GR 2

Belgische Senaat
Gewone Zitting 2001-2002
Parlementaire
onderzoekscommissie
«Grote Meren»

Hoorzittingen
Vrijdag 30 november 2001
Namiddagvergadering
Verslag

GR 2

Sénat de Belgique
Session ordinaire 2001-2002
Commission d'enquête
parlementaire
«Grands Lacs»

Auditions
Vendredi 30 novembre 2001
Réunion de l'après-midi
Compte rendu

Hoorzitting met de heer H. Leclercq en mevrouw P. Bouvier, professor emeritus (ULB)

Audition de M. H. Leclercq et Mme P. Bouvier, professeur émérite (ULB)

(Voorzitter: de heer André Geens)

(Présidence de M. André Geens)

De heer H. Leclercq. - Het is voor mij een eer om door deze commissie gehoord te worden.
Mijn betoog omvat drie delen. Eerst wil ik wijzen op een aantal historische en geografische elementen die bepalend zijn voor de huidige situatie in de Democratische Republiek Congo en de buurlanden. Ik ben ervan overtuigd dat ze ook bepalend zullen zijn voor de toekomst.
In het tweede deel wil ik aantonen dat de toestand in Congo, en voorheen in Zaïre, nooit rampzalig is geweest. Ik zal een beschrijving geven van de Zaïrese economie tussen 1973 en 1974, aan de vooravond van de catastrofe.
Vervolgens zal ik wat uitgebreider ingaan op een weinig gekende en vaak miskende kracht, namelijk de Congolese informele volkseconomie, die de belangrijkste economische kracht van het land is. Eén van de meest opmerkelijke fenomenen van die economie is de ambachtelijke exploitatie van diamant, maar ook goud, coltan, malachiet en kobalt worden op die manier geëxploiteerd. De vraag rijst in hoever het mogelijk is dat de vreemdelingen die exploitatie overnemen en de toegevoegde waarde naar zich toetrekken.
Ik zal aan de voorzitter een document overhandigen dat opgesteld werd door een groep Belgische Congo-experts waarvan ik deel uitmaakte. Het omvat een politiek en een economisch gedeelte. Over dit laatste deel was ik rapporteur.
Voor een goed begrip van de huidige situatie is bovendien een kaart van de Democratische Republiek Congo onontbeerlijk. Die zal ik ook aan de voorzitter overhandigen.
Om geografische en historische redenen is de huidige situatie in Congo helemaal niet te vergelijken met die in de rest van de wereld en in de rest van Afrika.
De Democratische Republiek Congo is ontstaan rond de Congostroom, die enig is in de wereld. Hij ontspringt in het zuiden, loopt in noordelijke richting en buigt dan af naar het westen, waar hij na 4.370 kilometer in de Atlantische oceaan uitmondt. Congo put zijn economisch potentieel uit het Congobekken, dat een natuurlijk geheel is, en door koning Leopold II in 1885 juridisch werd vastgelegd.
Het is voor mij echter een mysterie dat Leopold II er na lange onderhandelingen, in februari 1885 in geslaagd is dit stroomgebied als een natuurlijk geheel te doen erkennen en de internationale gemeenschap en de westerse landen, die Afrika onder zichzelf wilden verdelen, de soevereine rechten te doen erkennen van de Association internationale du Congo, op basis van praktisch dezelfde grenzen als die van de huidige Democratische Republiek Congo. Daarenboven werd de blauwe vlag met sterren het embleem dat door de hele internationale gemeenschap werd gerespecteerd.
Het natuurlijk geheel van het stroomgebied, dat zich voor twee derde over het Congolese grondgebied uitstrekt en in feite heel het natuurlijk patrimonium van dat land vormt, is sedert 1885 ononderbroken bewaard gebleven. Daarvoor zorgde eerst de Belgische Staat, als erfgenaam van de Onafhankelijke Staat Congo. Ook na de onafhankelijkheid van Congo en ondanks de woelige jaren die daarop volgden, werd die juridisch erkende natuurlijke verbondenheid door alle leiders verdedigd, ook door de secessionisten.
Tijdens de burgeroorlog na 1998 namen de leiders van de gewapende oppositie dezelfde houding aan. Er was uiteraard massale steun van de bevolking en ook van een ruime meerderheid van de elite.
Ik wil de rijkdommen van de Congostroom even in herinnering brengen.
In de eerste plaats loopt de Congostroom door het grootste tropische woud van Afrika, wellicht het laatste primaire woud dat op deze planeet zal blijven bestaan. Ongeveer 40% van dit territorium is nog met woud bedekt.
In de tweede plaats is er het water. De Congostroom is op onze planeet de op een na grootste, en in Afrika de grootste zoetwaterbron. Dit zal de komende jaren een enorme rol spelen op het vlak van de duurzame ontwikkeling.
Hij is ook een belangrijke bron van duurzame energie. Ik denk aan de waterkrachtcentrale van Inga. Een zeer belangrijke troef is dat daar enorm veel hydraulische energie kan worden geproduceerd zonder gevaar voor het milieu en zonder dat daarvoor buitensporige investeringen nodig zijn.
Er is veel landbouwgrond: een oppervlakte van 900.000 vierkante kilometer van het grondgebied is geschikt voor landbouw, maar slechts iets meer dan 10% wordt werkelijk benut. Iedereen herinnert zich ook het fameuze geologische schandaal dat in kaart werd gebracht door de koloniale administratie maar ook door de Zaïrese administratie tot midden 1974. Ook hieruit blijkt dat er een uitzonderlijke rijkdom aan ertsen is die industrieel kunnen worden geëxploiteerd.
Congo heeft dus een enorm natuurlijk potentieel: water, woud, duurzame energie, de mijnsector met zijn schandelijke praktijken en de recentelijk ontdekte voorraad aan petroleum in de omgeving van het Edwardmeer en het Albertmeer. Er zou hier minstens zoveel olie kunnen worden ontgonnen als in Nigeria.
Door de droevige gebeurtenissen en de burgeroorlog die eind 1996 is ontstaan en nog altijd voortduurt, is die voorraad amper aangesproken.
De economie heeft echter ook buitengewoon goede momenten gekend. Ze was niet altijd catastrofaal. Tussen 1967 en 1974 behoorde de Zaïrese economie tot de meest bloeiende in subsaharaans Afrika. Tussen 1967 en 1974 kende ze een groei van 7,6% per jaar en de industriële bedrijvigheid nam toe met 8,6%. Dat was buitengewoon.
In de Belgische, Franse en Angelsaksische pers werd de Zaïrese Republiek vermeld als de derde regionale macht in Afrika, na Nigeria en Zuid-Afrika.
In 1974 was de Zaïrese Republiek een centralistische staat, met een economie die stoelde op staatsbedrijven. Centraal daarin stond Gécamines, erfgenaam van Union Minière du Haut-Katanga. Dit bedrijf deed enorme investeringen zodat het in 1974 de zesde plaats innam op de lijst van mondiale mijnbedrijven. Door stoutmoedige technologische investeringen kon de productiviteit worden opgedreven tot op een hoogte die na 1974 niet meer kon worden bereikt.
Bij dit staatsbedrijf voegden zich twee grote openbare transportbedrijven, namelijk Onatra, het vroegere koloniale Otraco, en CNCZ of ex-KDL, de grote koloniale spoorwegmaatschappij.
Deze twee steunpunten vormden de beruchte nationale exportroute die de uitvoer van het kopererts langs de Atlantische Oceaan mogelijk maakte en tegelijkertijd de ontwikkeling van tal van economische activiteiten langs het traject stimuleerde.
Er voegde zich bij Gécamines nog een ander immens staatsbedrijf, namelijk de Société nationale d'électricité, die in Inga een waterkrachtcentrale van 350 megawatt had gebouwd en een tweede centrale bouwde met een hoogspanningslijn Inga-Katanga die in 1982 operationeel zou worden.
Rond dit openbaar bedrijf ontwikkelden zich tal van publieke ondernemingen, alsook een fabriek met staatssteun. De exportgerichte industriële landbouw was echter het grote slachtoffer van deze evolutie.
Tot zo ver de economische situatie in Congo in 1974. Enkele cijfers ter illustratie van deze periode van hoogconjunctuur: het bruto binnenlands product bedroeg in die periode 10 miljard dollar, gerekend tegen de koers van 2000, of ongeveer 500 dollar per inwoner.
Deze situatie zou drastisch veranderen. In Congo is chaos de regel. Er is niemand die ooit kan voorspellen wat er zal gebeuren.
Door een samenloop van omstandigheden stortte in enkele maanden alles in.
De prijs van het koper daalde met 50%, terwijl de brandstofprijs fors de hoogte inging. Door de burgeroorlog in Angola werden de betrekkingen verbroken tussen Katanga, Dilolo en Lobito, de meest interessante, en destijds voor Congo levensbelangrijke, exporthaven aan de Atlantische Oceaan.
Mobutu en zijn entourage voerden de zaïrisering van de bedrijven in, wat neerkwam op een herverdeling van een groot deel van de buitenlandse ondernemingen aan de politiek-commerciële elite die de president in het leven had geroepen. De snelle opeenvolging van bevelen en tegenbevelen veroorzaakte grote verwarring. Na de Zaïrisering kreeg de Staat opnieuw greep op alles wat Congolees privé-bezit was geworden. Nadien maakte men een bocht van 180 graden en werden deze activa aan de vroegere bezitters teruggegeven. Tijdens die woelige en duistere periode dook een tweede belangrijk element op dat de Congolese economie de genadeslag zou toebrengen, namelijk de twee oorlogen in Shaba. Tijdens de tweede en kortste oorlog werden 950 burgers gedood, waaronder 92 westerlingen, en vluchtten 2360 westerlingen. Zij verlieten Katanga en vooral Kolwezi dat zwaar getroffen was door de invallen vanuit Angola. De 400 technici van Gécamines lieten een leemte na die door het nochtans hooggekwalificeerd Congolees personeel nauwelijks kon worden opgevuld. De technisch-administatieve basis was ingestort. Dan verschenen de westerlingen op het toneel. Zij bleven Zaïre helpen. Hervorming van de politieke instellingen, transparantie in het beheer van de staatsgelden, verzoening met de buren en amnestie voor politieke gevangenen, waren initiatieven die de basis moesten vormden voor een poging tot hervorming die echter totaal mislukte.
Tussen 1976 en 1990, net vóór de overgangsperiode, kwam het land in een helse neerwaartse spiraal terecht. Tussen 1975 en 1978 was er een negatieve groei van ongeveer 6% per jaar. Een buitengewoon hoge inflatie knabbelde aan het inkomen van de elite die de nog overgebleven instellingen bestuurden. Na 1990 vielen de overheidsinstellingen, scholen en gezondheidsinstellingen uit elkaar.
Op dat ogenblik ontstond er, als tegenreactie, een andere vorm van politiek beleid, niet langer gebaseerd op een administratie en openbare instellingen zoals vóór 1972, maar gestuurd door politieke en commerciële elites met machtige filières die uitsluitend via netwerken opereerden. Tussen 1980 en 1990 werd de macht uitgeoefend door een reeks instellingen die door de elite werden gedragen: de centrale bank, Gécamines, veiligheidsinstellingen. Deze toestand was echter nefast voor de Congolese economie. Een typisch voorbeeld is de mislukte poging tot hervorming van Gécamines. Er werd massaal geïnvesteerd in dit bedrijf, maar het was totaal uitgehold, hoewel dat op het eerste gezicht niet altijd merkbaar was. De werktuigen waren verouderd, er werd geknoeid met de facturatie en met de ontginning. De organisatie was gebrekkig en een groot deel van de ontvangsten werden verduisterd. Internationale instellingen hebben dat vastgesteld. Het was alsof die fantastische infrastructuur door termieten werd weggevreten.
Op 20 september 1990 stortte de mijn van Kamoto, het kroonjuweel van het Congolese economische mechanisme, in. Dat betekende het einde van Gécamines en van de hele openbare sector.
Ook het politieke apparaat stortte in. De oproer en plunderingen in september 1991 waren de klap op de vuurpijl.
Alle moderne institutionele en economische structuren die tussen 1885 en 1980 tot stand waren, gekomen, verdwenen. Deze institutionele instorting trof ook het leger, dat slecht uitgerust was. De soldaten waren gedemotiveerd en werden niet meer betaald. Het monetaire systeem kende een implosie
De economie kon bijgevolg ook geen toegevoegde waarden meer voortbrengen. Het bruto binnenlands product van deze sector bedroeg 10 miljard. Volgens de laatste gegevens van 1990 vertegenwoordigde de sector toegevoegde waarde een bedrag van 3,8 miljard dollar.
Ik kom nu tot het tweede deel van mijn betoog. Door de rampzalige ineenstorting van de moderne structuren ontwikkelt er zich geleidelijk aan een nieuwe economische kracht die aanvankelijk absoluut niet werd erkend, zelfs niet door de internationale financiële instellingen. Het betreft de informele volkseconomie of de economie van de armen, een typisch verschijnsel in Congo. Inmiddels vertegenwoordigt dit economisch circuit twee derde van het bruto binnenlands product dat in 1998, ondanks alles, toch nog 11 miljard dollar bedroeg. Het heeft het economisch gebeuren volledig overgenomen. Er ontstonden miljoenen precaire activiteiten die, waar het maar mogelijk was, een vaste markt en tegelijkertijd een solidariteitsnet deden ontstaan. Er is een interactie tussen een markeconomie waarin iedereen zijn boterham kan verdienen, zaken kan doen en een soort micro-ondernemer wordt, en het instandhouden van solidariteitsnetten.
Dat is erg belangrijk. Er kan slechts een markteconomie totstandkomen als er ook een solidariteitsnet is. Deze zeer gediversifieerde economie is gebaseerd op vrijheid van beweging, communicatie en toegang tot stedelijke en landelijke gebieden.
Het is in Congo niet mogelijk een solidariteitsnet uit te bouwen zonder een familiale structuur als basis. Ook andere actoren zoals de kerk, sport, muziek en allerlei activiteiten, niet uitsluitend economische, maar ook sociale, spelen een rol. Deze banden worden in de markt geïntegreerd. De informele economie werkt dus in de eerste plaats locaal, maar er is ook een band met de grensbewoners. Door etnische banden en commerciële relaties zijn er altijd contacten geweest met Uganda, Rwanda, Tanzania, Centraal-Afrikaanse Republiek, Angola en Congo-Brazzaville. De commerciële, economische en sociale contacten van de informele volkseconomie ontwikkelden zich altijd in het kader van de eenheid die de Zaïrese republiek en later de Democratische Republiek Congo vormden. Deze economie onderhield daarnaast ook contacten met de moderne economie, met de elites. Mijn ervaring leert mij dat er vandaag geen enkele elite is die geen contacten onderhoudt met de informele volkseconomie, zij het door zakenrelaties, langs de clan om of door verwantschap.
Deze mengeling van zaken en sociale en solidariteitsrelaties heeft geleid tot een interetnische mengeling waardoor de bevolking heeft kunnen overleven: de Nande in het oosten deden zaken met de Baluba van Kasaï en de Bakongo met de Bapende.
Parallel daarmee dook nog een buitengewone factor op: de diamant die in de Congolese context een beslissende rol heeft gespeeld.
De diamant zorgde voor de vervanging van de verloren inkomsten van Gécamines die goed waren voor 60% van totale inkomsten. Ongeveer 40% kwam van het zeer moderne en geavanceerde Union minière.
De diamant is altijd beschermd geweest. Tijdens de koloniale periode en bijna tot in het begin van de jaren '80 was de diamant een verboden onderwerp. In 1981 werd de diamant geliberaliseerd.
Diamant is een heel andere materie dan goud, coltan en andere zeldzame metalen.
De diamant is één van de Congolese mysteries. Dit is niet zo in de buurlanden Angola en Sierra Leone. Overal in Congo vindt men diamant.
Van het zuiden tot het noorden - 1500 bij 500 kilometer - heeft de kleinste rivier diamanthoudende aanslibbingen of illuvium, maar in tegenstelling met Angola en Sierra Leone is die diamant van gemiddelde of soms mindere kwaliteit. Hij kan in ieder geval niet industrieel worden gebruikt. Dat geldt voor de meeste Congolese diamanten. Men exploiteert kimberliet; er is een bovenste laag van alluviale en illuviale diamanten.
Onderzoek tijdens de koloniale periode en later van de Zaïrese administratie met de hulp van grote geologische instellingen, met name BRGM, hebben aangetoond dat in Congo industriële exploitatie van diamant zeer moeilijk is. Enkele bevoorrechte plaatsen maken een uitzondering, met name op de Bujimai, naast de industriële installatie van MIBA. Dat is niet het geval in Sierra Leone. De gemiddelde waarde van een diamant die in de Congolese rivieren wordt gevonden, bedraagt 35 à 40 dollar per karaat tegen 250 dollar per karaat in Sierra Leone. Dat is uiteraard aanlokkelijk en het risico waard om naar die streken te gaan. Hetzelfde geldt voor Angola waar de waarde van de diamant schommelt tussen 180 en 200 dollar per karaat.
In Congo is de diamant nochtans een zeer grote bron van inkomsten. De exploitatie van diamant is populair. Sommigen vragen zich af hoe dat mogelijk is. Ik geef u de karakteristieken. Het betreft zeer kleine uitbatingen met zeer weinig materiële middelen en waarbij tussen vijf en twaalf personen betrokken zijn.
Het netwerk is zeer ingewikkeld. Het akkoord van de landheer en van de handelaren is nodig. Diamant is ook een zeer lichte materie. Er is technische kennis vereist. De Congolezen, waarvan de Baluba de eersten waren, vergaarden zeer snel kennis over de diamant. Diamant wordt verhandeld op de internationale markt die, vreemd genoeg, sterk lijkt op een informele economie. De internationale markt van de diamant is een totaal gedereguleerde en informele markt waar het niet-geschrevene uiterst belangrijk is. Honderdduizenden mensen zijn eender waar beginnen graven, bijvoorbeeld in een rivier. De exploitatievormen lopen erg uiteen. Het dreggen dat maskers en zuigers vereist, is al een meer geëvolueerde vorm en vergt meer kapitaal. Het kan ook gaan om kleine putten met vijf of tien werknemers of om kampen in het woud. Ik heb opmerkelijke verhalen gehoord over koloniale mijnexpedities in Angola waarbij een twintigtal Congolezen het risico hadden genomen om in de provincie Lunda Norte diamant te gaan zoeken, dikwijls na akkoorden te hebben gesloten met de Unita van Savimbi. Er zijn altijd vreemdelingen bij betrokken geweest. In 1900 werden 13 comptoirs geteld. Onder Laurent-Désiré Kabila werden 30 vreemde comptoirs geteld met bekende Antwerpenaren, Israëli en Libanezen, waarvan de namen zeer dikwijls worden geciteerd in de VN-rapporten.
Ik noem Nassour, Aslanian, Khanafer... Zij werkten er allemaal reeds in de jaren tachtig. Die aankoopbureaus, die tussenstadia zijn, leverden een grote concurrentieslag waarvan de Congolezen, die zich zelf in een concurrerend systeem werken, konden profiteren. Het ging dus om een zeer concurrerende markt en met de ontwikkeling van de communicatie was de prijs van de diamant tegelijkertijd bekend in Mbujimai, Kahemba, Tshikapa en in Antwerpen, behalve misschien voor de moeilijkst te schatten diamanten. Dat alles steunde op een aanvaard juridisch systeem. Het is wellicht het enige institutioneel juridisch systeem dat tot 1998 stand heeft gehouden. Het had de liberalisering van de diamant opgelegd. Het verbood de aanwezigheid van vreemdelingen in de zones van artisanale exploitatie. De vreemdelingen mochten aanwezig zijn in de aankoopbureaus. De mijnexploitatie is altijd overgelaten aan de Congolezen. De aankopen aan het einde van de ketting werden altijd verzorgd door vreemdelingen. Het leven van een hoofd van een aankoopbureau in Kisangani, Kahemba, Tembo, Tchikapa en Mbujimai, langs die rivieren die rijk aan diamanten zijn, is zeer hard.
De vrouwen hebben daarin altijd een belangrijke rol gespeeld. Zeer dikwijls vormen de Lokele-vrouwen huishouden met de vreemde kopers. Zonder hen is het onmogelijk de diamant te commercialiseren. De vrouwen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld als sorteersters, contactpersonen en inlichtingenagenten. Het begin van onderhandelingen hangt af van de aanwezigheid van vrouwen bij de vreemdelingen. De ontginning van en de handel in diamanten zijn dubbelzinnige aangelegenheden die een veelheid aan netwerken in beweging zetten. Ze gebeuren in het droge seizoen. Ze kunnen een winst van tienduizend dollar voor vijf personen opleveren. In Angola zijn de winsten groter, maar de risico's zijn enorm. Op macro-economisch vlak is het belang van die inkomsten aanzienlijk. De laatste bekende cijfers vóór 1998 spreken over bijna 800 miljoen dollar. De meest waarschijnlijke cijfers voor de periode tussen 1991-1992 en 1995 schommelen tussen 600 en 700 miljoen dollar. De vreemdelingen halen tussen 20 à 25% van die bedragen binnen. De rest wordt door de Congolese economie opgenomen. Die bedragen worden helaas zelden aangewend voor de creatie van ontwikkelingskernen. Het drama is dat bijna alles wordt uitgegeven aan 4x4's, vrouwen en drank. Slechts een minieme 1 à 2% blijft over. De regels voor de artisanale exploitatie zijn streng, maar afwijkingen van de ingewikkelde, ongeschreven regels worden onmiddellijk met vervloeking bestraft.
De problemen beginnen zodra het product er is, onder meer met het verdwijnen van het geld. Om de macht van het volk te illustreren, verwijs ik naar de fameuze diamant van 762 karaat die in Kasaï werd gevonden. Toen de heersende elite zich de diamant wou toe-eigenen, kwam er een algemene reactie van de bevolking. De arme kerel die de steen vond, heeft geen geluk gehad: de opbrengst ervan - tussen 13 en 15 miljoen dollar - was na enkele maanden binnen de gemeenschap van Kasaï verdwenen.
Diamant heeft nog een andere eigenschap: de verkoop ervan kan moeilijk voor militaire doeleinden worden gebruikt. Er werd voor 25 miljoen karaat geëxporteerd, wat een opbrengst van 700 miljoen dollar en een gewicht van 3 ton vertegenwoordigt. Anderzijds zijn er 15 tot 20 ton goud nodig om 110 à 120 miljoen dollar te verdienen. Dat zorgt voor transportproblemen.
De verkoop van coltan is een andere zaak. Men moet daarvoor over een bijzondere kennis beschikken, er zijn specifieke testen nodig en men gebruikt speciale weegschalen. Dat is niet hetzelfde als voor goud en diamant.
Bovendien is de diamantmarkt op internationaal vlak volledig vrij, maar er is wel een band tussen een Antwerpse en een Kongolese diamantair. Tussen een uitvoerder van coltan en het einde van de keten bestaat een dergelijke band niet.
De grootste lading ooit, op het ogenblik dat de prijs van coltan een enorme vlucht had genomen, vertegenwoordigde een gewicht van 445 ton en een waarde van ongeveer 45 miljoen dollar. Het is heel moeilijk de waarde van coltan te bepalen. Vandaag bedraagt de geschatte waarde 15 dollar per kilo, maar op een bepaald ogenblik was dat tot 50 dollar per kilo.
Coltan kan dus veel gemakkelijker voor militaire doeleinden worden gebruikt. Het moet worden vervoerd en aan eventuele kopers worden getoond, die over de nodige kennis en technische middelen moeten beschikken. Coltan komt bovendien uit oude mijnen. Goud is veel minder gemakkelijk te controleren.
Er is een groot verschil tussen goud, diamant en zeldzame metalen in Congo. De handel in zeldzame metalen gebeurt via heel andere netwerken dan de diamanthandel.
In het geheel van de Congolese export, die 1 miljard 800 miljoen dollar vertegenwoordigt, neemt de export van coltan slechts een geringe plaats in.
Hout, een belangrijke natuurlijke hulpbron, ontsnapt vrijwel volledig aan de volkseconomie. Hout is op weg een van de meest gegeerde rijkdommen in Congo te worden. Ik vestig uw aandacht hierop omdat de toestand zeer snel evolueert. In Congo zorgt de wanorde er in feite voor dat het natuurlijk patrimonium behouden blijft. Dat geldt nog meer voor hout dan voor coltan, want de bomen moeten worden omgehakt, weggebracht en getransporteerd, wat een enorme infrastructuur vereist. Weinigen slagen daarin. De regering heeft een vergunning verleend voor de ontginning van miljoenen hectaren in Katanga, in de wouden van Masisi aan de rand van het centraal bekken, maar deze gebieden zijn heel moeilijk te ontginnen. Er zijn evenwel al buitenlanders ter plaatse om hun geluk te beproeven.
Bosontginning is uiteraard een onderneming met een industrieel karakter.
De ontginning van andere mineralen, zoals kobalt, is een industriële onderneming.
Dat is een van de grote hinderpalen voor de ontginning. Zimbabwe heeft inspanningen gedaan om de ontginning van diamant te stimuleren. Een industriële aanpak is in dat geval echter niet mogelijk. Men moet zich tot een andere soort ondernemers richten die over meer kapitaal beschikken. De Zimbabwanen hebben zich door de Congolezen laten beetnemen omdat het uiteindelijk om een artisanale ontginning ging. Aangezien het gebied moest worden gemilitariseerd, kon dit enkel gebeuren in de gebieden die "industrialiseerbaar" waren, namelijk in het gebied van de MIBA, wat het conflict verklaart tussen de grote internationale ondernemingen en met de BDF en de aandeelhouders van de MIBA. Anderzijds zorgt men voor enorme spanningen als men het Zimbabwaanse regime een van de zeldzame vindplaatsen geeft die industrieel kunnen worden ontgonnen.
Voor het goud gebruiken de Ugandezen een erg informele methode. De leiders zijn veranderd, maar al vóór 1996 en 1998 had men een opbrengst die tussen 15 en 20 ton bedroeg; 8 ton ging via Uganda en 10 via Burundi. Dit laatste land voert vanouds goud in. Waarom? Bujumbura beschikte over een goede luchthaven en over een raffinaderij die in het bezit was van een Antwerpenaar, de heer Goetz, die daarvan de franchise had verworven. Het goud kon dus worden geraffineerd en men kon onmiddellijk het precieze gehalte bepalen. Vervolgens werd het uitgevoerd naar Zwitserland of naar Olen, naar Belgische ondernemingen. Het goud werd dus reeds vanaf 1988, 1989 via Burundi geëxporteerd. Zeven ton goud werd reeds via Kampala geëxporteerd via het Hema-Nande-netwerk.
Thans zijn al deze activiteiten in handen van de rebellen, die het deel proberen op te strijken dat vroeger naar de overheid ging.
De katoenhandel is helemaal anders georganiseerd. De opbrengst ervan gaat vrijwel helemaal naar Rwanda, omdat de belangrijkste activiteiten zich daar afspelen.
De Rwandezen, die het goud voor militaire doeleinden wilden aanwenden, zijn erin geslaagd het gedeelte in handen te krijgen dat vroeger naar Burundi werd gestuurd. In 1999-2000 is er ongeveer 7 à 10 ton goud via Kigali gepasseerd; minder dan één ton is via Burundi geëxporteerd.
De militarisering is een kwestie van individuele belangen. In heel deze zaak schijnt men een element te vergeten - het staat in geen enkel VN-verslag - namelijk dat de wapenimport de grote rijkdom is. De wapens worden betaald met de tegenwaarde, maar het is niet de commercialisering van diamant en goud die het meest opbrengt, maar de wapenhandel. Het transport en de invoer van brandstof leveren winst op, maar de invoer van wapens zorgt voor de grootste opbrengst. De rijkdom van de verschillende elites is op de tegenwaarde gebaseerd en niet op de diamanthandel.
Er zijn dus twee verschillende methoden: Uganda doet een beroep op een netwerk dat heel dicht bij de informele Congolese elites staat.
Dat alles verloopt zeer informeel: een generaal komt overeen met de lokale autoriteiten die zelf tot een akkoord komen met de landheren die met de Lendu onderhandelen. Dat maakt het zeer verwarrend om goud te ontginnen.
In Rwanda is de organisatie veel meer gemilitariseerd. Het leger is er veel gedisciplineerder. Rwanda maakt een meer objectieve ontginning van goud mogelijk. In feite gaat om plundering. Via een militair netwerk wordt getracht het grootste deel van de toegevoegde waarde aan de bevolking te onttrekken.
Ook Zimbabwe kent een militaire structuur, maar op formele basis. Het wil op westerse wijze de rijkdommen van Congo ontginnen. Door een alliantie met firma's met een goede naam hebben de Zimbabwaanse bedrijven via overheidsondernemingen formele organisaties willen opzetten voor de industriële ontginning van kobalt en koper.
Angola is niet in die grondstoffen geïnteresseerd. Het wil wel zijn petroleumbronnen in Kabinda beschermen en vooral de hand leggen op de diamanten van de grensstreek van Lunda Norte. Daar zijn de Angolezen militair tussengekomen. Congolese expedities kunnen er zich moeilijk wagen. Russen, Brazilianen en Australiërs strijken er neer met heel hun armada om er een industriële exploitatie van diamant op te zetten.
Ik was wat chaotisch, maar de commercialiseringssystemen zijn dat ook. Ze hebben nochtans een hele volkseconomie rechtgehouden.
Niet iedereen maakt daar echter deel van uit, zoals de armen. Ongeveer 20% van de Congolese bevolking is volledig geïsoleerd en staat buiten dat gemonetariseerde netwerk. Ontheemden en vluchtelingen kunnen niet deelnemen aan die informele volkseconomie. Ook de militairen, de milities en de ingelijfde jongeren kunnen daaraan niet deelnemen. De kalasjnikov is hun enige overlevingsmiddel. Binnen de steden, die de haard zijn van de volkseconomie, bestaan er zones waar de armoede zo erg is dat de familiestructuren uiteenvallen. Eén van de meest betekenisvolle indicatoren daarvoor is het aantal verlaten kinderen. Dat roept onmiddellijk maffieuze ontsporingen in het leven. Het ingewikkelde en dichte informele economische netwerk voorkomt dergelijke ontsporingen. Het is zeer moeilijk om geld wit te wassen via diamant of goud. Wanneer de familie uiteenvalt, nemen de jongeren het heft in handen. Ik roep dus op tot hun demilitarisering.

