzoek. Vooraf wil ik echter de grenzen aangeven van mijn bijdrage aan deze onderzoekscommissie over de delicate kwestie van de plundering van de natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Congo.
De Raad heeft mij een politiek mandaat toevertrouwd. Mijn taak is verslagen op te maken over de politieke situatie ter plaatse. Ik ontmoet vaak de presidenten en vooraanstaande figuren van de landen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het conflict betrokken zijn.
Onze informatie over de plunderingen is helaas zeer vaag omdat we niet over een inlichtingendienst beschikken, in tegenstelling tot de landen die ter plaatse inlichtingen inwinnen via hun eigen diensten of via hun onderdanen die in Congo wonen. Onze voornaamste informatiebronnen zijn dus de Verenigde Naties en de NGO's. We hebben geen toegang tot de geheime informatie van landen die dergelijke gegevens alleen op wederkerige basis uitwisselen en zeker niet met de EU.
Politiek zijn we evenwel zeer goed geïnformeerd. De plundering van de natuurlijke rijkdommen is momenteel een fundamenteel probleem in de Democratische Republiek Congo omdat het de financieringsbron en voedingsbodem is van de oorlog. Zonder de plundering is de dure oorlog niet mogelijk, maar de plundering is, althans voor sommige landen, niet de oorzaak van de oorlog.
Nemen we het voorbeeld van Rwanda. De huidige oorlog heeft een lange voorgeschiedenis. Tijdens de oorlog van 1996 verdreef Laurent Désiré Kabila de toenmalige president Mobutu. Die oorlog was het gevolg van een politieke en militaire situatie die iedereen kent. In de vluchtelingenkampen van Goma, Bukavu en Uvira leefden echte vluchtelingen samen met ex-FAR-leden en gewapende Interahamwe. De hele structuur van het voormalige Rwandese regime, dat de genocide had beraamd en uitgevoerd, controleerde de toestand in de vluchtelingenkampen. Generaal Kagame was toen vice-president van Rwanda en hij verklaarde herhaaldelijk aan iedereen die het horen wilde dat hij zelf zou ingrijpen als de internationale gemeenschap niet tussenbeide kwam om de gewapende mannen van de vluchtelingen te scheiden zodat de vluchtelingen die dat wensten konden terugkeren en de gewapende militieleden uit de grensstreek konden worden verwijderd.
Ik heb daarover onder meer verslag uitgebracht aan de Raad Algemene zaken, aan de ministers van Ontwikkelingssamenwerking en aan het Politiek Comité. De Europese Unie en de Verenigde Naties legden evenwel de dreiging van de heer Kagame naast zich neer, in de hoop dat er niets zou gebeuren.
Persoonlijk wist ik dat hij woord zou houden. Toen de regering Kengo het burgerschap betwistte van de Banyamulenge, een Congolese bevolkingsgroep van Rwandese oorsprong, greep hij de kans meteen aan om tot actie over te gaan. De aanval op Congo was klaarblijkelijk al lang voorbereid.
Ik denk dat zijn doel was de vluchtelingenkampen op te doeken en de mensen naar huis te laten terugkeren. Maar hij heeft toen gemerkt hoe zwak het Congolese leger was. De toenmalige regering beging immers de fout een groot offensief te willen lanceren zonder over een leger te beschikken dat sterk genoeg was om die schok op te vangen. President Museveni, die niet wilde dat Kabila Kinshasa zou veroveren, bezorgde mij, nog vóór de inname van Kisangani, een onderhandelingsvoorstel met het oog op het beëindigen van de oorlog. De Congolese regering liet deze kans liggen en koos voor het offensief. Aanvankelijk was de oorlog dus ingegeven door politieke en veiligheidsoverwegingen.
Eens de Rwandese troepen evenwel in Congo hadden postgevat, ontdekten ze algauw dat er wat te verdienen viel. Wat Rwanda betreft, werd de exploitatie van de rijkdommen in ruime mate door de regering georganiseerd, in tegenstelling tot Uganda waar individuele militairen daartoe het initiatief namen.
Rwanda gebruikt de opbrengst voor de financiering van de oorlog en een aantal andere activiteiten. In de marge hiervan spelen ook een aantal individuele belangen een rol.
Wat Uganda betreft, is de exploitatie een zaak van verschillende zeer hoog geplaatste militairen: Salim Saleh, de halfbroer van president Museveni, en generaal Kazini, het hoofd van de generale staf. Dank zij de oorlog kunnen bepaalde individuen dus staatsinkomsten verduisteren voor eigen rekening. Sommige Ugandese militaire groepen leveren zelfs een onderlinge strijd. In Kisangani is er ook een confrontatie geweest tussen Ugandese en Rwandese geallieerden.
Onlangs heb ik zelf kunnen vaststellen dat Kisangani in een echte wurggreep gehouden wordt. We hebben gepoogd de internationale en Europese publieke opinie te mobiliseren om de dringende nood van deze stad te lenigen. Het is een treurige vaststelling dat het Congolese volk zo te lijden heeft door het werk van roofbendes die er op uit zijn een stukje territorium te controleren, bij voorkeur een douanepost, waar veel inkomsten te rapen vallen.
Tot zover de beschrijving van de agressors. Bij de bondgenoten van de regering is de toestand in feite niet erg verschillend. Vooral Zimbabwe gaat zich te buiten aan een doorgedreven exploitatie van de rijkdommen.
Dit blijkt duidelijk uit een studie van een Zuid-Afrikaans instituut, die al een tijd geleden werd uitgevoerd en intussen misschien werd geactualiseerd.
De toestand is verschillend wat Angola en Namibië betreft. De Angolese belangen zijn van politiek-strategische aard. Voor Angola gaat het er ook om de expansie van UNITA te beperken. Dat lukt Angola geregeld ook zonder aanwezig te blijven op het grondgebied van de Democratische Republiek Congo en het zal zich zeker terugtrekken zodra de toestand dat mogelijk maakt.
Namibië heeft Congo al verlaten.
Het echte probleem is dus Zimbabwe. Zoals in Rwanda is de exploitatie centraal georganiseerd, maar de opbrengst komt ten goede aan privé-personen veeleer dan aan de Staat.
Uganda, Rwanda en Zimbabwe zijn dus de drie landen die het meest betrokken zijn bij de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen.
Een interessante vaststelling is dat er een verstandhouding heerst tussen Rwanda en Zimbabwe, ofschoon ze vijanden zijn in het conflict, om elkaars aanwezigheid in Congo te bestendigen.
Op een vergadering van het Politiek Comité verklaarde de Zimbabwaanse minister van Buitenlandse zaken, de heer Mudenge, dat zijn land Congo niet kan verlaten omdat anders een vacuüm ontstaat dat voor de bevolking dramatische gevolgen kan hebben. Alleen als de Verenigde Naties een belangrijke macht sturen, is hij bereid te vertrekken. Na hem nam de speciale gezant van president Kagame, de heer Mazimhaka, het woord om uitvoerig dezelfde stelling te verdedigen.
Ofschoon ze vijanden zijn, hebben ze dus gemeenschappelijke belangen en spelen ze onder één hoedje hetzij in het Politiek Comité, hetzij in de Joint Military Commission.
Zo komt Zimbabwe ertoe nabij de Rwandese grens, maar op het Congolese grondgebied, een kleine oorlog te laten voortduren met de ex-FAR en de Interahamwe, die nu omgedoopt zijn tot Armée de Libération du Rwanda (ALIR). De bedreiging van het eigen grondgebeid dient als voorwendsel voor Rwanda om zich niet terug te trekken en Zimbabwe reageert op dezelfde manier.
Het fundamentele probleem dat moet opgelost worden, is dus de aanwezigheid van de ex-FAR en de Interahamwe in Congo. Ze vormen een - al dan niet reële - bedreiging voor Rwanda en geven Rwanda bijgevolg een argument om Congo te bezetten. Dat argument kan trouwens op de steun van een aantal landen rekenen.
Bovendien heeft het Amerikaanse State Department, door het ALIR als een terroristische organisatie te bestempelen, de Rwandezen een bijkomende legitimering verschaft: terroristen moeten immers bestreden worden waar ze zich bevinden, in dit geval in Congo.
Als dit probleem niet wordt opgelost, kan er geen einde worden gemaakt aan de oorlog in de Democratische Republiek Congo. Sommigen zijn ervan overtuigd dit probleem enkel een voorwendsel is en dat de echte redenen van de bezetting van Congo door Rwanda van economische aard zijn. Persoonlijk denk ik dat dit een neveneffect is, dat weliswaar zeer welkom is en een grote invloed heeft.
Hoe dan ook, als de aanwezigheid van de ex-FAR en de Interahamwe als voorwendsel blijft dienen, zal het conflict nooit worden opgelost.

M. Aldo Ajello. - Monsieur le Président, je préférerais répondre aux questions que vous jugez utiles pour l'enquête. Toutefois, je voudrais préciser les limites de mon intervention devant votre commission d'enquête au sujet de la délicate question du pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo.
Le mandat que m'a confié le Conseil est un mandat politique et je fais des rapports relatifs à la situation politique sur le terrain. Je rencontre régulièrement les présidents et les personnalités des pays impliqués dans le conflit, soit directement, soit indirectement. Malheureusement, sur la question spécifique du pillage des ressources, nos informations sont très vagues parce que nous ne disposons pas d'un service de renseignements, contrairement aux pays qui utilisent les gens de terrain, soit à travers leurs services, soit à travers leurs ressortissants présents au Congo.
En ce qui nous concerne, nos sources d'information sont, outre ce que nous pouvons grappiller par-ci, par-là, les Nations unies et les ONG. Nous n'avons pas accès aux informations classées des pays membres qui ne les communiquent pas, sauf sur une base de réciprocité, mais certainement pas à l'UE. Par contre, sur le plan politique, je suis bien informé et je suis ravi de partager mes informations avec vous.
Le pillage des ressources est aujourd'hui un problème fondamental en République démocratique du Congo parce qu'il finance et alimente la guerre. La guerre n'existerait pas sans pillage, le coût du conflit étant très élevé et supporté par ce pillage, qui n'est cependant pas à l'origine de la guerre, à tout le moins pour certains pays.
Le cas du Rwanda est exemplaire. La guerre actuelle vient de loin. Elle a été précédée par la guerre de 1996, à l'époque où le président Laurent Désiré Kabila évinça le président Mobutu. Cette guerre résultait d'une situation politique et militaire connue de tous. Dans les camps de réfugiés de Goma, Bukavu et Uvira, d'authentiques réfugiés vivaient en compagnie des ex-FAR et des miliciens Interahamwe. Toute la structure de l'ancien régime rwandais, qui avait conçu et exécuté le génocide, s'était reproduite fidèlement dans les camps de réfugiés et la situation était contrôlée par les génocidaires. Le général Kagame, à l'époque vice-président du Rwanda, déclarait à qui voulait l'entendre - il me l'a répété au moins dix fois - que si la communauté internationale n'intervenait pas pour séparer les gens en armes des réfugiés, de manière à ce que ces derniers puissent rentrer chez eux et que les gens armés soient éloignés des frontières afin de mettre un terme à leurs incursions régulières, il agirait lui-même.
J'ai donc présenté des rapports à ce sujet au Conseil des Affaires générales, au Conseil des ministres de la Coopération, au Comité politique, notamment. L'Union européenne et les Nations unies ont préféré ignorer les menaces de M. Kagame, en se contentant d'espérer que rien ne se passerait.
En ce qui me concerne, je savais, le connaissant, qu'il tiendrait parole. De fait, il a saisi la première occasion - la citoyenneté des Banyamulenge, groupe de congolais d'origine rwandaise, contestée par le gouvernement Kengo - pour franchir le pas. De toute évidence, son attaque était planifiée.
Je crois que son but était de se débarrasser des camps de réfugiés en faisant rentrer les gens chez eux. Il s'est aperçu, en cours de route, de la grande faiblesse de l'armée congolaise parce que le gouvernement de l'époque commit l'énorme erreur de lancer une offensive totale et foudroyante sans disposer de forces armées capables de soutenir le choc. Le président Museveni, qui ne voulait pas que Kabila prenne le contrôle de Kinshasa, m'a contacté avant la prise de Kisangani et m'a remis un plan de négociation en douze points pour mettre un terme à la guerre. Une fois de plus, le gouvernement congolais négligea cette opportunité et préféra lancer l'offensive. Bref, l'objectif initial de la guerre était politique et sécuritaire. Cependant, les troupes rwandaises, une fois installées au Congo, découvrirent rapidement qu'il y avait moyen de se remplir les poches. Dans le cas du Rwanda, l'exploitation des ressources a été largement organisée par le pouvoir central, contrairement au cas de l'Ouganda, où les initiatives individuelles des militaires ont prévalu.
Le Rwanda fit de cette exploitation une source de financement de la guerre et d'autres activités encore. Par ailleurs, il était évident qu'au niveau collatéral, des intérêts individuels entraient en ligne de compte.
En ce qui concerne l'Ouganda, le rôle de divers militaires très haut placés est mis en cause. Je songe en particulier au demi-frère du président Museveni, M. Salim Saleh, et au chef d'état major de l'armée, le général Kazini, qui font des affaires pour leur propre compte, de sorte que cette guerre concrétise un transfert illégal des ressources étatiques vers les poches de certains individus, évidemment au détriment du budget national, soit un transfert net de ressources du secteur public au secteur privé. Certains militaires ougandais se battent même entre eux. En outre, à Kisangani, des affrontements ont eu lieu entre alliés ougandais et rwandais.
Je me suis rendu récemment sur place et j'ai pu constater à quel point la situation était dramatique. Kisangani est une ville assiégée, qui donne l'impression d'être complètement enclavée et qui, faute d'activités économiques, meurt un peu tous les jours. Nous avons tenté de mobiliser l'opinion publique européenne pour essayer d'aider cette ville dont la détresse nous a profondément choqués. Il est, en tout cas, navrant de constater que le peuple congolais souffre des agissements de bandes de malfaiteurs désireux de s'approprier un bout de territoire, les postes de douanes étant particulièrement convoités en tant que détenteurs d'importantes recettes.
Après avoir décrit les agresseurs, j'en viens à présent aux alliés du gouvernement. Leur comportement est, en réalité, plus ou moins identique à celui des premiers. Ainsi, le Zimbabwe se livre à une exploitation très poussée des ressources.
Une étude réalisée par un institut sud-africain - je ne l'ai pas, mais je peux facilement l'obtenir - donne assez bien d'informations à ce sujet. Cette étude, qui n'est pas récente, a peut-être été actualisée par le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies. Quoi qu'il en soit, ce point est évident.
La situation n'est pas la même dans le cas de la Namibie et de l'Angola. L'Angola a des intérêts beaucoup plus politiques, stratégiques, de défense ou de containment de l'UNITA, et peut régulièrement y faire face sans rester sur le territoire de la République démocratique du Congo. L'Angola se retirera certainement dès que la situation le lui permettra.
La Namibie, quant à elle, a déjà quitté le Congo.
Le Zimbabwe constitue donc le vrai problème.
Pour résumer, les trois pays les plus impliqués dans l'exploitation des ressources naturelles sont l'Ouganda, le Rwanda et le Zimbabwe. Dans le cas de l'Ouganda, l'activité est menée, sur un plan individuel, par des généraux ou d'autres militaires haut placés. Quant aux deux autres pays, ces pratiques ont lieu de façon beaucoup plus centralisée, même si, dans le cas du Zimbabwe, elles bénéficient beaucoup plus à des personnes privées qu'à l'État.
Il existe - c'est une constatation intéressante - une sorte d'entente cordiale entre les deux ennemis que sont le Zimbabwe et le Rwanda, l'objectif étant de se soutenir mutuellement pour rester au Congo. Lors d'une réunion du Comité politique à laquelle j'assistais, le ministre des Affaires étrangères du Zimbabwe, M. Mudenge, a dit que son pays ne pouvait pas quitter le Congo, car il y laisserait un vide, lequel risquerait de provoquer des situations d'insécurité dramatiques pour la population. Il a ajouté qu'il ne partirait que si les Nations unies envoyaient une force importante pour le remplacer. Après M. Mudenge, c'est l'envoyé spécial du président Kagame, M. Patrick Mazimhaka, qui a pris la parole pour abonder dans le même sens.
Une sorte de comédie est donc en cours, soit au Comité politique, soit à la Joint Military Commission, à la Commission militaire mixte : ces deux pays, bien qu'ennemis, ont des intérêts communs.
Le Zimbabwe finit ainsi par alimenter une petite guerre qui est en cours, aujourd'hui, à la frontière du Rwanda, mais en territoire congolais, avec les ex-FAR et les Interahamwe, qui portent à présent le nom d'Armée de Libération du Rwanda (ALIR), et qui animent donc une guerre de faible intensité dans cette région. Cette guerre sert de prétexte au Rwanda pour ne pas se retirer, puisqu'une menace pèse sur son territoire, et le Zimbabwe réagit de la même façon, il trouve dans la présence rwandaise le prétexte pour justifier sa présence au Congo.
Ce petit jeu risque de perdurer si l'on n'arrive pas à mettre fin à la situation en éliminant le problème fondamental qui, comme je l'ai dit au début de mon intervention, est la présence des ex-FAR et des Interahamwe, en territoire congolais. Ces forces représentent une menace - réelle ou non - pour le Rwanda. La situation actuelle donne, non pas une légitimation, car personne ne peut légitimement occuper un autre pays, mais un argument. Celui-ci a, en outre, suscité une certaine compréhension de la part d'un certain nombre de pays de la communauté internationale, ce qui permet au Rwanda de rester au Congo.
De plus, le département d'État américain, qui a classé l'ALIR parmi les terroristes, a donné une sorte de légitimation supplémentaire aux Rwandais : « Les terroristes devant être poursuivis là où ils se trouvent, nous restons au Congo ! ».
Si ce problème n'est pas résolu, nous ne pourrons jamais mettre fin à la guerre en cours en République démocratique du Congo, même si nous sommes persuadés - je préfère, quant à moi, rester neutre, mais certains le sont - qu'il s'agit d'un prétexte pur et simple et que les véritables raisons de la présence rwandaise au Congo sont de nature économique. Personnellement, je pense plutôt qu'il s'agit d'un effet collatéral, par ailleurs tout à fait bienvenu, et qui a un impact important.
Quoi qu'il en soit, si l'on n'élimine pas l'alibi, c'est-à-dire la présence des ex-FAR et des Interahamwe, on n'arrivera jamais à résoudre le conflit.

De voorzitter. - Alvorens het woord te verlenen aan de commissieleden wil ik de heer Ajello vragen of hij informatie heeft over MONUC en de manier waarop die missie momenteel op het terrein wordt ervaren. Deze vraag werd al bij het begin van de vergadering gesteld, en mag niet uit het oog verloren worden.

M. le président. - Avant de céder la parole aux membres de cette commission, je voudrais vous demander si vous avez des informations concernant la MONUC et la façon dont celle-ci est, à l'heure actuelle, perçue sur le terrain. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais cette question, posée au début de la séance, mérite d'être abordée dès maintenant.

