Informatieverslag


Omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (wetgevingsdossier nr. 6-131)


De impact van het recht van de Europese Unie op het Belgische recht neemt alsmaar toe. Dat geldt zowel voor de federale Staat als voor de gewesten en de gemeenschappen. Het is echter niet altijd eenvoudig om die Europese verordeningen, richtlijnen, kaderbesluiten en arresten in het Belgische recht in te passen. Soms loopt de aanpassing van het Belgische recht vertraging op. In andere gevallen verloopt zij niet helemaal correct. Het laattijdig of onjuist omzetten is een schending van het Europees recht. Het kan de Europese Commissie ertoe aanzetten een inbreukprocedure tegen België op te starten. Die trage omzetting moet dus worden aangepakt.

De Senaat onderzoekt hoe de inpassing van het recht van de Europese Unie in België en de deelgebieden precies verloopt. De Senaatscommissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden stelt daartoe een informatieverslag op. Zij vergelijkt de procedures die de verschillende overheden daarbij volgen. Zij spoort ook de knelpunten bij de omzetting op en legt een inventaris van de best practices aan.

Het informatieverslag kan uitmonden in aanbevelingen om de interne omzetting te verbeteren, bijvoorbeeld door de procedures beter op elkaar af te stemmen of uit elkaars ervaringen lessen te trekken. Dit zou ertoe moeten leiden dat België de Europese verplichtingen beter naleeft.


Procedure:


Suggesties ?

Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen en voorstellen kenbaar maken aan de commissieleden via het emailadres: comregint@senate.beDe Senaat kan een informatieverslag opstellen over een vraagstuk dat eveneens gevolgen heeft voor de bevoegdheden van de gemeenschappen of de gewesten (op grond van artikel 56, tweede lid, van de Grondwet). Bij de voorbereiding van het informatieverslag kan de betrokken commissie hoorzittingen organiseren. Nadat de Senaat een informatieverslag heeft aangenomen, wordt het verslag meegedeeld aan de regeringen en de voorzitters van de andere assemblees. Het kan ook steeds worden geraadpleegd op de website van de Senaat.