M. H. Leclercq. - Je suis très honoré d'être reçu par cette éminente assemblée.
Je partagerai mon exposé en trois parties. Dans la première, je me permettrai de vous rappeler quelques grandeurs très importantes de la République démocratique du Congo, quelques éléments de sa géographie et de son histoire que je voudrais voir réintériorisés avant de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. En effet, les éléments historiques et géographiques déterminent la situation actuelle de la République démocratique du Congo et de ses voisins et je suis convaincu qu'ils en déterminent aussi l'avenir.
Dans une deuxième partie, je voudrais démontrer que le Congo - et avant, le Zaïre - n'a jamais vécu dans le désastre. Je vous exposerai ce qu'était l'économie zaïroise, à la veille de la grande catastrophe, entre 1973 et 1974.
Je m'attarderai ensuite plus longuement sur l'émergence d'une force exceptionnelle, tout à fait méconnue, à savoir l'économie populaire informelle congolaise qui constitue la force économique dominante dans le pays. À cette occasion, j'aborderai un des phénomènes les plus remarquables de cette économie informelle : l'exploitation artisanale du diamant, ce qui nous permettra aussi d'évoquer l'or, le coltan et de voir dans quelle mesure il est possible à des étrangers d'exploiter et de reprendre les valeurs ajoutées de cette économie informelle qui exploite d'une manière extrêmement dure le diamant, l'or, le coltan, la malachite et le cobalt.
Je déposerai sur le bureau du président un document rédigé par un groupe d'expertise congolaise de Belgique dont je fais partie et qui avait pour but d'éclairer les participants au dialogue congolais. Ce document comprend une partie politique - le nouvel ordre politique - et une partie économique qui concerne les enjeux économiques du conflit congolais dont j'ai été le rapporteur.
Par ailleurs, il est impossible de comprendre la situation actuelle sans disposer d'une carte schématique de la République démocratique du Congo. Je déposerai également sur le bureau de M. le Président des cartes qui représentent l'ensemble des enjeux et du problème qui se posent à la République démocratique du Congo.
La réalité actuelle du Congo n'a aucune commune mesure avec ce qui se passe ailleurs dans le monde et surtout en Afrique. Cela tient précisément à la fois à sa géographie et à son histoire.
Abordons sa géographie : les données sont archi-connues, mais n'ont plus été intériorisées depuis ces dernières années. D'abord, la République démocratique du Congo est fondée sur le fleuve Congo, un fleuve extraordinaire, mystérieux, qui n'existe nulle part ailleurs. Il prend sa source dans le sud, monte vers le nord puis s'incline et se dirige vers l'ouest, vers l'Atlantique, tout cela sur une distance de plus de 4.370 kilomètres, ce qui donne à ce bassin hydrographique une unité tout à fait naturelle qui fait aussi toutes les caractéristiques de son potentiel. Cette unité naturelle a été consacrée juridiquement par le roi Léopold II en 1885.
Ce que je considère comme un mystère, c'est qu'après des négociations extrêmement longues, et à travers son réseau familial, Léopold II fait admettre en février 1885 l'unité naturelle de ce bassin hydrographique du Congo et parvient à faire reconnaître par la communauté internationale, par les pays occidentaux qui voulaient se partager l'Afrique, les droits souverains de l'association internationale du Congo, sur pratiquement les mêmes frontières que celles de la République démocratique du Congo actuelle. Mieux que cela : l'emblème respecté par toute la communauté internationale est, très curieusement, le drapeau bleu étoilé.
Cette unité naturelle que l'on voit à travers ce bassin hydrographique dont les deux tiers reviennent au Congo et qui constituent réellement tout le patrimoine naturel du Congo, a toujours été préservée depuis 1885. Elle a été préservée d'abord par l'État belge, à travers l'héritage, en sa qualité de légataire de l'État indépendant du Congo. Ensuite, après l'accession du pays à l'indépendance et en dépit des vicissitudes des premières années, cette unité naturelle consacrée juridiquement a toujours été voulue et défendue par tous les dirigeants, y compris par ceux qui étaient d'anciens sécessionnistes, au début de l'indépendance.
Enfin, après 1998, au moment de la guerre civile, cette unité a toujours été défendue par les divers dirigeants de l'opposition armée. Bien entendu, cette unité a toujours été plébiscitée par l'opinion publique populaire et défendue, par une grande majorité des élites.
Cependant, ce fleuve détient des richesses, que je tiens à vous rappeler dans le monde d'aujourd'hui. Premièrement, le fleuve Congo, au potentiel extrêmement riche, baigne tout d'abord la plus grande forêt tropicale de l'Afrique, qui sera probablement la dernière forêt primaire qui subsistera sur la planète. Environ 40% de son territoire sont encore couverts par cette forêt.
En deuxième lieu, je citerai l'eau. L'eau des rivières est la deuxième source d'eau douce de la planète et c'est la première source d'eau douce de l'Afrique. Cela va jouer un rôle extrêmement importent dans le problème du développement durable au cours des prochaines années. Enfin, c'est une source d'énergie renouvelable - je me réfère à l'énergie d'Inga- qui a encore une configuration tout à fait exceptionnelle, en ce sens qu'elle permet une exploitation considérable sans qu'il y ait ni investissement excessif ni atteinte à l'environnement, ce qui est évidemment une des conditions de cette exploitation à moyen terme de l'énergie hydroélectrique.
De plus, il y a la disponibilité des terres agricoles. Aujourd'hui, 900.000 km² de terres sont propices à l'agriculture dont à peine un peu plus de 10% sont utilisés. Enfin, il faut rappeler - tout le monde le connaît - ce fameux scandale géologique qui a été cartographié par l'administration coloniale mais aussi par l'administration zaïroise jusqu'au milieu de l'année 1974, et qui montre encore l'extraordinaire richesse en minerais qui peuvent être exploités industriellement, et ce dans tous les domaines.
Ce fameux potentiel naturel - eau, forêt, énergie renouvelable, le secteur minier qui a fait l'objet d'un scandale et un gisement de pétrole qui aurait été récemment découvert dans les environs du Lac Edouard et du Lac Albert et qui contiendrait des réserves égales au moins à celle du Nigeria - est extrêmement important. Il est tellement grand qu'aujourd'hui, malgré toutes les exploitations qui ont eu lieu, il est pratiquement encore préservé.
Il a été à peine grignoté par les pénibles événements et la guerre civile qui ont débuté réellement à partir de fin 1996 et se poursuivent toujours.
L'économie a connu des moments extraordinaires. Ce ne fut pas toujours le désastre. Entre 1967 et 1974, l'économie zaïroise fut l'une des plus prospères de l'Afrique sub-saharienne. Entre 1967 et 1974, la croissance a été de 7,6% par an et l'industrie manufacturière a augmenté de 8,6%. C'est un événement tout à fait extraordinaire.
Dans la presse tant belge que française et anglo-saxonne, on parlait de la République du Zaïre comme étant, après le Nigeria et l'Afrique du sud, la troisième puissance régionale de l'Afrique.
Il faut rappeler ce qu'était la République du Zaïre en 1974. C'était un État centralisateur, dont l'économie reposait sur un ensemble d'entreprises publiques. Le coeur du dispositif économique était la Gécamines, héritière de l'Union minière du Haut-Katanga. Elle a développé des investissements extrêmement importants qui ont fait, en 1974, de l'Union minière, devenue Gécamines, la sixième entreprise minière mondiale. Elle avait entrepris des investissements qui étaient une véritable prouesse technologique et avaient poussé la capacité de production très performante à un maximum qui ne sera plus jamais atteint après 1974.
Sur cette entreprise publique se greffaient deux énormes entreprises publiques de transport, à savoir l'Onatra, ex-Otraco de la colonie, et la CNCZ, ex-KDL, la grande société ferroviaire de l'époque coloniale.
Ces deux points d'appui formaient la fameuse voie nationale d'exportation qui permettait au cuivre de sortir vers l'Atlantique, mais constituait en même temps un foyer de développement économique tout le long de cette voie.
Une autre entreprise publique de grande dimension, qui entrait dans l'esprit du temps à l'époque, se greffait sur cette entreprise, à savoir la Société nationale d'électricité, qui avait entamé un programme d'exploitation de l'énergie d'Inga, avec une centrale de 350 mégawatts ; une deuxième centrale avec une ligne de haute tension Inga-Katanga qui devait entrer en exploitation en 1982.
Une multitude de sociétés publiques gravitaient autour de cette entreprise, de même qu'une industrie manufacturière privée soutenue par l'État. La grande victime de ce développement fut l'agriculture, notamment l'agriculture industrielle d'exportation.
C'est ainsi que se présentait l'économie congolaise en 1974. Je vous cite un chiffre pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur de la situation : le produit intérieur brut s'élevait à l'époque, en dollars de 2000, à 10 milliards de dollars. Cela représentait environ 500 dollars par tête d'habitant puisqu'il y avait 21 millions d'habitants. C'était un sommet.
Tout change parce qu'au Congo, rien ne va de manière linéaire. Tout se passe de manière chaotique. On ne peut jamais prévoir ce qui va se passer.
En quelques mois, cette situation s'est dégradée de manière catastrophique. Plusieurs éléments sont intervenus. Ils se sont ajoutés les uns aux autres et ont provoqué ce que certains Congolais ont appelé « le désastre nu ». Tout d'abord, le prix du cuivre a spectaculairement chuté de 50% alors que le prix du carburant augmentait fortement. En outre, la guerre civile en Angola a interrompu les relations entre le Katanga, Dilolo et Lobito qui était le port de l'Atlantique le plus économique pour exporter les produits du principal producteur de ressources du Congo à cette époque.
Au même moment, dans une espèce de démesure, le président Mobutu et son entourage ont pris la fameuse mesure de zaïrisation. Celle-ci consistait à redistribuer à une élite politico-commerciale qui venait d'être créée par le président, une large partie des actifs appartenant à des étrangers. Tout cela a entraîné un énorme désarroi parce que les ordres et les contrordres se sont succédé. Après la zaïrisation, on a à nouveau placé sous l'emprise de l'État tout ce qui avait auparavant été transféré à des privés congolais. Ensuite, on a opéré un virage à 180 degrés pour rendre ces actifs à leurs anciens détenteurs. C'est au moment de ce grand remue-ménage, de cette secousse internationale considérable, de ces mesures politiques économiques improvisées et contradictoires, qu'est intervenu le deuxième élément important qui allait donner le coup de grâce à l'économie congolaise : les deux guerres du Shaba. La deuxième, la plus courte, a fait 950 morts civils dont 92 occidentaux et a entraîné l'exil de 2360 occidentaux. Ils ont quitté la région du Katanga et notamment celle de Kolwezi qui avait été très sérieusement attaquée par les envahisseurs venant de l'Angola. À ce moment-là, 400 techniciens de l'Union minière, de la Gécamines, sont partis en laissant un vide, malgré leur remplacement par un personnel congolais très qualifié. Les assises technico-administratives de la Gécamines se sont effondrées. C'est alors que sont intervenus les Occidentaux. Ils ont continué à accorder de l'aide au Zaïre, moyennant la réforme des institutions politiques, la transparence dans la gestion des deniers publics, la réconciliation avec les voisins et l'amnistie des prisonniers politiques. Cette démarche a été à la base d'une tentative de réforme mais celle-ci a complètement échoué.
Entre 1976 et 1990, à la veille de la période de transition, le pays a connu une descente aux enfers comme il n'en a jamais existé nulle part ailleurs. La croissance négative, entre 1975 et 1978, était d'environ 6% par an. Petit à petit, une inflation extraordinaire a rongé les revenus de toute l'élite administrative qui tenait les institutions formelles, héritées de la colonie. Dès 1990, les institutions administratives, scolaires et de la santé, se sont disloquées. Elles ont été les grandes victimes de cette contraction brutale accompagnée d'une inflation.
C'est alors que l'on a vu, en réaction, se mettre en place un autre mode de gestion politique, non plus à travers une administration et des institutions formelles comme jusqu'en 1972 - 1973, mais par le biais d'élites politico-commerciales avec des filières dominantes travaillant uniquement à travers des réseaux. Dès lors, le pouvoir appartenait à une chaîne d'institutions soutenues par des élites : banque centrale, Gécamines, institutions de sécurité. C'est ainsi qu'a fonctionné l'économie congolaise entre 1980 et 1990. Mais tout cela s'est accompagné d'une destruction. Un exemple typique est la réforme de la Gécamines ; toutes les tentatives de réforme ont été perverties, elles n'ont jamais abouti. Des investissements très importants ont été consentis à la Gécamines mais celle-ci était rongée de l'intérieur, même si, à première vue, on ne pouvait le voir. Les outils étaient vieux, les biens d'approvisionnement surfacturés, les gisements écrémés ; l'organisation était défaillante, une grande partie des recettes détournée. Tout cela a été constaté par les institutions internationales. C'était comme si une sorte de termite rongeait l'intérieur de cette formidable infrastructure que constituait la Gécamines.
Le 20 septembre 1990, le joyau du centre du dispositif économique congolais, la mine de Kamoto s'effondrait, entraînant l'effondrement de toute la Gécamines et, par effet de domino, celui de tout le secteur publique congolais.
Tout l'appareil politique s'effondre également. Tout cela sera encore couronné par les émeutes et les pillages du mois de septembre 1991. Après cela, tout est pratiquement mis à plat. Toutes les structures modernes, institutionnelles et économiques qui avaient été accumulées depuis 1885 jusque vers 1974, et pour quelques-unes jusqu'en 1980, disparaissent complètement. Il ne reste plus que quelques bribes, quelques décors institutionnels. Cet effondrement institutionnel touche aussi l'armée, qui est mal équipée, démotivée et n'est plus payée ; il entraîne également l'implosion de tout le système monétaire.
Dès lors, la capacité d'une économie moderne d'engendrer des revenus de la valeur ajoutée n'existe plus. Le produit intérieur brut du secteur moderne était de dix milliards ; selon les dernières données de 1990, ce secteur valeur ajoutée s'élevait à 3,8 milliards de dollars. On peut donc dire que le secteur moderne ne représente plus qu'une très faible partie de ce qui existe encore dans l'économie congolaise d'aujourd'hui.
J'en viens à mon deuxième volet. En regard de l'effondrement catastrophique des structures modernes, une nouvelle force économique totalement méconnue au départ, même par les institutions financières internationales, émerge progressivement : l'économie populaire informelle. Par cette dernière, il faut entendre économie de pauvres. Tous ceux qui travaillent en économie informelle ne sont pas tous des pauvres mais l'économie populaire informelle est une économie de pauvres. Ce sont là des traits spécifiques du Congo. Ce dernier a développé une économie populaire informelle qui est aujourd'hui dominante, c'est-à-dire qu'elle représente les deux tiers du produit intérieur brut, lequel s'élevait encore malgré tout, en 1998, à onze milliards de dollars. Actuellement, la totalité de la prise en charge de l'activité économique est assurée par cette population. Des millions d'activités très précaires se sont développées et ont formé un vaste marché là où c'était possible - c'est une des caractéristiques de cette économie populaire - en même temps qu'un réseau de solidarité. Il y a une interaction entre, d'une part, une économie de marché où chacun a l'opportunité de gagner sa croûte, de faire des affaires et d'être un micro-entrepreneur et, d'autre part, le maintien de réseaux de solidarité.
Tout cela est extrêmement important. Sans le réseau de solidarité, il n'est pas possible de développer une économie de marché. Celle-ci renforce les solidarités. Cette économie très diversifiée va reposer sur la liberté de se déplacer, de communiquer, d'accéder aux terrains urbains et aux terres agricoles.
Les réseaux solidaires se battent évidemment en se fondant sur les liens familiaux. Sans une structure familiale de départ, il est difficile de construire un réseau de solidarité dans le Congo. Dans ce jeu de l'interaction du marché émergent parallèlement d'autres liens à travers les églises, le sport, la musique, toutes sortes d'activités sociales qui ne ressortent pas uniquement des activités économiques. Ces liens s'intègrent dans le réseau de marché. Cette économie informelle a donc des contacts d'abord, sur le plan local, ensuite avec les frontaliers. Elle a toujours été en contact avec ses voisins, par des relations ethniques et de marché, avec l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, la République Centrafricaine, l'Angola et le Congo-Brazzaville. Ses relations commerciales, économiques et sociales se sont toujours développées dans le cadre de cette unité que constituait la République du Zaïre et, après, la République démocratique du Congo. En outre, cette économie a également gardé le contact avec une économie moderne, avec les élites. Aujourd'hui, suivant mon expérience, il n'y a aucune élite qui n'ait pas de contacts avec l'économie populaire informelle soit à travers des liaisons d'affaires, soit à travers des liaisons claniques ou des liens de parenté.
Enfin, à cause de ce mélange d'affaires et de relations solidaires et sociales, s'est formé un mélange interethnique qui permettait la survie : qu'il s'agisse de Nande dans l'est brassant des affaires avec des Baluba du Kasaï, ou des Bakongo avec des Bapende, par exemple. Cette « soupe » permettait la survie. Parallèlement a surgi un facteur extraordinaire : le diamant qui, dans le contexte congolais, a joué un rôle déterminant.
Aujourd'hui, le diamant, c'est la soupape pour la République du Zaïre. Elle a pratiquement remplacé les sources de revenus que constituait la Gécamines : celle-ci détenait 60% des grandes ressources et environ 40% des ressources provenaient de l'industrie très moderne et très sophistiquée qu'était l'Union minière.
Le diamant a toujours été très défendu. Il nous était interdit de parler du diamant pendant la période coloniale et pratiquement jusqu'au début des années 80. C'est en 1981 qu'a eu lieu la libéralisation du diamant.
Il faut savoir que le diamant est une matière tout à fait différente de celle de l'or et encore beaucoup plus différente de celle du coltan et des autres métaux rares.
Contrairement à ce qui se passe dans les autres pays voisins, tant l'Angola que la Sierra Leone - il ne faut absolument pas faire de comparaison entre les deux -, le diamant est un des mystères congolais. Il se trouve partout au Congo.
Du sud au nord - 1500 kilomètres sur 500 -, la moindre rivière a toujours des alluvions ou des illuvions contenant du diamant mais, et cette caractéristique diffère par rapport à l'Angola ou à la Sierra Leone, ce diamant est de moyenne qualité, ou parfois extraordinaire, mais en tout cas, il ne peut être exploité industriellement. C'est le cas de la plupart des diamants congolais répandus sur l'ensemble du territoire. On exploite la kimberlite ; il y a une couche supérieure de diamants alluvionnaires et illuvionnaires.
Les enquêtes coloniales, puis celles qu'a effectuées l'administration zaïroise à l'aide des grandes institutions géologiques, notamment le BRGM, avaient démontré l'extrême difficulté d'entamer une exploitation industrielle du diamant, sauf dans quelques endroits privilégiés, notamment sur la Bujimai, à côté de l'installation industrielle de la MIBA. Tel n'était pas le cas en Sierra Leone. Pour vous donner une exemple, la valeur moyenne d'un diamant trouvé dans les rivières congolaises se situe entre 35 et 40 dollars le carat contre 250 dollars le carat en Sierra Leone. Cela attire évidemment la convoitise et vaut le risque d'aller dans ces régions. C'est la même chose en Angola où la valeur du diamant se situe entre 180 et 200 dollars le carat.
Au Congo, le diamant est cependant une source extrêmement importante.
L'exploitation est populaire. D'aucuns se demandent comment elle est possible. Je vais vous en donner les caractéristiques. Il s'agit de toutes petites exploitations qui demandent très peu de moyens matériels, entre cinq et douze personnes. Le système de réseaux est extrêmement compliqué : il faut avoir l'accord du chef de terre, des négociants. En outre, le diamant est une matière extrêmement légère. Il faut en avoir une connaissance technique. Les Congolais dont les premiers dans la terre étaient les Baluba, ont eu une connaissance très rapide du diamant. En plus, il s'intègre à un marché international qui ressemble étrangement à une économie informelle. Le marché international du diamant est une économie totalement dérégulée, tout à fait informelle où le non-écrit est extrêmement important. Des centaines de milliers de personnes ont commencé à creuser, mais dans n'importe quoi, par exemple une rivière. Les formes d'exploitation sont extrêmement diversifiées. Le dragage qui nécessite des masques, des aspirateurs, est déjà une formule plus évoluée et plus exigeante en termes de capital. Il peut également s'agir de petits trous, avec cinq ou dix personnes qui travaillent, ou de camps forestiers. J'ai aussi entendu des récits extraordinaires sur des expéditions coloniales, expéditions minières en Angola où une vingtaine de Congolais avaient pris le risque de s'engager dans la province de Lunda Norte pour prélever du diamant, souvent après avoir conclu des accords avec l'Unita, avec les gens de Savimbi. Finalement, d'année en année, à la sortie, il y avait toujours des étrangers. En 1900, on dénombrait 13 comptoirs. Puis, au moment de Laurent-Désiré Kabila, on comptait 30 comptoirs étrangers regroupant des Anversois, des Israéliens, des Libanais connus, dont les noms sont très souvent cités dans les rapports des Nations unies.
Je les cite : Nassour, Aslanian, Khanafer... Tous travaillaient déjà dans les années quatre-vingt. Ces comptoirs d'achat, qui sont des interfaces, se livraient une concurrence extraordinaire, mise à profit par les Congolais eux-mêmes placés dans un système concurrentiel. Le marché était donc extrêmement concurrentiel et, avec le développement des communications, le prix du diamant était connu à Mbujimai, Kahemba, Tshikapa, en même temps qu'à Anvers sauf, peut-être, pour des diamants plus difficiles à évaluer. En outre, tout cela se fondait sur un système juridique qui était tenu, qui avait été accepté. C'est peut-être le seul système juridique institutionnel qui ait survécu jusqu'en 1998. Ce système avait imposé la libéralisation du diamant. Il interdisait notamment la présence d'étrangers à l'intérieur des zones d'exploitation artisanale. Les étrangers pouvaient se trouver dans les comptoirs d'achat. Les exploitations minières ont toujours été laissées à des Congolais. Les achats au bout de la chaîne ont toujours été assurés par des étrangers. La vie de chef de comptoir à Kisangani, à Kahemba, à Tembo, à Tchikapa, à Mbujimai, tout le long de ces rivières riches en diamants, est extrêmement dure.
Les femmes ont toujours joué un rôle considérable là-dedans. Très souvent, les femmes Lokele sont en ménage avec les acheteurs étrangers. D'ailleurs, sans elles, il est impossible d'entreprendre la commercialisation du diamant. Les femmes ont toujours joué un rôle important comme trieuses, comme contacts, comme agents de renseignements. L'amorce de négociations est, en fait, tributaire de la présence des femmes auprès des étrangers. L'exploitation et le commerce des diamants sont donc choses ambiguës, mettant en oeuvre une multitude de petits réseaux. Les campagnes ont lieu à la saison sèche. Elles peuvent procurer un gain de dix mille dollars à cinq personnes. En Angola, les gains sont plus substantiels encore mais les risques sont énormes. L'importance de ces revenus sur le plan macroéconomique est considérable. Les derniers chiffres connus, antérieurs à 1998, atteignaient pratiquement 800 millions de dollars. Les chiffres les plus vraisemblables, pour la période allant de 1991-1992 à 1995, se situent, en moyenne, entre 600 et 700 millions de dollars. Les étrangers récoltent entre 20 et 25% de ces montants. Le reste est intégré dans l'économie congolaise. Ces sommes, malheureusement, aboutissent rarement à la création de foyers de développement. Le drame est que tout cela est quasiment dépensé en consommation : en 4x4, en femmes, en boissons. Tout cela fuit et seule une fraction infime, 1 ou 2%, parvient. Les règles de l'exploitation artisanale sont strictes et sanctionnées, mais les dérogations aux règles non écrites, très complexes, sont sanctionnées immédiatement par la malédiction.
Mais une fois que le produit est reçu, c'est là que commence l'arnaque, avec disparition de l'argent, etc. Pour illustrer cette puissance populaire, je citerai le cas du fameux diamant de 762 carats découvert au Kasaï. L'élite au pouvoir avait voulu se l'approprier, ce qui a provoqué une réaction populaire. Le malheureux qui a fait cette découverte n'a pas eu de chance : le fruit - entre 13 et 15 millions de dollars - s'est dissipé en quelques mois, à l'intérieur de la communauté kasaï.
Le diamant possède une autre caractéristique : il est très difficilement « militarisable ». On a exporté pour 25 millions de carats, ce qui représente, d'une part, un montant de 700 millions de dollars et, d'autre part, un poids de 3 tonnes. Pour obtenir de 110 à 120 millions de dollars avec de l'or, il faut entre 15 et 20 tonnes. Cela pose des problèmes de transport...
Quant au coltan, le système n'est pas vraiment à la portée de la population, car il nécessite des connaissances, des tests particuliers, des balances spéciales, etc. Ce n'est pas du tout pareil, par rapport au diamant et à l'or.
De plus, le marché du diamant est tout à fait « dérégulé » sur le plan international, mais il existe un lien entre un diamantaire anversois et un diamantaire congolais, ce qui n'est pas du tout le cas entre un exportateur de coltan et le bout de la chaîne.
Par ailleurs, la plus grande quantité exportée jamais enregistrée, qui le fut au moment de la grande « envolée » du prix du coltan, concerne 445 tonnes, ce qui représente environ 45 millions de dollars. Le coltan est très difficile à évaluer. On l'estime aujourd'hui à 15 dollars le kilo, mais il a grimpé jusqu'à 50 dollars le kilo.
Le coltan est donc beaucoup plus facilement « militarisable ». Il doit en effet être transporté, présenté aux acquéreurs éventuels, qui doivent disposer des connaissances et des moyens techniques nécessaires. Le coltan provient, en outre, d'anciennes mines. L'or est beaucoup moins facilement contrôlable.
Cela fait toute la différence entre l'or congolais, le diamant congolais et les métaux rares congolais. Ceux-ci passent par des réseaux de commercialisation fort différents par rapport au diamant.
Dans la panoplie congolaise, le coltan représente peu de chose, par rapport à l'ensemble des exportations, qui représente 1 milliard 800 millions de dollars.
Un élément important de ces ressources naturelles échappe presque totalement à l'économie populaire : le bois. Le bois est en train de devenir une des ressources les plus convoitées au Congo. J'attire votre attention sur ce point, car la situation évolue très rapidement. Dans le cas du Congo, le désordre est en quelque sorte le protecteur des grands patrimoines naturels. C'est encore pire pour le bois que pour le coltan, car il faut le prélever, l'évacuer, le transporter, ce qui exige des infrastructures extrêmement lourdes. Très peu y parviennent. On a beau concéder des millions d'hectares au Katanga, dans les forêts du Masisi, au bord de la cuvette centrale ; ces zones sont très difficiles à exploiter. Mais, déjà, des étrangers sont présents sur place pour tenter l'aventure. L'exploitation de la forêt est évidemment, par nature, une exploitation à caractère industriel.
L'exploitation des autres minerais, par exemple le cobalt, exige une exploitation industrielle.
C'est une des grandes pierres d'achoppement pour ceux qui veulent exploiter. Prenons le cas du Zimbabwe qui a voulu faire des efforts pour l'exploitation du diamant. Or, celui-ci ne se prête pas à l'exploitation industrielle. Il faut recourir à un autre niveau d'exploitants avec des capitaux beaucoup plus importants. Les Zimbabwéens se sont fait arnaquer par les Congolais car il s'agissait finalement de l'exploitation artisanale. Comme il fallait militariser la zone, on ne pouvait le faire que dans des zones « industrialisables », précisément celle de la Miba, d'où le conflit avec les grandes compagnies internationales et finalement avec la BDF et les actionnaires de la Miba. Cependant, si l'on donne au régime zimbabwéen un des rares gisements exploitables industriellement, on fait naître des tensions énormes.
En ce qui concerne l'or, les Ougandais ont adopté une méthode déjà très informelle. Ce sont les têtes qui ont changé, mais dès avant 1996 et 1998, on faisait à peu près entre 15 et 20 tonnes ; 8 tonnes passaient par l'Ouganda et 10 par le Burundi. Traditionnellement, ce dernier importait de l'or. Pourquoi ? Bujumbura disposait d'un excellent aéroport et d'une raffinerie. Celle-ci était la propriété d'un Anversois, M. Goetz, qui avait obtenu une franchise. Ainsi, l'or pouvait être raffiné ; on pouvait donc en percevoir directement la teneur exacte. Il était ensuite exporté en Suisse ou à Olen, dans les compagnies belges. Ainsi, l'or était déjà exporté à partir de 1988, 1989 par le Burundi. Sept tonnes d'or étaient déjà exportées via Kampala, à travers les réseaux Hema-Nande.
Actuellement, toutes ces activités ont été reprises par les rebelles qui tâchent de percevoir les dîmes perçues auparavant par les administrations centrales.
Pour ce qui est du coton, l'organisation est tout à fait différente. Le coton profite essentiellement au Rwanda, car l'essentiel se passe là-bas.
Les Rwandais, qui tentent également de militariser l'or, ont réussi à détourner ce qui était envoyé avant au Burundi. En 1999-2000, c'est environ 7 à 10 tonnes d'or qui sont passées par Kigali ; moins d'une tonne a été évacuée par le Burundi.
La question de la militarisation répond à des intérêts individuels. Derrière ces trafics, on semble oublier un élément - je ne l'ai jamais vu évoqué dans le rapport des Nations unies -, à savoir que la grande richesse est l'importation d'armes. La contre-valeur paye des armes, mais ce sont les armes qui génèrent le maximum de profit et non la commercialisation du diamant et de l'or. C'est le transport et les importations, notamment celles de carburant, qui créent le profit, mais le bénéfice supérieur vient de l'importation des armes. C'est la contre-valeur qui enrichit les diverses élites, mais ce n'est pas le commerce même du diamant.
Il existe donc deux méthodes différentes : l'Ouganda recourt à un réseau qui se rapproche très fort des élites informelles congolaises.
Tout cela est très informel : un général s'entend avec des autorités locales qui s'entendent elles-mêmes avec des chefs de terres qui négocient avec des Lendu. Tout cela est très confus pour exploiter de l'or.
Au Rwanda, l'organisation est beaucoup plus militarisée. L'armée y est en effet beaucoup plus disciplinée. Le coltan se prête plus facilement et le Rwanda permet d'une manière plus objective une exploitation de l'or qui est en fait un pillage des ressources car on tente de soustraire la plus grande partie de la valeur ajoutée à la population qui devait assurer cette production à son profit, à travers un réseau militaire.
Le Zimbabwe connaît aussi un complexe militaire mais établi sur des bases formelles. On veut entreprendre, à la mode occidentale, l'exploitation des richesses du Congo. En s'alliant avec des firmes qui ont pignon sur rue, les sociétés zimbabwéennes, à travers des entreprises publiques, ont voulu mettre sur pied des organisations très formelles pour l'exploitation industrielle du cobalt et du cuivre.
L'Angola n'était pas intéressé par ces ressources. Il veut bien entendu protéger ses ressources pétrolières de Kabinda et, surtout, avoir la mainmise sur les diamants de la région frontalière de Lunda Norte. Là, les Angolais sont intervenus militairement et des expéditions congolaises peuvent très difficilement s'y aventurer. Des Russes, des Brésiliens et des Australiens y débarquent avec toute leur armada formelle pour mener une exploitation industrielle du diamant de cette province.
J'ai été un peu chaotique, mais les systèmes de commercialisation le sont aussi. Ils ont toutefois permis, par un système d'arrosoir, de soutenir l'ensemble de cette économie populaire. Mais tout le monde ne fait pas partie de cette économie. Les pauvres par exemple, et c'est ça le drame ! Environ 20% de la population congolaise sont totalement isolés et ne participent pas à ce réseau monétisé. De plus, les personnes déplacées, les réfugiés qui ont été arrachés à leur environnement social sont incapables de reprendre le réseau en main et de faire de l'économie populaire informelle. Tous les réseaux militaires, les milices, les jeunes qui sont embrigadés, en sont aussi incapables. La kalachnikov est leur seul moyen de subsistance. Et, au sein même des villes qui sont les foyers de l'économie populaire, il existe des zones à ce point pauvres que les systèmes familiaux sont déstructurés. Un des indicateurs les plus significatifs est le nombre d'enfants abandonnés. Ce phénomène est très grave car il entraîne immédiatement des dérives mafieuses. Or, ce réseau d'économie informelle, tellement touffu et tellement épais, empêche les dérives mafieuses. Il est très difficile de blanchir de l'argent à travers le diamant et l'or. Par contre, en cas de déstructuration, il y a une emprise par les jeunes. J'en appelle donc à la démilitarisation de ceux-ci.