De heer Aldo Ajello. - Als speciaal gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties heb ik een vredesmissie geleid in Mozambique. Ik ben dus vertrouwd met de moeilijkheden van dergelijke missies. Ik denk onder meer aan de vraag naar de gunstige weerslag op de plaatselijke bevolking.
Het grootste probleem van MONUC is dat het mandaat voortvloeit uit een vredesakkoord dat de Verenigde Naties een waarnemende en geen actieve rol toebedeelt. In Mozambique had ik veel meer invloed op alle facetten van de reële toepassing van het vredesakkoord.
Het Politiek Comité wordt volgens een beurtrol voorgezeten door de oorlogvoerende partijen. MONUC is de ideale zondebok voor alles wat verkeerd loopt en is niet bij machte wat dan ook te verhelpen. MONUC telt te weinig manschappen: slechts een klein aantal waarnemers die afhankelijk zijn van de oorlogvoerende partijen. Als ze die te veel storen, nemen ze grote risico's...
De rol van MONUC in de tweede fase is zeker positief omdat deze aanwezigheid de stopzetting van de gevechten mogelijk heeft gemaakt evenals de terugtrekking die door de akkoorden van Lusaka werd voorgeschreven. Veel verder reikt de impact van MONUC evenwel niet en de missie is zeker niet in staat de ongeregelde strijdkrachten te doen ontwapenen die zich momenteel in Congo bevinden, noch de terugtrekking van de buitenlandse troepen tot stand te brengen of zelfs de uitvoering van de VN-resoluties te verzekeren, bijvoorbeeld met betrekking tot Kisangani.
Deze stad moest gedemilitariseerd worden, maar de resolutie kon niet worden toegepast, enerzijds omdat de Verenigde Naties niet over een enforcement mechanism beschikken, en anderzijds omdat MONUC niet sterk genoeg is om een dergelijke beslissing af te dwingen. Tijdens de komende derde fase, kan MONUC evenwel worden uitgebreid.
Na wat is gebeurd in Rwanda, Somalië, Angola en Sierra Leone, gelooft niemand nog dat VN-strijdkrachten indien nodig militair zullen optreden. Iedereen beseft dat het mandaat van de VN-Veiligheidsraad een uiterst beperkt mandaat van zelfverdediging is en dat dit wellicht zo zal blijven. De partijen weten dus dat men hen niets in de weg zal leggen als ze tot actie overgaan.
Als ik nu een vredesmissie in Mozambique zou moeten leiden, dan zou zij ongetwijfeld minder gemakkelijk en wellicht minder succesvol verlopen, omdat de beperkingen van de VN-aanwezigheid nu gekend zijn.

M. Aldo Ajello. - Comme vous avez pu le constater à la lecture de mon CV, j'ai dirigé une mission de maintien de la paix, en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations unies au Mozambique. Je connais donc toutes les difficultés liées à ce genre de missions ; je pense, notamment, à la question de l'impact positif par rapport aux populations locales.
La MONUC est confrontée à un certain nombre de problèmes de fond, le principal étant que son mandat provient d'un accord de paix qui donne aux Nations unies un rôle d'observateur et non d'acteur. Dans le cas du Mozambique, j'avais un pouvoir réel, en ce sens que je présidais toutes les commissions chargées d'appliquer l'accord de paix : supervision et contrôles, cessez-le-feu, formation de la nouvelle armée, désarmement, démobilisation et réintégration des soldats démobilisés.
Ce sont les partis belligérants qui, par rotation, président le Comité politique ; ce n'est pas la MONUC, laquelle souffre d'un handicap de départ majeur. Elle se trouve, en effet, en situation de bouc émissaire : tout ce qui ne fonctionne pas est de sa responsabilité et tout ce qui fonctionne bien est mis au crédit de ceux qui dirigent la structure. De toute façon, la MONUC n'a pas la capacité d'intervenir pour corriger quoi que ce soit. De plus, la MONUC se présente au Congo avec une force largement insuffisante, par rapport aux exigences du terrain. Il ne s'agit que d'un petit groupe d'observateurs qui dépend quasi entièrement des belligérants. S'ils se révèlent trop dérangeants, ils prennent des risques...
Le rôle que joue la MONUC dans la phase 2 est donc positif, en ce sens que cette présence a certainement permis d'arrêter les combats et de procéder au désengagement prévu par l'accord de Lusaka, mais elle n'est pas en mesure d'aller beaucoup plus loin et sûrement pas de provoquer le désarmement des forces négatives - ex-FAR, Interahamwe, FDD - et autres forces irrégulières qui se trouvent actuellement au Congo, ni le retrait des troupes étrangères, ni même de faire appliquer les résolutions des Nations unies, comme dans le cas de Kisangani.
Cette ville aurait dû être démilitarisée mais la résolution n'a pas pu être appliquée parce que, d'une part, les Nations unies n'ont pas d'enforcement mechanism et, d'autre part, la MONUC n'est pas assez forte pour imposer une telle décision. La phase 3, qui devrait être entamée, permettra l'élargissement de la MONUC.
Il faut également prendre en considération un problème général de fond. Lorsque je dirigeais la mission de maintien de la paix au Mozambique, j'ai pu me livrer à un grand bluff : faire croire aux gens que j'avais des troupes à ma disposition pour contrôler la situation et, éventuellement, pour se battre. Aujourd'hui, après le Rwanda, la Somalie, l'Angola, le Sierra Leone, plus personne ne croit que les Nations unies se battront si cela s'avère nécessaire. Ils savent maintenant que le mandat - d'autodéfense - donné par le Conseil de sécurité, est extrêmement limité et qu'il le restera très certainement. Ils savent donc aussi qu'ils ne seront pas « dérangés » s'ils décident de passer à l'acte.
Si je devais, à l'heure actuelle, effectuer une mission de maintien de la paix au Mozambique, ce ne serait pas aussi simple que cela l'a été. Le grand succès que j'ai pu remporter ne pourrait probablement plus l'être aujourd'hui parce que les limites de la présence sur le terrain des Nations unies sont connues.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - MONUC heeft ervoor gezorgd dat bepaalde gevechten ophielden. Vorige week werd Isiro, strategisch voor de diamant- en goudhandel, op een sluipende manier ingenomen. Hoe komt het dat MONUC daar niet aanwezig was om deze inname te verhinderen?
De Europese Unie kan unilateraal sancties of embargo's opleggen. Er moet niet worden gewacht op de VN. De VN vraagt trouwens zelf om de coltanhandel aan banden te leggen. Ook de NGO's hebben dat gevraagd in het recente IPIS-rapport. Wat zijn de mogelijkheden van de Europese Unie om op korte termijn de plunderingen te stoppen? Bestaan er zogenaamde "slimme" middelen?
Over algemene embargo's is op wereldniveau al vaak gediscussieerd, maar bepaalde NGO's beweren dat de bevolking door het bestaan van een informele economie, helemaal niet wordt getroffen. De NGO's in Bukavu gaan nog iets verder en vragen de stopzetting van de ontwikkelingshulp en zelfs van de humanitaire hulp omdat deze door de strijders zou worden misbruikt om via alternatieve wegen wapens te kopen. Waarom laat de Europese Unie, die zich bewust is van de oorlogseconomie, nog altijd toe dat lidstaten Centraal Afrikaanse landen blijven steunen?
Ook inzake de budgetsteun voor landen die deelnemen aan het conflict is de aanbeveling van de VN duidelijk. Is er voldoende coherentie tussen de bilaterale en de multilaterale steun? Welke verschillen in benadering zijn er tussen Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk aan de ene kant en de algemene Europese gedragslijn aan de andere kant tegenover Rwanda-Uganda enerzijds en Burundi-Congo anderzijds? Wat onderneemt de Europese Unie op dat vlak?
In mei 2001 publiceerde mevrouw Catherine André samen met de heer Luzolele Lola een interessante bijdrage Politique d'aide de l'Union européenne vis-à-vis des pays impliqués dans la guerre en RD Congo waarin ik lees: "... le mode de gestion différencié, au cas par cas, appliqué pour des raisons d'efficacité, mène à une politique d'ensemble peu cohérente qui peut être qualifiée de deux poids deux mesures ...
Dans ce cas particulier de conflit régional, cette politique s'avère inefficace pour favoriser l'adoption et le respect des Accords de Lusaka et ne parvient pas à créer des conditions pour stabiliser politiquement et économiquement la région."
De Europese Unie moet hier haar verantwoordelijkheid nemen.
In hoeverre worden de rebellen door de plaatselijke bevolking gesteund? Hoe kunnen ze door de plaatselijke bevolking worden tegengewerkt? In Bukavu spreekt men van bezetters.
Wat denkt de heer Ajello over een aantal limited entry points in Europa?
In hoeverre is Europol betrokken bij het onderzoek van het financieel terrorisme dat sedert 11 september een heel nieuwe dimensie heeft gekregen? De Hezbollah is namelijk via Libanese middlemen in Congo aanwezig en gebruikt de diamantsmokkel om het terrorisme in stand te houden.
Denkt de heer Ajello dat de Europese Unie het certificatiesysteem van de Kimberley-akkoorden door middel van een richtlijn kan invoeren?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - La MONUC a pu faire cesser certains combats. La semaine dernière, Isiro, ville stratégique pour le commerce du diamant et de l'or, a été prise furtivement. Comment se fait-il que la MONUC n'était pas présente à cet endroit pour l'empêcher ?
L'Union européenne peut imposer des sanctions et des embargos de manière unilatérale. Il ne faut pas attendre les Nations Unies. Les Nations Unies elles-mêmes demandent d'ailleurs que l'on mette un frein au commerce du coltan. Dans un rapport récent de l'IPIS, les ONG l'ont aussi demandé. Quelles sont les possibilités de l'Union européenne pour mettre à court terme fin au pillage ? Existe-t-il des moyens astucieux ?
On a déjà beaucoup débattu des embargos à l'échelle mondiale, mais certaines ONG prétendent que l'existence d'une économie souterraine ne touche absolument pas la population. Les ONG de Bukavu vont même plus loin en demandant l'arrêt de l'aide au développement, voire de l'aide humanitaire parce qu'elles seraient détournées par les combattants pour acheter des armes. Pourquoi l'Union européenne, qui est consciente de l'économie de guerre, autorise-t-elle encore des États membres à soutenir certains pays d'Afrique centrale ?
Quant à l'aide budgétaire aux pays qui prennent part au conflit, la recommandation des Nations Unies est claire. Y a-t-il une cohérence suffisante entre les aides bilatérales et multilatérales ? Quelles sont les différences d'approche entre l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni d'une part et l'attitude générale de l'Europe d'autre part en ce qui concerne le Rwanda et l'Ouganda d'un côté et le Burundi et le Congo de l'autre côté ? Que fait l'Union européenne ? En mai 2001, Mme Catherine André a publié un article intéressant avec M. Luzolele Lola : « Politique d'aide de l'Union européenne vis-à-vis des pays impliqués dans la guerre en RD Congo ». J'en cite un passage : « ... le mode de gestion différencié, au cas par cas, appliqué pour des raisons d'efficacité, mène à une politique d'ensemble peu cohérente qui peut être qualifiée de deux poids deux mesures...
Dans ce cas particulier de conflit régional, cette politique s'avère inefficace pour favoriser l'adoption et le respect des Accords de Lusaka et ne parvient pas à créer des conditions pour stabiliser politiquement et économiquement la région. » L'Union européenne doit prendre ses responsabilités dans ce dossier.
Dans quelle mesure les rebelles sont-ils soutenus par la population locale ? Comment peuvent-ils être contrés cette même population ? À Bukavu, on parle d'occupants.
Que pense M. Ajello d'un nombre limité de points d'entrée en Europe ?
Dans quelle mesure Europol est-elle impliquée dans l'analyse du terrorisme financier qui a pris une tout autre dimension depuis le 11 septembre ? Le Hezbollah, qui est représenté par des intermédiaires libanais au Congo, se sert en effet du commerce du diamant pour soutenir le terrorisme.
M. Ajello pense-t-il que l'Union européenne peut instaurer le système de certification des accords de Kimberley au moyen d'une directive ?

De voorzitter. - De heer Maertens citeerde uit een bijdrage van mevrouw Catherine André. Als voorzitter moet ik voorzichtig zijn met mijn uitspraken, maar eigenlijk is de politiek van de budgethulp misdadig.

M. le président. - M. Maertens a cité des passages d'un écrit de Mme Catherine André. En tant que président, je dois surveiller mes propos, mais en fait la politique d'aide budgétaire est criminelle.

De heer Aldo Ajello. - Er kunnen altijd sancties worden opgelegd. Persoonlijk ben ik zeer voorzichtig op dat stuk. Zoals de heer Maertens heeft beklemtoond, zouden we ons moeten beperken tot sancties tegen welbepaalde doelgroepen. Uiteindelijk treffen sancties altijd de burgerbevolking die niet verantwoordelijk is voor de toestand. Het sanctiebeleid van de buurlanden tegen Burundi heeft enorm veel gekost aan de Burundese bevolking, in tegenstelling tot de leiders die er soms zelfs munt konden uit slaan. Voorzichtigheid is dus geboden. Men kan beperkte sancties overwegen tegen de leiders en hun familie. Men zou bij voorbeeld hun visa kunnen intrekken en zodoende hun reisvrijheid aan banden leggen. Maar dit soort van maatregelen is, eerlijk gezegd, nog niet genomen. Het idee wordt wel besproken.
Er is een verband tussen de invloed van de Europese Unie en de standpunten van de lidstaten. Gisteren, aan het einde van mijn toespraak tot de conferentie van de partijen van de niet gewapende oppositie en van het Congolese middenveld, heb ik beklemtoond dat er weliswaar een belangrijke stap voorwaarts was gezet door het sluiten van een akkoord over een gemeenschappelijk platform, maar dat het er nu op aankwam de eensgezindheid te bewaren. Blijven ze eensgezind, dan moet met hen rekening worden gehouden, anders is hun invloed onbeduidend. Voor Europa geldt hetzelfde.
Europa is niet eensgezind over dit vraagstuk. Het is mijn taak een gemeenschappelijk beleid voor te stellen. Dat is een moeilijke opdracht, want we zijn dit beleid nog aan het uitstippelen en dat duurt even lang als de renovatie van het Berlaymontgebouw. Ik moet me dus beperken tot een erg lage "grootste gemene deler".
Bovendien duurt het lang voor we reageren omdat we met een loodzwaar systeem van raadplegingen zitten. We kunnen niet altijd onmiddellijk reageren op belangrijke gebeurtenissen omdat we elkaar eerst per brief moeten raadplegen. We formuleren dan een voorstel, een eerste land keurt het goed, een tweede aarzelt, een derde is ertegen, enzovoorts. We stellen een nieuwe tekst op waaruit we alles weglaten wat op tegenkanting zou kunnen stuiten. Uiteindelijk komt de Europese Unie dan veel te laat met een nietszeggende verklaring die niemand nog interesseert, ook de pers niet.
De leiders van de lidstaten zijn zeer geslepen en ze kennen de regels van de internationale diplomatie heel goed. Gedurende de lange periode van koude oorlog zijn ze er meesterlijk in geslaagd om te laveren tussen de Sovjetunie en de Verenigde Staten. Zij vinden dus ook gemakkelijk hun weg tussen de Fransen en de Duitsers, tussen de Zweden en de Engelsen. Zij horen alleen die boodschap die hen past en spelen het ene land uit tegen het andere. Ingevolge deze manoeuvres blijft de invloed van de Europese Unie uiterst beperkt. Ik spreek rechtuit. Het is een deel van mijn werk, maar ook van mijn frustratie.
Moeten we de budgettaire en humanitaire hulp voortzetten? Ik ben niet in staat een algemene regel voor te stellen. Ik denk ook niet dat er een is. Wij moeten voorzichtig zijn. Over het algemeen moeten we budgettaire hulp vermijden. In Burundi was deze hulp een bepaald ogenblik echter van doorslaggevend belang om te voorkomen dat het vredesproces vastliep. De hulp werd toegekend, met veel voorzorgen en controle om te voorkomen dat ze werd misbruikt. Men zou kunnen opwerpen dat de budgettaire hulp middelen vrijmaakt die dan wel goed kunnen worden besteed. Ik vind dat er een kosten-batenanalyse zou moeten worden gemaakt vooraleer te beslissen over het toekennen van budgettaire hulp.
Met de humanitaire hulp is het tragisch gesteld. We weten dat een belangrijk deel ervan wordt afgewend, maar we weten ook dat er mensen zouden sterven zonder deze hulp. Er is dus maar heel weinig speelruimte.
Moeten we de landen steunen die bij het conflict zijn betrokken? Het probleem is het uitwerken van een gemeenschappelijke strategie. De positie van Rwanda is duidelijk: "Wij zijn in Congo om veiligheidsredenen, om onze veiligheid te verzekeren." Men kan dat geloven of niet. Als wij beslissen dat het niet waar is, en dus beslissen dat we ons niet bekommeren om het veiligheidsprobleem van Rwanda, dan bezorgen wij Rwanda een alibi voor zijn aanwezigheid in Congo. Het probleem van de 15.000 gewapende manschappen die Centraal-Afrika in brand steken, moet dus absoluut worden opgelost. Zijn wij niet in staat om ze te ontwapenen, ze te demobiliseren en een oplossing te vinden voor hun situatie? Er bestaat een fatsoenlijk plan dat de betrokkenen niet naar huis terugstuurt om zich er te laten arresteren of afmaken. Het plan maakt een onderscheid tussen de personen die deelnamen aan de genocide en zij die veel later in de vluchtelingenkampen werden gerekruteerd. Wie niet aan de genocide heeft deelgenomen, moet naar huis kunnen terugkeren en de internationale gemeenschap moet voorzien in controlemechanismen om te voorkomen dat zij worden lastig gevallen. Dat is doenbaar. Daarover hebben we al een akkoord bereikt met de Rwandese regering.
Sommige personen die deelnamen aan de genocide worden gezocht door het Internationaal Tribunaal en moeten dus worden overgedragen aan dat tribunaal.
Voor wie niet door het Internationaal Tribunaal wordt gezocht, zijn wij bereid een asielland te zoeken zo ver mogelijk van Rwanda. Niemand zal worden gedwongen om tegen zijn zin naar zijn land terug te keren. De Wereldbank heeft een project van 440 miljoen dollar voorbereid. Honderd miljoen is reeds toegezegd door de Nederlandse regering en de rest zal van de internationale gemeenschap moeten komen. Dit geld is bestemd voor de opvang door een derde land van mensen die slechts in lichte mate bij de genocide waren betrokken en die niet naar hun land wensen terug te keren. Wij hebben dus een redelijk plan.
Helaas blijven sommige landen deze rebellen - ook negatieve krachten genoemd - steunen. Ik zie niet in waarom de Democratische Republiek Congo en president Kabila steun zouden willen verlenen aan mensen die gigantisch veel schade aanrichten.
Als wij dit probleem uit de weg ruimen, is meteen het probleem van de Rwandese aanwezigheid opgelost. Rwanda zou immers het alibi voor zijn aanwezigheid verliezen. Juridisch is dit geen valabel argument, want geen enkel land heeft het recht een ander land te bezetten. Nochtans hebben sommige landen begrip voor dit standpunt, met name de Verenigde Staten.
Dit probleem zal de internationale gemeenschap blijven verdelen en de beslissing om de hulp te staken, zal door elk land afzonderlijk kunnen worden genomen in plaats van gemeenschappelijk door de internationale gemeenschap of de Europese Unie.
Of men nu overtuigd is dat de Rwandezen de waarheid spreken of overtuigd is van het tegendeel, iedereen heeft er belang bij het probleem uit de wereld te helpen. De Rwandezen hebben zo vaak gezegd dat hun aanwezigheid uitsluitend te wijten is aan die situatie, dat ze niet ter plaatse zullen kunnen blijven zodra het probleem is opgelost. Anders zou de hele internationale gemeenschap hun houding afkeuren. Ik ben ervan overtuigd dat ze zich dan alleen nog kunnen terugtrekken, zoals president Kagame onlangs aan de Europese trojka heeft herhaald.
Genieten de rebellen de steun van de plaatselijke bevolking? Iedereen weet dat dit niet zo is. De plaatselijke bevolking ervaart de buitenlandse aanwezigheid als een bezetting en wenst dat het probleem wordt opgelost. Zij steunt evenmin de centrale regering. Zij wil zo snel mogelijk verkiezingen en een regering gekozen door het volk en niet van bovenaf opgelegd. We mogen niet vergeten dat de huidige regering het resultaat is van een oorlog en niet de keuze van het Congolese volk.
Ik zal het nu hebben over Isiro. MONUC zal niet tussenbeide komen, want dat behoort niet tot de opdracht. Het mandaat van de Veiligheidsraad aan een vredesmissie van de Verenigde Naties is belachelijk. Ik was ik in Mozambique met vijf bataljons van de infanterie. Als ik iets vroeg aan de commandant, antwoordde hij mij telkens dat dit niet tot het mandaat behoorde. Uiteindelijk heb ik hem gevraagd wat het mandaat inhield. Zijn antwoord luidde: "Wij zijn hier om ons te beschermen". Ik heb geantwoord dat als de vijf infanteriebataljons enkel ter plaatse waren om zichzelf te beschermen, dat zij dan beter thuis waren gebleven, want dat zou minder hebben gekost. Ik heb dan voorgesteld het mandaat te interpreteren op een manier die enige bewegingsruimte liet. Een bureaucraat die belast is met de leiding van een operatie en die het mandaat strikt interpreteert, kan niets doen. Hij gaat erbij zitten en bevestigt dat zijn aanwezigheid enkel tot doel heeft zijn uitrusting, zijn goederen en zijn ambtenaren te beschermen. Wordt iemand bedreigd die geen deel uitmaakt van de UNO, dan hoeft men hem niet te beschermen. Als je het mandaat zo interpreteert, dan is het uiterst beperkt.
Bovendien gaat het om een oorlog tussen twee groepen die tot dezelfde invloedssfeer behoren: de mensen van Mbusa, gesteund door generaal Kazini en door Salim Saleh, tegen de mensen van Bemba, die door Ugandese officieren worden gesteund. Twee beschermelingen van de Ugandese regering voeren onderling oorlog voor een stuk van het grondgebied. De inzet is de controle over het diamant en het goud, en vooral de controle op de douane. Coltan is niet interessant meer, nu de prijs is ineengestort.
Wij beschikken niet over een inlichtingendienst. Europol is een politioneel samenwerkingsverband, maar het GBVB heeft geen toegang tot dit soort inlichtingen. Ik denk dat de heer Solana iets aan het voorbereiden is. Tot op vandaag hebben wij evenmin toegang tot de inlichtingen waarover de regeringen van de Europese Unie beschikken. Ik ben zeker dat de Belgische regering over informatiebronnen beschikt die veel belangrijker zijn dan de onze, omdat er een groot aantal Belgen in Congo verblijven. Maar de Belgische regering houdt die informatie voor zich. Persoonlijk heb ik het soms moeilijk met het lezen van de routinetelegrammen, de inlichtingen die de ambassadeurs hun regeringen toezenden. Er is jaloezie, men wil de zaken geheim houden... We zijn zeer ver verwijderd van een gemeenschappelijk beleid, mijnheer de senator.