De voorzitter. - Professor, zoals steeds hebt u uw standpunt enthousiast verdedigd. Ik denk dat er heel wat vragen zullen volgen.

M. le président. - Monsieur le professeur, vous avez, comme toujours, défendu votre point de vue avec enthousiasme. Je crois qu'il y aura beaucoup de questions.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - In het begin had professor Leclercq het over de petroleumlagen bij het Albert- en Edwardmeer. Winning is veel gezegd, het gaat veeleer om de ontginningsmogelijkheden.
Professor, hebt u een idee over de aanwezige reserves. Werden die onderzocht? Waar kunnen wij daarover informatie vinden?
Mijn tweede vraag heeft betrekking op het coltan. U hebt verwezen naar een militair netwerk. Weet u ook met welke Belgische bedrijven dit netwerk connecties heeft? Waar kunnen daarover cijfers worden gevonden?
Vanochtend hebben wij heel wat informatie van TIC gekregen, maar niet de informatie die wij nodig hadden, namelijk de namen van de bedrijven die met de `comptoirs' zaken doen, de verhandelde hoeveelheden en de lijnen waarlangs die handel loopt. Vanmorgen kregen we het gevoel dat er naast het militair netwerk een wereldwijd coltankartel zou kunnen bestaan.
Kartelvorming doet vrezen voor prijsvorming. Kartelafspraken zijn vanuit economisch oogpunt niet zo makkelijk aanvaardbaar.
Als het allemaal zo makkelijk te controleren is, zoals u zegt, kunnen we dan via de Europese instanties een controle opzetten?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - Le professeur Leclercq a parlé du gisement de pétrole du Lac Albert et du Lac Edouard. Quelle est l'importance des réserves ? Où pouvons-nous obtenir des renseignements à ce sujet ?
En ce qui concerne le coltan, le professeur a fait référence à un réseau militaire. J'aimerais savoir avec quelles entreprises belges ce réseau entretient des relations. Où pouvons-nous trouver des chiffres à ce sujet ?
Ce matin, le TIC nous a communiqué de nombreuses infirmations. Cependant nous n'avons pu obtenir aucune précision concernant les entreprises qui traitent avec les comptoirs, les quantités concernées par ce commerce et les filières utilisées. Nous avons l'impression qu'à côté du réseau militaire, il pourrait exister un cartel du coltan au niveau mondial. Il est à craindre que cela n'ait une influence sur les prix. Du point de vue économique, des conventions de cartel sont difficiles à accepter.
Si, comme vous le dites, il est si facile d'exercer des contrôles, pourrions-nous en instaurer un via les instances européennes ?