M. Aldo Ajello. - M. Maertens a mis beaucoup de viande sur le grill ; nous la cuisinerons dans la mesure du possible.
Dans quelle mesure l'Union européenne peut-elle influencer la situation ? L'imposition de sanctions est-elle viable ? Il est toujours possible d'imposer des sanctions. Personnellement je suis très prudent à ce propos. On devrait, ainsi que l'a souligné M. Maertens, se contenter de sanctions bien ciblées. Hélas les sanctions finissent toujours par avoir des effets sur la population civile alors que celle-ci n'est pas responsable et fait seulement les frais de la situation. Toute la politique de sanction mise en place par les pays de la région contre le Burundi a eu un coût gigantesque pour la population burundaise mais le groupe dirigeant n'en a pas subi de conséquences négatives et a même pu parfois y trouver l'opportunité de bonnes affaires. Il faut donc être prudent en matière de sanctions. On peut envisager des sanctions limitées, ciblées contre le groupe dirigeant comme, par exemple, la suppression de visa pour les membres du groupe et leur famille, la limitation de leur capacité de voyage. Mais, franchement, ce genre de mesure n'a pas encore été mis en oeuvre. L'idée est cependant en discussion.
La question de l'influence dont dispose l'Union européenne est liée à la question des positions des uns et des autres.
Hier lorsque j'ai prononcé un discours à la conférence des partis de l'opposition non armée et de la société civile congolaise organisée par votre ministre des Affaires étrangères M. Louis Michel, j'ai conclu en soulignant qu'un pas en avant important avait été fait, qu'un accord sur une plate-forme commune avait été élaboré mais qu'il importait maintenant de rester en accord sur cette plate forme commune. En effet, unis les membres de la conférence sont un partenaire incontournable, divisés, ils ne sont qu'un appendice insignifiant des uns et des autres. Là gît le problème de fond qui concerne aussi l'Europe.
L'Europe est-elle unie sur ce sujet ? Non. Il y a des lignes divergentes. Quelqu'un comme moi dont c'est la responsabilité de présenter une politique commune se trouve face à une tâche difficile puisque cette politique est en voie de définition et que ce travail de définition prend autant de temps que la rénovation du Berlaymont. Je dois donc me contenter de présenter un dénominateur commun minimum fort bas.
Nous avons aussi un problème sérieux de temps de réaction. Notre réaction est lente parce que nous avons un système faramineux de consultation. Une réponse immédiate n'est pas toujours possible lors d'événements importants parce qu'il faut d'abord échanger du courrier pour se consulter. On fait alors une proposition, un premier pays approuve, un deuxième hésite, un troisième s'oppose, etc. On rédige un nouveau texte dans lequel on gomme tout ce qui peut déranger les uns ou les autres.
Finalement, on obtient une déclaration anodine qui n'intéresse personne et en particulier ne retient pas l'attention de la presse. En outre elle est faite avec tant de retard que son intérêt est devenu faible. Le problème est donc double pour l'Europe : le tempo de la réaction et la lourdeur de la consultation et de la concertation, problème qui finit par refléter l'absence d'une position commune.
Tout cela réduit l'impact de l'Union européenne. Les dirigeants des pays auxquels on s'adresse sont très rusés et connaissent bien les règles de la diplomatie internationale ; ils ont vécu pendant longtemps sous le régime de la guerre froide et se sont superbement bien débrouillés entre l'Union soviétique et les États-Unis. Dès lors, pour eux il est extrêmement facile de trouver leur chemin entre les Français et les Allemands, les Suédois et les Anglais. Ils ne font que saisir le message qui leur convient le mieux, et jouer un pays contre un autre.
En conséquence de ces manoeuvres, l'impact de l'Union européenne devient extrêmement limité.
Je vous parle avec franchise. Ce sont des situations auxquelles je suis confronté tous les jours. Cela fait partie de mon travail mais aussi de mes frustrations.
Les questions du soutien aux pays participant au conflit et du pillage des ressources amènent à s'interroger sur le maintien ou non de l'aide budgétaire et de l'aide humanitaire. Je ne suis pas en mesure de vous proposer une règle générale. Je crois qu'il n'y en a pas. Il faut être prudents. L'aide budgétaire devrait en général être évitée mais il est des cas spécifiques, comme celui du Burundi à un certain moment, où une telle aide était essentielle pour faire avancer le processus de paix pour éviter le blocage total. L'aide a été accordée mais avec beaucoup de prudence et de contrôle pour éviter un mauvais usage de l'aide budgétaire.
Je veux aussi prévenir l'objection que même si l'argent de l'aide budgétaire n'est pas directement employé à de mauvaises fins il libère d'autres ressources qui peuvent l'être. Il faudrait faire une analyse « coûts/bénéfices » avant de décider d'une aide budgétaire.
En ce qui concerne l'aide humanitaire, c'est tragique. Même si l'on sait qu'une bonne partie de l'aide humanitaire est utilisée à mauvais escient, on sait aussi qu'une partie importante parvient bien à sa destination et que, sans cette aide humanitaire, des gens mourraient. Peut-on dès lors prendre la responsabilité de la supprimer ? La marge de manoeuvre sur la question de l'aide humanitaire est en conséquence très faible.
Faut-il soutenir les pays impliqués dans le conflit ? Le problème est de définir une stratégie commune. La position du Rwanda est claire : « Nous sommes au Congo pour des raisons de sécurité, pour assurer notre sécurité ». On y croit ou non. Il est possible que ce soit vrai.
Si on décide que ce n'est pas vrai et que, dès lors, il est inutile de s'occuper de ce problème de sécurité du Rwanda, on continue à fournir à ce pays un alibi à sa présence au Congo. Le problème doit donc être résolu. Il n'est pas possible qu'on ne puisse pas résoudre ce problème. Il s'agit de 15.000 personnes en armes qui sont en train de mettre le feu à la région de l'Afrique centrale. Ne sommes-nous pas en mesure de faire en sorte de désarmer ces gens, de les démobiliser et de trouver une solution à leur situation ? Nous disposons d'un plan tout à fait digne qui ne consiste pas à les renvoyer chez eux pour qu'ils s'y fassent arrêter ou tuer. Le plan est clair. Il faut traiter de façon différente ceux qui ont été des génocidaires et les autres qui ont été recrutées plus tard dans les camps de réfugiés.
Pour ceux qui n'ont pas participé au génocide, il faut qu'ils puissent rentrer chez eux et que la communauté internationale institue des mécanismes de contrôle pour éviter qu'ils soient harcelés. C'est faisable. Nous avons déjà un accord avec le gouvernement rwandais à ce sujet.
Parmi les génocidaires, il y a ceux qui sont recherchés par le Tribunal international, ils doivent donc y être déférés.
Pour ceux qui ne sont pas recherchés par le tribunal international, nous sommes prêts à rechercher un pays d'asile, le plus loin possible du Rwanda, afin qu'ils cessent de nuire. Personne ne sera obligé de rentrer dans son pays contre son gré. La Banque Mondiale a déjà préparé un projet de 440 millions de dollars pour l'exécution de ce genre de programme - 100 millions sont déjà couverts par le gouvernement néerlandais et le reste devra être assuré par la Communauté internationale. Ce projet prévoit la recherche d'un pays d'asile pour les personnes qui ont eu des problèmes d'implication mineure dans le génocide et qui ne souhaitent pas rentrer dans leur pays. Nous disposons donc d'un plan raisonnable. Malheureusement, certains pays continuent à aider ces rebelles, ceux qu'on appelle forces négatives. Je ne vois pas pourquoi la République Démocratique du Congo et le président Kabila seraient désireux d'apporter un appui à des gens qui provoquent des dégâts gigantesques dans le pays. L'élimination de ce problème résoudrait en même temps celui de la présence rwandaise. En effet, le Rwanda perdrait l'alibi qui justifie sa présence.
Cela dit, je ne considère pas l'argument valable sur le plan légal. Aucun pays n'a le droit d'en occuper un autre, mais certains pays de la Communauté internationale ont de la compréhension pour cette position, notamment les États-Unis. La persistance de ce problème engendrera toujours des divergences au sein de la Communauté internationale et la décision d'interrompre l'aide pourra être prise isolément par chaque pays et non collectivement par la Communauté internationale ou l'Union européenne. Ceux qui sont convaincus que les Rwandais disent la vérité et ceux qui sont persuadés du contraire ont tous intérêt à éliminer le problème et donc l'alibi, ce qui permettrait, le cas échéant, de coincer les Rwandais. Ces derniers ont tellement expliqué que leur présence était exclusivement due aux problèmes de sécurité qu'ils n'auraient aucune possibilité de rester au Congo, une fois le problème résolu, à moins de déclencher la réprobation totale de la Communauté internationale. Je suis convaincu qu'ils ne pourraient que se retirer, comme le Président Kagame l'a réitéré récemment à la troïka européenne.
Les rebelles sont-ils soutenus par la population locale ? Tout le monde le sait : ce n'est pas le cas. La population locale perçoit cette présence étrangère comme une occupation et souhaite que le problème se règle. Elle n'apporte guère son soutien non plus au gouvernement central. La population souhaite l'organisation d'élections dès que possible afin d'avoir un gouvernement choisi par le peuple et non imposé par les uns et les autres. N'oublions pas que le gouvernement actuel lui-même est le résultat d'une guerre et non d'un choix du peuple congolais.
J'en viens à la question sur Isiro. La MONUC n'interviendra pas, car cela ne fait pas partie de son mandat. Il faut savoir que le contenu d'un mandat donné par le Conseil de sécurité à une mission de maintien de la paix des Nations unies est risible. J'étais au Mozambique avec cinq bataillons d'infanterie. Quand j'adressais une demande au commandant, il me répondait à chaque fois qu'elle ne faisait pas partie du mandat. J'ai fini par lui demander ce qui était dans le mandat. Sa réponse a été : « Nous sommes ici pour nous protéger ». À quoi j'ai répondu que si les cinq bataillons d'infanterie étaient présents dans le seul but d'assurer leur propre protection, il serait plus judicieux qu'ils restent chez eux car cela coûterait moins cher. J'ai alors proposé d'opter pour une interprétation du mandat qui permette d'agir quelque peu. Mais, je le répète, si vous êtes un distingué bureaucrate chargé de diriger l'opération et si vous interprétez le mandat de façon stricte, vous ne faites absolument rien. Vous vous asseyez en affirmant que votre présence a pour seul but de protéger vos équipements, vos biens et vos fonctionnaires. Et si l'on menace quelqu'un qui ne fait pas partie de l'Onu, vous ne devez pas le protéger. Dans ce sens là, le mandat est extrêmement limité.
De plus, il s'agit d'une guerre entre deux groupes de la même mouvance : les gens de Mbusa, soutenus par le général Kazini et Salim Saleh, contre les gens de Bemba soutenus par d'autres officiers ougandais. Il s'agit donc de deux poulains protégés par le gouvernement ougandais qui se font la guerre pour s'emparer d'un morceau de territoire, avec à la clé le contrôle du diamant et de l'or ou des postes de douane, sachant que le coltan n'est plus intéressant aujourd'hui car son prix a chuté. Les gens se sont donc reportés sur l'or et le diamant et surtout sur le contrôle de la douane pour pouvoir empocher les recettes.
Nous n'avons pas de service de renseignements. Europol est une coopération entre les polices, mais la PESC n'a pas accès à ce genre d'information. Je pense que M. Solana est en train de préparer quelque chose. Jusqu'à présent, nous n'avons pas non plus accès aux informations dont disposent les gouvernements de l'Union européenne. Je suis sûr que le gouvernement belge a des sources d'information de loin plus importantes que les nôtres, notamment grâce au nombre important de ses ressortissants présents dans le pays. Ces informations ne sont partagées ni avec nous ni avec les autres pays de l'Union. Personnellement, j'ai parfois des difficultés à lire les télégrammes de routine, les informations que les ambassadeurs transmettent à leur gouvernement. On sent certaines jalousies, une volonté de maintenir le secret... Nous sommes très loin d'une politique commune, monsieur le sénateur.

De voorzitter. - De antwoorden van de heer Ajello zijn op sommige punten weinig hoopvol, maar wel correct.
We moeten deze aspecten a priori nu niet verder onderzoeken, maar ze wel in het achterhoofd houden bij de conclusies.

M. le président. - Les réponses de M. Ajello sont peu porteuses d'espoir sur certains points, mais elles sont correctes.
Nous ne devons pas poursuivre l'examen de ces aspects mais les garder en mémoire pour les conclusions.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Professor Reyntjens, die we gehoord hebben tijdens één van onze eerste vergaderingen, verklaarde dat de heer Ajello onvoorstelbaar goed zijn best doet in Centraal-Afrika, maar dat hij zo goed als niets achter de hand heeft om de regeringsleiders ervan te overtuigen tot bepaalde akkoorden te komen. Wat heeft de heer Ajello daarvoor dan wel nodig?
Is de heer Ajello ooit door de Verenigde Naties gecontacteerd in het kader van het VN-rapport over de ontginning van grondstoffen met als doel de oorlog te laten voortduren?
De heer Ajello heeft veel contacten met verschillende Centraal-Afrikaanse landen. Heeft hij ooit Belgen ontmoet die er bekend staan als legale of illegale handelaars? Onze commissie heeft vooral tot doel de betrokkenheid van Belgische bedrijven bij de illegale handel van grondstoffen uit Congo op te sporen.
Is de heer Ajello van mening dat België zijn schuldgevoel over de genocide tegenover Rwanda van zich moet afzetten? Nederland geeft momenteel opmerkelijk veel steun aan Rwanda. Is het niet aangewezen dat de landen van de Europese Unie samen nadenken over een eventuele opschorting of een andere aanwending van de middelen aan Rwanda, zodat dit land tot het besef komt dat het zijn troepen moet terugtrekken of dat er een oplossing moet komen voor de problemen aan de grens? Wat is de beste houding van België tegenover Rwanda om tot een oplossing te komen?

Mme Erika Thijs (CD&V). - Le professeur Reyntjens a déclaré devant cette commission que M. Ajello faisait tout ce qu'il pouvait en Afrique centrale, mais qu'il n'avait presque aucun moyen de convaincre les chefs de gouvernement de conclure certains accords. Quels sont ces moyens dont M. Ajello a besoin ?
M. Ajello a-t-il été contacté par les Nations Unies dans le cadre du rapport rédigé par cette institution sur l'exploitation des matières premières dans le but de poursuivre la guerre ? M. Ajello a-t-il rencontré en Afrique centrale des Belges connus pour être des commerçants légaux ou illégaux ?
M. Ajello estime-t-il que la Belgique doit se défaire de son sentiment de culpabilité concernant le génocide commis au Rwanda ? Les Pays-Bas apportent pour le moment un soutien important à ce pays. Les États membres de l'Union européenne ne devraient-ils pas réfléchir à une éventuelle suspension des moyens accordés au Rwanda ou à une autre façon de les investir afin que ce pays comprenne qu'il doit retirer ses troupes ou qu'une solution doit être trouvée aux problèmes à la frontière ? Quelle est la meilleure attitude à adopter par la Belgique à l'égard du Rwanda pour arriver à une solution ?