De heer Georges Dallemagne (PSC). - Uw schema is tegelijk indrukwekkend, leerrijk én onrustwekkend. U bent geëindigd met u ervoor te verontschuldigen dat het nogal chaotisch was. Die indruk had ik ook.
Los van de vragen rond de wapenhandel, de oorlog en de ontginning van de rijkdommen, rijst de vraag waar we moeten beginnen om te trachten een economie op te bouwen die kan functioneren. Het systeem is volkomen rot. De kinderen gaan niet meer naar school, de oude wegen en spoorwegen bestaan niet meer, de dorpen strekken zich opnieuw langs de rivieren uit. De economie heeft zich aangepast aan de nieuwe omgeving, aan een nieuw ecosysteem. De vraag is af waar te beginnen om een nieuwe economie op te bouwen.
U hebt slechts eenmaal allusie gemaakt op de bescherming van goederen en personen. Kan een economie slechts worden heropgestart door een rechtssysteem en de bescherming van goederen en personen te reorganiseren? Is dat de eerste stap of bestaan er andere mechanismen om dat te doen en een sociale solidariteit te scheppen? Dat die solidariteit zeer beperkt is, vindt u het grootste probleem. Bepaalde gedeelten van de Congolese samenleving worden beheerst door een informele economie. Een gedeelte van de bevolking valt buiten de geldeconomie en moet zonder bron van inkomsten leven. Hoe kan men zich een economische wederopbouw voorstellen?
Ik schrik op van uw alarmkreet over de houtontginning. Ik wil daar meer over weten. Volgens mij gaat het om één van de zeldzame natuurlijke rijkdommen waarvan de onbedachtzame exploitatie onherstelbare gevolgen zal hebben voor de economische en menselijke ontwikkeling. De ecosystemen dreigen opnieuw ernstig te worden verstoord. Om welke streken gaat het? Om welke netwerken en operatoren gaat het? Betreft het een informele of gemilitariseerde economie? Het is één van de meest verontrustende problemen, maar ook één waaraan iets kan worden gedaan.
Ik had ook graag algemene uitleg over de wapenhandel. U zei dat dit de voornaamste inkomstenbron is en de belangrijkste bron van verrijking voor bepaalde grote operatoren in Congo. Vooral importproducten maken verrijking mogelijk. Wat gebeurt er juist tussen de importeurs en de exporteurs? Bestaat er een directe band of gebeurt dat op het niveau van de comptoirs? Welke rol spelen de banken? Hoe gebeurt de transfer van de uitvoerders naar de invoerders? Vanwaar komen de wapens? Wie zijn de voornaamste invoerders? Welke kanalen worden gebruikt? Wat zijn de transitplaatsen? België wordt vooral aangewezen als transitland. Wat is vandaag de rijkdom per inwoner?

M. Georges Dallemagne (PSC). - Le schéma que vous avez présenté est à la fois impressionnant, très instructif, mais aussi assez inquiétant en ce qui concerne l'évolution. Vous avez terminé en disant : désolé pour le chaos que cela peut représenter. C'est vrai que j'ai un peu cette impression-là. Indépendamment des questions du commerce des armes, de la poursuite de la guerre et de l'exploitation des richesses qui sont le coeur de notre travail, par où faudrait-il commencer pour tenter de reconstruire une économie qui puisse fonctionner ? On se trouve dans un système où tout est tellement « pourri » - vous avez utilisé ce mot - déstructuré, rongé... On ne va plus a l'école, les anciennes voies de communication par route ou par chemin de fer n'existent plus, les villages ont de nouveau migré le long des rivières. Il y a donc là une économie qui est adaptée à un nouvel environnement, un nouvel écosystème et on se demande par où commencer pour tenter de reconstruire une économie. Une expression est fréquemment utilisée sur le plan politique, à savoir la sécurité des biens et des personnes. Étonnamment, vous n'y avez fait qu'une allusion. Est-ce véritablement en réorganisant un système de droit, de sécurisation des biens et des personnes qu'on pourra recommencer cette économie ? Est-ce vraiment le premier pas ou bien existe-t-il d'autres types de mécanismes qui permettent de reconstruire une économie pour le bien de chacun, pour recréer une solidarité sociale ? Vous avez mis le doigt sur le problème que vous considérez le plus grave aujourd'hui, à savoir le fait que cette solidarité est actuellement extrêmement ténue. Certains pans de la société congolaise sont au ban de l'économie la plus informelle. Vous avez dit que toute une partie de la population n'est plus monétarisée et doit vivre sans aucune ressource. Comment imaginer une reconstruction, un redéveloppement sur le plan économique ?
Plus spécifiquement, j'ai été alerté par votre cri d'alarme au sujet de l'exploitation du bois. J'aimerais en savoir un peu plus. Je pense que c'est une des rares ressources - vous me direz si je me trompe - dont l'exploitation abusive entraînera des conséquences irrémédiables pour le développement économique et humain. À nouveau, des écosystèmes risquent d'être gravement perturbés. Quelles régions sont concernées ? Quels types d'essences ? Quels sont les réseaux, les opérateurs ? S'agit-il d'une économie plutôt de type informel ou de type militarisé ? J'imagine que c'est plutôt dans ce domaine-là. Quelles sont les filières ? C'est certainement un des problèmes les plus inquiétants mais c'est aussi l'un de ceux où l'on peut agir quand il commence à se déclencher. Nous avons peut-être là un pouvoir d'intervention plus important.
J'aimerais obtenir aussi une explication générale sur le trafic des armes. Vous avez dit que c'était finalement la principale ressource, le principal agent d'enrichissement pour certains grands opérateurs au Congo et que c'étaient les produits d'importation qui permettaient surtout l'enrichissement. Comment cela se passe-t-il concrètement entre ces importateurs et les exportateurs ? Existe-t-il un lien direct ? Cela se fait-il au niveau des comptoirs ? Quel est le rôle du système bancaire, s'il y en a encore un ? Comment se passe se transfert de ressources des exportateurs aux importateurs ? Quelle est la mécanique en jeu là-bas ? Le cas échéant, d'ou viennent ces armes ? Qui en sont les principaux importateurs ? Quels sont les canaux ? Quels sont les lieux de transit ? Je rappelle qu'on a dit que la Belgique était surtout interrogée sur sa fonction de transit en la matière. Enfin, quelle est aujourd'hui la richesse par habitant ?

De heer H. Leclercq. - Als men namen vraagt, wil ik orde op zaken stellen.
De coltanfilière is zeer gemakkelijk te begrijpen; ik geloof dat u net een specialist terzake hebt gehoord. Die filière resulteert in een Kazachs netwerk. De grote ondernemingen die het product verhandelen zijn bekend. Het is niet moeilijk om aan informatie te geraken over coltan, het volstaat ernaar op zoek te gaan. De grote Belgische ondernemingen zijn op een of andere wijze betrokken bij het transport. Het is heel gemakkelijk om druk uit te oefenen en ze zijn daar ook toe bereid. Coltan is immers een materie die evolueert; nu is het product veel minder interessant dan in 1999 en 2000.
Wat diamant betreft, moeten we voorzichtig zijn. Sedert 1977 probeer ik de zaken enigszins te begrijpen. Alles bevindt zich in Antwerpen, maar Antwerpen is zijn plaats op de markt aan het verliezen. Daar moeten we rekening mee houden. Ik kan namen noemen, maar iedereen kent ze. Men mag niet onmiddellijk de namen van het Antwerpse milieu met de zaak in verband brengen. Aslanian is een zeer bekend diamantair. Hij koopt diamant, zoals iedereen in de diamantwereld, die zeer concurrerend is.
Op de Antwerpse internationale markt heerst grote concurrentie. De grote afnemers zijn de markt van Tel Aviv en, in mindere mate, de hindoes, die de minst interessante diamanten afnemen om ze in Bombay te slijpen.
Ik denk niet dat Congo wordt leeggeplunderd. Aan sommige administratieve overheden moet smeergeld worden gegeven, maar dat was altijd al het geval. Men moet iedereen voor zich proberen te winnen.
Zo krijgt de administratieve sector een gedeelte van de toegevoegde waarde van de diamant. Het is moeilijk om te weten wie wat krijgt. De Antwerpse markt is uiteraard het bekendst. De markt van Tel Aviv wordt steeds bekender. Ze trekt opmerkelijke figuren uit de diamanthandel aan, zoals Schnitzer en anderen, die ook in Angola en in Congo opereren.
Ik wijs de heer Dallemagne erop dat niet zozeer de diamanthandel belangrijk is, want dat is een markt, maar wel het vervoer en alle operaties die er verband mee houden.
In de meest afgelegen regio's gaat de uitvoer gepaard met invoer. Als een controle wordt uitgevoerd, wordt alle winst gemaakt op de invoer. Ik denk niet alleen aan de invoer van wapens, die het belangrijkst is, ook het meest illegaal, en waarbij iedereen betrokken is. Via die verkoopnetwerken worden immers altijd wapenproducenten gevonden die in België, Frankrijk of de Verenigde Staten gevestigd zijn. Ik denk ook aan het vervoer, dat het belangrijkste element is. De transportfirma's zijn veel geheimzinniger.
In het geval van Congo zijn er ook altijd banden met de Russen en in mindere mate ook met de Oekraïners. Het is bekend dat Antonov voor het vervoer instaat. De invoer van brandstof, reserveonderdelen en levensnoodzakelijke producten is gekoppeld aan het vervoer. De Zimbabwanen zorgen voor al dat vervoer.
Brandstof is uiteraard een zeer belangrijk element. Ik ben een onderzoek gestart naar de transportfirma's, want de privé-transportfirma's vinden altijd mensen die er voordeel uit halen.
In Angola bijvoorbeeld, waar kampen met meer dan 15.000 mensen zware schade hebben geleden en gedecimeerd werden, was er zowat 100 kilometer voorbij de grens een kamp van Congolezen, waar een fles Primus tussen vijf en tien dollar kostte. Dat slokt echter de winst van de diamantverkoop op. Voor de oostelijke zones is dat één van de belangrijke elementen. Er zijn dus transporteurs en een wapenhandel nodig. Ik stel vast dat zeer discreet wordt omgegaan met die fenomenen invoer van wapens, die uiteraard steunen op de uitvoer van grondstoffen.
In Congo is er een band tussen diamant en wapens. Antwerpen wil zich niet te veel inlaten met wapens. In Angola ligt dat anders. De financiering van wapens door diamant is een moeilijke zaak. Het is eenvoudiger voor goud, en nog meer voor coltan. Het gewicht speelt een belangrijke rol: een transport van tien ton goud moet worden beveiligd, een transport van drie ton diamant kan overal worden verspreid.
De veiligheid van de personen en van de goederen is de conditio sine qua non voor de hervatting van een informele volkseconomie. Daarom zijn een wapenbestand en vrede van primordiaal belang. Het is totaal overbodig hulp te sturen als er niet een minimum aan vrede en veiligheid heerst. Dat is in Afghanistan gebleken. Er zijn echter al zones beveiligd en de stroom moet uiteraard ook worden beveiligd.
Zodra er beveiligd wordt, komen er ook gevaarlijke openingen. Er moeten dus garanties bestaan voor de toegang van en de exploitatie door buitenlanders. Het is enigszins paradoxaal: door de onveiligheid en de onmogelijkheid om te transporteren, is de exploitatie van hout die ik in Ivoorkust heb gezien, hier uitgebleven. In Maleisië, Indonesië en Brazilië is die exploitatie op schandelijke wijze gebeurd. In Congo was het moeilijk om zich te verplaatsen. Toen de Thaise firma Dara Forest de bossen van Masisi wilden ontginnen, hebben de Maji Maji onmiddellijk enkele Zweedse en Duitse ingenieurs gekidnapt. Alles is stopgezet, want er waren vergunningen nodig van de regering van Kinshasa. In die omstandigheden is het dan ook niet mogelijk de exploitatie van hout te industrialiseren. Daarvoor is immers een institutionele structuur nodig. De industriële exploitatie van mineralen, hout en landbouw is onmogelijk zonder een juridische en institutionele structuur, zonder vrede en veiligheid. Dat is zowel een voordeel als een nadeel. Er moet ook controle zijn.
De Wereldbank, die in het verleden enorm veel vergissingen heeft begaan, zal dit niet laten gebeuren. Na haar ervaringen in Brazilië, Indonesië en Maleisië kan ze zich geen wilde exploitatie van het Congolese evenaarswoud veroorloven.

M. H. Leclercq. - Si on demande des noms, je tiens à mettre les choses au point.
La filière du coltan est très facile et je crois que vous venez d'entendre un spécialiste en cette matière. Cette filière aboutit à un réseau kazakh. Les grandes sociétés de commercialisation et de trading sont connues. Le coltan ne pose pas de problème d'information. Il suffit d'aller le chercher. Les grandes sociétés belges sont d'une manière ou d'une autre impliquées dans cet acheminement. Il est très facile d'exercer des pressions et elles sont prêtes à le faire, d'autant plus que le coltan est une matière qui évolue ; elle est beaucoup moins intéressante qu'elle ne l'était en 1999 et 2000.
En ce qui concerne le diamant, il faut être extrêmement prudent. Depuis 1977, j'essaie de comprendre. Tout se trouve à Anvers, mais cette dernière est en train de perdre sa place sur le marché. Il faut en tenir compte. On peut citer des noms, mais tout le monde les connaît. On ne peut pas lier directement les noms du milieu anversois ; c'est un monde fusionnel. On peut citer Aslanian, qui est un diamantaire très connu sur la place. Il achète le diamant, comme tout le monde diamantaire qui est extrêmement compétitif.
Au sein du marché international d'Anvers, il y a de grandes concurrences. Les grands bénéficiaires sont le marché de Tel-Aviv et, dans une certaine mesure, les Indous qui prennent les diamants les moins intéressants pour les tailler à Bombay.
Pour ce qui concerne le Congo, je ne crois pas qu'il y ait un pillage. Certes, on doit graisser la patte à certaines autorités administratives, mais ce fut toujours le cas. Il faut se concilier tout le monde.
Le secteur administratif, par exemple, reçoit une partie de la valeur ajoutée du diamant. Il est très difficile de savoir qui reçoit quoi. Le milieu le plus facile à connaître est évidemment le marché anversois. Ensuite, il y a le marché de Tel-Aviv, qui monte de plus en plus au pinacle de la célébrité et de la renommée. Il rassemble des personnes extrêmement notables du point de vue du diamant. Je ne les citerai pas car vous les connaissez. Il y a notamment Schnitzer, et d'autres qui sont à la fois en Angola et au Congo.
Je dirai à M. Dallemagne que ce n'est pas tant le commerce du diamant qui est important, puisqu'il s'agit d'un marché, mais bien ce qui se trouve en aval, à savoir le transport et toutes les opérations qui y sont liées.
Dans les régions les plus reculées, l'exportation s'accompagne d'importation. Quand un contrôle a lieu, tout le bénéfice se réalise sur les importations. Je ne pense pas seulement aux importations d'armes, qui sont les plus intéressantes, les plus illégales et dans lesquelles tout le monde est impliqué car via ces réseaux de négociations on finit toujours par trouver des producteurs d'armes basés en Belgique, en France ou aux États-Unis, mais je pense au transport, qui est l'élément le plus important. Les firmes de transport sont beaucoup plus mystérieuses.
Dans le cas du Congo, il y a toujours aujourd'hui des liaisons avec les Russes, et les Ukrainiens dans une moindre mesure. On sait que ce sont les Antonov qui effectuent le transport. À la question du transport est liée celle de l'importation de carburant, de pièces de rechange et de produits de première nécessité. Ce sont des Zimbabwéens qui font le commerce de ces différentes importations.
Le carburant est évidemment un élément très important. Cela est apparu très mystérieux. J'ai commencé une enquête sur les firmes de transports car les firmes de transports privées trouvent toujours des gens qui tirent les bénéfices.
Je vous donne un exemple qui se passe en Angola. Dans ce pays, où des camps occupés par plus de 15.000 personnes ont subi de graves préjudices et ont été décimés, à environ 100 kilomètres après la frontière, il y avait un camp de Congolais où la bouteille de Primus se payait entre cinq et dix dollars. Tout cela avale le produit de la vente du diamant. Pour ce dernier, c'est difficile mais, pour les zones de l'est, c'est évidemment un des éléments importants. Il faut donc avoir les transporteurs et le commerce des armes. Je constate qu'on est beaucoup plus discret sur ces phénomènes d'importation d'armes, qui reposent bien entendu sur l'exportation de matières premières.
Pour le diamant, au Congo, il y a une liaison avec les armes. Anvers n'aime pas beaucoup se mêler des armes. Pour les relations diamantaires en Angola, c'est autre chose. Mais le financement des armes par le diamant est quelque chose de difficile. En revanche, c'est beaucoup plus facile pour l'or, et davantage encore pour le coltan. À nouveau, c'est le poids qui joue : un transport de dix tonnes d'or doit être sécurisé, celui de trois tonnes de diamants peut être disséminé partout. Telles sont les caractéristiques structurelles.
Je voudrais aussi dire que la sécurité des personnes et des biens est la condition sine qua non pour la reprise d'une économie populaire informelle. C'est pour cette raison que le cessez-le-feu et la mise en place de la paix sont primordiales. Il est absolument inutile d'envoyer de l'aide en l'absence d'un minimum de paix et de sécurité. Cela est avéré en Afghanistan. Mais des zones sont déjà sécurisées et il faudra évidemment sécuriser le fleuve.
Je voudrais aussi dire que, dès l'instant où l'on sécurise, il y a aussi des ouvertures dangereuses. Il faut sécuriser mais aussi obtenir certaines garanties d'entrée et d'exploitation par les étrangers. Il y a une espèce de paradoxe : c'est à cause de l'insécurité et de l'impossibilité de transport qu'il n'y a pas eu cette exploitation de bois que j'ai vue en Côte d'Ivoire. Cette exploitation a été scandaleuse en Malaisie, en Indonésie et au Brésil. Il était très difficile de se déplacer au Congo. Prenons le cas de la firme thaïlandaise Dara Forest qui a voulu exploiter les forêts du Masisi ; les Maï Maï sont directement intervenus et ont kidnappé quelques ingénieurs : des Suédois et des Allemands. Tout a été arrêté, puisqu'il fallait des autorisations du gouvernement de Kinshasa. Dans ces conditions, il n'est donc pas possible d'industrialiser l'exploitation du bois. Celle-ci exige une structure institutionnelle. L'exploitation industrielle des minerais, du bois et des ressources agricoles est impossible sans une structure juridique, institutionnelle, la paix et la sécurité ; c'est à la fois un avantage et un désavantage. Il doit aussi y avoir un contrôle.
La Banque mondiale, qui a commis énormément d'erreurs dans le passé, ne va pas passer là-dessus. Il est certain qu'après son expérience brésilienne et son expérience en Indonésie et en Malaisie, la Banque mondiale ne peut plus se permettre une exploitation déréglée de la forêt équatoriale congolaise.

De heer Josy Dubié (ECOLO). - In verband met de exploitatie van al die grondstoffen hebt u gezegd dat er altijd wel ergens een wapenproducent te vinden is die in België of Frankrijk gevestigd is.
Hebt u precieze informatie over de Belgische wapenproducenten die wapens zouden leveren voor het Congolese conflict?

M. Josy Dubié (ECOLO). - Lorsque vous parliez des échanges entre l'exploitation de toutes ces matières premières, vous avez dit que l'on trouvait toujours un producteur d'armes quelque part qui était en Belgique ou en France ?
Avez-vous des informations précises concernant des producteurs d'armes belges qui fourniraient des armes dans le conflit congolais ?

De heer H. Leclercq. - Voor zover ik weet, wordt nooit rechtstreeks met een producent gewerkt. Dat bestaat niet.

M. H. Leclercq. - Dans ce que je connais, on ne travaille jamais avec un producteur direct. Cela n'existe pas.

De heer Josy Dubié (ECOLO). - Dat dacht ik wel, maar u sprak over wapenproducenten.

M. Josy Dubié (ECOLO). - C'est bien ce que je pensais, mais vous avez parlé de producteurs d'armes.

De heer H. Leclercq. - Dat is eenvoudig, ze zijn bekend. Het is bekend waar lichte wapens kunnen worden gevonden, of het nu in Frankrijk, in Engeland, in de Verenigde Staten of in Rusland is. Ze zijn weinig talrijk.
Als gevolg van de internationale druk bevinden de meesten zich thans in Rusland en Oekraïne.
De oorspronkelijke producent kan echter niet worden gevat, want hij werkt met een keten van invoerders. Het zijn dus de invoerders die moeten worden ontdekt.

M. H. Leclercq. - C'est bien simple, on les connaît. Que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis ou en Russie, les armes légères on sait où elles se trouvent. Ces producteurs sont peu nombreux.
Aujourd'hui, à cause des pressions exercées par la communauté internationale, le gros se trouve maintenant évidemment en Russie et en Ukraine.
Mais vous ne pouvez pas coincer le producteur primaire parce qu'il travaille toujours avec une chaîne d'importateurs. Si ce n'est pas le premier, c'est le deuxième importateur. Ce sont les importateurs d'armes qu'il faut découvrir.

De heer Josy Dubié (ECOLO). - Vandaar het belang van het markeren en traceren van wapens.

M. Josy Dubié (ECOLO). - D'où l'importance du marquage et du traçage des armes.

De heer H. Leclercq. - Voor wapens is dat mogelijk, maar niet voor diamant.

M. H. Leclercq. - Pour les armes c'est possible, pour le diamant c'est impossible.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Merkt u een breuklijn in de economische mechanismen en in de informele economie sedert het aantreden van zoon Kabila? Kunt u die duiden?
Toen wij recent op zending waren in Kinshasa, werd ons gezegd dat de plunderingen vroeger vaak ten goede kwamen aan de lokale bevolking, terwijl nu de winsten naar het buitenland verdwijnen. Is dat misschien de breuklijn?
U geeft cijfers voor de informele economie in absolute termen en in percenten van het BNP. Hoe berekent u die? Wat zijn uw bronnen?
Tot slot zou ik graag van u horen in welke richting we naar conclusies moeten zoeken? Professor Reyntjens heeft vanmorgen al aanbevelingen in die zin gedaan, bijvoorbeeld op gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Mme Sabine de Bethune (CD&V). - Avez-vous constaté une rupture dans les mécanismes économiques et dans l'économie informelle depuis l'arrivée au pouvoir du fils Kabila ?
Lors d'une mission récente à Kinshasa, nous avons appris qu'antérieurement, les pillages bénéficiaient souvent à la population locale mais qu'actuellement, les bénéfices disparaissent à l'étranger. La rupture se situerait-elle à ce niveau ?
En ce qui concerne l'économie informelle, vous avez cité des chiffres exprimés en nombres absolus et en pourcentages du PNB. Comment les calculez-vous ? Quelles sont vos sources ?
Selon vous, dans quel sens devraient aller nos conclusions ? Ce matin, le professeur Reyntjens nous a fait certaines recommandations, notamment en ce qui concerne la coopération au développement.