De heer Josy Dubié (ECOLO). - Mijnheer Ajello, u hebt in uw inleiding aangegeven dat u in Mozambique verscheidene keren een vredesmissie hebt geleid. Naast de missie in Cambodja, was dat één van de weinige VN-missies die uiteindelijk tot het herstel van de vrede hebben geleid. Onlangs zijn er leden van de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden op zending naar Mozambique geweest. Ze hebben er deelgenomen aan een vergadering met vertegenwoordigers van de twee partijen, het FRELIMO en het RENAMO, en ze hebben kunnen vaststellen dat er ondanks de problemen inderdaad vrede is, al is die weliswaar broos.
Mijnheer Ajello, wij kennen elkaar goed, want wij hebben samen voor de Verenigde Naties gewerkt. Destijds hebt u mij een van de redenen voor het welslagen van die missie uiteengezet. U hebt ons gezegd, en ik bevestig dit, dat u geen traditionele bureaucraat van de Verenigde Naties bent. U kon op een heel originele manier te werk gaan.
Zou u in Congo op dezelfde manier kunnen werken als in Mozambique? Ik herinner mij dat u mij hebt uitgelegd dat als men de vrede wil herstellen via verkiezingen - wat vroeg of laat ook in Congo zal gebeuren - er op het einde van de rit winnaars, noch overwonnenen mogen zijn. Zelfs bij vrije verkiezingen, moeten de verliezers er zeker van kunnen zijn dat ze geen wraakacties moeten vrezen en dat ze meer belang hebben bij vrede dan bij het voortduren van de oorlog.
Denkt u dat uw benaderingswijze die in Mozambique tot het herstel van de vrede heeft geleid, ook in Congo mogelijk is? De situatie is uiteraard verschillend. In Mozambique had u nagenoeg de vrije hand, wat hier niet het geval is. Er waren ook slechts twee partijen: het RENAMO en het FRELIMO. Als deze benadering niet haalbaar is in Congo, welke obstakels ziet u? Kunnen de oorlogvoerende partijen akkoord gaan met een dergelijke aanpak? Hebt u het daar al over gehad met de Europese partners? Zouden zij het ermee eens kunnen zijn?
Mocht dat niet het geval zijn dan zou ik graag vernemen wie zich afzet tegen een benadering die er uiteindelijk moet toe leiden dat er noch winnaars, noch overwonnenen zijn. Ik heb immers de indruk dat voor sommige Europese landen het er alleen op aan komt dat hun kamp wint.
Ik stel u een politieke vraag. Bij het begin van uw betoog hebt u zelf gezegd dat uw mandaat niet inhoudt dat u zich moet verdiepen in de problematiek van de plundering van de rijkdommen. Nochtans kan alleen een politieke oplossing een einde maken aan deze oorlog.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Monsieur Ajello, comme vous l'avez signalé dans votre introduction, vous avez dirigé à plusieurs reprises une mission de pacification et de retour à la paix au Mozambique. C'est l'une des rares missions des Nations unies, outre celle menée au Cambodge, ayant finalement débouché sur le retour à la paix. Récemment, des membres de la commission des Relations extérieures se sont rendus en mission au Mozambique. Ils y ont participé à une réunion avec des représentants des deux partis, le FRELIMO et la RENAMO, et ont pu se rendre compte que, malgré les problèmes, la paix, quoique fragile, est bien réelle.
Monsieur Ajello, nous nous connaissons bien, ayant travaillé ensemble aux Nations unies. À l'époque, vous m'aviez expliqué une des raisons pour lesquelles cette mission avait réussi. Vous nous avez dit, et je le confirme, que vous n'êtes pas un bureaucrate traditionnel des Nations unies. Vous avez su « implémenter » une manière de procéder tout à fait originale.
Je voudrais vous demander si votre façon de faire utilisée au Mozambique pourrait s'appliquer au Congo. Je me souviens que vous m'aviez expliqué que votre théorie consistait à dire que dans cette affaire, puisqu'il s'agissait de rétablir la paix à travers des élections - ce qui se produira aussi un jour au Congo - il fallait qu'il n'y ait, au bout du compte, ni vainqueurs, ni vaincus. Même si les élections devaient être libres, il fallait que ceux qui les perdraient soient assurés, d'une part, qu'il n'y aurait pas de vengeance et, d'autre part, qu'ils avaient plus intérêt à la paix qu'à la poursuite de la guerre.
Donc, pensez-vous que le type d'approche que vous avez mis en oeuvre au Mozambique et qui a débouché sur le rétablissement de la paix soit possible au Congo ? Évidemment, les données sont très différentes. D'abord, au Mozambique, vous aviez pratiquement carte blanche, ce qui, bien entendu, n'est pas le cas ici. Ensuite, il n'y avait que deux acteurs, la RENAMO et le FRELIMO. Enfin, si cette approche est impossible au Congo, quels obstacles y voyez-vous ? En particulier, ce type d'approche pourrait-il être admis par l'ensemble des belligérants et, surtout, par les pays européens ? Avez-vous déjà expliqué ce type d'approche aux partenaires européens ? Pourraient-ils être d'accord ? Dans la négative, j'aimerais savoir qui refuse ce genre d'approche impliquant qu'il n'y ait ni vainqueurs ni vaincus, parce qu'il me semble que certains pays européens veulent que leur camp gagne, point à la ligne.
La question que je vous pose est éminemment politique. Vous avez dit vous-même en commençant que votre mandat ne vous amenait pas à vous intéresser de manière approfondie au problème du pillage des ressources. Cependant, je pense que si l'on veut trouver une solution à la guerre, cette solution sera aussi d'ordre politique.

De heer Aldo Ajello. - Mevrouw Thijs heeft mij gevraagd wat ik nodig heb om beter te kunnen werken. Het antwoord is: een gemeenschappelijk Europees beleid. Op het ogenblik bestaat dat niet.
De heer Dubié heeft mij herinnerd aan de vredesmissie in Mozambique, het grote avontuur van mijn leven, waarover ik met veel genoegen praat. Ik kon daar rekenen op de expliciete vredeswil van beide partijen en vooral op de onvoorwaardelijke steun van de gehele internationale gemeenschap. Noch de regering, noch het RENAMO kregen de gelegenheid om een land uit te spelen tegen een ander land of tegen de speciale gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.
Ik ging daar niet helemaal volgens de regels te werk. Mijn medewerker zat er zeer mee verveeld dat ik nooit iets ondernam zonder de ambassadeurs te raadplegen van de landen vertegenwoordigd in de "Supervisie- en Controlecommissie". Dat was inderdaad belangrijk want zo wist ik dat telkens ik het woord nam, ik vijf minuten later door iedereen zonder één uitzondering zou worden bijgetreden. De regering en het RENAMO stonden dus voor een muur. Ofwel kwamen ze met iedereen in aanvaring, ofwel aanvaardden ze te doen wat ik hen vroeg. Ik werd niet als de vertegenwoordiger van een voorname bureaucratie uit New York aanzien, maar als de vertegenwoordiger van de internationale gemeenschap.
In het geval van de grote meren geniet ik niet dezelfde steun. Ik word door de presidenten van de verschillende landen ontvangen en heb ik met hen uitvoerige gesprekken. Ik maak gebruik van mijn contacten in Centraal Afrika en Afrika in het algemeen, van mijn analytisch vermogen en van een zeker prestige dat ik, vooral tijdens mijn missie in Mozambique, heb opgebouwd. Hierdoor kan ik boeiende gesprekken voeren. Zo vertelde Meles Zenawi, de president van Ethiopië, me dat het met mij zeer aangenaam praten was omdat ik goed op de hoogte was en een groot analytisch vermogen had en omdat hij wist dat het gesprek toch geen gevolgen zou hebben. Hij zei me dat het om een gesprek onder vrienden ging en dat hij ervan uitging dat ik geen engagementen kon aangaan die ik onmiddellijk zou uitvoeren omdat ik niet kon steunen op een eensgezinde aanpak. Wanneer hij sprak met de ambassadeurs van Frankrijk of Groot-Brittannië, kreeg hij andere dingen te horen. Hij vond mijn analyse interessant, maar het was slechts mijn persoonlijke analyse. Hij was de enige die me dit op de man af durfde te vertellen. De anderen denken het, maar zeggen het niet. Ik kan met iedereen spreken omdat ik, ook met hen waarmee ik het niet eens ben, een vriendschappelijke band heb. Mijn invloed is echter zeer beperkt omdat ik niet kan steunen op een eensgezind beleid waarbij de vijftien ambassadeurs 's anderendaags hetzelfde zeggen als wat ik namens de Europese Unie heb gezegd. Dat heb ik nodig om meer invloed te hebben.
De Verenigde Naties hebben ons advies gevraagd voor het eerste verslag, maar niet voor het laatste. Het laatste verslag is trouwens uitstekend; het eerste was onvolledig. Misschien was er niet genoeg tijd om een goed verslag op te stellen. Het laatste verslag vult de lacunes in het eerste aan en het bevat interessante voorstellen. Er is evenwel nog geen enkel voorstel aangenomen omdat beslist werd de werkzaamheden van de commissie te verlengen.
Wat betreft de trafikanten, normaliter ontmoet ik die mensen niet. Ik bezoek een land, verblijf er zeer kort en vertrek opnieuw. Ik heb geen belang bij contacten met hen en ik heb die mensen ook niet ontmoet.
We zitten inderdaad met een schuldgevoel tegenover Rwanda, en terecht. Dit schuldgevoel is in het ene land veel sterker dan in het andere. In de Verenigde Staten, waar de joods-Amerikaanse gemeenschap een sterke invloed heeft, is dit gevoel zeer sterk omdat die bevolkingsgroep erg gevoelig is voor alles wat met genocide te maken heeft. We hebben vóór, tijdens en na de genocide enorme fouten gemaakt. Vóór de genocide hebben we de toestand onderschat, ondanks alle aanwijzingen dat er iets vreselijk te gebeuren stond. Eens te meer hebben we de andere kant opgekeken in de hoop dat er niets zou gebeuren. Toen de genocide begon, zijn de Verenigde Naties vertrokken in plaats van de missie te versterken en de genocide te stoppen. We hebben de volkerenmoordenaars als het ware toestemming gegeven om iedereen uit te moorden. Na de genocide hebben we toegestaan dat in de vluchtelingenkampen dezelfde genocidale structuur ontstond als voordien in de Rwandese dorpen. De vluchtelingen in de kampen werden gegijzeld door een gewapende minderheid. We hebben toegestaan dat kampen werden gevestigd op enkele meters van de grens. Ik ben in Uvira, Goma, en Bukavu geweest. Men kon er de grens zien. Normaal laten de regels van de Verenigde Naties dit niet toe. We hebben toegestaan dat die mensen de kampen volledig onder controle kregen; de kampen werden bewapend en er zijn ongelooflijke dingen gebeurd. We hebben inderdaad - en terecht - een schuldgevoel.
Moeten we druk uitoefenen op Rwanda en de hulp schorsen? Sommige landen zijn hiertoe bereid, andere helemaal niet. Volgens mij moet in de eerste plaats het probleem worden opgelost van de gewapende troepen die Rwanda bedreigen of door de Rwandezen als een bedreiging worden aanzien. Eens dit gevaar geweken is, is er geen sprake meer van een schuldcomplex. We hebben dan alle troeven in handen om hen te zeggen: ga weg, er is geen reden meer om te blijven. Het echte probleem momenteel is dat door de plundering van de natuurlijke rijkdommen Congo twee maal wordt bezet, namelijk door de groepen die het land zijn binnengedrongen en door hen die nadien "kwamen helpen" en nu niet meer willen vertrekken omdat het toch zo makkelijk is om de rijkdommen van anderen in de wacht te slepen. Zolang we geen oplossing vinden voor het probleem dat beide partijen een alibi geeft om in Congo te blijven, zal er niets veranderen. Wat we ook doen of kunnen verzinnen, onder meer het opschorten van de hulp, de genocide zal in de geest en het hart van de mensen diepe sporen nalaten.
Het Rwandese leger bestaat niet uit monsters of uit supermensen. Zijn kracht is de motivatie: de Rwandese soldaten weten dat ze strijden voor hun voortbestaan; de anderen vechten voor minder zwaarwegende redenen. Het Rwandese leger is gemeen en gewelddadig, maar uiterst doeltreffend; om die reden is het ook zo gevreesd. Als de hulp aan het land wordt opgeschort, zullen de soldaten de riem aansnoeren, maar ze zullen blijven vechten. Dat is dus geen goede oplossing. Momenteel vertegenwoordigen de ex-FAR en de Interahamwe niet meer dan 15.000 soldaten. Het moet mogelijk zijn het probleem op te lossen.
Is de aanpak die in Mozambique succes had ook in Congo mogelijk?
In het algemeen wel. Elk geval is echter specifiek. Het basisprincipe is dat vrede alleen kan worden bereikt als er geen winnaars of verliezers zijn. Er kan slechts over vrede worden onderhandeld als geen van de partijen erin slaagt om te winnen. Er is dan een zeker evenwicht. Alleen in die omstandigheden kan een duurzaam vredesakkoord tot stand komen.
In Mozambique hebben we een politieke oplossing kunnen vinden, geen militaire. De vijf infanteriebataljons vormden een ontradingsmacht, maar we hebben er nooit een beroep op moeten doen. Als men een beroep moet doen op het leger, betekent dit dat de strijd verloren is en dat de opdracht is mislukt. Wij hebben de voorwaarden gecreëerd op politiek vlak opdat de mensen zouden begrijpen hoe het land zal worden geleid. Ik heb uren en uren besteed om de leider van RENAMO een politieke opleiding te geven. Dat was zeer interessant. Hij wou weten wat een parlement is, hoe het werkt, wat zijn rol is. Hij luisterde aandachtig en nam nota. We hebben de omstandigheden gecreëerd waaronder de basisidee van democratie kon worden aanvaard, wat geen sinecure was.
In het geval van Mozambique was de idee van verkiezingen makkelijk te verkopen omdat het deel uitmaakte van de cultuur. In de dorpen wordt het stamhoofd op basis van twee pijlers gekozen: legitimiteit en legitimatie. De legitimiteit is zijn dynastiek recht om stamhoofd te zijn, zijn afkomst; de legitimatie is het feit dat hij door de dorpelingen wordt gekozen tussen anderen met dezelfde afkomst. Voor de organisatie van verkiezingen heb ik verwezen naar dit principe dat in de Afrikaanse cultuur geworteld zit.
Dit geldt niet voor de rol van de oppositie als permanent element in de democratische dialectiek. Dit begrip was moeilijk begrijpbaar: in Mozambique wordt permanente oppositie beschouwd als een dreiging voor de veiligheid van de groep. De reactie was eenvoudig: ze hebben een stamhoofd gekozen, hij moet leiding geven. Als ze permanent tegen hem moeten ingaan, dan heeft hij niet langer de beweegruimte om snel beslissingen te nemen en dan zal hij uiteindelijk de veiligheid van de groep in gevaar brengen. In hun ogen is de rol van de oppositie een negatieve rol. Toen ik de leider van RENAMO voor de eerste keer vertelde dat hij de leider van de oppositie zou worden mocht hij de verkiezingen verliezen, reageerde hij geschokt: "Leider van iets negatief?". We hebben veel moeten doen om die idee ingang te doen vinden. Om die reden moeten Afrikaanse landen die de stap naar democratisering zetten in een eerste fase door regeringen van nationale eenheid worden geregeerd, waarin iedereen zich kan vinden. Wie de verkiezingen wint, leidt de regering, maar doet dit samen met anderen. Dit geniet de voorkeur op een democratisch model waarin meerderheid en oppositie in het parlement tegenover elkaar staan. Er moet rekening worden gehouden met de cultuur, de geschiedenis, de tradities. We kunnen onze modellen niet eenvoudigweg overdragen. Zelfs bij ons wordt het principe van de oppositie als permanent element van een democratische dialectiek - de winnaar krijgt alles en de verliezer niets - niet overal toegepast. Beeld u eens in wat in Zwitserland of België zou gebeuren. Op basis van het meerderheidsprincipe zouden van de vier taalgroepen in Zwitserland alleen de Duitstaligen permanent de macht in handen hebben. Dat zou tot een catastrofe leiden.
We hebben dus een meer complex systeem van checks and balances ingesteld, dat afwijkt van het systeem dat in de Verenigde Staten bestaat. We moeten zeer voorzichtig zijn en trachten te werken aan coherente hypotheses: mochten we in Burundi en Rwanda, landen met een groot etnisch onevenwicht, de meerderheidsregel niet hebben opgelegd, dan hadden we de catastrofes die zich hebben voorgedaan kunnen vermijden.
Denkt u dat de Rwandezen na de genocide die ze hebben meegemaakt, morgen de macht zullen overdragen aan diegenen die hen vijf jaar geleden hebben trachten uit te moorden? Ze weten maar al te goed dat de tegenpartij verkiezingen die gebaseerd zijn op een systeem dat op het onze lijkt, wint. Er moet dus een garantiemechanisme worden gevonden. Bij het vredesproces in Burundi wogen dergelijke overwegingen zwaar door; hopelijk kan dezelfde formule in Rwanda worden toegepast.
Het is duidelijk dat een minderheid Rwanda niet kan blijven regeren, maar dat een oplossing moet worden gevonden die beter past dan ons systeem van verkiezingen met winnaars en verliezers. Mocht dat worden ingesteld, beginnen ze elkaar weer uit te moorden.