De heer H. Leclercq. - Ik meen een vraag gehoord te hebben over de opwaardering van de informele economie. Zij is thans de enige die in het bezit is van Congolees geld: het gaat alleen om armen. De reële waarde van de kasvoorraad wordt belicht in het verslag dat ik aan de voorzitter zal overhandigen. Al het Congolese geld, in speciën, want er bestaat geen giraal geld meer, is in handen van de volkseconomie. Het gaat om een bedrag tussen negentig en honderd miljoen dollar.
Het nut ervan is de financiering van een tegenwaarde, namelijk het kleine vlottende kapitaal: proviand, diverse activiteiten, transport... Telkens als biljetten werden uitgegeven, wilde de elite, de moderne economie, ze omzetten in dollar, wat een aanzienlijke stijging teweegbracht van de waarde van de biljetten die uiteindelijk in deze informele economie terechtkwamen. Aangezien dat een markteconomie is, moet wie tegen een hoge prijs verkoopt, bij een andere verkoper zeer dure producten kopen, wat leidt tot een buitengewoon snel draaiende handel, met als gevolg dat de biljetten enorm veel aan waarde verliezen.
Ik geef een typisch voorbeeld dat alle Congolezen kennen, het biljet van vijftigduizend zaïre, de vermaarde Mikomboso, met op de achterzijde een familie gorilla's die op de Virungaberg spelen. Dat biljet is in mei 1991 ingevoerd en had een waarde van twaalf dollar. In december 1991 was het nog slecht één dollar waard. Daarmee werd diamant gekocht: de informele economie werkte.
In december 1992 was de Mikomboso nog slechts twee cent waard. Hij werd aan de kinderen gegeven om ermee te spelen en is zo uit de omloop verdwenen. De Kinois hadden toen een buitengewoon gezegde: "De Mikomboso keren terug naar het woud".
Een van mijn collega's, Stéphane Marese, heeft berekeningen gemaakt voor de periode vóór 1990. In 1989 raamde hij de informele economie op 5 miljard dollar. Hij gebruikte daarvoor een meer geavanceerde methode dan de mijne: hij stelde vast waarvoor de kasvoorraad diende. Hij stelde vast dat er in de informele economie een enorm snelle geldomloop is.
Er is mij gevraagd of Laurent-Désiré Kabila hetzelfde gedaan heeft. Er was destijds geen structuur meer. Het vorige regime had Gécamines uitgebuit. De externe hulp bedroeg ongeveer 700 miljoen dollar per jaar tussen 1980 en 1990; samen met Gécamines en de informele volkseconomie was er dus voldoende voorhanden. Tijdens het regime van Laurent-Désiré Kabila was er niets meer. Alleen uit diamant kon nog iets worden gehaald.
Het vorige regime verkocht de mijnconcessies op Congolese wijze, namelijk achtereenvolgens aan verschillende kopers. Er was geen juridische structuur meer. Aanvankelijk hebben de buitenlanders zich op dat systeem gestort. De concessies werden werkelijk ongestructureerd verkocht. Het tweede aanvullend verslag van de Verenigde Naties meldt inzonderheid dat een Zimbabwaanse maatschappij een concessie van 33.000.000 hectare heeft verworven. In Dara is een concessie van 400.000 hectare toegekend. De Congolezen wisten heel goed dat dit niet kon blijven duren, maar ondertussen kregen ze toch geld bij de ondertekening. De concessie van de Tenke Fungurume-mijn heeft officieel honderden miljoenen dollar opgebracht. Dat procédé is door de ploeg van Kabila overgenomen, maar uiteindelijk is die bron opgedroogd.
De concessie van Tchibue was de laatste belangrijke diamantconcessie in Mbujimai. Ook deze werd toegewezen aan de mysterieuze Zimbabwaanse vereniging Kostlec. Het regime van Laurent-Désiré Kabila heeft zich van Miba bediend zoals het vorige regime zich van Union Minière heeft bediend. Miba, de enige inkomstenbron van het regime, is van binnenuit opgesoupeerd en bevindt zich vrijwel in dezelfde staat als Union Minière in 1990.
Vandaag is er niets meer. Er moet dus een nieuwe ontwikkeling komen, op basis van mogelijk buitengewone bronnen.
De informele economie speculeert ook op de niet-gouvernementele organisaties, waar nog voldoende voorhanden is. De grote niet-gouvernementele organisaties gaan uit van de grote kerken, die veel steun bieden. Dan zijn er ook nog privé-bedrijven, de Compagnie sucrière, de textiel- en andere bedrijven die in symbiose leven met de informele volkseconomie.
De informele volkseconomie is de laatste markt. Ook de elite moet de informele netwerken gebruiken. Het eerste wat nodig is om de economie te doen heropleven is dus steun geven aan de informele volkseconomie, die thans wordt gesteund door internationale financiële instellingen. De informele volkseconomie wordt dus niet langer als een "vuilnisbakeconomie" beschouwd.
Die economie vergt vaardigheden en bijzondere technische kennis. We denken altijd dat we de kleine en middelgrote bedrijven moeten steunen en alle hulp wordt dan ook in die optiek toegekend. Het komt er echter vooral op aan de volkse micro-overlevingseconomie te ontwikkelen, die onzeker maar zeer actief is, die van de hoofdrolspelers vergt dat ze kunnen communiceren, lezen, schrijven, rekenen en vooral dat ze een goede gezondheid hebben. Vrouwen spelen daarin een belangrijke rol en kapitalen verdwijnen snel wanneer een moeder haar activiteiten op een laag pitje moet zetten omdat ze een ziek kind moet verzorgen. De ergste rampen van dit ogenblik treffen de gezondheid en het onderwijs.

M. H. Leclercq. - J'ai cru entendre une question sur la valorisation de l'économie informelle. C'est la seule détentrice de la monnaie congolaise aujourd'hui : il n'y a que les pauvres. La valeur réelle des encaisses est expliquée dans le rapport que je remettrai au Président. La totalité de la monnaie congolaise, en espèce, car il n'existe plus de monnaie scripturale, soit entre nonante et cent millions de dollars, est aux mains de l'économie populaire.
Son utilité est de financer une contrepartie, à savoir les petits capitaux circulants, c'est-à-dire les biens d'approvisionnement, diverses activités, le transport... Chaque fois que l'on émettait des billets, l'élite - l'économie moderne - voulait les transformer en dollars, ce qui entraînait une hausse considérable de la valeur des billets qui finissaient par être intégrés dans cette économie informelle qui, je vous le rappelle, est une économie de marché : celui qui vend à un prix très élevé doit acheter à un autre vendeur des produits très élevés, d'où un échange successif extrêmement rapide à la suite duquel les billets perdent énormément de leur valeur.
Je vais prendre un cas typique connu de tous les Congolais, celui du billet de cinquante mille Zaïres, le fameux Mikomboso qui montrait sur sa face pile une famille de gorilles s'ébattant sur le Mont Virunga. En mai 1991, lorsqu'il a été introduit, le billet valait douze dollars et, en décembre 1991, il ne valait plus qu'un dollar. Avec cela, on achetait le diamant : l'économie informelle travaillait.
En décembre 1992, le Mikomboso ne valait plus que deux cents, pièces que l'on donnait aux enfants pour qu'ils jouent et elles disparaissaient ensuite. Les Kinois avaient une formule extraordinaire à l'époque : « Les Mikomboso retournent dans la forêt ».
Un de mes collègues, Stéphane Marese, a effectué des calculs pour la période précédant 1990. Pour 1989, il avait évalué à 5 milliards de dollars l'économie informelle, en utilisant une méthode plus sophistiquée que la mienne : il a établi à quoi servaient les encaisses monétaires. Une vendeuse de beignets, par exemple, fait tourner ses encaisses une fois tous les trois jours. En économie informelle - cela remonte jusqu'aux constructeurs de base, mais il y a toujours un seuil - cela tourne extrêmement vite.
Vous m'avez demandé si Laurent-Désiré Kabila avait fait la même chose. À l'époque, il n'y avait plus de structure. Le régime précédent avait exploité la Gécamines. L'aide extérieure représentait quelque 700 millions de dollars par an entre 1980 et 1990, plus la Gécamines et l'économie informelle aux mains de la population : il y avait de quoi manger. Durant le régime de Laurent-Désiré Kabila, il n'y avait plus de gâteau. Le seul qu'il y avait encore à rogner était le diamant.
Le régime précédent, déjà, vendait les concessions minières à la mode congolaise, en les cédant successivement à plusieurs acheteurs. Il n'y avait plus de structure juridique. Au début, les étrangers se sont engouffrés dans ce système. Les concessions étaient vraiment attribuées à l'emporte-pièce. Le deuxième additif des Nations unies révèle notamment qu'une compagnie zimbabwéenne a obtenu une concession de 33.000.000 d'hectares. À Dara, on a concédé quelque chose comme 400.000 hectares. Les Congolais savent bien que cela ne sera jamais tenu mais, en attendant, cela fait quelques petits paquets au moment de la signature. La concession de la mine de Tenke Fungurume a généré une recette officielle s'élevant à plusieurs centaines de millions de dollars. Ce procédé a été repris par l'équipe de Kabila mais, au fil du temps, cette source s'est tarie.
La concession de Tchibue a été la dernière concession importante de diamant dans le Mbujimai. Elle a, elle aussi, été concédée à la mystérieuse association zimbabwéenne Kostlec. Le régime de Laurent-Désiré Kabila s'est servi de la Miba comme le régime précédent l'a fait avec l'Union minière. La Miba, seule source de revenus du régime, a été grignotée de l'intérieur et elle est pratiquement dans le même état que celui où se trouvait l'Union minière en 1990.
Aujourd'hui, effectivement, tout est à plat. Il faut donc construire un nouveau mode de développement à partir de ressources potentielles extraordinaires.
L'économie informelle joue aussi sur les organisations non gouvernementales, où il y a, évidemment, à boire et à manger. Les grandes organisations non gouvernementales émanent des grandes églises, où il y a aussi à boire et à manger quant à leur manière d'agir. Quoi qu'il en soit, ces grandes églises offrent un appui. Ensuite, viennent les entreprises privées qui subsistent : la Compagnie sucrière, les compagnies textiles et bien d'autres vivent toutes en symbiose avec l'économie populaire informelle.
L'économie populaire informelle est le dernier marché. L'élite elle-même en est réduite à utiliser les réseaux informels. La première chose à faire pour relancer l'économie est donc d'appuyer l'économie populaire informelle, désormais soutenue par les institutions financières internationales. L'économie populaire informelle n'est donc plus considérée comme une « économie poubelle ».
Cette économie exige des aptitudes, des connaissances techniques particulières. On considère toujours qu'il s'agit de développer les petites et moyennes entreprises et les aides sont toutes accordées dans cette optique. Or, il s'agit avant tout de développer la micro-économie populaire de survie, précaire mais très active, qui exige de ses protagonistes de savoir communiquer, de savoir lire, de savoir écrire, de savoir calculer et, surtout, une bonne santé. Les capitaux sont en effet vites mangés quand une mère - les femmes jouent un rôle prééminent en la matière - est contrainte de mettre ses activités en veilleuse pour soigner un enfant malade. Les désastres actuels les plus flagrants frappent la santé et l'enseignement.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Vanmorgen zei professor Reyntjens dat de economische groei vaak te danken is aan de input van andere landen. U beweert dat de Zaïrese economie in de jaren 1967 tot 1975 een hoogtepunt gekend heeft. Was dat dankzij die internationale input of dankzij de kracht van het land zelf? Wanneer Congo door de internationale gemeenschap ten volle zou worden gesteund, zal de economie het wel weer goed doen, maar waarschijnlijk alleen dankzij die internationale steun? Het land zal opnieuw in elkaar stuiken als die steun wegvalt. Is dat correct anders?
Mijn tweede vraag heeft betrekking op de woudontginning. Toevallig kreeg ik gisteravond een e-mail over de woudontginning in het Amazonewoud. Men wil namelijk 50% van dit woud opofferen voor ontginning. Hout wordt één van de belangrijkste grondstoffen in de wereldeconomie. Het zal niet mogelijk zijn om de woudontginningen tegen te houden, ook niet in Congo. Hoe moet dit worden aangepakt? Moeten er nu al geen herbebossingsprojecten worden uitgewerkt?
Over de wapens heeft senator Dubié al gesproken. Wij hadden deze week een bijzonder interessante commissievergadering over de markering van lichte wapens. Er werd ons gezegd dat de Belgische firma's uitsluitend leveren aan andere regeringen. Het zou voor ons dus bijzonder interessant zijn te weten of er op het terrein Belgische wapens worden gevonden. Misschien kunt u ons in dat verband wel enkele interessante links geven.
U beweert dat coltan niet het echte probleem is en ook mevrouw Wickens verklaarde vanmorgen dat coltan voor Congo niet zo belangrijk is. Waarom heeft de VN-commissie daar dan zoveel heisa over gemaakt en besteedde ze minder aandacht aan diamant of goud?

Mme Erika Thijs (CD&V). - Ce matin, le professeur Reyntjens a déclaré que la croissance économique est souvent due à l'apport d'autres pays. D'après vous, au cours de la période 1967-1975, l'économie zaïroise avait atteint des sommets. Était-ce grâce à cet apport international ou grâce à la force du pays lui-même ? Si le Congo était fortement soutenu par la communauté internationale, sans doute son économie se redresserait-elle. Mais une fois qu'il serait mis fin à ce soutien, le pays ne risquerait-il pas de s'effondrer à nouveau ?
En ce qui concerne la forêt, sachant que le bois est en voie de devenir l'une des principales matières premières de l'économie mondiale, il sera difficile d'empêcher l'exploitation de la forêt, au Congo comme ailleurs. Comment faut-il aborder ce problème ? Ne devrait-on pas développer dès a présent des projets de reboisement ?
M. Dubié a déjà évoqué le problème des armes. Cette semaine, au cours d'une réunion de commission, on nous a déclaré que les firmes belges livrent des armes uniquement à des gouvernements. Il serait donc particulièrement intéressant de savoir si des armes belges ont été trouvées sur le terrain. Pouvez-vous nous fournir des indications à ce sujet ?
Vous affirmez que le coltan ne pose pas véritablement de problème au Congo, et ce point de vue semble partagé par Mme Wickens. Dans ces conditions, pour quelle raison la commission des Nations Unies y accorde-t-elle tant d'importance, davantage qu'à l'or et aux diamants ?

De heer Josy Dubié (ECOLO). - Ik sluit mij aan bij wat mijn collega's al gezegd hebben, vooral mevrouw Thijs. Ik vond de uiteenzetting van de professor briljant, concreet, precies en menselijk.
Ik zou graag nog een vraag stellen die misschien het kader van dit onderwerp overstijgt. U kent zeker wel de Grameen Bank, de bank van de armen. Ze werkt volgens een soortgelijk systeem: de snelle circulatie van kleine kapitalen. Dat systeem is zeer efficiënt gebleken in Bangladesh en in andere landen. Bestaat het ook in Congo? Zo ja, werkt het? Het steunt immers op vertrouwen en op de terugbetaling van leningen.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Je voudrais tout d'abord m'associer aux propos tenus par mes collègues, notamment Mme Thijs. J'aimerais aussi, monsieur le professeur, marquer mon enthousiasme par rapport à votre exposé, que j'ai trouvé, non seulement brillant, mais aussi concret, précis et humain.
Je voudrais vous poser une question qui sort peut-être un peu du sujet qui nous occupe. Vous connaissez certainement l'existence de la Grameen Bank, la Banque des pauvres. Elle est basée sur un système similaire : la circulation rapide de petits capitaux. Ce système s'est révélé très efficace au Bangladesh et dans d'autres pays. Existe-t-il au Congo ? Si oui, fonctionne-t-il ? Je rappelle en effet qu'il est basé sur la confiance et sur le remboursement des prêts.

De heer H. Leclercq. - Het systeem van de microkredieten zou in Congo niet werken. Er bestaat een ander, zeer origineel systeem, dat van de commerciële kredieten. De koper ontvangt onmiddellijk zijn koopwaar, hij betaalt onmiddellijk cash een bedrag dat overeenstemt met een derde van de totale waarde, gekoppeld aan de dollarkoers. Om nieuwe waren te krijgen, moet hij eerst de koopwaar betalen die hij al gekregen heeft. Als de transactie afgelopen is, krijgt hij zijn inleg terug.
Het systeem van de microkredieten is moeilijk toe te passen, want daarvoor moet er vertrouwen heersen tussen de netwerken. Soortgelijke experimenten hadden plaats in Senegal en in Ivoorkust, maar ze zijn mislukt. Het moderne netwerk kent het informele netwerk niet, waar altijd één persoon overheerst.

M. H. Leclercq. - Le système des micro-crédits ne marcherait pas. Il en existe un autre, tout à fait original : celui des crédits commerciaux. La personne reçoit immédiatement la marchandise, mais remet directement en cash un montant correspondant à un tiers de la valeur totale, avec une indexation au cours du dollar. Pour obtenir de nouvelles marchandises, il faut d'abord rembourser celles que vous avez reçues. Quand la transaction est terminée, vous pouvez récupérer votre dépôt.
Le système des micro-crédits est très difficile à appliquer, car il ne peut exister que si la confiance règne entre les réseaux. De telles expériences ont été développées au Sénégal et en Côte d'Ivoire, mais elles se sont mal terminées. Le réseau moderne ne connaît pas le réseau informel, dont une personne finit toujours par prendre la domination.

De heer Josy Dubié (ECOLO). - Een idioot van de Wereldbank bijvoorbeeld!

M. Josy Dubié (ECOLO). - Un abruti de la Banque mondiale, par exemple !

De heer H. Leclercq. - Ja, en hij palmt alle winst van de microkredieten in of, om populair te zijn, deelt hij zelf een gedeelte van de kredieten uit via niet-economische operaties. Het is helemaal verschillend van wat zich in India afspeelt, maar in de toekomst komen er zeker mogelijkheden. Er bestaat een zeer machtige kredietspil die enorme bedragen kan vrijmaken. We mogen tevreden zijn dat die "roll-overkredieten" bestaan, want ze werken zeer goed. De Pakistani hebben ze als eerste toegekend, vervolgens komen die bedragen op de markt terecht.
De informele economie moet vooral niet met projecten worden gesteund. Onderwijs en gezondheid zijn de twee voorwaarden om te kunnen starten. Daarnaast zijn ook nog vrijheid, veiligheid en transportmiddelen nodig. De mensen moeten zich kunnen verplaatsen.
Ik ben veel terughoudender in verband met omvangrijke steun voor de infrastructuur. Ik zou het bijvoorbeeld misdadig vinden dat, in de huidige omstandigheden, de weg van Kinshasa naar Matadi wordt hersteld. Dit zou immers niet de bevolking ten goede komen, maar wel de houttransporteurs. Als op die wegen grote vrachtwagens rijden, bestaan ze na drie of vier maanden niet meer. De Koeweiti hebben geïnvesteerd in de bouw van een stuk weg tussen Kinshasa en Basankusu, en vervolgens tot Kimpese. Die weg is op korte tijd volledig verwoest door grote vrachtwagens.
Ik ben er veeleer voorstander van om de spoorlijn geleidelijk opnieuw in gebruik te nemen. Met enkele kleine aanpassingen kunnen de invoerders containerkisten laten vervoeren.
Ik ben ook voor de herstelling van de weg Kenge-Kikwit, want daarop zullen geen grote vrachtwagens rijden.

M. H. Leclercq. - Oui, et qui s'empare de tout le bénéfice des microcrédits ou qui, pour se faire bien voir, distribue lui-même une partie des crédits, au travers d'opérations qui ne sont plus des opérations économiques, mais des opérations de deuil, de mariage... C'est tout à fait différent de ce qui se passe en Inde, mais il y aura certainement des possibilités dans le futur. Il existe notamment une tournante de crédit extrêmement puissante, capable de dégager d'importantes sommes. On peut, à cet égard, se féliciter de l'existence des commerces de friperies - une forme de crédit « roll over » - qui fonctionnent très bien. Les premiers à accorder le crédit sont les Pakistanais, puis ces montants repartent sur le marché et se mettent à tourner. Je vous épargne les détails.
L'économie informelle ne doit surtout pas être soutenue avec des projets. L'enseignement et la santé sont les deux conditions de démarrage. Liberté, sécurité et facilité de transport. Il faut que l'on puisse se déplacer.
Je serai beaucoup plus circonspect en ce qui concerne une aide importante aux infrastructures. Je vous donne un exemple : refaire la route Kinshasa Matadi dans les conditions actuelles est pour moi criminel. En effet, ce n'est pas la population qui en profiterait, mais bien les transporteurs de bois. Et de gros camions sur de telles routes en viendront rapidement à bout : trois ou quatre mois plus tard, elles n'existeront plus. Les Koweïtiens ont investi dans la construction d'un tronçon situé entre Kinshasa et Basankusu, puis jusqu'à Kimpese. Cette route a été complètement démolie, en peu de temps, par le passage d'un très gros charroi.
En revanche, je serais beaucoup plus favorable à la remise en route progressive de la ligne de chemin de fer. Moyennant quelques petits aménagements, les importateurs peuvent prévoir des porte-conteneurs.
Par contre, je suis pour l'amélioration de la route Kenge-Kikwit car on sait qu'elle ne sera pas fréquentée par de gros porteurs.

De voorzitter. - Dit is een interessante discussie, maar wij hebben het vandaag over een ander onderwerp. In ieder geval zijn alle elementen die u hebt uiteengezet, zeer interessant.

M. le président. - Ce serait une discussion passionnante, mais nous traitons aujourd'hui d'un autre sujet. En tout cas, tous les éléments que vous avez apportés étaient très intéressants.

De heer H. Leclercq. - Het belang van coltan werd onthuld door de media, met name door de kranten Libération en Le Monde. De prijs ervan liep op tot 200 dollar. Het wordt niet in Congo gevonden.

M. H. Leclercq. - L'importance du coltan a été révélée par les médias, notamment par les journaux Libération et Le monde. Son prix a atteint les 200 dollars. Ce n'est pas au Congo qu'on le trouve.

De heer Georges Dallemagne (PSC). - Ik maakte deel uit van de delegatie die met minister Michel naar Congo is gegaan. In de streek rond Kisangani hebben we enkele producenten van coltan ontmoet. Ze stonden aan het hoofd van kleine familiebedrijven. Ze spraken ons over het probleem om te produceren, het geweld en de coltancircuits, met vreemde legers, met name het Rwandese. Er bestond een economische realiteit en banden met de oorlog en de bezettingsmacht.

M. Georges Dallemagne (PSC). - Je faisais partie de la délégation qui s'est rendue au Congo avec M. Louis Michel. Dans la région de Kisangani, nous avons tout de même rencontré quelques producteurs de coltan, à la tête de petites entreprises familiales. Ils nous ont parlé de la difficulté à produire, de la violence et des circuits du coltan, avec les armées étrangères, notamment rwandaise. Il y avait une réalité économique et des liens avec la guerre et les forces d'occupation.

De heer H. Leclercq. - Wat financieel belang betreft, stelt coltan relatief weinig voor.

M. H. Leclercq. - Mais pour ce qui est de l'importance financière, le coltan représente relativement peu.

De heer Georges Dallemagne (PSC). - Dat is mogelijk.

M. Georges Dallemagne (PSC). - C'est possible.

De heer Paul Wille (VLD). - De heer Leclercq heeft gewezen op het belang van het logistieke gebeuren naast de handel in bepaalde grondstoffen zelf. Hij heeft gesuggereerd ook de transportsector en het bankwezen bij het onderzoek te betrekken. Kan hij nog iets explicieter zijn over de verhandeling van de documenten en over het handelsgegeven?
Ik heb ook een vraag over het belang van de Belgische luchtvaart. Heeft professor Leclercq daarbij positieve of negatieve bedenkingen? Kan hij ons iets zeggen over eventuele Belgisch-Russische constructies in de transportsector?
Mijn derde vraag heeft betrekking op de geografische verandering van heel de logistieke structuur. Tijdens de ontwikkeling van het conflict veranderden ook de havens. Heeft een eventuele implicatie van Belgische bedrijven aanleiding gegeven tot grote verschuivingen vanuit België in de investeringen in de infrastructuur in Midden-Afrika?

M. Paul Wille (VLD). - M. Leclercq a souligné l'importance de la logistique pour le commerce de certaines matières premières. Il a suggéré d'étudier aussi le secteur des transports et celui des opérations bancaires. Pourrait-il être plus explicite concernant la transmission des documents et les opérations commerciales ?
Quelle est l'opinion du professeur au sujet du rôle de la navigation aérienne belge ? Qu'en est-il d'éventuels montages belgo-russes dans le secteur des transports ?
Ma troisième question concerne les changements géographiques intervenus dans l'ensemble de la structure logistique. L'éventuelle implication d'entreprises belges a-t-elle provoqué des glissements importants dans les investissements belges consacrés aux infrastructures en Afrique centrale ?

De heer H. Leclercq. - De Congolese banken regelden hun zaken via hun dochtermaatschappijen hier. Kinshasa was goed uitgerust om grondstoffen uit te voeren. Bujumbura was dat ook. Het is hetzelfde netwerk, er is niets veranderd.

M. H. Leclercq. - Les banques congolaises traitaient les affaires à travers leurs filiales ici. Kinshasa était un centre très bien outillé pour faire de l'exportation de matières premières. C'était également le cas de Bujumbura. C'est le même réseau ; les choses n'ont pas changé.

De heer Paul Wille (VLD). - Ik bedoel de Belgische structuren.

M. Paul Wille (VLD). - Je parle des structures belges.

De heer H. Leclercq. - Het zijn nog steeds dezelfde, voor zover er nog Belgische netwerken bestaan. Destijds was er de Generale Maatschappij van België, Belgolaise en Sabena, maar die bestaan nu niet meer.
De lijn Kinshasa-Brussel was een van de meest rendabele lijnen in de luchtvaart. Dat was duidelijk één van de troeven van Sabena, ook na de plunderingen.
De zeevaart is weggevallen: de CNB bestaat niet meer en de Belgen hebben relaties uitgebouwd met Zweedse firma's. In Afrika zijn er geen grote Belgische belangen meer, op Lippens in de suikerproductie en Texas in de textielsector na.
België-Kazachstan is een ander verhaal. In Kazachstan gaat het om specialisten in de behandeling van coltan. Al die grondstoffen werden door Kazachstan behandeld.

M. H. Leclercq. - Ce sont les mêmes réseaux belges qui jouent, pour autant qu'il existe encore des réseaux belges. En effet, à l'époque, il y avait la Société Générale de Belgique, la Belgolaise et la Sabena, mais tout cela a disparu.
Prenons un cas d'actualité. La ligne Kinshasa-Bruxelles était une des lignes les plus rentables de la navigation aérienne. C'était évidemment un des points forts de la Sabena, même après le pillage.
Le transport maritime a disparu ; la CNB n'existe plus. Les Belges ont des accointances avec des firmes suédoises. À part les Lippens dans la sucrerie et un peu Texas dans le textile, je ne vois plus d'intérêts belges très importants en Afrique.
Pour le Belgo-kazak, c'est autre chose. Au Kazakhstan, on ne peut pas parler de gros commerçants mais de spécialistes du traitement du coltan. Toutes ces matières premières étaient traitées par le Kazakhstan.

De voorzitter. - Professor Leclercq, namens de hele commissie dank ik u voor deze leerrijke uiteenzetting. Ik sluit niet uit dat we u nogmaals vragen om meer specifiek uitleg te geven over het gebied van de Grote Meren, waarover u heel weinig hebt gezegd. Uw inleiding was absoluut noodzakelijk, maar de commissie heeft als opdracht te onderzoeken in welke mate de handel in grondstoffen, legaal of illegaal, de oorlog in stand houdt, wat ons land op wetgevend vlak eventueel kan doen en welke afspraken er internationaal moeten worden gemaakt om dit soort situaties te vermijden in het Grote Meren-gebied waar de gewone bevolking zo pijnlijk wordt getroffen.

M. le président. - Au nom de la commission, je vous remercie, professeur Leclercq, pour votre exposé très instructif. Il n'est pas exclu que nous vous demandions à l'avenir de nous fournir davantage de précisions au sujet de la région des Grands Lacs. La commission a pour mission de déterminer dans quelle mesure le commerce légal ou illégal des matières premières entretient l'état de guerre. Elle s'attachera également à définir quelles éventuelles mesures législatives belges et quels accords internationaux pourraient contribuer à mettre fin à ce type de situation dans la région des Grands Lacs où la population est durement éprouvée.

Mevrouw Paule Bouvier. - Ik dank u voor de uitnodiging om in deze commissie te komen getuigen. In vergelijking met het betoog van mijn collega Leclercq zal mijn uiteenzetting u misschien wat theoretisch lijken. Ik denk dat een theoretische benadering nuttig kan zijn als basis voor politieke actie.
In tegenstelling tot wat sommigen denken, is er geen antagonisme tussen de UCL en de ULB. Collega Leclercq en ikzelf verstaan elkaar zeer goed en mijn betoog vormt een aanvulling op het zijne. Ook ik vind dat heel Afrika en niet alleen de regio van de Grote Meren dubbelzinnig en constant in beweging is. Onder een schijn van stabiliteit gaan vaak latente conflicten schuil. Omgekeerd heeft men ondanks het onveilige en instabiele beeld van Afrika vaak de indruk dat er, alle schijnbare veranderingen ten spijt, in feite een status-quo heerst.
Er rijzen dus twee vragen: waarom is Afrika voor ons zo moeilijk te begrijpen en waarom is de situatie in de regio van de Grote Meren wat ze is?
Mijn collega Leclercq heeft het vooral over de Democratische Republiek Congo gehad. Volledigheidshalve zal ik af en toe een element aanhalen met betrekking tot Rwanda of Burundi.
Graag wil ik eerst ook een aantal zaken, die u wellicht bekend zijn, herhalen omdat ze nuttig zijn voor de analyse van de huidige toestand.
De Belgische kolonisatie was, althans aanvankelijk, geen zaak van de Belgische Staat. In tegenstelling tot de kolonisatie door andere landen zoals Portugal, Groot-Brittannië en Frankrijk, stak daar bij ons geen imperialistische visie achter. Wij hebben al onze kolonies overgeërfd.
Congo was een gebied dat al werd beheerd.
Dat geldt ook voor Rwanda en Burundi. Het bestuur over dat gebied werd na de eerste Wereldoorlog via een mandaat van de Volkenbond aan ons land overgedragen. Nadien werd het uitgeoefend onder toezicht van de Verenigde Naties. Dit had een aantal gevolgen. België moest aan de Verenigde Naties jaarlijks verslag uitbrengen over het bestuur van dit gebied, wat het uiteraard niet hoefde te doen met betrekking tot Congo.
Andere verschillen hielden verband met het traditionele systeem in die twee gebieden. Congo is een geografische eenheid, waar verschillende etnieën naast elkaar leven, zonder dat één dominante groep het overwicht heeft over heel Congo. Daarin ligt een groot verschil met de toestand in Rwanda en Burundi. De etnische dualisering tussen Hutu's en Tutsi's was toen nog niet wat ze is geworden, deels ook als gevolg van de kolonisatie. De sociale revolte van de Hutu's tegen de Tutsi-elite heeft de aard van het mandaat en de toekomst van het gebied in belangrijke mate beïnvloed. In Congo heeft de kolonisatie de traditionele structuur veel ingrijpender gewijzigd dan in Rwanda en Burundi.
De stap naar de onafhankelijkheid verloopt in elk van die landen slecht. Iedereen weet wat er in Congo gebeurd is.
In Rwanda is het probleem niet zozeer de onafhankelijkheid, maar wel de dekolonisatie en de sociale revolte, waar ik al naar verwees. Deze situatie doet vluchtelingenstromen ontstaan naar de buurlanden Uganda en Burundi. Dit probleem werd nooit opgelost en ligt nog steeds aan de basis van de huidige moeilijkheden in die landen.
In Burundi verliep de overgang op het eerste gezicht beter, maar ook daar werd prins Rwagasore, een populair aristocraat, vermoord. Was hij in leven gebleven dan had het Burundese regime onder zijn invloed wellicht een andere koers gevaren.
Als gevolg van dit alles komt de Belgische kolonisatie in een slecht daglicht te staan. Nochtans werd het Belgische model aan de vooravond van de grote dekolonisatiegolf nog een voorbeeld genoemd, althans in Centraal-Afrika.
Deze evolutie is niet lineair, maar verloopt veeleer met horten en stoten. Mobutu heeft glorierijke momenten gekend als vedette van de francofonie en zelfs als lid van een vredesmissie in het Midden-Oosten. De politieke situatie verloederde naarmate de economische ontwrichting groter werd.
Hetzelfde gebeurde in Rwanda. Habyarimana werd ook niet meteen met de vinger gewezen als de aanstichter van de genocide. Rwanda werd beschouwd als een model van plattelands- en gemeenschapsontwikkeling. Zo slaagde het land erin om een belangrijk aandeel van de middelen voor ontwikkelingssamenwerking naar zich toe te halen.
Burundi kreeg eveneens veel bijval naar aanleiding van de verkiezingen van 1993. Ze waren voorbereid met grote informatiecampagnes over burgerrechten en over de Grondwet en men vond dat ze voorbeeldig waren verlopen. Er is trouwens een parlementaire delegatie ter plaatse geweest, die vol lof was over de organisatie en het verloop van de verkiezingen. Iedereen kent natuurlijk het vervolg.
Het op gang gebrachte proces zal uitlopen op de ontaarding waarover de heer Leclercq het had.
Ik moet herinneren aan de wijze waarop elk van de drie regimes werd geïnstrumentaliseerd door de politieke macht, de etnische afkomst als dusdanig. Dat was zeer duidelijk in Rwanda onder Habyarimana. Er is sprake van een echte diabolisering van wat de Tutsi-etnie werd genoemd. Ik zal daarop niet terugkomen.
Habyarimana heeft nooit het probleem van de vluchtelingen willen oplossen. Dat is terug aan de oppervlakte gekomen tijdens het militair offensief van oktober 1990. Omdat Habyarimana aan de macht wilde blijven, heeft de diabolisering van de Tutsi's uiteindelijk geleid tot de genocide.
In Burundi werd het probleem anders aangepakt. In plaats van de etnische verschillen te gebruiken voor politieke doeleinden, werden ze zeer lang ontkend. Burundi is de eenheid tussen Burundi en de Burundezen.
Dat geldt in zekere mate ook voor Congo waar het thema van de eenheid alomtegenwoordig is, althans tijdens het Mobutu-regime, ondanks de afscheidingspogingen en alle problemen. De eenheid is er dankzij de grandeur, de rijkdom van het land, de natuurlijke rijkdommen... Wegens de etnische diversiteit kon het Mobutu-regime zich uiteraard niet beroepen op de etniciteit. Zowel de explosie in Rwanda als de implosie in Congo lopen uit op de ontaarding die Hugues Leclercq goed heeft geschetst.
Hoe kan dit politiek, en niet economisch, worden geduid?
In zal pogen dat te doen vanuit drie invalshoeken. Ten eerste is er het institutionele kader. In Congo is er, zoals in alle staten, een staatshoofd, een regering, een parlement en een gerechtelijk apparaat.
Als karikatuur zou ik kunnen zeggen dat alleen het staatshoofd telt. De regering voert immers de beslissingen van het staatshoofd uit, het parlement bekrachtigt ze en ook de rechterlijke macht is volledig afhankelijk van het staatshoofd. Niettemin bestaan deze instellingen en moet men er rekening mee houden. Dat maakt de toestand nogal verward.
De beslissingen worden dus genomen door het staatshoofd, maar zelfs de grootste dictator kan niet alleen regeren.
Rondom het staatshoofd bewegen zich ten minste twee kringen. Een eerste is zijn kabinet, zijn naaste medewerkers, die samen met hem beslissingen nemen. In Rwanda gaat het om de veelbesproken Akazu. Bij de meeste staatshoofden is dat allemaal nogal geheimzinnig. Af en toe treedt iemand naar voren, maar dat kan evenzeer de maraboe, de echtgenote of de maîtresse zijn.
De tweede kring daarentegen is openbaar en beter bekend. Het is de politieke klasse die door sommigen de baronnen van het regime wordt genoemd. Het gaat om een relatief gesloten groep waaruit het staatshoofd naar believen rekruteert, ontslaat, verbant en terugroept. Er is dus een zekere rotatie binnen deze groep.
Dat zijn de spelers. Wat is nu de politieke praktijk?
Allereerst het roven. In veel Afrikaanse landen en in Congo in het bijzonder wordt vaak gesproken over de neopatrimoniale staat. De term werd gelanceerd door de Frans afrikanist Jean-François Médard en hevig betwist door een ander groot Frans afrikanist, Jean-François Bayart.
Zelf sluit ik me aan bij Bayart. In een neopatrimoniale staat zouden de goederen worden verworven en beheerd zoals men zijn eigen goederen beheert. Dat betekent dus ook dat ze daadwerkelijk worden beheerd. Een staat die rooft, legt alleen beslag op de inkomsten om ze te besteden aan praalzuchtige projecten. Bijna niets wordt in de nationale economie geherinvesteerd. Het gaat om roof, noch min, noch meer.
Een andere heel belangrijke praktijk is het cliëntelisme. Politieke klantenbinding bestaat natuurlijk overal. Het cliëntelisme dat verheven wordt tot een vorm van beleidsvoering is echter typisch voor Afrika. Ik vind dat men het cliëntelisme niet zomaar kan gelijkstellen met corruptie. Het gaat om een netwerk dat vertrekt van de top van de politieke piramide en zich uitstrekt tot de basis. Het is een netwerk van persoonlijke relaties tussen oversten en onderschikten: de baas draagt iets bij, de cliënt staat iets af. Deze ruilverhouding steunt op de traditie.
Ik herinner ook aan het probleem van de verpersoonlijking van de macht.
Hoewel de macht bijzonder sterk en geconcentreerd lijkt, is het politieke apparaat opgedeeld in facties. Deze facties beconcurreren elkaar binnen de tweede kring. Het "factionalisme" komt op bepaalde ogenblikken tot uiting in de politieke instabiliteit.
Ik heb niet gesproken over het leger en andere machtsinstrumenten, want dat zou ons te ver leiden.
Een dergelijk mechanisme is werkbaar zolang er een minimum aan beschikbare inkomsten is. Als de Staat bankroet is, stuikt de piramide van het cliëntelisme in elkaar waardoor het terrein van machtsuitoefening krimpt. Het staatshoofd geeft zich daarvan rekenschap en hij wordt onderhevig aan achtervolgingswaanzin. Dat geldt niet alleen voor het gebied van de Grote Meren, maar ook voor talrijke Afrikaanse staten.
Het wantrouwen sluipt binnen en de kring rond het staatshoofd krimpt, geografisch althans. Iedereen weet dat politiek in de grote hoofdsteden wordt gevoerd. In Congo nochtans is dat zelfs Kinshasa niet meer, maar wordt het Gbadolite. Om het staatshoofd te ontmoeten moet men zich naar Gbadolite begeven, een plaats die op Congolese schaal weinig betekent.
Met de economie is het al niet anders. Alles wordt verwaarloosd, behalve als het nog wat magere inkomsten kan opleveren, niet voor de overheidsbegroting, maar wel voor de privé-financiën van diegenen die de Staat besturen.
Een dergelijke inkrimping van de politieke machtsuitoefening zal leiden tot een bijna volledige verdwijning van de Staat en tot de totale chaos waarover Hugues Leclercq sprak. Daarbij komt nog dat de persoon van het staatshoofd op ziekelijke wijze vasthoudt aan de macht. Machtsuitoefening betekent privileges. Wie geen macht meer heeft, betekent niets meer. Deze drang om zich als staatshoofd te handhaven, blijft niet zonder gevolg.
In Congo zal de tactiek erin bestaan de soevereine Nationale Conferentie te doen vastlopen. De overgangsperiode heeft zeven jaar geduurd, van 1990 tot 1997. Diegenen die in deze periode geïnteresseerd zijn, kan ik het boek aanbevelen van Gauthier de Villers en Jean Masombo, dat handelt over de politieke chaos, niet alleen in Congo, maar ook in een groot aantal andere Afrikaanse staten.
In Rwanda zal dit natuurlijk uitmonden in de genocidaire hysterie van het regime van Habyarimana, die volgens mij nooit de bedoeling gehad heeft de akkoorden van Arusha toe te passen.
Het geval Burundi is misschien enigszins verschillend. Ik denk nochtans dat het regime van Buyoya de verkiezingen in 1993 heeft willen organiseren, omdat het er zeker van was deze te zullen winnen.
Ook de reactie van de bevolking verklaart waarom de toestand is kunnen ontaarden. De bevolking reageerde met uitbarstingen, plotse opflakkeringen van woede, die daarna uitdoofden. Ik zeg niet dat het strovuren waren, maar ik kan ook niet zeggen dat het oproer voldoende georganiseerd en duurzaam was om van een echte volksopstand te kunnen gewagen.
De heer Leclercq heeft het al aangetoond toen hij het over de informele economie had: zij houden er vooral een cultuur van plantrekkerij op na.
Buiten die woede-uitbarstingen, komt het zelden tot een echte confrontatie. De informele economie wordt uitgebouwd, men organiseert zich, zet zijn eigen netwerken op en zijn eigen kredietorganismen. Er is al gesproken van het microkrediet. Het microkrediet is niet nodig, want er bestaat een Congolese versie van de lijfrenteverzekering, de likelembe. Congo heeft zo zijn eigen vorm van zelforganisatie.
Bovendien doet zich ook een fenomeen voor van versterking van de regionale autonomie. De heer Leclercq heeft het ook daarover gehad.
Men stelt ook vast dat het sociaal-culturele weefsel begint uit te rafelen. Men krijgt te maken met de ontwrichting van de familiebanden, de heropleving van het sacrale, het fenomeen van de kerken, het sektarisme en niet te vergeten de aberrante subculturen die onder andere bij de jeugd het hoofd opsteken. Noch op sociaal, noch op cultureel vlak is er sprake van enige wederopbouw: de versplintering gaat voort.
Dat alles is vaak tweeslachtig. In de informele economie ontstaan er nieuwe vormen van solidariteit maar, zoals de heer Leclercq heeft aangegeven, veel mensen zijn ervan uitgesloten. Wij staan dus voor een fenomeen van opneming en uitsluiting. Op cultureel vlak blijven er traditionele elementen bestaan, maar is er ook heel wat vernieuwing. Het is het ene, noch het andere. De informele economie bevindt zich in de marge van de legaliteit, maar daarom is het nog geen volledig illegaal systeem.
Wat zijn de hoofdkenmerken van de huidige toestand? Op macropolitiek niveau hebben de regeringen alle legitimiteit en elke legitimatiegrond verloren. Bij het aantreden van Laurent-Désiré Kabila, evenals van Joseph Kabila, kende de populariteit van de regering een korte heropleving, maar die is snel geluwd. Ten gevolge van de machtsuitoefening door Kinshasa en het beheer van de regio's buiten Kinshasa schieten microregionalisme en etnisme opnieuw wortel in verschillende regio's.
Zelfs in het kader van de informele economie tekenen zich op microsociologisch vlak vooral micro-entiteiten af en dus plaatselijke gemeenschappen die noodgedwongen op zichzelf teruggeplooid leven.
Deze vormen van etnisme en van versplintering op sociologisch en op politiek vlak illustreren de sociale en politieke chaos die Congo vandaag kenmerkt.
Dat betekent nog niet dat het om een eenrichtingsproces gaat. In de Democratische Republiek Congo zijn er toenaderingspogingen. Vandaag is er een alliantie tussen de MLC van Bemba en de RDC-Goma. Vorige dinsdag heb ik een ontmoeting bijgewoond tussen de Congolese groep van deskundigen waarop de heer Leclercq heeft gealludeerd, en de vertegenwoordigers van de MLC van Bemba en van de RDC-Goma die zich vandaag als leden van deze alliantie voorstellen.
Binnen deze koepelorganisaties heerst er reeds `factionalisme' en bestaan er uiterst belangrijke subgroepen. De Maji Maji is een samenraapsel van maffiosi en rebellen. Het is dus allemaal veel dubbelzinniger en complexer dan zo maar een versplintering. Ik denk zoals de heer Leclercq dat er nog banden blijven bestaan. Zelfs tussen de rebellen van de Evenaar en van Kinshasa blijven er banden bestaan, in het bijzonder familiebanden.
Een tweede kenmerk van de huidige situatie is uiteraard haar groeiende complexiteit, eerst en vooral omdat het aantal actoren toeneemt. Er zijn verschillende groepen rebellen, koepels, facties, hergroeperingen. Ook met de buitenlandse actoren moet rekening worden gehouden: de aanvallers die een bondgenootschap vormen met de rebellen, de bondgenoten van Kinshasa die door de rebellen worden beschouwd als buitenlandse mogendheden die zich niet zouden mogen mengen in de Congolese aangelegenheden. En dan is er nog de internationale gemeenschap.
Ik kom nu tot de aard van de conflicten. Verschillende conflicten bestaan naast elkaar, maar ze beïnvloeden elkaar ook. Er woedt een burgeroorlog, een oorlog tussen staten, een economische oorlog en een oorlog voor de veiligheid. Uiteindelijk draait alles om de macht.
Waarom kunnen wij dit zo moeilijk begrijpen? Omdat wij onze eigen analysemethodes gebruiken. Wij hebben onze eigen politieke cultuur, met een Grondwet, wetten en instellingen. Wij hebben onze criteria en redeneren rationeel.
Maar dat moeten wij allemaal vergeten als wij de gebeurtenissen in subsaharaans Afrika en in het gebied van de Grote Meren trachten te begrijpen. Wij krijgen hier immers te maken met een cultureel pluralisme. Niet alleen dat een aantal cultuurgroepen naast elkaar bestaan. Het betekent ook dat in elk van die groepen een mengcultuur bestaat. Die mensen zijn dus in staat om nu eens op ene en dan weer op de andere manier te redeneren.
Als Congolese, Rwandese, Burundese politici zich tot ons richten, dan proberen zij te redeneren zoals wij. Als zij zich tot hun eigen bevolking richten, dan trekken zij een ander register open. Als zij onder elkaar discussiëren, dan zal het nog wat anders zijn. Die mengcultuur biedt hun dus de mogelijkheid om volledig te goeder trouw verschillende registers te gebruiken. Als wij naar hen luisteren, klinkt het allemaal wel goed. Maar we moeten de verschillende registers bespelen om er ons rekenschap van te geven dat er heel wat verschillen kunnen bestaan. Niets is dus zuiver en klaar.
Functies worden wel waargenomen, maar dienen voor iets anders. De aangenomen teksten zijn niet bedoeld om te worden toegepast. Sla er de geschiedenis van de overgangsperiode in Congo maar eens op na, zij spreekt hierover boekdelen. De correcte informatie is overigens moeilijk te vinden. Wie weet vandaag in Congo wat er op hetzelfde ogenblik in de verschillende regio's gebeurt?
In Kinshasa bestaat een studiebureau met de naam BERCI, dat een aantal ernstige opiniepeilingen heeft georganiseerd. Het bereidt nu een nationaal onderzoek voor dat heel wat geld zal kosten, maar de financieringsbron is mij onbekend. Deze opiniepeiling zal heel wat opheldering brengen. Men hoeft niet blind in opiniepeilingen te geloven, maar als alle andere informatie ontbreekt, vullen zij toch een leemte aan.
Ondanks deze verwarring en de moeilijkheid om te begrijpen wat zich afspeelt, zou ik met een vrij optimistische noot willen besluiten. Ik zal eens te meer mijn collega's Gauthier de Villers en Jean Masombo citeren. Volgens hen is de geschiedenis van de Democratische Republiek Congo er een vol onvoorziene wendingen, maar ook zonder vooruitgang. U hoeft dus uw oude manier van denken niet op te geven.