M. Aldo Ajello. - Mme Thijs m'a demandé ce qu'il me faudrait pour pouvoir en faire davantage. La réponse est qu'il me faudrait une politique commune européenne. Pour le moment, il n'y en a pas.
M. Dubié m'a rappelé ce que je lui ai dit au sujet de la mission de maintien de la paix au Mozambique, mission qui a été la grande aventure de ma vie et dont je parle avec beaucoup de plaisir. L'ingrédient numéro un, au-delà de la volonté de paix des parties, volonté existante et qu'on a pu utiliser, a été le fait que j'ai bénéficié d'un soutien total et sans réserve de toute la communauté internationale. Il n'y a pas eu de possibilité, ni pour le gouvernement, ni pour la RENAMO, de parier sur un pays contre un autre ou de « jouer » un pays contre le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies.
Là aussi, cela a été une approche un peu hors des règles. Mon adjoint était très gêné parce que je faisais rien sans consulter les ambassadeurs qui représentaient les pays membres de la Commission de « Supervision et Contrôle ». En effet, c'était important, parce que chaque fois que je prenais la parole, je savais que cinq minutes plus tard, j'aurais le soutien de tous, sans exception. Le gouvernement et la RENAMO se trouvaient donc devant un mur. Soit ils contestaient tout le monde, soit ils acceptaient ce que je leur demandais de faire. Je n'étais pas perçu comme étant le représentant d'une distinguée bureaucratie basée à New York mais bien comme le représentant de la communauté internationale.
Dans le cas des grands lacs, je n'ai pas le même appui. Quand je vais voir les présidents de différents pays, je suis reçu par eux et nous menons de longues discussions. Je me limite à utiliser les connaissances que j'ai de l'Afrique centrale et de l'Afrique en général, mes capacités d'analyse et un certain prestige que j'ai été capable de conquérir, surtout en m'occupant du Mozambique. Cela permet d'avoir des conversations passionnantes. Mais on ne vas pas beaucoup plus loin que cela. Je me souviens que Meles Zenawi, le premier ministre d'Éthiopie, m'a dit un jour qu'il était très agréable de parler avec moi parce que je connaissais les choses et que j'avais une grande capacité d'analyse, mais qu'il savait bien que l'entretien n'aurait pas de conséquences. Il m'a dit qu'il s'agissait d'une conversation entre amis et qu'il considérait que je n'étais pas en mesure de prendre des engagements et de les faire respecter dès le lendemain parce que, derrière moi, il n'y avait pas vraiment une unité, une approche commune. Il m'a dit aussi que lorsqu'il recevait, par exemple, l'ambassadeur de France ou de Grande-Bretagne, ceux-ci ne lui tenaient pas les mêmes propos et il ne disait pas les mêmes choses que moi. Il estimait que mon analyse était intéressante mais qu'elle n'était que mon analyse à moi. C'est le seul qui ait eu la franchise de me le dire. Les autres le pensent mais ne le disent pas. J'ai toujours accès à tout le monde, précisément parce que j'entretiens un rapport amical même avec les gens avec lesquels je ne suis pas d'accord. Cependant, l'influence reste extrêmement limitée parce que, derrière tout cela, il n'y a pas de politique commune, consolidée, solide qui aurait pour résultat que, le lendemain matin, les quinze ambassadeurs tiendraient le même discours et soutiendraient ce que j'ai dit au nom de l'Union européenne. Voilà ce dont j'aurais besoin pour avoir davantage d'influence.
En ce qui concerne les deux rapports des Nations unies sur le pillage des ressources naturelles, nous avions été consultés pour le premier mais pas pour le dernier. Je tiens à dire que je trouve le dernier rapport excellent alors que le premier était incomplet. Peut-être avaient-ils manqué de temps pour élaborer un rapport complet. Le dernier rapport complète bien l'autre et les propositions sont assez intéressantes même si, pour le moment, aucune d'entre elles n'a été retenue parce qu'il a été décidé de donner une prolongation au travail de la commission.
En ce qui concerne les trafiquants, normalement, je ne rencontre pas ce genre de personnes. Je visite un pays, j'y reste très peu de temps et je repars rapidement. Je n'ai pas intérêt à avoir des rapports avec ces gens et je n'en ai pas rencontrés.
Avons-nous un sentiment de culpabilité vis-à-vis du Rwanda ? Oui, et pour cause. Ce sentiment existe et il est beaucoup plus fort dans certains pays que dans d'autres. Aux États-Unis où la communauté juive américaine exerce une forte influence, ce sentiment est encore plus fort parce que l'idée du génocide touche profondément cette partie de la population. Nous avons en effet commis des erreurs gigantesques avant, pendant et après le génocide. Avant, on a sous-estimé ce qui se passait et on n'a pas réagi, malgré toutes les indications qui montraient que quelque chose d'extrêmement grave était en train de se préparer. Une fois de plus, on a regardé ailleurs en espérant que cela ne se produirait pas. Quand le génocide a commencé, plutôt que de renforcer la mission des Nations unies et d'arrêter le génocide, on est parti. On a donc pratiquement donné l'autorisation aux génocidaires de massacrer tout le monde. Après le génocide, on a laissé se reproduire dans les camps de réfugiés la même structure génocidaire que celle qui existait dans les villages rwandais. Dans les camps, les réfugiés étaient tenus en otages par une minorité de gens armés. On a laissé les camps de réfugiés s'organiser à quelques mètres de la frontière. Je me suis rendu à Uvira, à Goma, à Bukavu. On y voyait la frontière. Normalement, les règles des Nations unies n'autorisent pas cela. On a permis que ces gens aient le contrôle total, on a militarisé les camps de réfugiés, on a fait des choses absolument inimaginables. Dans ces conditions, le complexe de culpabilité est entièrement justifié et il est présent.
Devons-nous exercer des pressions sur le Rwanda et suspendre l'aide ? Quelques pays seraient sans doute prêts à le faire mais d'autres certainement pas. À mon avis, la chose essentielle à faire est d'essayer de résoudre le problème des forces armées qui menacent ou que les Rwandais considèrent comme une menace pour leur pays. À partir du moment où l'on élimine cela, il n'est plus question d'aucun complexe de culpabilité. On détient toutes les cartes permettant de leur dire : partez, il n'est pas question que vous restiez. Le vrai problème est qu'aujourd'hui, la question du pillage des ressources a créé une situation dans laquelle le Congo est en train de vivre une double occupation : d'abord, l'occupation par ceux qui ont envahi le pays et, ensuite, l'occupation par ceux qui sont venus pour « aider » et qui ne veulent plus partir étant donné qu'il est très confortable de s'emparer des ressources des autres. Si on n'arrive pas à se débarrasser de ce problème qui fournit un alibi aux uns et aux autres pour ne pas quitter le Congo, cette question subsistera à l'infini. On aura beau faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer, entre autres décider de suspendre l'aide, on n'aura pas résolu le problème. Le génocide laisse des traces profondes dans la tête et dans le coeur des gens.
L'armée rwandaise n'est pas une armée de monstres ou de géants. Sa force réelle réside dans sa motivation : les soldats rwandais savent qu'ils se battent pour leur survie - les autres se battent pour une raison qui n'est pas aussi importante pour eux. L'armée rwandaise est une armée méchante, violente, mais extrêmement efficace ; c'est pourquoi elle est aussi redoutable. Si on suspend l'aide au pays, les soldats vont se serrer la ceinture mais ils continueront à se battre. Ce n'est donc pas la bonne manière de procéder. Aujourd'hui, les ex Far et les Interahamwe ne sont pas plus de quinze mille. Il n'est pas possible que l'on ne parvienne pas à résoudre ce problème ; on devrait pouvoir le faire.
Les modalités concernant le Mozambique sont-elles applicables au Congo ?
De façon générale, elles le sont. Néanmoins, je suis persuadé que chaque cas est particulier. Le principe de base est qu'il ne doit y avoir ni gagnants ni perdants, sinon la paix n'est pas possible. Quand on parle de négocier la paix, c'est qu'aucune des parties n'a réussi à gagner ; il y a alors une situation d'équilibre et la seule façon de trouver un accord de paix qui soit durable est que cet équilibre soit préservé, qu'il n'y ait ni gagnants ni perdants.
Au Mozambique, nous sommes parvenus à gérer toute l'opération sur le plan politique, mais pas sur le plan militaire : les cinq bataillons d'infanterie étaient, en quelque sorte, une force de dissuasion, mais nous n'y avons jamais eu recours. Lorsque l'on doit faire appel à l'armée, cela signifie que l'on a perdu le pari, que la mission a échoué. Sur le plan politique, on a créé les conditions pour que les gens comprennent comment on doit gérer un pays démocratique. Pour ma part, j'ai passé des heures et des heures à faire l'éducation politique du leader de la RENAMO. C'était passionnant. Il voulait savoir ce qu'était un parlement, connaître son fonctionnement, son rôle, ce qu'était le question time. Il était fasciné et prenait des notes. On a créé les conditions pour que l'idée de base de la démocratie soit acceptée, ce qui n'a pas été simple.
Dans le cas du Mozambique, le concept des élections n'était pas difficile à vendre car il faisait partie de la culture des gens. Dans les villages, le chef est choisi sur la base de deux piliers : sa légitimité et sa légitimation, la légitimité étant son droit dynastique d'être chef, son lignage, et la légitimation, le fait que les gens du village le choisissent parmi d'autres ayant le même lignage que lui. Pour organiser les élections, j'ai fait référence à ce principe enraciné dans la culture africaine.
Il n'en va pas de même en ce qui concerne le rôle de l'opposition en tant qu'élément permanent d'une dialectique démocratique. Cette notion n'était pas comprise : au Mozambique, les gens considéraient l'opposition permanente comme un élément qui menaçait la sécurité du groupe. Leur réaction était simple : ils avaient choisi un chef ; c'était à lui de diriger. Ils estimaient que s'ils devaient sans cesse le contrer, celui-ci n'aurait plus la flexibilité nécessaire pour prendre des décisions rapides et il finirait par mettre en jeu la sécurité du groupe. À leurs yeux, le rôle de l'opposition était un rôle négatif. Quand j'ai dit pour la première fois au leader de la RENAMO que s'il perdait les élections, il deviendrait leader de l'opposition, il a été très choqué : « Leader d'une chose négative ? » Nous avons dû travailler beaucoup pour faire passer cette idée. C'est la raison pour laquelle les pays d'Afrique qui prennent la voie de la démocratisation doivent d'abord passer, pendant une certaine période, par des gouvernements d'unité nationale dans lesquels tout le monde se retrouve : celui qui gagne les élections dirige le gouvernement, mais avec les autres. C'est préférable à une logique de démocratie conflictuelle dans laquelle majorité et opposition s'affrontent au parlement. Il faut tenir compte de la culture, de l'histoire, des traditions. On ne peut prendre les modèles de chez nous et les transférer bêtement de l'autre côté, sans compter que même chez nous, le principe de l'opposition comme élément permanent d'une dialectique démocratique - qui gagne gagne tout et qui perd perd tout - n'est pas appliqué partout. Imaginez ce que deviendrait alors la Suisse, sans parler de la Belgique. Avec le principe de la majorité en Suisse, où il y a quatre groupes linguistiques, seuls les germanophones auraient le pouvoir en permanence - le pays courrait alors à la catastrophe.
On a donc créé un système de checks and balances plus complexe, différent de celui existant, par exemple, aux États-Unis. Il faut être très attentif en la matière et tâcher de travailler à des hypothèses cohérentes : on n'aurait pas eu les catastrophes que l'on a connues au Burundi et au Rwanda si l'on n'avait pas essayé d'imposer à ces pays la règle de la majorité alors qu'ils connaissent un tel déséquilibre ethnique.
Pensez-vous que demain, après avoir connu un génocide, les Rwandais vont donner le pouvoir à ceux qui, il y a cinq ans, ont essayé de les exterminer ? Ils savent parfaitement que s'ils procèdent à des élections sur la base d'un système semblable au nôtre, ce sont les autres qui vont les remporter. Il faudra dès lors trouver des mécanismes de garantie. Le processus de paix au Burundi a fortement été axé sur ce genre de choses et l'on espère pouvoir appliquer la même formule au Rwanda.
Il est évident que le Rwanda ne peut continuer à laisser gouverner une minorité, mais il faudra trouver une solution plus harmonieuse que des élections semblables à celles qui existent chez nous, où l'on se bornerait à dire que les uns ayant gagné, les autres perdus, le système démocratique est en place ; non, ils recommenceraient à s'entre-tuer.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Het ontbreken van een gemeenschappelijke Europese politiek is inderdaad een van de knelpunten in het dossier. Verscheidene experts hebben ons gewezen op het probleem dat de ontwikkelingshulp en de internationale samenwerking ongelijk worden verdeeld over de landen in de regio. Een groot deel van de geldstroom vanuit de Europese Unie en de VS gaat naar Rwanda en Uganda, terwijl andere landen bij het toewijzen van projecten en fondsen veel strenger en volgens andere criteria worden beoordeeld. Dit corrigeren en de ontwikkelingssamenwerking op een meer gelijke leest schoeien, zou een hefboom kunnen zijn om tot een oplossing te komen, zo werd ons gezegd. Is de heer Ajello het met deze analyse eens? Denkt hij dat een meer eerlijke of andere verdeling van de ontwikkelingsgelden kan bijdragen tot de vrede in de regio?
Kan de heer Ajello iets meer zeggen over Zimbabwe? Er werd al meermaals gealludeerd op, om het ongenuanceerd uit te drukken, een objectief bondgenootschap tussen de aanvallers en de verdedigers, die in de coulissen een akkoord hebben bereikt om te blijven omdat iedereen daar belang bij heeft. Bij het ontmijnen van de zaak aan de kant van Rwanda moet er, zoals de heer Ajello zei, voor gezorgd worden dat de milities onder controle worden gekregen en dat hun veiligheid wordt gegarandeerd. Welk advies geeft hij om de zaak aan de andere kant te ontmijnen? Intussen zijn er aan die kant immers de facto een netwerk en economische belangen uigebouwd. Kan de heer Ajello ons op politiek vlak advies geven inzake Zimbabwe, eventueel uitgebreid tot Zuid-Afrika? Ziet hij daar een link?

Mme Sabine de Bethune (CD&V). - L'absence d'une politique européenne commune est en effet un des points difficiles de ce dossier. Différents experts ont souligné le problème de l'inégalité de la répartition de l'aide au développement et de la coopération internationale entre les pays de cette région. Une grande partie de l'argent provenant de l'Union européenne et des États-Unis va au Rwanda et à l'Ouganda, tandis que d'autres pays sont jugés beaucoup plus sévèrement et selon des critères différents pour l'attribution de projets et de fonds. Corriger cette situation et organiser la coopération au développement sur une base plus équitable pourrait contribuer à dégager une solution. M. Ajello partage-t-il cette analyse ? Pense-t-il qu'une répartition plus équitable ou différente de l'argent destiné au développement peut contribuer à amener la paix dans la région ?
M. Ajello peut-il en dire davantage sur le Zimbabwe ? On a fait allusion à plusieurs reprises à une alliance objective entre attaquants et défenseurs, qui ont conclu dans les coulisses un accord pour rester parce que chacun y trouve son intérêt. En ce qui concerne le Rwanda, il faut, comme l'a dit M. Ajello, tenir les milices sous contrôle et garantir leur sécurité. Que conseille-t-il pour déminer la situation de l'autre côté, où l'on a assisté à la mise en place d'un réseau et d'intérêts économiques ? M. Ajello peut-il nous donner, sur le plan politique, un avis en ce qui concerne le Zimbabwe, éventuellement étendu à l'Afrique du Sud ? Voit-il un lien entre ces deux pays ?

Mevrouw Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - De heer Ajello heeft uitvoerig uitgelegd dat Rwanda zijn veiligheid inroept. Ik zou meer informatie willen krijgen over Zimbabwe, waar volgende maand normaal gezien presidentsverkiezingen zullen worden gehouden.
Moet president Mugabe troepen in Congo houden? Vorige week, in een vergadering van de commissies Buitenlandse Zaken van Kamer en Senaat, scheen minister Michel hieraan de voorkeur te geven. Hij verklaarde dat het vertrek van de troepen uit Congo de problemen niet zou oplossen omdat andere landen klaar staan om het land binnen te vallen. Minister Michel was blijkbaar van mening dat Rwanda of Zimbabwe militair aanwezig moet blijven.
Moet de president van Zimbabwe na de verkiezingen ertoe worden aangezet zijn de troepen terug te trekken als teken van zijn vredeswil?

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Ma question rejoint celle de Mme de Bethune, en tout cas en ce qui concerne la deuxième partie.
Vous avez longuement explicité, monsieur Ajello, l'alibi sécuritaire invoqué par le Rwanda. Je souhaiterais obtenir davantage de détails en ce qui concerne le Zimbabwe où, en principe, des élections présidentielles doivent avoir lieu au mois de mars prochain.
Est-il préférable que le président maintienne des troupes, option que semblait privilégier M. Michel la semaine dernière, lors d'une réunion des commissions des Affaires étrangères de la Chambre des représentants et du Sénat. Il a déclaré que le départ des troupes de la République du Congo n'allait pas résoudre tous les problèmes car d'autres pays sont prêts à intervenir et à envahir le territoire. M. Michel semblait d'avis qu'il fallait maintenir une présence militaire, rwandaise ou zimbabwéenne.
Selon vous, faut-il plutôt encourager éventuel nouveau président à retirer les troupes en signe d'apaisement ?
Vous avez longuement et clairement décrit la problématique du Rwanda que, pour ma part, je connais quelque peu ayant participé à la commission d'enquête parlementaire sur le génocide, mais je reste sur ma faim en ce qui concerne le Zimbabwe.

De heer Aldo Ajello. - Het samenwerkingsbeleid kan zeker als hefboom worden gebruikt. We hebben altijd geaarzeld om dit te doen omdat het politiek gebruik van ontwikkelingshulp als politiek niet correct werd beschouwd. Maar juist die politieke correctheid is een van onze vijanden geworden. In de loop der jaren hebben we een aantal taboes gemaakt die we niet meer kunnen afschudden. In Mozambique was een van die taboes dat we hulp moesten bieden aan de meest kwetsbaren. Het concept van de "gevaarlijke groep", dat van essentieel belang is bij vredeshandhaving, was afwezig. In Mozambique werden 90.000 soldaten gedemobiliseerd. Dit was een enorme operatie die perfect is verlopen. Deze soldaten werden gekantonneerd. Ze werden gevoed door het Wereldvoedselprogramma en er werd nagegaan wie in het leger zou blijven en wie naar huis kon gaan. Ik heb het aan de stok gekregen met een voedingsdeskundige die speciaal uit Rome was gekomen om me te vertellen hoeveel calorieën de soldaten nodig hadden. Ik heb hem trachten uit te leggen dat iemand met een kalasjnikov veel meer calorieën nodig heeft dan iemand zonder en dat zijn idee om de vluchtelingen evenveel calorieën te geven als de soldaten dus complete onzin was. De vluchteling die evenveel calorieën heeft gekregen, is daarom nog niet bereid te sterven. Hij zal nog liever zijn rantsoen afstaan aan de soldaat om er zeker van te zijn dat die hem beschermt.
Politieke correctheid is een nachtmerrie voor wie prioriteiten tracht vast te leggen. In die zin is ontwikkelingshulp misschien het enige pressiemiddel. We moeten het dus voorzichtig beginnen gebruiken. De artikelen 8 en 96 van de recente conventie van Cotonou gaan trouwens reeds in die zin. Zimbabwe is een eerste test.
Zimbabwe heeft geen veiligheidsprobleem. Het heeft geen gemeenschappelijke grens met Congo. In het laatste verslag van de Verenigde Naties worden de redenen van de Zimbabwaanse inmenging duidelijk aangegeven.
Een van de vijf redenen is het prestige en de internationale rol van Zimbabwe. Het Zuid-Afrika van de apartheid was veel nuttiger voor de Afrikanen dan het huidige onafhankelijke Zuid-Afrika. Alle Afrikanen konden zich verenigen tegen een gemeenschappelijke vijand. De vijand was gekend en alle Afrikaanse landen steunden hun broeders die het slachtoffer waren van de apartheid. Na de onafhankelijkheid is Zuid-Afrika, dat over enorme rijkdommen en een groot economisch potentieel beschikt, de big brother geworden waar iedereen bang van is.
We kunnen ook niet heen om het ego van sommige Afrikaanse leiders. President Mugabe kon niet verdragen dat de camera's van Zimbabwe op Zuid-Afrika en Mandela werden gericht. Zijn afgunst tegenover Mandela heeft hem ertoe gebracht om zich naar aanleiding van de gebeurtenissen in Congo af te zetten tegen Zuid-Afrika.
Bovendien heeft Zuid-Afrika om diverse redenen veel geïnvesteerd in Mozambique. Nu was Mugabe de pupil van de voormalige president van Mozambique, Samora Machel. Gedurende de bevrijdingsoorlog in Rhodesië verbleef Mugabe in Maputu. Hij staat dus bij Mozambique in het krijt. De oorlog in Mozambique tegen RENAMO was trouwens te wijten aan de steun die het land heeft gegeven aan de bevrijdingsoorlog in Rhodesië. Mugabe had ook een persoonlijk belang want de Beira-corridor, die door het centrum van Mozambique loopt, is een levensbelangrijke verbinding tussen Harare en de Indische Oceaan. Ten slotte koesterde Mugabe de hoop goede zaken te doen bij de bevrijding van Mozambique. Hij wou dus later de vruchten plukken van zijn investering.
Zodra de toestand in Mozambique was gestabiliseerd, hebben de Zuid-Afrikanen er vaste voet aan de grond gekregen. Aangezien hun economie veel sterker was, hebben ze volledig de plaats van de Zimbabwanen ingenomen. In Congo heeft Mugabe de kans gegrepen om zijn blazoen op te poetsen.
In tegenstelling tot Mozambique bezit Congo veel natuurlijke rijkdommen. Dit fundamenteel verschil verklaart waarom ik in het geval van Mozambique de steun van de internationale gemeenschap heb gekregen. Aangezien het land niet beschikt over goud, diamant of olie, wilde niemand het voortouw nemen en was er geen verzet tegen een gemeenschappelijk beleid, wat de sleutel tot het succes was.
Geen enkele reden voor de aanwezigheid van Zimbabwaanse troepen in Congo is verdedigbaar. Mugabe kan bezwaarlijk de verdediging van de eigen economische belangen inroepen en al evenmin zijn persoonlijk prestige of de wil om Zimbabwe te zien uitgroeien tot een regionale macht.
Zimbabwe kan zijn aanwezigheid uitsluitend rechtvaardigen door te zeggen dat er ook andere landen aanwezig zijn en dat er problemen zijn op het vlak van de veiligheid.
Zijn er werkelijk veiligheidsproblemen? Ik kan me daarover niet uitspreken, maar de Namibiërs hebben het grondgebied verlaten en er is niets gebeurd. Het aantal Angolezen is verminderd en er is evenmin iets gebeurd. Ik kan de mogelijkheid uiteraard niet uitsluiten, maar ik zie niet in waarom het vertrek van de Zimbabwanen tot een gigantische catastrofe zou leiden. Momenteel heeft Uganda drie bataljons in het gebied Bunia-Butembe. De andere landen hebben zich teruggetrokken, maar er is niets gebeurd...
Waar het om draait is het volgende: de Zimbabwanen baseren hun aanwezigheid op die van de Rwandezen. Ze proberen er dan ook voor te zorgen dat de Rwandezen ter plaatse blijven. Als de Rwandezen weg zijn, hebben de Zimbabwanen geen enkel geldig argument meer en zal de hele internationale gemeenschap zich tegen hen keren. Dat is in zekere zin al gebeurd, gelet op de beslissingen met betrekking tot de verkiezingen, maar de Zimbabwanen willen niet opnieuw worden vernederd.
De toestand in Zimbabwe is zeer slecht. De economie zit aan de grond. Telkens wanneer ik er kom, stel ik vast dat de Zimbabwaanse dollar opnieuw in waarde is gedaald en dat de bevolking steeds wanhopiger wordt. Men wordt op de straat lastig gevallen door verkopers, die proberen hun waar tegen belachelijk lage prijzen aan de man te brengen. Het toerisme is verdwenen. Dit land is op sterven na dood. Dat schijnt president Mugabe evenwel niet te verontrusten. Bij het bezoek van de trojka, waaraan ik heb deelgenomen, heeft de heer Michel voorgesteld dat er bij de verkiezingen waarnemers aanwezig zouden zijn. De president reageerde met "Keep out of my country" en voegde eraan toe: "We zijn al twintig jaar een democratie en we hebben geen waarnemers nodig. We hebben u niet nodig." Zoals u weet was het een woelige vergadering.
Het probleem is dus zeer ernstig. De verkiezingen zullen meer weg hebben van een oorlog. De onlangs goedgekeurde wetsontwerpen wijzigen de kieswet en de perswet. Dit is een extreme vorm van juridisch geweld. Daarenboven is er ook nog fysiek geweld...
President Mugabe, die de internationale gemeenschap goed kent, heeft volgens mij een berekening gemaakt. Hij weet dat er gedurende enkele maanden hevige reacties zullen zijn, dat hij de verkiezingen zal winnen en dat de internationale gemeenschap na zes maanden terug zal komen.
Als deze laatste niet krachtig optreedt, moeten we niet meer spreken over democratisering in Afrika. Het is niets meer dan geld- en tijdverspilling, en de bevolking is altijd het slachtoffer. Verkiezingen zullen telkens een synoniem zijn van oorlog, conflict, grote spanningen en trauma's, die uiteindelijk nergens toe leiden omdat de machthebbers toch opnieuw winnen.
We staan voor de keuze: ofwel roepen we de Zimbabwaanse regering een halt toe, ofwel vergeten we de democratisering en laten we het de Afrikanen maar zelf uitzoeken.
Dit heeft niets te maken met het plunderen van de natuurlijke rijkdommen, maar ik wou het toch zeggen omdat deze toestand mij zeer diep raakt.