Mme Paule Bouvier. - Je vous remercie de m'avoir conviée à ces importantes assises. J'espère que je ne vous décevrai pas mais il est difficile de prendre la succession de mon collègue, Hugues Leclercq. À côté de son exposé très informatif, je vous paraîtrai bien théorique. Je pense toutefois que si sur le plan politique, il fallait avoir une approche fondée sur l'événementiel, nous serions encore là dans huit jours. Donc, je vais utiliser une approche plus théorique.
Je voudrais commencer par détruire un vieux mythe qui est celui de la concurrence, voire d'un certain antagonisme, entre l'Université catholique de Louvain et l'Université libre de Bruxelles. D'abord, mon collègue Hugues Leclercq et moi, nous nous entendons fort bien. Ensuite, vous allez réaliser immédiatement qu'il a tracé le contexte théorique qui me facilitera grandement la tâche. En fin de compte, mon exposé sera tout à fait complémentaire au sien. Comme lui, je considère que l'Afrique dans son ensemble - et pas uniquement la région des Grands Lacs - est ambiguë et mouvante. Souvent, sous des apparences de stabilité, se cachent des conflits latents, et la Côte d'Ivoire est là pour le prouver. D'un autre côté, l'Afrique de l'insécurité, de l'instabilité et des conflits cache souvent des faux changements et révèle plutôt le statu quo.
Les questions que nous nous posons à ce stade sont les suivantes. Premièrement, comme le traduit très bien l'exposé de Hugues Leclercq, pourquoi l'Afrique est-elle si difficile à comprendre pour nous ? Deuxièmement, pourquoi l'Afrique des Grands Lacs se trouve-t-elle aujourd'hui dans la situation qui est la sienne ?
Je ne compte pas faire un travail d'historien mais je tracerai les grande lignes d'un tableau dans l'ordre politique. Hugues Leclercq vous a surtout parlé du Congo, de la RDC. Comme il s'agit d'une commission relative aux Grands Lacs, de temps en temps, j'évoquerai l'un ou l'autre aspect qui concerne le Rwanda et le Burundi.
À l'instar de mon collègue Leclercq, je commencerai par un certains nombres de rappels qui, pour vous, seront sans doute des évidences. Cependant, je pense qu'il est bon de rappeler un certains nombre de faits bien connus mais qu'il est utile d'avoir à l'esprit lorsqu'on essaie d'analyser la situation présente.
La colonisation belge en tant que telle n'a jamais été, à l'origine en tout cas, une entreprise de l'État belge. Cela veut dire que, contrairement à un certain nombre d'autres puissances coloniales - le Portugal, le Grande-Bretagne, la France - la colonisation belge a été dépourvue, à l'origine, de vision impérialiste. Nos colonies sont des héritages, l'héritage de l'État indépendant du Congo, cela va de soi.
Nous héritons malgré tout d'une entité qui a déjà été gérée. Il en est de même pour le Rwanda et le Burundi. Le Rwanda-Burundi est un héritage de la Première Guerre mondiale parce que c'est sous la forme d'un mandat de la SDN que nous avons hérité de cette entité, ultérieurement sous tutelle des Nations unies.
Je veux attirer votre attention sur le fait que cela suppose aussi, malgré un certain nombre de communs dénominateurs, deux types de colonisation différents. Pour n'évoquer que la tutelle des Nations unies, la Belgique était obligée de remettre un rapport de gestion de ce territoire sous tutelle à l'ONU, ce qu'elle n'était évidemment pas le cas pour le Congo. Il y avait donc une liberté de gestion beaucoup plus grande dans le cas du Congo que dans celui du Rwanda et du Burundi. Les différences étaient d'ailleurs liées également au système traditionnel de ces deux entités.
M. Leclercq a évoqué l'aspect géographique du Congo. Il faut préciser que ce pays, outre ses ressources, constitue bien une entité géographique mais aussi pluriethnique qui présente la caractéristique propre, par rapport à d'autres États africains, de ne pas comporter véritablement un groupe dominant qui submerge les autres. (C'est vrai sur le plan régional éventuellement, mais ce ne l'est pas au niveau de l'entité Congo en tant que telle.)
C'est très différent par rapport à ce qui se passe au Rwanda et au Burundi mais je ne vais pas faire ici de l'anthropologie, ce qui nous mènerait beaucoup trop loin. Si, à l'origine, la dualisation ethnique Hutus/Tutsis n'était pas du tout ce qu'elle est devenue, en partie du fait de la colonisation, il y a aussi le problème social posé par les Hutus qui s'en prennent à l'élite composée de Tutsis. Cet état de fait va modifier la nature du système mandataire de la tutelle dans ces deux pays et influencer considérablement l'avenir.
Ce n'est pas le cas au Congo, où les structures traditionnelles seront davantage bouleversées par la colonisation que dans le cas du Rwanda et du Burundi.
Toutes les indépendances, tant celle du Congo que celle du Rwanda ou du Burundi, se passent mal. Tout le monde connaît le cas du Congo et je n'y reviendrai pas. Pour ce qui concerne le Rwanda, il en est de même, mais ce n'est pas le tournant de l'indépendance en tant que tel qui est déterminant mais bien le problème de la décolonisation et de la révolution dite sociale, à laquelle j'ai déjà fait allusion. (c'est-à-dire la révolution hutue qui s'en prend aux anciennes aristocraties rwandaises dirigeantes, aidées et soutenues par la colonisation qui s'en prend également à cette élite dirigeante.) Cette situation aboutit à l'existence de groupes de réfugiés dans les territoires voisins, en Ouganda et au Burundi, problème qui ne sera jamais résolu et qui est encore à l'origine des problèmes actuels de ces pays.
Au Burundi, les choses semblent s'être passées un peu mieux mais je voudrais tout de même rappeler l'assassinat du Prince Rwagasore, cet aristocrate populaire qui, s'il avait vécu, aurait sans doute pu donner une allure tout à fait différente au régime qui allait s'installer au Burundi.
Toute cela a abouti a jeter le discrédit sur la colonisation belge et à culpabiliser la Belgique au sujet des événements alors que, selon moi, la colonisation belge, à la limite, a même été un peu meilleure que les autres colonisations parce que, à la veille des grands mouvements de décolonisation, la Belgique était encore citée en exemple, en tous cas en Afrique centrale.
Cette évolution, absolument pas linéaire, connaît des soubresauts. Même si Mobutu a été diabolisé, il a eu son heure de gloire. Aux yeux de certains, à un moment donné, il est apparu, en tous cas, comme la vedette de la francophonie. Il a même fait partie d'une mission de pacification au Moyen Orient. Si l'on suit les méandres de ce qui s'est passé au Congo, on constate que la politique s'est dégradée au rythme de la dislocation de l'économie.
Il en va de même avec ce qui s'est passé au Rwanda. Habyarimana n'a pas non plus été montré du doigt comme l'incitateur du génocide, même s'il a, bien entendu, joué ce rôle. Dans les premiers temps de son régime, le Rwanda était cité comme un modèle de développement rural et communautaire. Toutes proportions gardées, le Rwanda a drainé vers lui une partie importante des fonds de coopération.
Enfin, le Burundi a eu, lui aussi, son heure de gloire, lors des élections de 1993. Elles ont également été considérées comme un modèle et avaient fait l'objet de grandes campagnes d'éducation civique et d'explications de ce que serait la constitution. Ces élections se sont donc très bien déroulées. Une mission parlementaire se trouvait d'ailleurs sur place et tout le monde a été extrêmement élogieux quant à leur organisation et à leur déroulement de ces élections. Bien sûr, on connaît la suite.
En effet, tout le processus enclenché aboutira à la dégénérescence que M. Leclercq a rappelée.
Je reviens sur un point connu qui vaut la peine d'être rappelé. Il s'agit de la façon dont chacun de ces trois régimes a été instrumentalisé par le pouvoir politique, l'ethnicité en tant que telle. Sous le régime d'Habyarimana, c'est tout à fait évident au Rwanda et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'insister. Il y a une véritable diabolisation de ce qu'on a appelé l'ethnie tutsie. On pourrait revenir sur ce concept mais je ne le ferai pas ici.
Le régime rwandais et le régime Habyarimana n'a, de fait, jamais voulu résoudre le problème des réfugiés et c'est évidemment ce dernier qui, à un certain moment, a resurgi, notamment lors de l'offensive militaire d'octobre 1990. À partir de ce moment, suite à la volonté du régime Habyarimana de rester en place, ce phénomène de diabolisation de l'ethnie tutsie devient l'incitation au génocide.
Dans le cas du Burundi, le problème sera tout autre. Il sera géré de façon tout à fait différente. Au lieu d'utiliser le différend ethnique comme fondement d'une certain mobilisation politique, le phénomène ethnique sera nié pendant très longtemps : le Burundi, c'est l'unité du Burundi et des Burundais. C'est aussi le cas dans une certaine mesure pour le Congo où le thème de l'unité est omniprésent, tout au long du régime Mobutu en tous cas, malgré les tentatives de sécession et les problèmes qui ont été rencontrés. C'est l'unité grâce à la grandeur, la richesse du pays, les ressources... etc. Dans le cas du régime mobutiste, ce recours à l'authenticité comme valeur de négritude, de valeur africaine, non spécifiée dans le cadre du Congo et de sa diversité ethnique, n'aurait bien entendu pas été possible. Tout le problème de l'explosion rwandaise et de l'implosion congolaise aboutit à ce phénomène de dégénérescence que Hugues Leclercq a bien tracé. Comment l'expliquer sur le terrain non pas économique mais politique ?
Pour tenter de le faire, je me fonderai sur trois registres. Tout d'abord, le registre institutionnel. Il y a au Congo, comme dans tous les États du monde, un chef d'État, un gouvernement, un parlement et un appareil judiciaire.
Je dirais, d'une façon un peu caricaturale, qu'on peut tout oublier sauf le chef de l'État parce que l'exécutif se borne effectivement à exécuter les décisions par le chef de l'État, le parlement est une chambre d'entérinement et le judiciaire est lui aussi complètement inféodé au chef de l'État. Ce sont donc en quelque sorte des institutions paravent. Ce sont néanmoins des institutions qui existent et je reviendrai sur le fait que tout cela rend la situation relativement ambiguë et confuse.
Puisque ce n'est ni l'exécutif ni le parlement qui décident, il y a manifestement un centre de décision qui s'est focalisé sur le chef de l'État, mais le chef de l'État le plus dictateur ne peut malgré tout pas gouverner tout seul.
Autour du chef de l'État, il y a au moins deux cercles. Un premier cercle qui est son cabinet, ses proches et qui contribue avec lui à faire la décision. Dans le cas du Rwanda, c'est la célèbre Akazu dont on a beaucoup parlé. Dans le cas de la plupart des chefs d'État, tout cela est souvent assez mystérieux. Il y a de temps en temps des noms qui émergent mais cela peut aussi bien être le marabout, le médecin privé, l'épouse, la maîtresse comme aurait dit Leclercq, Dieu sait qui.
Le deuxième cercle, par contre, est mieux connu et est public. C'est la classe politique que certains ont appelée les barons du régime. C'est un groupe relativement fermé qui sert de base de recrutement pour le chef de l'État dans laquelle, en fonction de son arbitraire et de ses inclinations du moment, il choisira, renverra, expédiera en exil, rappellera. C'est un groupe fermé mais dans lequel une sorte de rotation se produit.
Voilà en ce qui concerne les acteurs. Quelles sont alors les pratiques politiques ? Je ne vous apprendrai rien non plus, elles sont très connues. Leclercq en a parlé.
En premier lieu, la prédation. Je voudrais attirer votre attention sur une notion souvent utilisée en ce qui concerne les pratiques politiques africaines. Au Congo en particulier, on a souvent parlé de l'État néopatrimonial. C'est notamment Jean-François Médard, cet africaniste français, qui a mis cette notion à la mode qui a été assez violemment contestée par cet autre grand africaniste français qu'est Jean-François Bayart.
En ce qui me concerne, je rejoins l'opinion de Jean-François Bayart. Je ne pense pas du tout qu'il s'agisse d'un État néopatrimonial parce que l'État néopatrimonial signifie que les ressources de l'État sont appropriées et gérées comme on gérerait ses biens domestiques, mais cela signifie qu'il y a effectivement gestion. Tandis que, lorsqu'on parle de prédation et d'État prédateur, cela veut dire qu'il y a tout simplement accaparement des recettes pour les dilapider dans toutes sortes de dépenses ostentatoires et qu'il n'y a pratiquement rien qui soit réinvesti dans l'économie nationale. Il s'agit donc de prédation pure et simple.
Deuxième pratique extrêmement importante : le clientélisme. Il en existe partout, certes. Cependant, le clientélisme érigé au stade de système de gestion du politique est une caractéristique de l'Afrique. Pour moi, le clientélisme ne s'assimile pas purement et simplement à de la corruption. C'est un ensemble de filières qui partent du sommet de la pyramide politique et redescendent d'échelon en échelon, de relations personnalisées entre patrons et clients jusqu'à la base de la pyramide nationale, dans un système d'échanges personnalisés, avec un rapport inégal de supérieur à inférieur : le patron apporte quelque chose mais le client rend quelque chose. Ce rapport d'échanges a des bases traditionnelles. Le clientélisme devient un système de redistribution en cascade et il a réellement constitué les fondements du système politique pendant toute une période.
Je rappelle pour mémoire le problème de la personnification du pouvoir : c'est acquis pour tout le monde.
Par ailleurs, malgré toute l'apparence d'un pouvoir extrêmement fort et concentré, il y a du factionnalisme dans l'appareil politique. Ce factionnalisme se trouve au sein du deuxième cercle que j'ai évoqué autour du chef de l'État où se produisent effectivement des querelles de factions car à l'intérieur du cercle, les barons du régime se font concurrence. Ce factionnalisme va se répercuter à certains moments dans la mouvance politique que j'ai évoquée tout à l'heure.
Je n'ai pas parlé de l'armée ni de tous les instruments de pouvoir car cela nous mènerait trop loin.
Un tel mécanisme peut fonctionner tant qu'il y a un minimum de ressources disponibles. Dès que l'État est ruiné, le système de clientèle s'effondre et la pyramide, cet ensemble de filières clientélistes, s'interrompt, se démantèle, est en complète dégénérescence, avec pour conséquence une sorte de rétrécissement de l'aire d'exercice du pouvoir. Le premier cercle autour du chef de l'État se restreint de plus en plus. Le chef de l'État se rend très bien compte de la dégénérescence du système, et une espèce de paranoïa s'empare de lui. Cela ne vaut pas que pour les Grands lacs mais également pour de nombreux États africains.
La méfiance s'installe et le cercle autour du chef de l'État se rétrécit. C'est vrai sur le plan géographique. Tout le monde sait que la politique se fait dans les grandes capitales. Toutefois, au Congo, ce n'est même plus Kinshasa, cela devient Gbadolite. Dorénavant, pour rencontrer le chef de l'État, il faudra se rendre à Gbadolite qui, évidemment, ne représente pas grand-chose à l'échelle du Congo.
C'est aussi vrai, d'un point de vue sectoriel, dans l'économie : on largue tout, sauf ce qui peut encore amener de maigres ressources, non pas dans le budget de l'État, mais dans les finances privées de ceux qui gèrent l'État.
Ce rétrécissement de l'aire d'exercice du pouvoir aboutira à la disparition quasi complète de l'État et au chaos total que vient d'évoquer Hugues Leclercq. Cela étant, la personne du chef de l'État est animée d'une volonté maladive de se maintenir au pouvoir. L'exercice du pouvoir permet de jouir de privilèges. Quand on perd le pouvoir, on n'est plus personne. Cet accaparement, cette volonté de se maintenir à la tête de l'État va entraîner des conséquences.
Pour le Congo, ce sera la tactique de l'enlisement de la Conférence nationale souveraine. La période de transition a duré sept ans, de 1990 à 1997. Au cours de ce laps de temps, toutes les tactiques d'enlisement ont été utilisées. À ceux qui sont intéressés par cette période, je ne saurais trop conseiller de lire l'ouvrage présenté par Gauthier de Villers, en collaboration avec Jean Masombo, relatant et expliquant le chaos politique qui s'était emparé non seulement du Congo mais aussi de bon nombre d'autres États africains.
Au Rwanda, la conséquence sera évidemment l'hystérie génocidaire du régime Habyarimana, lequel n'ayant jamais eu, à mon sens, la moindre intention d'appliquer les accords d'Arusha.
Le cas du Burundi est peut-être un peu différent mais je pense que si le régime Buyoya a accepté d'organiser les élections en 1993 de la façon dont il les a organisées, c'est parce qu'il était persuadé qu'il allait remporter le scrutin.
Pour expliquer cette dégénérescence, il faut également voir comment réagit la population. Cette dernière s'est exprimée vis-à-vis de ce type de régime par des explosions, des flambées de colère, qui se sont ensuite éteintes. Je ne veux pas dire qu'il s'agissait de feux de paille mais je ne peux pas dire qu'il y ait eu des soulèvements suffisamment organisés et permanents pour pouvoir parler d'une véritable révolte populaire.
En fait, ce que l'on constate surtout - M. Leclercq l'a en quelque sorte démontré lorsqu'il a évoqué l'économie populaire informelle - c'est l'art de l'esquive, la culture de l'esquive.
En dehors de ces explosions de colère, on ne s'affronte pas véritablement. On instaure cette économie informelle, on s'organise, on crée ses propres filières, ses propres organismes de crédit. Il a été question tout à l'heure des micro-crédits. Ces micro-crédits ne sont pas nécessaires, puisqu'on dispose de la version congolaise de la tontine : les likelemba. Il existe donc toute une auto-organisation propre au Congo.
De plus, un phénomène d'autonomisation régionale est également en cours. M. Leclercq en a également parlé.
On constate aussi une déconnexion socioculturelle, sans oublier le démantèlement sociofamilial, la résurgence du sacré, le phénomène des églises, du sectarisme, sans oublier toutes les sous-cultures déviantes qui se manifestent, entre autres, dans la jeunesse. Par ailleurs, on n'enregistre aucun véritable phénomène de reconstruction tant sur le plan social que sur le plan culturel ; là aussi, une sorte d'émiettement se produit.
Tout cela est souvent ambivalent. Dans le cas de l'économie informelle, des formes de solidarité nouvelles apparaissent, mais, comme M. Leclercq l'a indiqué, beaucoup de gens en sont exclus. On assiste donc à un phénomène d'inclusion-exclusion. Sur le plan culturel, des éléments de tradition subsistent, mais des phénomènes tout à fait novateurs se produisent. Ce n'est ni l'un ni l'autre. L'économie informelle est à la marge de la légalité, mais on ne peut pas non plus dire que le système soit complètement illégal.
Quels sont donc, aujourd'hui, les traits essentiels de la situation ? Bien entendu, sur le plan macropolitique, les gouvernements ont perdu toute légitimité et tout facteur de légitimation. On a constaté une flambée en termes de regain de popularité, à l'arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila et à celle de Joseph Kabila, mais tout cela s'est rapidement éteint. Ce que l'on constate actuellement, du fait de l'exercice du pouvoir par Kinshasa mais aussi de l'administration des régions en dehors de Kinshasa, c'est un microrégionalisme, doublé d'un ethnisme qui a repris racine dans de nombreuses régions.
Sur le plan microsociologique, même dans le cadre de l'économie informelle, apparaissent donc surtout des microentités, et donc des communautés locales, qui se referment sur elles-mêmes, ce qui est d'ailleurs une nécessité. L'insécurité qui règne à l'heure actuelle engendre en effet la méfiance et le repli sur soi.
Cette forme d'ethnisme, d'atomisation, sur les plans à la fois sociologique et politique, est, me semble-t-il, l'image du chaos sociopolitique qui caractérise aujourd'hui le Congo.
Cela ne signifie pas pour autant que le processus soit, une fois de plus, à sens unique. On constate aussi, et c'est tout à fait récent, en tout cas dans le cas de la RDC, des tentatives de rapprochement. On assiste aujourd'hui à une alliance entre le MLC de Bemba et la RDC Goma. J'ai assisté mardi dernier à une rencontre entre ce groupe d'expertise congolaise auquel M. Leclercq a fait allusion et le représentant du MLC de Bemba et le représentant de la RDC Goma qui se présentent aujourd'hui comme faisant partie de cette alliance.
Ce n'est pas uniquement de la fragmentation. En effet, au sein de ces groupements que l'on peut appeler « groupements coupoles », il y a déjà du « factionnalisme » et des sous-groupes extrêmement importants. L'entité Maï Maï est un assemblage de groupes, les uns plus ou moins mafieux, les autres que l'on peut qualifier de rebelles, au même titre que les autres rebelles dont on ne sait plus très bien aujourd'hui comment les qualifier. C'est donc beaucoup plus ambigu et plus complexe que la fragmentation. Je pense également, comme M. Leclercq, que des liens subsistent. Même entre les rebelles de l'Équateur et Kinshasa, il existe des liens, notamment familiaux.
Le deuxième trait de la situation est évidemment une complexité croissante de la situation, d'abord parce que le nombre d'acteurs augmente. Il y a différents groupes rebelles, les coupoles, les factions internes, les regroupements. Les acteurs extérieurs doivent également être pris en compte : les agresseurs qui sont les alliés des rebelles, les alliés de Kinshasa qui sont vus par les rebelles comme des puissances extérieures qui ne devraient pas se mêler des affaires du Congo. Ces acteurs africains jouent aujourd'hui dans la pièce, mais aussi les intervenants internationaux.
J'en viens à la nature des conflits. Plusieurs conflits coexistent mais s'interpénètrent et s'accrochent les uns aux autres. Il y une guerre civile, une guerre interétatique, une guerre économique, une guerre sécuritaire. Tout cela se solde finalement par la quête du pouvoir.
Pourquoi tout cela est-il si difficile à décrypter pour nous ? Parce que nous avons nos propres modes d'analyse. Nous vivons notre culture politique, avec une Constitution, des lois, des institutions. Nous avons nos repères et nos critères et c'est comme cela que nous raisonnons dans le cadre d'une certaine rationalité.
On oublie tout cela si l'on tente de comprendre ce qui se passe en Afrique sub-saharienne et dans la région des Grands Lacs en particulier. Tout d'abord parce que nous avons affaire à un pluralisme culturel. Quand je dis pluralisme culturel, cela ne veut pas simplement dire un certain nombre de groupes culturels qui coexistent les uns à côté des autres. Cela veut dire qu'à l'intérieur de chacun de ces groupes, il y une forme de métissage culturel, et que donc, pour chacun de ces groupes, il y a une capacité de se situer alternativement dans des schémas de raisonnement qui seront différents.
S'ils s'adressent à nous, les hommes politiques congolais, rwandais, burundais, utiliseront un schéma de raisonnement, une présentation qui nous convient, ou qu'ils croient nous convenir, et qui correspond plus ou moins à nos critères. S'ils s'adressent à leur population, ils emploieront un autre registre. S'ils discutent entre eux, ce sera encore autre chose. Mais ce métissage culturel leur donne la faculté d'utiliser des registres différents avec, à la limite, une parfaite bonne foi. C'est souvent ce qui nous piège, nous, parce que quand on les écoute, on a l'impression que tout cela tient debout. Il faut donc participer à ces différents registres pour réaliser qu'il peut y avoir un certain nombre de divergences. Donc, rien n'est pur, à la limite, et rien n'est sain.
Les fonctions qui sont exercées sont des fonctions qui servent à autre chose. Les textes qui sont adoptés sont des textes qui ne sont pas destinés à être appliqués. Reprenez une fois de plus l'histoire de la transition au Congo, elle est extrêmement illustrative à cet égard. De plus, les informations correctes sont difficiles à obtenir. Qui sait aujourd'hui, au Congo, ce qui se passe simultanément dans les différentes régions du Congo ?
Il existe pour l'instant à Kinshasa une société d'étude, de sondage d'opinion, qui s'appelle Berci. Cette société, qui a réalisé un certain nombre de sondages, à mon avis très sérieusement, prépare une très vaste enquête nationale avec un financement assez important dont j'ignore toutefois l'origine. Cette enquête, qui sera lancée dans un proche avenir, semble-t-il, apportera des lumières importantes. On n'est évidemment pas obligé d'accorder un crédit total à un sondage d'opinion mais je pense néanmoins qu'en l'absence de toute autre information, cela comblera une lacune importante.
Malgré cette confusion et ces difficultés d'approche, je terminerai tout de même sur une note relativement optimiste et je citerai une fois de plus mes collègues Gauthier de Villers et Jean Masombo, à propos de la RDC : il s'agit d'une histoire pleine de rebondissements mais qui, en fin de compte, ne progresse pas. Donc, vous pouvez rester sur vos anciens schémas explicatifs.

De voorzitter. - Ik wil u op één punt tegenspreken, mevrouw, en op een ander punt steunen.
Uw opmerking over de verkiezingen in Burundi van 1993 is totaal fout. De heer Buyoya besefte maar al te goed dat hij de verkiezingen niet kon winnen. Hij heeft mij dit persoonlijk in tempore non suspecto, op 1 september 1991, gezegd. Hij heeft mij uitvoerig uitgelegd hoe de toestand in de regio, zowel in Burundi als in Rwanda, na de verkiezingen zou evolueren. Ik zal dit onderhoud nooit vergeten omdat het verdere verloop van de gebeurtenissen heeft aangetoond dat hij het volledig bij het rechte eind had.
Op 1 september 1991 heeft hij mij uitgelegd hoe hij de verkiezingen had voorbereid omdat hij de internationale gemeenschap wou bewijzen dat de Burundezen in staat waren ze te organiseren. Het grote probleem was het leger, waarvan hij deel uitmaakte, maar hierover wil ik niet uitweiden omdat dat geen zin heeft. Hij was absoluut zeker dat hij de verkiezingen niet kon winnen en hij heeft me vele redenen opgesomd.
Een Zaïrees politicus heeft mij ooit gezegd dat de Zaïrezen het voordeel hebben dat ze ons volledig kennen omdat ze door ons zijn opgevoed. De Jezuïeten hebben hen geleerd hoe ze moeten handelen. Ons probleem is dat we nooit de moeite hebben gedaan om ook maar iets van hun cultuur te begrijpen.
Ik denk dat hij gelijk had. Dat heeft hij mij met verschillende voorbeelden aangetoond. Tijdens mijn loopbaan heb ik jammer genoeg meermaals moeten vaststellen dat dit zo is. Zelfs vandaag nog begaan sommige Belgische en andere politici de fout dat ze deze verschillende registers niet willen begrijpen. We blijven dezelfde fouten maken want er zijn altijd nieuwe ministers die denken dat ze slimmer zijn dan hun voorgangers.

M. le président. - Je désire soulever deux points, madame, l'un pour vous contredire et l'autre pour vous appuyer.
En premier lieu, je pense que ce que vous avez dit au sujet des élections au Burundi en 1993 est totalement faux. M. Buyoya était parfaitement au courant du fait qu'il ne pouvait pas gagner les élections. Il me l'a dit personnellement in tempore non suspecto, soit le 1er septembre 1991. Il m'a expliqué à ce moment-là, en long et en large, comment la situation allait évoluer dans la région après les élections, aussi bien au Burundi qu'au Rwanda. Je n'oublierai jamais cet entretien car la suite des événements a prouvé qu'il savait bien de quoi il parlait et qu'il avait raison sur toute la ligne. Je ne le savais pas à l'époque mais, par la suite, l'histoire a confirmé ce qu'il avait dit.
Le 1er septembre 1991, il m'a expliqué comment il avait préparé les élections parce qu'il voulait prouver à la communauté internationale que les Burundais étaient parfaitement capables de le faire. Le grand problème était l'armée, dont il faisait partie, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet car c'est inutile. Il était entièrement sûr qu'il ne pouvait pas gagner les élections et m'a cité de nombreuses raisons à l'appui de cette affirmation.
Ensuite, un politicien zaïrois m'a dit un jour : « Nous avons l'avantage de vous connaître à cent pour-cent, parce que vous nous avez éduqués. Ce sont les Jésuites qui nous ont appris comment il fallait agir. Votre problème, c'est que vous n'avez jamais fait le moindre effort pour comprendre quoi que ce soit de notre culture. »
Je crois qu'il avait raison. Il m'a démontré cela au moyen de différents exemples. Au cours de ma carrière, j'ai malheureusement eu l'occasion de constater à plusieurs reprises qu'il en était ainsi. Je constate aujourd'hui même que certains politiciens belges et autres commettent toujours l'erreur de ne pas vouloir comprendre ces différents registres. On continue à commettre les mêmes fautes car il y a toujours de nouveaux ministres qui se croient plus intelligents que les précédents.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Kan er vandaag een onderscheid worden gemaakt tussen de economische microsystemen van het oosten van Congo, dat door buitenlandse troepen wordt bezet, en die van het westen, dat door Kinshasa wordt gecontroleerd? Waarin bestaat dit onderscheid?
Wat is uw standpunt over het verband tussen de internationale politieke en vooral financiële betrekkingen en het systeem van cliëntelisme in de periode van 1945 tot 1990? Wat zijn de gevolgen voor de regering en voor de rol van de Wereldbank in vele Afrikaanse landen?

M. Michiel Maertens (AGALEV). - D'une part, peut-on distinguer aujourd'hui des différences entre les microsystèmes économiques de la zone de l'est du Congo, occupée par les armées étrangères, et de la zone de l'ouest, sous la domination du Kinshasa ? Si elles existent, quelles sont les différences ?
D'autre part, quel regard portez-vous sur les relations internationales politiques et surtout financières avec le système de clientélisme, durant les années 1945-1990 ? Quelles sont les conséquences pour la gestion de l'État et le rôle de la Banque mondiale dans beaucoup de pays africains ?

Mevrouw Paule Bouvier. - In de eerste plaats dank ik de voorzitter voor de informatie. Ik kan zijn beweringen niet weerleggen omdat ik nooit de gelegenheid heb gehad Buyoya rechtstreeks te ontmoeten. Wat hij ons heeft gezegd, is van groot belang. Ik wil er evenwel aan toevoegen dat ik twee weken geleden in Kinshasa een conferentie heb bijgewoond, georganiseerd door een VN-instelling, over de bescherming van vrouwen en kinderen bij gewapende conflicten. Een Burundese diplomaat heeft me toen gezegd dat de regering, of alleszins de directe omgeving van Buyoya, ervan overtuigd was dat hij de verkiezingen zou winnen.

Mme Paule Bouvier. - Je voudrais d'abord remercier le président pour les informations qu'il a apportées. Je ne peux les contester puisque je n'ai jamais eu la chance de rencontrer directement Buyoya. Ce qu'il nous a dit est extrêmement important. Je voudrais toutefois ajouter qu'il y a quinze jours, j'assistais, à Kinshasa, à une conférence sur la protection des femmes et des enfants dans les conflits armés, organisée par une sous-agence des Nations unies. Un diplomate, représentant officiel du Burundi, m'a dit qu'à l'époque, le gouvernement ou, en tout cas l'entourage de Buyoya était persuadé qu'il remporterait les élections.

De voorzitter. - Dat is iets geheel anders.

M. le président. - C'est tout à fait autre chose.

Mevrouw Paule Bouvier. - Wat gebeurt er in de microsystemen in het oosten en in het westen? Het is heel moeilijk die vraag te beantwoorden want daarvoor zou men ter plaatse moeten gaan zien wat zich daar afspeelt.
Er is geen verband tussen de informele volkseconomie en haar microsystemen, en de periode van de conflicten. In Kisangani, waar ik een ontwikkelingsproject leidde in samenwerking met de plaatselijke universiteit, bestond deze informele economie reeds naast een sluikeconomie. Het was duidelijk dat er in de Congolese grensstreken meer voorspoed was dan in het binnenland omdat de grensstreken handel konden drijven met de buurlanden. Het bekende gebied van Beni-Butembo in het oosten was zelfs bijzonder welvarend, maar moest ter plaatse gaan kijken om in te zien dat deze welvaart een gevolg was van het grensverkeer. Deze microsystemen zijn dus niet nieuw. Ze bestaan nog altijd in de huidige conflictsituatie en zijn vaak de enige manier om te overleven. Anders zou de Congolese bevolking inmiddels drastisch geslonken zijn.
We moeten nagaan hoe de aanwezigheid van gewapende troepen - ik spreek niet over rebellen - en deze conflicttoestand het bestaan van de micromaatschappijen beïnvloeden. In het evenaarsgebied, waar de communicatienetwerken vrijwel verdwenen zijn, kunnen deze microsystemen niet functioneren. Men is terug bij de oorspronkelijke betekenis van het woord: een economie waarbij in de eigen behoeften wordt voorzien. Meer kan ik niet op uw vraag antwoorden. Ik denk dat deze systemen in het westen, in Beneden-Congo, heel goed kunnen bestaan.
Uw tweede vraag heeft betrekking op de internationale betrekkingen en het systeem van cliëntelisme waarvan het bestaan de internationale instellingen onmogelijk kan zijn ontgaan. Deze vraag dwingt mij ertoe onaangename dingen te zeggen. Ik ben er niet zeker van dat de internationale instellingen en hun leiders zich ten volle bewust waren van de diepgang en het belang van dit systeem. Het ging immers om een echt regeersysteem. Ik denk niet dat iedereen dat goed heeft begrepen. Wie zijn de gesprekspartners van de internationale instellingen in een bepaald land? De regering, de directeur van de nationale bank, de overheid, kortom degenen die zich aan de top van de piramide bevinden. Deze laatsten zullen tegenover de internationale overheden natuurlijk nooit toegeven hoe de zaken in hun land verlopen en ze zullen evenmin zeggen dat ze zullen proberen een deel van de middelen die ze ontvangen, te gebruiken om hun politieke filières te bevoorraden. Het is dus helemaal niet zeker dat de internationale instellingen op de hoogte waren van de praktijken van de plaatselijke overheden.
Zoals uw voorzitter heeft bevestigd, gebruiken de regeringen die met de internationale instellingen onderhandelen, een institutionele, juridische woordenschat. Er hangt dus een dikke mist. Als men geen moeite doet om dat alles te ontcijferen en het systeem te doorgronden, wordt men er het slachtoffer van. Een Angelsaksische collega merkte in verband met de buitenlandse betrekkingen van Afrika overigens op dat wij bij onderhandelingen altijd denken dat wij het zijn die de macht in handen hebben. In vele gevallen worden we echter om de tuin geleid door onze gesprekspartners.

Mme Paule Bouvier. - Que se passe-t-il dans ces microsystèmes, d'une part, à l'est, d'autre part, à l'ouest ? Il est très difficile de répondre à cette question car, pour le faire honnêtement, il faudrait aller voir ce qui s'y passe.
Cette économie populaire informelle et ces microsystèmes ne sont pas liés à la période des conflits. Lorsque je me trouvais à Kisangani où je dirigeais un projet de développement en collaboration avec l'université locale, toute cette économie informelle fonctionnait déjà et était doublée d'une économie de contrebande. On pouvait alors affirmer que toutes les zones frontalières du Congo connaissaient une forme de prospérité par rapport à l'intérieur du pays. En effet, elles pouvaient commercer avec les États limitrophes. La célèbre région orientale de Beni-Butembo jouissait même d'une prospérité assez exceptionnelle que l'on ne pouvait pas comprendre sans aller jusque-là et sans constater que c'était ce commerce transfrontalier qui engendrait la prospérité. Ces microsystèmes ne sont donc pas nouveaux. Ils persistent aujourd'hui dans une situation conflictuelle et constituent très souvent la seule façon d'assurer la survie. Sans eux, la population congolaise serait se décimée depuis longtemps.
Il conviendrait de voir comment la présence des groupes armés - je ne parlerai pas de `rebelles' - et cette situation conflictuelle affecte l'existence de ces microsociétés. Dans la région de l'équateur, où des réseaux de communication ont pratiquement disparu, ces microsystèmes ne peuvent plus fonctionner. On en est revenu au sens propre du terme : une économie d'autosubsistance. Mais honnêtement, je ne peux répondre davantage à votre question. Je pense que, dans l'ouest, dans la région du bas Congo par exemple, cela peut parfaitement subsister.
Votre deuxième question porte sur le fait de savoir comment concevoir les rapports internationaux, compte tenu du système de clientélisme que les autorités des institutions internationales ne pouvaient pas ne pas connaître. C'est une bonne question. Elle est relativement embarrassante parce qu'elle m'oblige à dire des choses désagréables. Je ne suis pas certaine que les institutions internationales et leurs autorités aient été parfaitement conscientes de la profondeur et de l'importance de ce système clientéliste. Ce dernier était un véritable système de gouvernement. Je ne pense pas que cela ait été clairement perçu. Quand les autorités des institutions internationales viennent et discutent dans un pays déterminé, avec qui discutent-elles ? Avec les gouvernements, le directeur de la banque centrale, avec les autorités, donc avec ceux qui se situent au sommet de la pyramide. Bien entendu, ces derniers ne vont pas dire comment cela se passe vis-à-vis de ces autorités internationales ni qu'ils vont essayer d'utiliser une partie de ces fonds pour alimenter leurs filières clientélistes. Il n'est donc pas certain du tout qu'ils aient été au courant de la façon dont cela fonctionnait en dessous des autorités gouvernementales.
Comme l'a confirmé votre président, les autorités gouvernementales qui discutent avec nos gouvernements, avec les autorités des institutions internationales, utilisent le registre institutionnel, juridique etc. Il y a donc un épais brouillard. Si on n'essaie pas de décoder, de décrypter et d'aller plus loin en la matière, on est dupe du système. C'était d'ailleurs une des réflexions que me faisait un collègue anglo-saxon qui parlait des relations extérieures de l'Afrique en disant que, très souvent, dans ces négociations, nous croyons toujours que c'est nous qui détenons le pouvoir, mais très souvent nous sommes simplement dupés par la dialectique des interlocuteurs que nous avons en face de nous.

De voorzitter. - We worden altijd weer gecharmeerd door de manier waarop Afrikanen ons benaderen.

M. le président. - Lors de nos contacts, nous tombons à chaque fois sous le charme des Africains.

De heer Jan Remans (VLD). - Wat was de invloed van de kerken, rekening houdend met de ontwikkeling van al die microkernen. Hoe werd gereageerd op het vertrek van de missionarissen, op de invloed van de inlandse kerk met de kardinaal en de andere autochtone geestelijken?

M. Jan Remans (VLD). - Qu'en est-il de l'influence des églises, compte tenu de l'existence de ces microsociétés ? Comment a-t-on réagi au départ des missionnaires ? Quelle influence l'église indigène exerce-t-elle avec le cardinal et les autres ecclésiastiques autochtones ?

Mevrouw Paule Bouvier. - Het antwoord over de rol van de kerken is niet eenvoudig en verschilt van land tot land. De huidige machthebbers in Rwanda hebben de katholieke kerk van dat land beschuldigd en ook in Burundi zijn er problemen geweest.
De toestand in Congo is heel wat ingewikkelder omdat de kerk er veel meer versnipperd is dan in Rwanda en Burundi. Overal verschijnen er nieuwe kerkelijke bewegingen, die tamelijk veel invloed hebben.
Gedurende de overgangsperiode had monseigneur Monsengwo een belangrijke rol in de soevereine Nationale Conferentie. De kerk was bereid op te treden als bemiddelaar tot het ogenblik dat de toestand in het slop is geraakt.
Ondanks het vertrek van de missionarissen is de kerk vaak een van de instellingen geweest die in staat waren de economie en de bevolking te steunen. Niemand kan de rol van de kerk op dat vlak ontkennen.
De huidige toestand overstijgt de macht van de kerken. Dat geldt ook voor bepaalde NGO's. Zodra men zich op een bepaalde manier engageert, lijkt het alsof men een bepaalde groep steunt. Op die manier loopt men natuurlijk risico's.
Het is onmogelijk de rol van de kerk te beoordelen. Ze moet zich noodgedwongen aanpassen aan de politieke en economische toestand van het ogenblik. Dat is een probleem waarmee alle organisaties die op het terrein actief zijn, worden geconfronteerd.

Mme Paule Bouvier. - En ce qui concerne le rôle des églises, la réponse n'est pas simple et diffère dans les trois pays puisqu'on sait qu'au Rwanda, l'église catholique a été accusée par les actuels détenteurs du pouvoir au Rwanda. Il y a également eu des problèmes au Burundi.
Au Congo, la situation est nettement plus compliquée en raison d'un éparpillement des églises beaucoup plus marqué qu'au Rwanda et au Burundi. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui. Des églises de toutes sortes apparaissent et celles-ci sont relativement influantes.
Cela étant, vous avez pu constater que tout au long de la période de transition, Monseigneur Monsengwo a joué un rôle au niveau de la Conférence nationale souveraine. Il y a donc eu une volonté de l'église de jouer ce rôle de médiateur jusqu'au moment où la situation s'est enlisée avec le résultat que nous savons.
Malgré ce que vous dites et malgré le départ de missionnaires, l'église a souvent été une des institutions qui, sur le terrain, a maintenu une certaine capacité de formation et de soutien à l'économie et d'assistance aux populations. Personne ne peut nier le rôle que les églises ont joué.
Dans la situation actuelle, cela dépasse les églises, cela vaut aussi pour certaines ONG qui travaillent sur le terrain, dès le moment où vous vous impliquez de cette façon, vous apparaissez d'une façon ou d'une autre comme étant le soutien ou l'allié d'une des formations en présence. Vous risquez donc des étiquetages négatifs qui peuvent être parfois complètement abusifs.
En conclusion, on ne peut pas donner un qualificatif au rôle de l'église. Son rôle ne peut pas être autre que celui d'épouser les méandres du parcours politique et économique de l'environnement dans lequel elle se trouve. C'est là tout le problème des organisations qui travaillent sur le terrain.