M. Aldo Ajello. - La politique de coopération peut certainement être utilisée comme levier. De fortes résistances ont toujours existé à ce niveau car l'utilisation politique de l'aide au développement est considérée comme politically not correct. Cependant, selon moi, un de nos ennemis aujourd'hui est justement le politically correct : au fil des ans, on a fabriqué une série de tabous auxquels nous sommes accrochés et dont nous ne parvenons plus à nous débarrasser. Un des ces tabous au Mozambique était le fait qu'il fallait octroyer une aide aux groupes vulnérables, à ceux qui en ont le plus besoin. Le concept de « groupe dangereux », essentiel dans le cadre d'une mission de maintien de la paix, était absent. Par exemple, on a démobilisé 90.000 soldats au Mozambique. C'était une opération gigantesque qui a marché à la perfection. Ces soldats ont été rassemblés dans des centres de cantonnement où ils devaient être nourris, le temps de choisir ceux qui resteraient à l'armée et ceux qui rentreraient chez eux. Ces centres étaient ravitaillés par le Programme alimentaire mondial. J'ai dû me bagarrer avec un distingué nutritionniste venu de Rome pour me dire de combien de calories les soldats avaient besoin. J'ai essayé de lui expliquer que quelqu'un ayant une Kalachnikov à la main et sachant l'utiliser a besoin de beaucoup plus de calories que quelqu'un qui n'en a pas, et que dès lors, son idée de donner la même quantité de calories aux réfugiés qu'aux soldats, était complètement débile : même s'il sait qu'il a absorbé autant de calories que le soldat, le réfugié ne sera pas pour autant content de se faire tuer - il préférerait certainement donner une double ration de calories au soldat et s'assurer de rester en vie !
Ce politiquement correct devient un cauchemar quand on essaie d'établir des priorités. Dans ce sens, l'aide au développement est peut-être la seule possibilité de pression. Il conviendrait donc de commencer, prudemment, à l'utiliser. D'ailleurs, la dernière convention de Cotonou va déjà dans ce sens avec ses articles 8 et 96. Il s'agira, avec le Zimbabwe, d'un premier test de cette politique.
Le Zimbabwe est exempt de problèmes de sécurité ; il n'a pas de frontière commune avec le Congo. Les raisons pour lesquelles le Zimbabwe est intervenu sont bien expliquées dans le dernier rapport des Nations unies.
Parmi les cinq raisons avancées, je citerai la question du prestige et du rôle international du Zimbabwe. Avant l'indépendance, l'Afrique du Sud de l'apartheid était bien plus utile aux Africains que l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. L'Afrique du Sud de l'apartheid permettait de réaliser l'union de tous les Africains contre l'ennemi commun. L'ennemi était clairement identifié et tous les pays africains soutenaient leurs frères victimes de l'apartheid. Après l'indépendance, l'Afrique du Sud, dotée d'immenses richesses et d'un considérable potentiel économique, est devenue le big brother. Elle fait peur à tout le monde.
Par ailleurs, l'ego de certains présidents africains est incontournable. Dans ce contexte, le président Mugabe n'a pas supporté que les caméras délaissent le Zimbabwe au profit de l'Afrique du Sud et que Mandela focalise toute l'attention. Cette jalousie vis-à-vis de Mandela l'a conduit à prendre le contre-pied de l'Afrique du Sud lors des événements du Congo pour prendre ses distances et se distinguer.
En outre, le Zimbabwe a, pour diverses raisons, investi beaucoup d'argent au Mozambique. Tout d'abord, M. Mugabe a été le pupille de l'ancien président du Mozambique, Samora Machel. Il a vécu à Maputu pendant toute la guerre de libération de la Rhodésie. Il avait donc une dette envers le Mozambique.
Par ailleurs, le Mozambique a connu la guerre de la RENAMO à cause de son appui à la guerre de libération de la Rhodésie. M. Mugabe avait aussi un intérêt personnel puisque le corridor de Beira, qui traverse le centre du Mozambique, est une voie de communication vitale entre Harare et l'Océan indien. Enfin, M. Mugabe entretenait l'espoir de réaliser de bonnes affaires à la libération du Mozambique. Il s'agissait donc d'un investissement dont il entendait récolter les fruits.
Or, dès que la situation du Mozambique s'est stabilisée, les Sud-Africains ont pris pied dans le pays et, leur économie étant bien plus forte, ils ont complètement supplanté les Zimbabwéens. M. Mugabe a saisi l'occasion de se refaire au Congo, pays qui, contrairement au Mozambique, abrite d'importantes ressources naturelles. Cette différence fondamentale explique aussi pourquoi j'ai pu obtenir le soutien de la communauté internationale dans le cas du Mozambique... En l'absence d'or, de diamants, de pétrole, personne ne souhaitait vraiment faire cavalier seul dans ce pays et personne ne s'est opposé à la mise sur pied d'une politique commune, laquelle a été la clé du succès.
En résumé, aucune des raisons de la présence des forces zimbabwéennes sur le territoire du Congo n'est publiquement défendable. Pour faire valoir un quelconque droit d'occupation du Congo, M. Mugabe ne peut invoquer la défense de ses intérêts économiques, son problème de prestige personnel ou sa volonté de voir le Zimbabwe tenir le rôle de puissance régionale.
Le Zimbabwe ne peut justifier sa présence que par la présence des autres pays et par l'insécurité que le départ des troupes zimbabwéennes pourrait représenter pour la population civile. Y a-t-il vraiment des problèmes d'insécurité ? Je ne peux pas me prononcer à ce sujet, mais les Namibiens sont partis, et rien ne s'est passé. Les Angolais ont réduit leur présence, et rien ne s'est passé. Je ne vois pas pourquoi - mais je n'ai évidemment pas de preuve contraire et ce n'est donc pas exclu - le départ des Zimbabwéens provoquerait une catastrophe gigantesque... Les Ougandais ont actuellement trois bataillons dans la zone de Bunia-Butembe. Les autres pays se sont retirés, et rien ne s'est passé...
La question de fond est donc celle-ci : les Zimbabwéens ne peuvent justifier leur présence que par celle des Rwandais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils font le nécessaire pour que ces derniers restent. Quand les Rwandais seront partis, les Zimbabwéens n'auront plus d'argument valable et se mettront à dos toute la communauté internationale. C'est déjà fait en partie, eu égard aux décisions relatives aux élections, mais ils ne peuvent se permettre un deuxième affront.
Quoi qu'il en soit, la situation actuelle du Zimbabwe est catastrophique. L'économie est à genoux. Chaque fois que j'y vais, je constate que la valeur du dollar zimbabwéen a encore diminué et que la population est de plus en plus désespérée. Les marchands qui travaillent dans la rue vous harcèlent pour vous vendre leurs produits à des prix ridicules. Le tourisme a disparu. Ce pays est en train de mourir. Le président Mugabe n'a pas l'air préoccupé par cette situation. Lorsque la troïka lui a rendu visite, visite à laquelle j'ai participé, M. Michel a proposé à M. Mugabe d'inviter des observateurs lors des élections.
Le président a répondu : « Keep out of my country ». Il a ajouté : « Nous sommes une démocratie depuis vingt ans et nous n'avons pas besoin d'observateurs. Nous n'avons pas besoin de vous. ». Cette réunion fut, comme vous le savez, assez turbulente.
Le problème est donc très sérieux. Des élections auront lieu, mais elles prendront la forme d'une véritable guerre. Les nouvelles règles du jeu qui ont été établies sont désastreuses. La presse est exclue. Les projets de loi qui ont été votés récemment modifient la loi électorale et la loi relative à la presse. C'est d'une violence extrême sur le plan juridique. À cela s'ajoute la violence physique...
À mon avis, le président Mugabe, qui connaît bien la communauté internationale, a fait un calcul : il sait qu'il aura droit à de vives réactions pendant quelques mois, qu'il gagnera les élections et que six mois plus tard, la communauté internationale reviendra vers lui. Si cette dernière ne réagit pas de façon aussi ferme qu'exemplaire, il ne faut plus parler de démocratisation en Afrique. C'est un gaspillage d'argent, de temps, et une façon d'infliger des souffrances aux populations africaines. Chaque fois que des élections seront organisées, ce sera synonyme de guerre, de conflit, de grande tension et de traumatisme, et tout cela pour rien, puisque le groupe au pouvoir fera de toute façon le nécessaire pour remporter la victoire.
Soit nous sommes en mesure d'empêcher le Zimbabwe d'agir comme il a l'intention de le faire, soit il est préférable d'oublier la démocratisation et de laisser les Africains se débrouiller.
Cette remarque n'a rien à voir avec le pillage des ressources, mais je tenais à la faire, car cette situation me touche profondément.

De voorzitter. - Ik dank de heer Ajello voor zijn interessante en eerlijke antwoorden. Ik denkt dat hij inzake Zimbabwe meer dan gelijk heeft. We hebben het land met enkele collega's bezocht en zelf ben ik al naar vele Afrikaanse landen gereisd waarvan de president niet de lieveling van de bevolking was, maar nergens heb ik bij de gewone mensen zoveel haat gevoeld als in Zimbabwe. Ik hoop dan ook dat de internationale gemeenschap ten minste de moed zal opbrengen om de verkiezingen niet te erkennen want we weten allemaal dat ze niet eerlijk zullen verlopen.
Generaal Kazini en Salim Saleh kunnen hun rol toch enkel spelen omdat ze door Museveni worden gesteund. Of vergis ik me?
Enkele dagen geleden had ik telefonisch contact op het hoogste niveau met Burundi. Er werd me gezegd dat er wordt gedaan wat mogelijk is, maar dat Zimbabwe hen in de wielen rijdt door het gewapend verzet aan de grenzen te blijven steunen, wat zeer zwaar is.
Vorige week werd hier in de commissie verklaard dat Namibië een veilige thuishaven is voor diamant uit bezette gebieden.
Ik denk dat de stelling van de heer Ajello over de Interahamwe juist is, maar waarom slaagt men er dan niet in om iets te doen aan de Interahamwe die nog aan de grenzen aanwezig zouden zijn? Ik spreek in de voorwaardelijke wijs, want ik ben niet helemaal overtuigd dat ze er zijn.
Ik weet wel dat Rwanda een verleden heeft dat ons rode kaken bezorgt, maar dat betekent nog niet dat we van een legitiem regime in dat land kunnen spreken. Voor zover ik weet is er tot nog toe geen enkele poging gedaan om een vorm van democratie in te stellen. Ik weet perfect dat in Burundi en Rwanda bij verkiezingen niet alle stemmen even zwaar wegen. Dat is zelfs in België niet het geval, maar we maken er geen probleem van omdat we weten dat we met broze evenwichten moeten werken. Burundi heeft vandaag dingen op papier staan en heeft de vaste wil ze ook uit te voeren en ik zie niet in waarom in Rwanda niet hetzelfde kan worden gedaan. De legitimiteit van het Rwandese regime is even gering als die van het Burundese regime en toch blijft men Burundi behandelen als verdacht, terwijl de Rwandezen in de watten worden gelegd. Dat is niet terecht.
Is het hoofdprobleem niet dat Congo in feite geen staat meer is? Er is geen administratie, geen controle, geen leger, geen politie, geen douane en de essentiële instellingen om van een staat te kunnen spreken, bestaan niet meer. De structuur is volledig verdwenen.

M. le président. - Je crois que M. Ajello a plus que raison en ce qui concerne le Zimbabwe. Après avoir visité ce pays, je puis dire que je n'ai jamais senti autant de haine dans la population à l'égard de son président. J'espère que la communauté internationale aura le courage de ne pas reconnaître ces élections dont nous savons tous qu'elles ne seront pas honnêtes.
Est-il exact que le général Kazini et Salim Saleh ne peuvent jouer leur rôle que grâce à l'appui de Museveni ?
Il y a quelques jours, j'ai eu un contact au plus haut niveau avec le Burundi. On m'a dit que tous les efforts possibles étaient faits, mais que le Zimbabwe mettait des bâtons dans les roues en soutenant la résistance armée aux frontières.
La semaine dernière, il a été dit devant cette commission que la Namibie était un refuge sûr pour les diamants en provenance de territoires occupés.
Pourquoi ne parvient-on pas à résoudre le problème de la présence des Interahamwe aux frontières, à supposer qu'il soient présents, ce dont je ne suis pas entièrement convaincu ?
Je sais que le passé du Rwanda est une source de honte pour nous, mais cela ne veut pas dire que le régime de ce pays est légitime. Pour autant que je sache, il n'y pas eu la moindre tentative d'instaurer une forme quelconque de démocratie. Au Burundi comme au Rwanda, les voix n'ont pas toutes la même valeur lors des élections. Le Burundi a mis par écrit certaines choses avec la ferme volonté de les réaliser, et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose au Rwanda. La légitimité du régime rwandais est tout aussi limitée que celle du régime burundais, mais on continue pourtant à traiter le Burundi comme un suspect, alors qu'on se montre plein de prévenances pour les Rwandais. C'est injuste.
Le problème essentiel n'est-il pas que le Congo n'est en fait plus un État ? Dans ce pays, il n'y a ni administration, ni contrôle, ni armée, ni police, ni douane. Les institutions essentielles à l'existence d'un État n'existent plus. La structure a complètement disparu.

De heer Josy Dubié (ECOLO). - De heer Ajello heeft gelijk. Om een probleem op te lossen, moet men de oorzaken ervan aanpakken. Er kan niet worden ontkend dat de huidige dramatische toestand het gevolg is van de genocide in Rwanda en vervolgens van de aanvallen van de Interahamwe. Het zou gemakkelijker zijn deze mensen te isoleren als de Rwandese regering een inspanning zou doen en de bereidheid zou tonen de discussie aan te gaan over de wenselijkheid van het handhaven van een militaire dictatuur, die een minderheid vertegenwoordigt. Ik weet dat het onmogelijk is snel een democratisch regime met algemeen stemrecht te installeren, maar als de Rwandese regering niet bereid is een inspanning te doen, geeft ze haar tegenstanders geen enkele reden om de strijd te staken. Zouden we geen druk moeten uitoefenen op Rwanda opdat de regering een oplossing mogelijk maakt?

M. Josy Dubié (ECOLO). - Monsieur Ajello a fondamentalement raison. Si on veut résoudre un problème, il faut s'attaquer à ses causes. Incontestablement, ce qui a déclenché le processus dramatique que nous vivons aujourd'hui, c'est le génocide rwandais et, ensuite, la poursuite des attaques des Interahamwe. Il faut isoler ces gens-là mais ce serait plus facile si le gouvernement rwandais faisait un effort et démontrait ainsi que, dans un futur plus ou moins proche, il serait disposé à remettre en question le maintien d'un régime militaire représentant la dictature d'une minorité. Je sais qu'il est exclu d'arriver très vite à une démocratie où chaque homme disposerait d'une voix. Mais en ne faisant pas cet effort, le gouvernement rwandais ne fournit aucun argument à ceux de ses adversaires qui veulent désarmer. Ne faudrait-il pas faire pression sur le Rwanda pour qu'il fasse un geste d'ouverture à une solution ?

De heer Aldo Ajello. - Verdedigt de heer Museveni hen? Hij belet hen alleszins niet te handelen. Daarvoor zijn er verscheidene redenen. Het is interessant te weten dat er in het Ugandese leger nog andere generaals zijn die met andere groepen dan die van Salim Saleh deelnemen aan de plundering. Er is een strijd binnen het Ugandese leger waaruit blijkt dat de greep die de heer Museveni op het leger heeft, vrij beperkt is. Als president van Oeganda blijft hij wettelijk verantwoordelijk voor het leger. Daaraan kan hij niet ontkomen.
Burundi heeft enorme inspanningen gedaan, die wij ten zeerste waarderen. Ik was aanwezig bij de installatie van de nieuwe regering. Dat was een belangrijk moment omdat we president Buyoya ertoe hebben kunnen overhalen het vredesproces zelfs zonder staakt-het-vuren voort te zetten. Dat was niet gemakkelijk: weinig presidenten zouden dat in die omstandigheden hebben aanvaard. Hij heeft ingestemd met de vorming van een regering van nationale eenheid met alle partijen, ook met vertegenwoordigers van de Palipe-Hutu en van het FRODEBU, die als uiterst radicaal bekend staan.
Als president Buyoya beweert te worden tegengewerkt door Zimbabwe, bedoelt hij dat Zimbabwe de rebellen van de FDD financiert en opleidt. De FNL krijgen minder steun omdat ze in het binnenland gelegerd zijn.
Er zijn twee rebellenbewegingen: de FNL, die zich hoofdzakelijk in het landelijke gebied van Bujumbura bevinden en de FDD in Congo. Het is duidelijk waarom Zimbabwe deze bewegingen steunt: als de oorlog in het oosten voortduurt, moeten de Rwandezen en de Burundezen elkaar daar, op het Congolese grondgebied bevechten en kan Zimbabwe er niet aan ontsnappen. Het is een vicieuze cirkel.
Deze verklaring van president Buyoya is een indirecte bevestiging van mijn analyse. Ik denk dat president Kabila zwaar onder druk wordt gezet om zijn steun te handhaven, ook al zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van Congo en van Burundi onlangs overeengekomen een pact te sluiten dat Burundi zijn troepen uit Congo terugtrekt en dat Congo zijn steun aan de FDD stopzet. Als het inderdaad zover komt, wordt het moeilijker voor Zimbabwe om de FDD nog te steunen omdat deze steun verscholen zit achter de steun van de Republiek Congo.
Ik weet niets af van de rol van Namibië in de diamanthandel. Ik weet dat Namibië in de strijd tegen de rebellen een rol heeft gespeeld die te maken heeft met het Himarijk. Jean-Pierre Chrétien en ikzelf denken dat dit slechts voor de schijn is. De heer Chrétien heeft daarover een boek geschreven, maar hij heeft ook een zeer interessant artikel geschreven voor een commissie van het Franse parlement die zich bezighield met het Rwandese vraagstuk. De president van Namibië geloofde dat er een samenzwering bestond om een Himarijk te stichten dat over heel Afrika zou heersen. Dat is het Hutu-Tutsiverhaal van het protocol van de wijzen van Sion, dat alle acties tegen de Tutsi rechtvaardigde. Zelfs de heer Mugabe leek erin te geloven.
Mugabe heeft verklaard de vorming van een Himarijk te zullen beletten. Ik heb hem erop gewezen dat hij op die manier de Bantoe en de Hima tegen elkaar zou opzetten, waardoor heel Centraal-Afrika een bloedbad zou worden. Gelukkig heeft niemand hem gevolgd. Over de "havens" of diamantbasissen weet ik niet veel.
Waarom konden 15.000 of 20.000 leden van ex-FAR, Interahamwe, FDD en andere groepen niet ontwapend worden? Men kreeg ze niet weg omdat niemand het risico wou nemen een dure en risicovolle militaire actie te ondernemen. Als de internationale gemeenschap in 1996 had ingegrepen, had men twee oorlogen kunnen vermijden.
Bij de eerste aanval in 1996, toen het Rwandese leger Congo binnenviel en de kampen van Goma, Bukavu en Uvira verwoestte, verklaarden Museveni en Kagame dat ze het ruwe werk hadden opgeknapt en dat ze bereid waren de internationale gemeenschap de rest te laten doen. In die tijd sprak men van de multinationale macht, die door mevrouw Bonino de multinationale klucht werd genoemd. Het mandaat dat Museveni en Kagame aan deze multinationale macht wilden toekennen, bestond erin de ex-FAR en Interahamwe te ontwapenen, ze te verwijderen van de grens en de ware vluchtelingen toe te laten naar hun land terug te keren. Op die voorwaarden waren ze bereid een einde te maken aan de oorlog. Alle vluchtelingen die uit de kampen waren gevlucht, hadden zich rond Goma gegroepeerd. Het Rwandese leger had ze omsingeld maar deze enorme massa mensen nog niet aangevallen. De Veiligheidsraad keurde een resolutie goed die bepaalde dat de multinationale macht over alle mandaten zou beschikken, maar dat ze niet bevoegd zou zijn om deze mensen te ontwapenen. Beide landen moesten voor humanitaire corridors zorgen en de vluchtelingenkampen opnieuw opbouwen.
Daarmee waren Rwanda en Oeganda het niet eens. Ze weigerden de multinationale macht, wat tot een enorme stroom van naar huis kerende vluchtelingen leidde.
Telkens wanneer zij met dit probleem wordt geconfronteerd, weigert de internationale gemeenschap zich ermee te bemoeien. De prijs van deze weigering is torenhoog. De heer Dubié heeft erop gewezen dat men altijd probeert de negatieve effecten van een crisis op te lossen zonder de oorzaken aan te pakken.
Ik ben het ermee eens dat het Rwandese regime niet over meer legitimiteit beschikt dan die van de buurlanden. Zelfs als er in Congo vrede komt, zijn de problemen van Centraal-Afrika nog niet opgelost.
Ik zal mij in de toekomst misschien met iets anders bezighouden omdat ik dit soort van opdrachten een beetje beu ben. Iemand anders zal mijn werk echter voortzetten, omdat er nu eenmaal democratie moet komen in alle landen van Centraal-Afrika en in de eerste plaats in Rwanda. Om dat te realiseren volstaat het niet de Rwandese regering te verplichten tot onderhandelen met degenen die de genocide hebben gepleegd.
Er moet een nieuw Hutu-leiderschap groeien dat niet per definitie schuldig is aan genocide. Het is slechts een minderheid van op hol geslagen gekken die zich daaraan schuldig hebben gemaakt. De grote meerderheid van de bevolking heeft er niet aan deelgenomen. Het is ondenkbaar het probleem van de democratie in Rwanda op te lossen door generaal Bizimungu, die de genocide heeft bedacht, samen met de heer Kagame aan een onderhandelingstafel te zetten. Sommigen meenden te goeder trouw dat dit mogelijk was omdat het de gewoonte is dat de protagonisten na een oorlog samenkomen om te onderhandelen. Een genocide is echter geen oorlog en de wonden die een genocide nalaat zijn veel dieper en dramatischer omdat het gaat om de opzettelijke vernietiging van een etnische groep.
Het juridische aspect is het enige positieve punt in de evolutie van de Rwandese toestand.
Rwanda heeft de gachacha opgericht, die traditionele rechtbanken zijn. Omdat de gewone rechtbanken onmogelijk de 130.000 personen kunnen berechten die zich vandaag in de gevangenissen bevinden, heb ik Kagame uitdrukkelijk verzocht een oplossing te zoeken. Het systeem, dat zijn doeltreffendheid nog moet bewijzen, zou over enkele maanden van start moeten gaan zodat de genocide-erfenis kan worden opgeruimd.
Zolang er nog 130.000 mensen in gevangenissen zitten, kan er in Rwanda geen sprake zijn van een nationale verzoening. De Rwandezen moeten beseffen dat, als er einde komt aan de straffeloosheid, de enkele aanstichters van de volkenmoord kunnen worden vervolgd en het vergevingsproces kan aanvangen.
Pas dan kan een aanvang worden gemaakt met een legitimering van de regering. De voorbije verkiezingen werden betwist door de internationale gemeenschap omdat de organisatie ervan nogal sterk Afrikaans getint was. Later komen er nog andere verkiezingen voor de provincies, de gemeenten en zelfs voor het parlement. De basiselementen voor een echte democratie ontbreken echter nog grotendeels. We kunnen een geste doen, maar het zou fundamenteel verkeerd zijn vandaag de interne ontwikkeling van Rwanda met de vrede in Congo te verbinden, omdat de oorlog in Congo daardoor nog langer dreigt aan te slepen. Dat is de fundamentele vergissing die enkele ministers van Kabila begingen, vooral dan Mwenze Kongolo. Deze laatste leidde de operatie in Kamina waarbij zowat tweeduizend ex-FAR en Interahamwe waren betrokken. Aanvankelijk was sprake van 3.000. Uiteindelijk waren het er 1.800. We hebben zelf kunnen vaststellen dat het om Rwandezen ging vermits ze Kinyarwanda spraken en een militaire opleiding hadden gekregen.
De Congolese regering, behalve Kabila dan, wil nu deze mensen samen met de Rwandese regering aan de onderhandelingstafel krijgen. Dat is onaanvaardbaar. Mensen moeten ontwapend en gedemobiliseerd worden, om klaarheid te scheppen over wie kan terugkomen, wie verbannen moet worden, en wie voor het internationaal gerechtshof moet verschijnen. Het Rwandese probleem moet binnen een ander kader een oplossing krijgen.
Dat is de reden waarom we aandringen op een internationale conferentie over de vrede, de veiligheid en de samenwerking in de regio van de Grote Meren. Gedurende jaren zijn we de enigen geweest die dit voorstel, dat oorspronkelijk van de Verenigde Naties en de OAE kwam, verdedigden. Over een eerder Frans voorstel kon geen eensgezindheid worden bereikt omdat Frankrijk toen niet als een neutraal land werd beschouwd. Het voorstel dook later weer op in een VN-verslag en werd uiteindelijk aanvaard. Om sneller vooruit te kunnen gaan, hebben we bij het voorbereidend werk gesteund op documenten van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.
We moeten ervoor zorgen dat de huidige Rwandese regering democratisch en legitiem wordt. Op dit ogenblik is dat niet het geval. Wat we nu in Burundi doen, is gezien de gelijkenis tussen beide landen, niet zonder invloed op wat morgen in Rwanda zal gebeuren.
De belangrijkste oorzaak van de catastrofe in Congo is dat Congo niet bestaat. Er is geen Staat, geen structuur, niets. Ik heb Congo doorkruist van noord naar zuid en van oost naar west. Het land is volledig verwoest. Het is een schandaal dat een land dat over dergelijke grote rijkdommen en mogelijkheden beschikt, zich in een dergelijke toestand kan bevinden.
Ik herhaal dat er geen Staat, geen leger is. De Rwandese, Ugandese en Angolese burgeroorlogen spelen zich allemaal af op het grondgebied van de Democratische Republiek Congo die een soort niemandsland is geworden waar iedereen naar goeddunken binnen en buiten loopt.
Niemand heeft nog de controle in de Democratische Republiek Congo. President Mobutu wist zelfs niet dat er geen leger meer was: slechts 10 procent van de speciale presidentiële divisie was uitgerust om te vechten, de rest was er alleen voor de parade. De stafchef van het Rwandese leger vertelde me dat, als het tot een treffen kwam, zijn mannen wat lawaai maakten, enkele schoten losten en een tiental minuten wachtten: kwam er geen reactie, dan betekende dit dat de Congolezen weggelopen waren en dat zijn mensen zonder problemen konden doorstoten; kwam er wel reactie, dan waren het Interahamwe en moest er gevochten worden.
Op de vergadering met de burgermaatschappij en de niet-gewapende oppositie hebben we eergisteren lang gediscussieerd over het soort Staat dat moet worden opgebouwd, de overgangsinstellingen en de oprichting van een echt leger dat het land kan verdedigen. Het verslag van de Verenigde Naties is op dit punt zeer duidelijk.

M. Aldo Ajello. - M. Museveni les protège-t-il ? Ce qui est certains, c'est qu'il ne les empêche pas d'agir. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais l'élément intéressant est que dans l'armée ougandaise, il y a d'autres généraux qui participent au pillage au côté d'autres groupes que celui de Salim Saleh. Il existe une querelle interne à l'armée ougandaise qui montre que le contrôle de M. Museveni sur l'armée est assez limité. Cela dit, en tant que président de l'Ouganda, il reste responsable légalement de cette armée. Il n'est pas question de l'affranchir de cette responsabilité.
Le Burundi a fait des efforts gigantesques que nous avons beaucoup appréciés. J'étais présent à l'installation du nouveau gouvernement. Ce fut un moment important car nous avons réussi à persuader le président Buyoya de faire avancer le processus de paix, même en l'absence de cessez-le-feu. Ce ne fut pas facile : il y a peu de présidents qui auraient accepté de poursuivre un tel processus sans cessez-le-feu. Il a donc accepté la formation d'un gouvernement d'union nationale avec toutes les parties y compris des personnes du Palipe-Hutu ou du FRODEBU connues pour être radicales.
Quand le président Buyoya vous dit que le Zimbabwe lui met des bâtons dans les roues, c'est parce que ce pays fait exactement ce dont je viens de vous parler : il finance, soutient et entraîne les rebelles du FDD, le FNL n'obtenant qu'un appui plus marginal parce qu'il est basé à l'intérieur du pays.
Il y a deux mouvements rebelles : le FNL, basé essentiellement dans la zone rurale de Bujumbura, et le FDD basé au Congo. La raison de l'appui du Zimbabwe est simple : dans la mesure où la guerre à l'est continue, les Rwandais et les Burundais seront obligés de se battre sur ce front, à l'intérieur du Congo, et le Zimbabwe n'en sort pas. C'est toujours le même cercle vicieux.
Je ne savais pas que le président Buyoya avait confirmé indirectement mon analyse par cette déclaration. Je crois aussi qu'il y a de fortes pressions sur le président Kabila pour maintenir son appui même si, récemment, les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Burundi se sont accordés pour définir un pacte selon lequel le Burundi serait prêt à retirer ses troupes du Congo tandis que la République démocratique du Congo serait disposée à supprimer l'appui donné au FDD. Si cela se réalisait, l'aide apportée par le Zimbabwe au FDD, aide cachée derrière l'aide de la République du Congo, se ferait plus difficilement.
J'ignore tout du rôle de la Namibie sur le plan diamantaire. Je sais que la Namibie a joué un rôle contre les rebelles. Le Président Nujoma était convaincu d'avoir un rôle à jouer pour empêcher la mise en place de l'empire Hima. Selon moi, et je partage le point de vue de Jean-Pierre Chrétien, cette histoire de l'empire Hima est un pur montage. M. Chrétien a écrit un livre à ce sujet mais aussi un document fort intéressant et que je vous engage à lire, pour la commission du Parlement français qui s'est penchée sur la question du génocide au Rwanda. Le président de la Namibie fait partie de ceux qui ont cru à l'existence d'une conspiration des Tutsi, visant à s'emparer de l'Afrique à travers la création d'un empire. C'est la version hutu-tutsie du protocole des Sages de Sion ; elle aurait dû servir à légitimer toutes les opérations anti-Tutsis. Même M. Mugabe semblait y croire.
Il m'avait exprimé son intention d'empêcher la formation de l'empire Hima. Je lui avais fait remarquer que ce genre d'exercice, qui aurait consisté à opposer les Bantous aux Himas, mettrait à feu et à sang toute l'Afrique centrale. Heureusement, personne ne l'a suivi. Donc, sur la question des « ports  » ou bases diamantaires, je ne sais pas grand chose.
Pourquoi 15 ou 20.000 ex-FAR, Interahamwe, FDD, etc. n'ont-ils pas pu être désarmés ? On n'a pas pu s'en débarrasser car personne jusqu'à présent n'a voulu prendre le risque de mener une opération militaire coûteuse et risquée. Si la communauté internationale l'avait fait en 1996, on aurait évité deux guerres mais sa réaction a toujours été négative.
Lors de la première offensive, en 1996, quand l'armée rwandaise est entrée au Congo et a liquidé les camps de Goma, Bukavu et Uvira, Museveni et Kagame m'ont appelé et ont estimé avoir fait le gros du travail. Ils se disaient prêts à passer la main à la communauté internationale. On parlait à l'époque de la force multinationale, ce que Mme Bonino a appelé la farce multinationale. Museveni et Kagame étaient favorables à ce que cette force multinationale ait pour mandat de désarmer les ex FAR et les Interahamwe, de les éloigner de la frontière et de laisser les autres, les vrais réfugiés rentrer chez eux. Dans ces conditions, ils étaient prêts à arrêter la guerre. Tous les réfugiés qui s'étaient échappés des camps s'étaient rassemblés autour de Goma. L'armée rwandaise les avait encerclés mais elle n'avait pas encore lancé l'attaque contre cette énorme agglomération. Le Conseil de sécurité approuva une résolution prévoyant que la force multinationale aurait tous les mandats, sauf celui de désarmer ces gens. Ils devaient aménager des couloirs humanitaires et finalement recréer les camps de réfugiés que les Rwandais avaient à peine démantelés.
C'est à ce moment-là que le Rwanda et l'Ouganda refusèrent une force multinationale et attaquèrent la masse des réfugiés, ce qui provoqua un gigantesque exode de réfugiés qui rentrèrent chez eux.
Chaque fois qu'elle est confrontée à ce problème, la communauté internationale refuse de s'en occuper. Le prix de ce refus est colossal. Comme le dit M. Dubié, on a toujours abordé les effets négatifs des crises sans jamais s'attaquer aux causes.
Je partage pleinement votre opinion selon laquelle le régime rwandais n'est pas légitime, pas plus que les régimes des pays voisins. Même si l'on arrivait à établir la paix en République Démocratique du Congo, il ne faudrait pas croire que l'on en aurait fini avec l'Afrique centrale.
Peut-être m'occuperai-je d'autre chose parce que je suis un peu fatigué de ce genre de missions, mais quelqu'un d'autre continuerait, car le problème d'instaurer la démocratie dans tous les pays d'Afrique centrale, à commencer par le Rwanda, est posé. Cette question de la démocratie au Rwanda ne sera pas résolue en essayant d'imposer au gouvernement rwandais de s'asseoir à la table de négociations avec les gens qui ont commis le génocide ou leurs associés.
Il est nécessaire de faire grandir un nouveau leadership issu de l'ethnie hutu qui n'est pas génocidaire par définition. Seule une petite minorité de fous déchaînés a exécuté le génocide. Mais la grande majorité de cette population ne se reconnaît pas dans ce genre d'agissements. Il est inconcevable de résoudre le problème de la démocratie au Rwanda en mettant autour d'une table le général Bizimungu, qui a conçu le génocide, et M. Kagame. Certains ont cru, de bonne foi, que c'était possible. Généralement, après une guerre, les protagonistes se mettent autour d'une table pour négocier. Mais un génocide n'est pas une guerre et laisse des traces beaucoup plus profondes et plus dramatiques en étant l'extermination délibérée d'un groupe ethnique.
Le seul aspect positif que je vois dans l'évolution de la situation au Rwanda est l'aspect judiciaire.
En effet, on a mis en place les tribunaux de la gachacha, qui sont des tribunaux traditionnels. J'ai beaucoup insisté auprès de Kagame parce qu'il s'agissait de trouver un mécanisme adapté, étant donné qu'il n'y avait aucune possibilité de juger, par le biais des tribunaux ordinaires, les 130.000 personnes qui sont aujourd'hui en prison. Ce mécanisme, dont on doit encore prouver l'efficacité, devrait démarrer dans quelques mois et devrait permettre de liquider les résidus du génocide.
Tant que 130.000 personnes seront en prison, il n'y aura pas de réconciliation nationale au Rwanda. Il faut absolument que les gens se rendent compte que la fin de la culture de l'impunité doit interpeller le peu de personnes qui ont conçu le génocide et qu'il faut maintenant construire au Rwanda les bases de la culture du pardon.
C'est à partir de là que l'on créera les conditions pour légitimer le gouvernement. Les élections qui ont eu lieu ont été contestées par la communauté internationale parce qu'elles ont été organisées selon des méthodes un peu trop africaines. Plus tard, il y aura d'autres élections au niveau des provinces, des communes et même des élections pour le Parlement, mais on est encore loin de disposer des éléments de base d'une véritable démocratie. On peut essayer de faire un geste mais aujourd'hui, il est essentiel d'éviter l'erreur fondamentale qui consisterait à lier le problème de l'évolution de la situation interne au Rwanda avec la paix au Congo, ce qui prolongerait à l'infini la guerre au Congo. C'est l'erreur fondamentale de certains ministre de Kabila, surtout de Mwenze Kongolo, qui a géré l'opération de Kamina, où à peu près deux mille ex-FAR et Interahamwe ont été rassemblés. Au début, il était question de 3.000 et, finalement, il y en avait 1.800. Nous les avons vus, nous avons pu constater qu'ils devaient être des Rwandais, du moins ils parlaient kinyarwanda et ils avaient une instruction militaire.
Mais aujourd'hui, à l'exception de Kabila avec qui j'ai parlé et qui a compris, le gouvernement congolais voudrait que ces gens se retrouvent à la table des négociations avec le gouvernement rwandais. Cela, il ne faut jamais l'accepter. Ces gens doivent tout simplement être désarmés et démobilisés, voir qui a la possibilité de rentrer, qui va chercher un pays d'asile, et qui doit passer devant le tribunal international, point à la ligne. Cela dit, le problème rwandais reste ouvert mais il faudra le résoudre dans un contexte différent.
C'est la raison pour laquelle nous insistons beaucoup sur la nécessité, une fois que les aspects aigus de la crise auront été éliminés, de convoquer une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la coopération dans la région des Grands Lacs. C'est un élément important qui est mentionné dans le rapport des Nations unies. Pendant des années, nous avons été les seuls à en parler. Nous avons relancé ce thème qui, à l'époque, avait été conçu par les Nations unies et l'OUA. La France l'a elle-même relancé à un certain moment mais n'a pas obtenu de consensus parce qu'elle n'était pas considérée alors comme un pays totalement neutre. Par la suite, le thème est réapparu et, finalement, aujourd'hui, l'idée de la conférence est mieux acceptée. Nous avons déjà fait un travail de préparation avec l'OUA, en utilisant comme point de référence tous les documents de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, pour essayer de structurer les choses et de faire avance le processus.
Cependant, je suis parfaitement conscient qu'au Rwanda l'on se trouve en présence d'un gouvernement qui n'est pas du tout un démocratique ni légitime, et qu'il faut travailler pour qu'il le devienne, le moment venu. Le travail que l'on est en train de faire au Burundi n'est pas sans influence sur ce qui se passera demain au Rwanda. On est en train de créer des modèles qui pourront être utilisés au Rwanda, étant donné la similitude des situations des deux pays.
La raison principale de la catastrophe du Congo est qu'il n'y a pas de Congo. Il n'y a pas d'État, pas de structure, il n'y a rien. J'ai visité le Congo du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est un pays complètement dévasté. Il est scandaleux qu'un pays qui dispose d'énormes richesses et ressources en soit réduit à son état actuel.
Je le répète, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'armée. Aujourd'hui, plusieurs guerres se font au Congo. Il y a une guerre rwando-rwandaise, une guerre ougando-ougandaise, et une guerre angolo-angolaise, et toutes se déroulent sur le territoire de la République démocratique du Congo qui est devenu une sorte de no man's land où tout le monde entre et sort comme il veut.
La République démocratique du Congo est devenue littéralement incontrôlée. Le Président Mobutu n'était même pas au courant qu'il n'avait plus d'armée : il n'y avait que 10% de la fameuse division spéciale présidentielle qui était équipée pour se battre, le reste de la garde étant destiné à la parade. Le chef d'état-major de l'armée rwandaise me disait qu'en cas d'affrontement, ses hommes faisaient un peu de bruit, commençaient à tirer quelques coups et attendaient une dizaine de minutes : si tout le monde s'était échappé, c'est que les Congolais étaient de l'autre côté et alors les hommes pouvaient avancer sans problème ; s'il y avait une réaction, cela signifiait que c'étaient les Interahamwe et il fallait donc se battre.
Lors de la réunion que nous avons eue avant-hier avec la société civile et l'opposition non armée, on a beaucoup discuté de ces choses : le type d'État à construire, les institutions de transition et la formation d'une véritable armée pour pouvoir se défendre. Le rapport des Nations unies met très clairement ce fait en évidence.

De voorzitter. - Namens de commissie dank ik u voor uw bijdrage. We vonden het interessant te horen dat u een aantal verklaringen die eerder voor de commissie werden afgelegd, hebt bevestigd.
Voor de bevolking hoop ik dat de internationale gemeenschap rust zal kunnen brengen in de regio: men heeft het vaak over Staten, legers, groepen, maar zelden over de plaatselijke bevolking, die elke dag steeds meer onder de situatie lijdt. Dat is onaanvaardbaar op internationaal vlak, maar spijtig genoeg zijn maar weinig Staten hierom bezorgd.
Ik maak van de aanwezigheid van professor Tabezi gebruik om hem het woord te geven.
Professor, wellicht hebt u gelijk wat de situatie ter plaatse betreft, maar u houdt geen rekening met de beperkte mogelijkheden van de MONUC, waarvan het mandaat niet aangepast is aan de plaatselijke noden.

M. le président. - Je me fais le porte-parole de la commission pour vous remercier vivement de votre concours. Il était intéressant, pour nous, de voir confirmées certaines déclarations formulées devant cette commission et qui renforçaient déjà notre conviction.
J'espère avec vous que la communauté internationale interviendra pour calmer cette région au profit de la population : on parle beaucoup d'États, d'armées, de groupes, ici et là, mais rarement, des gens sur place, qui souffrent chaque jour, de plus en plus. C'est tout à fait regrettable et inacceptable sur le plan international mais, malheureusement, peu d'États s'en occupent.
Je profite de la présence du professeur Tabezi pour lui donner la parole.
Je précise, professeur, que vous avez peut-être raison en ce qui concerne la situation sur place, mais je crois que vous n'avez pas tenu compte des possibilités réelles de la MONUC et du fait que le mandat de celle-ci n'était pas adapté aux exigences du terrain.

De heer Tabezi. - Ik ben de eerste ondervoorzitter van de burgermaatschappij van Maniema. Ik kom uit Kindu. Ik heb deelgenomen aan de voorbereidende vergadering voor de Intercongolese dialoog die zopas ten einde liep. Ik voel me erg gevleid voor deze hoge vergadering te kunnen getuigen, temeer omdat het voor iemand die in door rebellen bezet gebied leeft, niet gemakkelijk is om het land uit te komen en in het Westen te gaan getuigen over de gruweldaden die zich in zijn vaderland afspelen.
Ik had u documenten en tastbare bewijzen willen voorleggen, want als activist van de burgermaatschappij ben ik van nabij betrokken bij wat zich bij ons afspeelt. Spijtig genoeg werd ik gedurende 48 uur vastgehouden door de veiligheidsdienst van het Rassemblement congolais pour la démocratie in Goma. Ik werd geslagen en al mijn documenten werden in beslag genomen. Zonder mijn collega's, die vrienden van buitenaf hebben kunnen waarschuwen, was ik misschien niet hier geweest.
Op het einde van onze vergadering heb ik mijn ongenoegen geuit over het feit dat de terugtrekking van de buitenlandse troepen onvoldoende aan bod was gekomen. Op het ogenblik dat ik mijn provincie verliet, was de Rwandese regering bezig haar troepen in Kindu te versterken in de plaats van ze, overeenkomstig de akkoorden van Lusaka, terug te trekken.
De heer Ajello verklaarde dat de aanwezigheid van de Interahamwe door Rwanda als alibi werd gebruikt om Congolees grondgebied te bezetten. Het Rwandese leger is al vier jaar in Maniema. Het vecht er tegen de Maji-Maji die ginds "negatieve strijdkrachten" worden genoemd. Ze hebben nooit een Interahamwe gevangene getoond. De inwoners van Maniema weten dat er daar geen Interahamwe zijn. Als Rwanda het werkelijk op de Interahamwe gemunt had, zou het zijn leger niet in Maniema ontplooid hebben. De reden waarom er geen zijn, is eenvoudig: tijdens de opmars van het Rwandese leger, samen met Kabila, werden de Hutu systematisch afgeslacht, te beginnen met de gewapende Hutu, namelijk de ex-FAR en de Interahamwe. De overigen bevinden zich nu ver van Rwanda, richting Kinshasa en sommige zelfs in Gabon. Nog anderen zijn wellicht in de nabijheid van de Rwandese grens gebleven.
Vermits Maniema zich in het midden van Congo bevindt, zouden de Interahamwe er zich niet veilig voelen bij gebrek aan terugvalbasis en ondersteuning. In elk geval hebben wij, als inwoners van Maniema, nog nooit een Interahamwe te zien gekregen en we vragen ons af waarom de Rwandezen hun posities blijven verstevigen.
We kunnen bewijzen dat de rijkdommen worden geplunderd. In Punia, Kailo, Saramabila werken Rwandese gevangenen die men uit de Rwandese gevangenissen heeft gehaald, om onder meer coltan, goud en diamant te delven. De Congolezen mogen hun groeven zelfs niet betreden.
We kunnen bevestigen dat de MONUC via tussenpersonen bij de goud- en diamanttrafiek betrokken is.
Vóór ik vertrok, moest ik 20 gram goud verkopen. Iemand van de MONUC heeft het gekocht. Dat is al een bewijs.
Eens teruggekeerd, zullen we opnieuw bewijsmateriaal verzamelen. Het zal misschien moeilijk zijn het u te bezorgen, maar wellicht kan u de MONUC in Kindu vragen als tussenpersoon op te treden.
Op dit ogenblik zijn er gevechten aan de gang in Kindu. De MONUC kijkt onverstoorbaar toe. Vroeger achtervolgden de rebellen en hun bondgenoten, de Rwandese strijdmachten, de Maji-Maji in het maquis. Op een bepaald ogenblik hebben we met verbazing vastgesteld dat de Rwandezen de oorlog niet meer in de brousse, ver van de bevolking, uitvochten, maar hun getalsterkte begonnen op te drijven. Ze deden dat om een verdere ontplooiing van de MONUC te verhinderen. De jonge Maji-Maji hebben niet gewacht tot de Rwandezen hen de brousse zouden injagen, maar zijn zelf in de aanval gegaan. Vreemd genoeg vallen de Rwandezen nu niet deze Maji-Maji aan, maar keren ze zich tegen de burgerbevolking. Jonge mensen worden zonder vorm van proces afgeslacht, huizen worden geplunderd of in brand gestoken, enkel en alleen op verdenking van verwantschap met de Maji-Maji. Vrouwen worden verkracht. Als activisten van de burgermaatschappij en van de mensenrechten moesten we onlangs onderduiken.
Zelf heb ik Kindu in het geheim verlaten. Toen ze dit te weten kwamen, hebben ze mij in Goma aangehouden. Ik weet niet wat er zal gebeuren als ik terugkeer, maar ik ga terug: iemand moet toch bereid zijn te sterven opdat er iets zou bewegen.
Wij Congolezen hebben het gevoel niet meer als menselijke wezens te worden beschouwd.
Ik heb de heer Aldo Ajello het Rwandese beleid horen verdedigen. Het is een onmenselijk beleid. Hoe kan hij aanvaarden dat wij zouden onderhandelen met rebellen die de wapens hebben opgenomen om ons te doden als hij tegelijk niet aanvaardt dat de Rwandezen dezelfde inspanning doen tegenover diegenen die zich schuldig hebben gemaakt aan volkenmoord? Vindt u dat 800.000 doden in Rwanda te veel is en dat meer dan 3 miljoen doden in Congo niets is?

M. Tabezi. - Monsieur le président, je suis le premier vice-président de la société civile du Maniema. Je viens de Kindu. J'ai participé à la réunion préparatoire au dialogue intercongolais qui vient de se terminer. Je suis très flatté de témoigner devant cette auguste assemblée, d'autant qu'il n'est pas facile pour quelqu'un qui vit dans les territoires occupés par les rebelles de sortir du pays pour venir témoigner en Occident des horreurs qui se passent dans sa patrie.
J'aurais voulu vous transmettre des documents et des preuves tangibles car, en qualité d'activiste de la société civile, je suis de près tout ce qui se produit dans notre milieu. Hélas, j'ai été arrêté pendant 48 heures par la sécurité du Rassemblement congolais pour la démocratie à Goma. J'ai été battu et tous mes documents ont été confisqués. Sans l'intervention de mes collègues, qui ont alerté des amis à l'extérieur, je ne serais peut-être pas parmi vous.
À l'issue de notre réunion, j'ai exprimé mon ressentiment en raison du fait que l'on n'avait pas suffisamment abordé le problème du retrait des troupes étrangères. Au moment où je quittais ma province, le gouvernement rwandais était en train de renforcer les troupes à Kindu au lieu de procéder à leur retrait, conformément aux accords de Lusaka.
M. Ajello a déclaré que la présence des Interahamwe était l'alibi avancé par le Rwanda pour occuper le territoire congolais. L'armée rwandaise est depuis quatre ans au Maniema. Elle se bat contre les Maï-Maï, ceux qui, là-bas, sont appelés les « forces négatives ». Or, jamais elle n'a exhibé un prisonnier Interahamwe. Nous qui vivons au Maniema, nous savons qu'au Maniema, il n'y a pas d'Interahamwe. Si le Rwanda pourchassait vraiment les Interahamwe, il ne se serait pas déployé au Maniema, puisqu'il n'y en a pas !
La raison de cette absence des Interahamwe au Maniema est simple : lors de la progression de l'armée rwandaise avec Kabila, les Hutus ont été systématiquement massacrés, à commencer par les Hutus qui étaient armés, à savoir les ex-FAR et les Interahamwe. Les ex-FAR et les Interahamwe se sont retrouvés très loin du Rwanda, vers Kinshasa, et certains sont même allés au Gabon. Les autres sont peut-être restés à proximité de leurs frontières.
Le Maniema se retrouvant au milieu du Congo, les Interahamwe se sentiraient en insécurité dans notre province à défaut de base arrière et de soutien. De toute manière, nous qui vivons au Maniema, nous n'avons jamais vu un Interahamwe présenté à la population et nous nous demandons pourquoi les Rwandais continuent à renforcer leur présence chez nous.
En ce qui concerne le pillage des ressources, nous avons les moyens de le prouver. Ceux qui travaillent à Punia, à Kailo, à Saramabila, sont des prisonniers rwandais, que l'on fait venir des prisons rwandaises pour prélever le coltan, l'or, les diamants, etc. Les responsables empêchent même les nationaux d'entrer dans leurs carrières.
Nous pouvons confirmer l'implication de la MONUC dans les trafics d'or et de diamants. Ils ne le font pas officiellement, mais par commissionnaires interposés.
Avant de venir, j'ai dû vendre 20 grammes d'or, et c'est un élément de la MONUC qui l'a acheté. C'est déjà une preuve.
Lorsque nous serons de retour chez nous, nous allons reconstituer notre documentation. Il sera peut-être difficile de vous la faire parvenir, mais si vous pouvez contacter la MONUC de Kindu, afin qu'elle accepte que nous déposions ces documents en ses bureaux, nous aurions peut-être la certitude que ceux-ci pourront vous être remis.
Au moment où je vous parle, des combats ont cours à Kindu, sous l'oeil impassible de la MONUC. Dans le temps, les rebelles et leurs alliés, les forces rwandaises, pourchassaient les Maï-Maï dans leur maquis. Nous avons été étonnés de constater qu'à un certain moment, au lieu de mener la guerre en brousse, loin des populations civiles, les Rwandais ont commencé à renforcer leurs effectifs. Quand ils ont compris que le moment de passer à la troisième phase du programme de la MONUC était arrivé, ils ont augmenté leurs forces pour empêcher ce déploiement de la MONUC. Les jeunes résistants appelés Maï-Maï n'ont, alors, plus attendu que les Rwandais les pourchassent en brousse. Ce sont eux qui sont venus vers les positions des Rwandais, qu'ils ont commencé à attaquer, à harceler. Curieusement, les Rwandais, au lieu de combattre leurs ennemis, retournent toujours leurs fusils contre la population civile. On massacre les jeunes gens, de façon sommaire. On pille certaines maisons, on en incendie d'autres, pour la seule raison qu'on est censé avoir des liens de parenté avec les Maï-Maï. Les femmes sont violées. Récemment, nous tous, activistes de la société civile et des droits de l'homme, vivions dans la clandestinité.
J'ai moi-même quitté Kindu clandestinement. Lorsqu'on a su que j'étais parti, on m'a arrêté, à Goma. J'ignore ce qui m'attend à mon retour, mais je rentrerai : il faut quand même que quelqu'un accepte de mourir pour que la situation évolue.
Nous, Congolais, avons l'impression de ne plus être considérés comme des êtres humains.
J'ai entendu M. Aldo Ajello défendre la politique du Rwanda. C'est une politique inhumaine. Comment peut-il accepter que nous dialoguions avec les rebelles qui ont pris les armes pour nous tuer et ne pas accepter que les Rwandais fassent le même effort pour essayer de s'entendre avec leurs génocidaires ? Pensez-vous que 800.000 morts au Rwanda, c'est trop, et que plus de 3 millions de morts au Congo, ce n'est rien ?

De heer Josy Dubié (ECOLO). - De verklaring die we hebben gehoord, doet vragen rijzen over de eventuele veiligheidsrisico's voor de getuige. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat hem in zijn land niets zal overkomen? Aangezien hij een verklaring heeft afgelegd voor onze commissie, zijn wij verantwoordelijkheid voor zijn veiligheid.
Ik ben het niet eens met alles wat hij heeft gezegd. Ik vraag me overigens af waarop hij zijn verklaring baseert dat de heer Ajello het Rwandese regime heeft verdedigd. De heer Ajello heeft getracht vanuit zijn standpunt de hoofdoorzaak uiteen te zetten van het geweld dat Congo heeft verdeeld. Hij heeft toegegeven dat hierover wellicht andere standpunten zijn. Volgens mij heeft hij het Rwandese regime in geen enkel opzicht verdedigd.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Je pense que la déclaration qui vient d'être faite doit nous interpeller dans la mesure où le témoin est en danger s'il retourne chez lui. Que pourrions-nous faire pour nous assurer de sa sécurité dans son pays ? C'est important. Voilà une déclaration qui l'engage. Il l'a faite devant notre commission, nous portons donc une responsabilité quant à sa sécurité.
Je ne partage pas tout ce qu'il a dit, je le précise. D'ailleurs, je ne vois pas ce qui l'autorise à dire que M. Ajello a défendu le régime rwandais. M. Ajello a essayé de nous expliquer ce qui, de son point de vue, était la cause principale des violences qui ont déchiré le Congo, en reconnaissant qu'il pouvait exister d'autres points de vue. Jamais, à mon sens, il n'a défendu le régime rwandais.

De voorzitter. - Ik vind evenmin dat de heer Ajello het Rwandese regime heeft verdedigd of heeft beweerd dat de bezetting van Congo legaal zou zijn. Hij heeft uitsluitend een historische schets gegeven van de toestand. Hij heeft geen partij gekozen. Integendeel, hij heeft gezegd dat het niet aan hem was partij te kiezen.
Mijnheer Dubié, het enige wat ik kan doen is de minister van Buitenlandse Zaken een boodschap sturen met het verzoek het nodige te doen. Hebt u misschien een beter idee?

M. le président. - Je ne vois pas non plus en quoi M. Ajello aurait défendu le régime rwandais ou aurait estimé que l'occupation du Congo serait légale. Il a simplement donné une description historique de la situation. Il n'a pas pris position. Au contraire, il a dit qu'il ne lui appartenait pas de prendre position.
Monsieur Dubié, la seule chose que je puisse faire est d'envoyer au ministre des Affaires étrangères un message demandant de faire le nécessaire. Peut-être avez-vous une meilleure idée ?